Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 21.10.2021
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=402


PATRIOT® WELDING PROCESS
software pro řízení výroby podle EN 1090 a svařování podle EN ISO 3834
Datum: 29.1.2013
Autor: Karel Vaněk, jednatel Inspekčního orgánu: Vaněk Welding s.r.o., Spolupracující organizace - CWS ANB.

PROVÁDĚNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Pro výrobce OK nastává výrazná změna v požadavcích na jejich kvalifikaci. Ocelové konstrukce se od ledna 2011 vyrábí podle EN 1090, což je v souladu s požadavky SMĚRNICE RADY o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. SMĚRNICE 89/106/EHS – Úřední věstník č. L 40, 11. 2. 1989.

FPC A POŽADAVKY ZÁKONŮ A NOREM

Jako velký třesk v zaběhlém systému svařování zapůsobily ve výrobních firmách harmonizované evropské normativní předpisy. Změnily celý systém řízení výroby a jeho dokladování a způsobily obrovský nárůst administrativy u společností zabývajících se výrobou ocelových konstrukcí a svařováním. Pro získání a udržení profesních kvalifikací a certifikací je nutno splňovat veškeré požadavky legislativních a normativních předpisů. Společnosti zabývající se výrobou ocelových konstrukcí, musí plnit požadavky EN 1090-1 až 3 = mít certifikovaný systém řízení výroby – FPC.

PROČ FPC ZAVÁDĚT?

 • Je to výslovná podmínka zákazníka - investora.
 • Zájem vedení společnosti na zavedení pořádku ve firmě.
 • Zvýšení produktivity práce a trvalé zlepšování kvality výroby.
 • Vzájemná důvěra obchodních partnerů = zkvalitnění subdodavatelských vztahů
 • Povinnost výrobce je daná zákony a výrobkovými normami.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA VÝROBCE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ PODLE ČSN EN 1090 – 1 AŽ 3:

 • Svařování - zavedení a plnění Požadavků na jakost při svařování podle EN ISO 3834. Systém jakosti dle ISO 3834 musí být ve společnosti zaveden, ale nemusí být certifikován.
 • Svářečský dozor - výrobce musí mít pracovníka odpovědného za svařování (i externího), který je jmenován do funkce svářečského dozoru v souladu s požadavky EN ISO 14 731.
 • Svářeči - pro svářečské práce musí být k dispozici dostatečný počet svářečů anebo operátorů kvalifikovaných dle EN 287-1/ EN 1418/ISO 9606-xx.
 • WPS\WPQR - pro svařování musí výrobce používat dle EN ISO 15 609-1 schválené specifikované postupy - WPS. WPS musí být kvalifikované WPQR podle normy EN ISO 15 614-1.
 • Vizuální kontrola - na provádění vizuální kontroly svarů – VT, musí být vyškolen a jmenován pracovník podle ČSN EN ISO 17637. Pro jiné metody NDT kontroly (PT, MT, UT, RT) lze zajistit externí pracovníky.
 • Audit – na základě ověření funkčnosti zavedeného systému jakosti auditem, získá výrobce certifikát. Certifikát opravňuje výrobce k provádění ocelových konstrukcí.

PATRIOT® WELDING PROCESS

Dovolte mi, abych Vám přestavil novinku v oblasti výroby OK a svařování, software PATRIOT. Vznikl na základě zkušeností získaných při poradenské činnosti a podnětů od zákazníků. Hlavním cílem software je ušetřit Váš čas a peníze. Peníze pro další rozvoj Vaší firmy a čas na péči o Vaše zákazníky.

Úkony, které musí nyní provádět konstruktér, příprava výroby, výroba a svářečský dozor, bude z větší části provádět a kontrolovat software. SW povede za Vás veškerou agendu spojenou s procesem svařování a výrobou ocelových konstrukcí – od přípravy, přes výrobu, kontroly a zkoušení, až po archivaci. Řídí veškeré záznamy o zakázce v elektronické podobě, s možností tisku všech dokumentů.

POPIS SOFTWARE PATRIOT®

Aplikace pro podporu svařovacích procesů využívá architekturu klient-server. To umožní práci s aplikací mnoha uživatelům současně. Aplikace je modulární. Některé moduly jsou nezbytné pro běh aplikace a podporu infrastruktury, jiné moduly jsou volitelným rozšířením aplikace. Každá edice může být provozována jako lokální, nebo síťová aplikace s lokálními, nebo sdílenými databázemi.

PATRIOT® je zaměřen na systém řízení výroby OK podle EN 1090 a svařování podle ISO 3834. Doplňkové moduly budou umět pracovat se stanovením norem spotřeby času a spolupracovat s již zavedenými SW ve firmách (např. řízení výroby, sledování spotřeby materiálu a skladové zásoby atd.). Pro každého zákazníka může být SW upraven podle jeho možností a potřeb.

Modularita umožňuje najít řešení pro potřeby rozdílných společností. Umožní její aplikaci od malých firem po velké podniky, od malých dílců až po obří konstrukce. Umožní vytváření různých edicí aplikace, pro různé cílové skupiny. SW má tři edice: PROFI, STANDARD A CONSTRUCT.

