English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
POŽADAVKY PŘI ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ KVALITY A ŘÍZENÍ VÝROBY PODLE EN ISO 9001, EN ISO 14001 A OHSAS 18001 I EN ISO 3834 A EN ISO/IEC 17025
Zavádění systémů řízení kvality (systémů managementu) pro různé činnosti a systémů řízení výroby se provádí pro realizaci kvalitních výrobků vyhovujících podmínkám technické praxe
Datum: 22.8.2016
Autor: Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Tereza Haluzíková, Ing. Pavla Mášová, TESYDO, s.r.o.

Zavádění systémů řízení kvality i systému řízení výroby, provádíme dle metodiky systémových, neharmonizovaných norem, např. ČSN EN ISO /IEC 17021:2016. Norma je doporučená pro sestavení a zavedení systémů řízení kvality i systému řízení výroby ve společnostech, firmách, organizacích, sdruženích i v živnostenském systému fyzických osob při podnikání i různých jiných činnostech. Norma popisuje zpracování i zavedení řádu a systému v oblasti řízení kvality dané činnosti i řízení systému výroby (montáže). Norma má charakter nezávazné normy k obecnému využití v oblasti průmyslu, školství, vědy a techniky aj. Neodvolává se na žádné právní a legislativní předpisy a ni na harmonizované normy.

Zpravidla manažer kvality a jeho tým pro řízení kvality zpracovává a popisuje stručný a přehledný, co nejméně obsažný systém (do příručky a směrnic ev. dokumentů), jak dokumentovat činnosti, jejich jednotlivé kvalitativní postupy a jak na výstupu těchto činností mít shodu s požadavky na jednotlivé činnosti, např. ve shodě s technickými předpisy, technickými normami, legislativou i právními předpisy aj.

Systém EN ISO 9001:2016 - "Systémy managementu kvality - Požadavky".

Tato norma specifikuje požadavky na systém managementu kvality, pokud organizace (firma, společnost):

 1. potřebuje prokázat svou schopnost trvale poskytovat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníka a příslušné požadavky zákonů, předpisů a technických norem
 2. má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka efektivním aplikováním tohoto systému, včetně procesů k jeho zlepšování a k prokazování shody s požadavky zákazníka i příslušnými požadavky zákonů, předpisů a technických norem.

Tuto normu mohou používat interní i externí strany. Požadavky na systém managementu kvality specifikované v této normě a požadavky na produkty i služby se vzájemně doplňují. Tato norma využívá procesní přístup, který zahrnuje cyklus: Plánuj - Dělej - Kontroluj - Jednej a také zvažování rizik.

Plánuj - stanov cíle systému a jeho procesů i zdroje potřebné pro dosažení výsledků v souladu s požadavky zákazníka a s politikami organizace, identifikuj rizika i příležitosti a zaměř se na ně

Dělej - zaváděj to, co bylo naplánováno

Kontroluj - monitoruj ( a přichází-li to v úvahu) měř procesy a výsledné produkty (výrobky) i služby ve vztahu k politikám, cílům, požadavkům a plánovaným činnostem i podávej zprávy o výsledcích

Jednej - podle potřeby přijímej opatření pro zlepšování výkonnosti systému.

Zvažování rizik je nezbytné pro vybudování efektivního systému managementu kvality. Aby organizace vyhověla požadavků této normy, musí plánovat a realizovat opatření pro řešení rizik a příležitostí ke zlepšení systému. řešení jak rizik, tak příležitostí ke zlepšení vytváří základ pro zvyšování efektivnosti systému managementu kvality, dosahování lepších výsledků i předcházení negativním účinkům pro systém. Riziko je účinek nejistoty a každá taková nejistota může mít pozitivní nebo negativní účinky.

Tento procesní přístup umožňuje organizaci (firmě, společnosti) plánovat její procesy i jejich vzájemné vazby ke kvalitě produktu (činnosti).

