Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 23.07.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=444


STATUT A VYBAVENOST SVÁŘEČSKÉHO DOZORU (KOORDINÁTORA) DLE ČSN EN ISO 14731 PRO DOZOROVÉ A INSPEKČNÍ ČINNOSTI (KONTROLY, DOZORY, SUPERVIZE)
Datum: 21.3.2014
Autor: Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Jan Opletal, TESYDO, s.r.o.,

Svářečský dozor (koordinátor) I/EWE, I/EWT a I/EWS v rámci své činnosti, úkolů, odpovědnosti a dohledu (supervize) musí své výsledky vždy dokumentovat celkovou zprávou o provedeném dozoru (inspekci). Pro svoji činnost ve firmě musí mít vystaveno od vedení firmy písemné jmenování svářečského dozoru. Svářečský dozor je odpovědný:

 • za technickou bezpečnost provedených svarových (pájených) spojů, návrh technologie svařování (pájení) a souvisejících technologických procesů
 • za úplnost i správnost dokumentace související s prováděním svarových (pájených) spojů – výkresové dokumentace svařovaného (pájeného) dílce nebo konstrukce, za provedené postupy WPS (BPS) a kvalifikace postupů svařování (pájení) WPQR (BPAR), což potvrzuje podpisem a osobním razítkem na patřičné dokumentaci
 • za správnou (odpovídající) kvalifikaci svářečů, operátorů (páječů) dle technologie svařování (pájení), návrhu materiálu výrobku
 • za posouzení návrhu polotovarů – dílců pro svařované (pájené) výrobky a návrhu konstrukce, tj. za technologičnost (proveditelnost) konstrukce svařovaného výrobku dle TDP (technických dodacích podmínek) výrobku a dle dílčí objednávky nebo smlouvy (kontraktu) k výrobku
 • za správnost návrhu přídavných materiálů a ochranných atmosfér plynů i tavidel k provádění svarů (pájených spojů)
 • za správný svařovací plán i rozsah plánu kontrol a zkoušek dle požadavku výrobkové normy, TDP a smlouvy (objednávky, kontraktu) k provedení a dodání svařeného (pájeného) výrobku
 • za správný návrh, technologický postup a provedení tepelného zpracování svařeného (pájeného) dílce výrobku, konstrukce výrobku
 • za vyhovující kompletnost dokumentace ke svařeným (pájeným) výrobkům

K provádění kontrol svarových (pájených) spojů patří níže uvedené vybavení (kvalifikace) svářečského dozoru (inspektora):

 • měrky k proměření rozměrů a vad svarových spojů, kovový metr, posuvné měřidlo, ocelové pásmo, ev. jiné NDT zařízení (vybavení), teploměr pro měření předehřevů a interpassů při svařovacím procesu
 • lokální a plošná osvětlovací svítilna (lampa), luxmetr pro dokumentaci intenzity osvětlení
 • identifikační kovové razidlo svářečského dozoru nebo inspektora
 • svářečský deník pro dokumentaci provedených kontrol i zkoušek v dílně, na stavbě a na montáži
 • protokol o hodnocení provedené kvality svarových (pájených) spojů
 • zařízení pro fotodokumentaci svařeného (pájeného) výrobku (fotoaparát, aj.)
 • dozorová (inspekční, supervizní) zpráva o provedeném dozoru (inspekci, supervizi)
 • oprávnění – diplom (certifikát) a osobní identifikační razítko svářečského dozoru a to k činnosti i smluvně pověřeného kvalifikovaného dozoru dle ČSN EN ISO 14731 (I/EWE, I/EWT, I/EWS), ev. osvědčení (certifikát) z doplňkového kurzu svářečských dozorů svařování plastů dle TPC CWS ANB, ev. osvědčení (certifikát) z doplňkového kurzu svářečských dozorů svařování betonářských ocelí dle TPC CWS ANB
 • oprávnění – diplom a osobní identifikační razítko svářečského inspektora (I/EWI-E, I/EWI-T, I/EWI-S) dle Pravidel IIW a EWF i IAB a v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17020 a to k činnosti i smluvně pověřeného kvalifikovaného inspektora (supervizora)
 • certifikát a osobní razítko NDT pracovníka level 2 pro VT, PT (MT, RT, UT, LT, ET, AT) dle ČSN EN ISO 9712 (dříve dle ČSN EN 473)
 • soupis kontaktů na laboratoře a zkušebny k zajištění provádění dílčích NDT a DT předepsaných kontrol i zkoušek svarů (pájených spojů) a výrobků
 • přehled legislativních, právně-technických předpisů a technických výrobkových norem i s nimi souvisejících norem
 • PC techniku pro zpracování a komunikaci při dozorové a inspekční činnosti a také jako databanku informací i rovněž tak pro archivaci výsledků a dokumentů z dílčích prováděných kontrol, dozorů a inspekcí (supervizí)

Dozor při svařování se provádí na základě písemného pověření svářečského dozoru vedením firmy, pracovního vztahu ve firmě dle zákoníku práce nebo dle občanského zákoníku u podnikajících fyzických osob a obchodních společností provádějících dozor, ev. smluvně (dodavatelsky při kooperaci nebo outsorcingu) za předpokladu schválení dozoru nebo inspektora (supervizora) hlavním dodavatelem výrobků, což se opět provádí na základě dílčí smlouvy dle občanského zákoníku (v souladu se zněním kontraktu).


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.