Edice PROFI je kompletní profesionální výbava pro velkou firmu s desítkami svářečů, zabývající se výrobou (včetně návrhu konstrukce), s automatickým vyhledáváním svářečů, WPS, WPQR, doplňkových NDT kontrol a tiskem veškeré dokumentace použité na zakázce. Obsahuje předem částečně vyplněné tiskopisy:

 • počáteční zkouška typu,
 • výrobní průvodka,
 • plán jakosti, plán kontrol a zkoušek,
 • dokumenty kontroly od použitých materiálů,
 • seznamy: svářečů, WPS a WPQR,
 • WPS a WPQR v elektronické podobě,
 • certifikáty výrobce, svářeče, svářečského dozoru, kontrolora VT,
 • automaticky vygenerovanou Deklaraci „CE“,
 • automaticky vygenerované „ES“ prohlášení shody…

SOFTWARE SPRAVUJE A KONTROLUJE:

 • údaje o společnosti: název, adresu, IČ, kontaktní údaje a výpisy dokumentů společnosti. Vybrané údaje se budou automaticky zobrazovat v tiskopisech a záznamech vytvořených softwarem.
 • údaj o kvalifikaci výrobce: čísla certifikátů, datum vystavení a platnosti. SW automaticky upozorní na jejich expiraci.
 • údaje o Certifikačních a Inspekčních organizacích: Název a adresa CO\IO, kontaktní údaje na auditory, inspektory a zkušební komisaře.
 • údaje o kvalifikacích odborných pracovníků: podílejících se na návrhu konstrukce (konstruktér, statik) a vyššího svářečského personálu (svářečský dozor, kontrolor svarů VT). Ke každému pracovníkovi jsou přiloženy kopie dokladů o kvalifikaci a software hlídá jejich platnost.

AUTOMATICKÉ FUNKCE SOFTWARE

Na konstrukcích mohou být tisíce svarů, proto je vhodné použít řešení, které Vám zásadním způsobem sníží administrativní zátěž a zaručí, že evidence o svarových spojích bude řádně vedená a kontrolními orgány respektovaná. Každý svar musí být identifikovaný na výkrese číslem a popisem. Musí být svařený v souladu s ISO 3834. K údajům o svaru patří: číslo a druh svaru, metoda, materiál, tloušťka, poloha…

Po zadání údajů o svaru, SW automaticky navrhne z databází SW, vhodnou WPS a kvalifikovaného svářeče. Při výrobě ocelových konstrukcí je v EN 1090-2, čl. 12.4 předepsaný rozsah kontrol svarů. Provádí se 100% vizuální kontroly a doplňující NDT kontroly podle tab. 24. Za předpokladu, že jsou u svarů uvedeny údaje o poměru zatížení U, o druhu a směru namáhání svaru, SW automaticky vyhledá a navrhne doplňující NDT kontroly v %.

Nakonec vytisknete Průvodku, která obsahuje údaje o: svaru a jeho specifikaci (druh, metoda, tloušťka, poloha…), WPS, svářeči, vizuální kontrole, doplňujících NDT v % a předvýrobní zkoušce svaru (je li vyžadována).

VÝHODY POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE PATRIOT®:

 • Úsporu času a úspora nákladů na mzdy pro nové pracovníky.
 • Úplnost dokumentace a záznamů, které musí výrobce OK předat zákazníkovi spolu s výrobkem, (protokoly, osvědčení, atesty, certifikáty atd.).
 • Zautomatizování a úplná sledovatelnost systému řízení výroby a svařování.
 • Přehlednost a kompletnost dokumentace v průběhu výroby, při kontrolách a auditech.
 • Plnění národních a evropských legislativních požadavků.
 • Šetrnost k životnímu prostředí. Záznamy se archivují v elektronické podobě.

Ušetřený čas může výrobce věnovat rozvoji firmy, řízení výroby, kontrolám a zákazníkům. Byl dokončen vývoj a provedeno testování software PATRIOT®. Testování proběhlo na CWS ANB Praha a na ČVUT Praha. Zkušební verze SW byla zavedena ve firmě ATEGA s.r.o. Robčice, kde byl SW použit při prvním certifikačním auditu systému řízení výroby podle EN 1090 a svařování podle ISO 3834. Audit provedla Notifikovaná osoba TÜV SÜD Czech s.r.o, pobočka Plzeň. Zájemcům o bližší informace a reference, poskytneme na vyžádání kontaktní údaje na pracovníky firmy ATEGA a auditory TÜV SÜD, kteří se s funkcí SW již seznámili.

Pro další informace, nebo předvedení software ve Vaší firmě, se můžete obrátit na autora a autorizovaného distributora pana Karla Vaňka. Držitelem licence software PATRIOT® je dataPartner s.r.o., České Budějovice.

Na níže uvedené adrese si můžete stáhnout prezentaci s namluveným popisem a návodem k používání software. http \\ www.vanek-welding-s-r-o.cz E-mail: vanek.ewt@centrum.cz * Mob. 603 523 178 * Tel. 378 606 999


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2021, všechna práva vyhrazena.