Cyklus umožňuje organizaci ujistit se, že jsou pro její procesy zajištěny a řízeny odpovídající zdroje a také, že jsou stanoveny příležitosti ke zlepšování, i že se jedná podle nich. Rozeznáváme cyklus výroby a cyklus životnosti výrobku. Zvažování rizik umožňuje organizaci určit faktory, které by mohly způsobit odchýlení jejich procesů i jejího systému managementu kvality od plánovaných výsledků. Dále zavést preventivní nástroje řízení s cílem minimalizovat negativní účinky a maximálně využít příležitosti, které nastanou pro celkové zlepšení úrovně systému.

Trvalé plnění požadavků a řešení budoucích potřeb a očekávání představuje pro organizaci ve stále dynamičtějším a složitějším prostředí výzvu k možnému zlepšení systému formou náprav, inovace, ev. reorganizace.

Základ pro tento přístup, podporující systém managementu kvality lze aplikovat na všechny procesy a na systém managementu jako celek. Norma je použitelná ve všech organizacích (firmách, společnostech, sdruženích i u právnických a fyzických podnikajících osob). Tato norma je používána jako podklad pro certifikaci certifikačním orgánem.

Systém EN ISO 14001:2016 - "Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem na použití".

Tato norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu, které může organizace (firma, společnost) použít pro zvýšení environmentální výkonnosti. Norma je určena pro použití organizací, která se snaží řídit své environmentální odpovědnosti systematickým způsobem, který přispívá k environmentálnímu pilíři udržitelnosti. Norma pomáhá organizaci dosáhnout zamýšlených výstupů systému environmentálního systému, který poskytuje hodnotu pro životní prostředí, pro organizaci a zainteresované strany. V souladu s environmentální politikou organizace zamýšlené výstupy systému environmentálního managementu zahrnují:

 1. zvýšení environmentální výkonnosti
 2. dodržování závazných povinností
 3. plnění environmentálních cílů

Norma platí pro environmentální aspekty jejích činností, produktů a služeb. Tyto si organizace určí, může je buď řídit neboje může ovlivnit vzhledem k hlediskům životního cyklu. Norma neuvádí tzv. specifická kritéria požadované environmentální výkonnosti. Norma je použitelná pro zlepšení environmentálního managementu. Tvrzení o shodě s touto normou nejsou přijatelná, pokud nejsou všechny její požadavky začleněny v systému environmentálního managementu organizace a splněny bez výjimky.

Dosažení rovnováhy mezi životním prostředím, společností a ekonomikou se považuje za podstatné pro plnění potřeb současnosti, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojovat své potřeby. Udržitelného rozvoje jako cíle se dosáhne vyvážením tří pilířů udržitelnosti.

Společenská očekávání ve vztahu k udržitelnému rozvoji transparentnosti a odpovědnosti se vyvinula v souvislosti se stále přísnějšími právními předpisy, rostoucími tlaky na životní prostředí v důsledku znečišťování, neefektivního využívání zdrojů, nesprávného nakládání s odpady, klimatických změn, zhoršování ekosystémů a ztráty biodiverzity (biologické rozmanitosti).Toto přiměla a donutilo organizace přijmout systematický přístup k environmentálnímu managementu implementováním systémů environmentálního managementu s cílem přispět k "environmentálnímu pilíři" udržitelnosti.

Účelem této normy je poskytnout organizacím systematický rámec pro ochranu životního prostředí a reagovat na měnící se environmentální podmínky v rovnováze se sociálně-ekonomickými potřebami. Norma specifikuje požadavky, které umožňují organizaci dosahovat zamýšlených výstupů, které si stanovuje pro svůj systém environmentálního managementu. Systematický přístup k environmentálnímu managementu může vrcholovému vedení poskytovat informace pro budování úspěchu v dlouhodobém horizontu a hledání možností přispívajících k udržitelnému rozvoji:

 • ochranou životního prostředí, a to předcházením nebo zmírňováním negativních dopadů na životní prostředí
 • zmírňováním možných nepříznivých účinků environmentálních podmínek na organizaci
 • podporou organizace při plnění závazných povinností
 • zlepšováním environmentální výkonnosti
 • řízením nebo ovlivňováním způsobu, jakým jsou produkty a služby organizace navrhovány, vytvářeny, distribuovány, spotřebovávány a likvidovány (odstraňovány) s využitím hledisek životního cyklu a jejichž pomocí lze zabránit environmentálním dopadům z nechtěného přesunu na jiné místo v rámci životního cyklu
 • dosažením finančních a provozních výhod, které mohou plynout z implementování alternativ šetrných k životnímu prostředí a upevňujících pozici organizace na trhu
 • sdělováním informací o životním prostředí relevantním zainteresovaným stranám.

Tato norma není určena k nárůstu nebo změně zákonných požadavků organizace. Vrcholové vedení může efektivně řešit rizika a příležitosti začleněním environmentálního managementu do svých podnikatelských procesů. Také do strategie a rozhodování, jejich sladěním s ostatními podnikatelskými prioritami a začleněním environmentálního řízení podniku do celkového systému managementu.

Základ pro tento přístup, podporující systém environmentálního managementu, vychází z koncepce: Plánuj - Dělej - Kontroluj - Jednej. To se využívá k neustálému zlepšování systému.

Plánuj - stanov environmentální cíle a procesy nezbytné k dosažení výsledků v souladu s environmentální politikou organizace

Dělej - implementuj procesy tak, jak byly naplánovány

Kontroluj - monitoruj a měř procesy ve vztahu k environmentální politice, včetně závazků, environmentálních cílů a provozních kritérií, a podávej zprávy o výsledcích

Jednej - přijímej opatření pro neustálé zlepšování.

Norma je použitelná ve všech organizacích (firmách, společnostech, sdruženích i u právnických a fyzických podnikajících osob). Tato norma se používá jako podklad k certifikaci certifikačním orgánem.

Systém OHSAS 1800:2008 - "Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky".

Tato norma specifikuje požadavky na systém managementu BOZP, tak, aby organizace mohly řídit svá rizika v oblasti BOZP a zlepšovat svou výkonnost v této oblasti. Tuto normu OHSAS může používat jakákoli organizace (firma, společnost), která má zájem:

 • vytvořit systém managementu BOZP za účelem odstranění nebo minimalizace rizik u pracovníků i dalších zainteresovaných stran, které mohou být vystaveny nebezpečím v oblasti BOZP souvisejícím s jejími činnostmi
 • implementovat a udržovat i neustále zlepšovat systém managementu BOZP
 • prokázat shodu se svou politikou BOZP, kterou vyhlásila
 • prokázat soulad s touto normou OHSAS pomocí:

 1. provedeného vlastního rozhodnutí a vydání vlastního prohlášení, nebo
 2. požádání o potvrzení shody zainteresovanými stranami, jako jsou zákazníci, nebo
 3. požádání o potvrzení svého vlastního prohlášení stranou, která je z pohledu organizace externí stranou, nebo
 4. požádání o certifikaci/registraci svého systému managementu BOZP externí organizací.

Tato norma je určena pouze k řešení BOZP.

Organizace musí vytvořit, dokumentovat, implementovat, udržovat a neustále zlepšovat systém managementu BOZP v souladu s požadavky této normy OHSAS i stanovit, jak bude plnit tyto požadavky. Organizace musí stanovit a dokumentovat rozsah svého systému managementu BOZP. Posuzování rizika se děje na základě procesu hodnocení rizika vyplývajícího z nebezpečí, vzhledem k přiměřenosti jakéhokoli existujícího opatření a rozhodnutí, zda riziko je nebo není přijatelné.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) jsou podmínky i faktory, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných pracovníků (včetně dočasných pracovníků a pracovníků dodavatelů), návštěvníků nebo jiných osob na pracovišti. Na organizace se mohou vztahovat požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob při práci, které nejsou bezprostředně na pracovišti nebo jsou ovlivněny činnostmi na pracovišti.

Plánuj - stanov cíle a procesy nutné k dosažení výsledků v souladu s politikou organizace v rámci BOZP

Dělej - implementuj procesy

Kontroluj - monitoruj a měř procesy vzhledem k politice BOZP, cílům, požadavkům právních předpisů i dalším požadavkům a podávej zprávy o výsledcích

Jednej - prováděj opatření pro neustálé zlepšování výkonnosti systému v oblasti BOZP. Neustálé zlepšování je založeno a podmíněno - politikou BOZP, efektivním plánováním, implementací a provozem, kontrolou a nápravnými opatřeními i přezkoumáváním systému managementu.

Norma je použitelná ve všech organizacích (firmách, společnostech, sdruženích i u právnických a fyzických podnikajících osob). Tato norma se používá jako podklad k certifikaci certifikačním orgánem.

Systém EN ISO 3834:2006 - "Požadavky na jakost (kvalitu) při tavném svařování".

Toto je základ pro zpracování systému řízení výroby pro praxi, pokrývající jednoduché i složité výrobky. Je možné ji využít a převzít i pro jiné metody svařování (pájení), než tavné svařování. Procesy svařování jsou často a ve velké míře užívány při výrobě mnoha výrobků (produktů). Velice často zaujímají ve výrobě klíčové postavení. Použité metody svařování mají rozhodující vliv na výrobní náklady a kvalitu výrobků. Je proto nutné tyto procesy svařování (pájení) provádět co nejefektivnějším způsobem a vykonávat odpovídající kontrolu všech operací procesu, např. dle požadavku výrobkových norem, dalších požadavků zákazníka, kontraktu aj. Tato norma nenahrazuje systém managementu dle EN ISO 9001, ale může být užitečným nástrojem pro systém řízení výroby a příbuzných (zvláštních) technologických procesů (tváření, obrábění, slévání, tepelné zpracování, povrchové úpravy aj.). Proces svařování (pájení) nemůže být snadno verifikován, neboť nelze 100%-ně zajistit komplexní kontrolu NDT, např. strukturní poruchy v materiálu svařence aj. Kvalita svařovaného (pájeného) výrobku nemůže být zajištěna kontrolou, ale musí být jeho součástí, tzn. na základě správných postupů a plánu kontrol i zkoušek NDT a DT prováděných dle zkušebních technických norem a předpisů. Ani nejrozsáhlejší a nejdokonalejší nedestruktivní zkoušky nezlepší kvalitu svařovaného výrobku, neboť tato musí být již zajištěna při jeho návrhu a výrobě, ev. montáži. Management musí znát zdroje možných potíží s kvalitou svařovaných výrobků v rámci systému řízení a kvality výroby u jednotlivých prováděných výrobků ve firmě. Norma je využívána k hodnocení schopnosti výrobce (montážní firmy) vyhovět požadavkům zákazníka, platným předpisů a technickým normám nebo vlastním požadavkům výrobce. Norma určuje způsob, jak prokázat schopnost výrobce vyrábět výrobky ve stanovené kvalitě. Volba odpovídající části normy EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3 nebo EN ISO 3834-4 (jednotlivé stupně požadavků na kvalitu), by měla být v souladu s výrobkovou normou, specifikací výrobku, platným předpisem nebo smlouvou (kontraktem). U výrobce se tím prokazuje soulad s výše uvedeným odpovídajícím stupněm dokumentu kvality. Norma obsahuje mnoho rysů, které přispívají k systému managementu kvality (QMS) a podporují požadavky na kvalitu svařovaných (pájených) výrobků. Norma je použitelná ve všech organizacích (firmách, společnostech, sdruženích i u právnických a fyzických podnikajících osob). Výrobci (montážní firmy) jsou dle těchto norem certifikováni certifikačním orgánem v rámci své způsobilosti ke svařování (pájení).

Systém EN ISO/IEC 17025:2005 - "Posuzování shody - všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních laboratoří (zkušeben) a kalibračních laboratoří".

Tato norma stanovuje všeobecné požadavky na způsobilost provádět zkoušky a/nebo kalibrace, včetně vzorkování. Norma se týká zkoušení a kalibrací, které jsou prováděny pomocí metod popsaných v normách i normativních dokumentech, i metod vyvinutých laboratořemi. Norma je použitelná ve všech organizacích (firmách, společnostech, sdruženích i u fyzických podnikajících osob), které provádějí zkoušky a/nebo kalibrace. Tyto organizace zahrnují například laboratoře (zkušebny) zastávající úlohu první, druhé nebo třetí strany a laboratoře, ve kterých je zkoušení a/nebo kalibrace součástí inspekce nebo certifikace výrobků.

Norma je použitelná ve všech laboratořích (zkušebnách) bez ohledu na počet osob, které v nich pracují nebo na rozsah zkušebních nebo kalibračních činností. Norma je určena k využití laboratořemi (zkušebnami) při rozvoji jejich systémů managementu v oblasti kvality i administrativních a technických systémů, kterými řídí své činnosti. Mohou ji též využívat zákazníci laboratoří (zkušeben), řídící orgány při ověřování i uznávání způsobilosti laboratoří (zkušeben). Tato norma nepokrývá soulad s požadavky předpisů, ani s požadavky na bezpečnost, které se týkají provozu laboratoří.

Pokud zkušební a kalibrační laboratoře splňuji požadavky této normy, pak v oblasti svých zkušebních i kalibračních činností provozují systém managementu kvality, který rovněž splňuje principy ISO 9001. Tato norma pokrývá požadavky, na technickou bezpečnost, které nejsou obsaženy v ISO 9001.

Laboratoř (zkušebna) je odpovědná za to, že provádí zkušební a kalibrační činnosti takovým způsobem, aby splnila požadavky této normy a uspokojila potřeby zákazníka, řídících orgánů nebo organizací zajišťujících uznání. Systém managementu musí zahrnovat práce prováděné laboratoří (zkušebnou) v jejich stálých prostorech, se stálými pracovníky a se stálým vybavením, a na místech mimo stálé prostory se stálým vybavením nebo v odpovídajících dočasných nebo mobilních prostorech se stálým vybavením.

Pokud je laboratoř (zkušebna) součástí organizace, která provádí jiné činnosti, než zkoušení a/nebo kalibrace, pak musí být stanoveny odpovědnosti všech klíčových osob pracujících v této laboratoři (zkušebně) dané organizace. Laboratoř musí být nestranná, nezávislá a pracovníci nesmí mít žádný střet zájmů, aby neohrozili důvěru a nezávislost jejího úsudku i její věrohodnost ve vztahu k jejím činnostem.

Laboratoř musí vytvořit, uplatňovat a udržovat systém managementu, který odpovídá rozsahu jejich činnosti. Laboratoř musí dokumentovat svoji politiku, systémy, programy, postupy a instrukce v rozsahu nezbytném pro zajištění kvality výsledků zkoušek a/nebo kalibrací. Dokumentace systému musí být příslušným osobám pracujícím v laboratoři (zkušebně) oznámena, musí být jimi pochopena, musí ji mít k dispozici a musí být jimi uplatňována. Laboratoř musí mít příručku kvality nebo dokument kvality. Příručka kvality (dokument) musí zahrnovat nebo se odkazovat na podpůrné postupy, včetně technických postupů. Musí nastínit strukturu dokumentace, která je používána. Musí v ní být stanoveny úlohy a odpovědnosti technického managementu a manažera kvality i pracovníků laboratoře (zkušebny), včetně jejich odpovědností za zajišťování souladu s touto normou. Norma je použitelná ve všech organizacích (firmách, společnostech, sdruženích i u právnických a fyzických podnikajících osob). Tato norma se používá jako podklad k "Osvědčování způsobilosti laboratoře (zkušebny)" inspekčním orgánem (třetí nezávislou stranou).

Výše uvedené normy nejsou harmonizované! Jsou však využívány pro systém managementu kvality a systém řízení výroby ve firmách, společnostech, organizacích, sdruženích a při živnostenském podnikání právnických i fyzických osob!

Systémy se používají např. pro níže uvedené výrobky Kovové konstrukce staveb pro stroje, technická a technologická zařízení, konstrukce staveb pro kotle, tlakové nádoby a zařízení i jejich sestavy, včetně potrubí, konstrukce staveb pro plynová zařízení a potrubí, stavební konstrukce budov, stadionů, hal, skladů, průmyslových staveb, lávek, mostů, tunelů, vodohospodářských staveb, komínů, vysokých pecí, budov elektráren, kotelen a spaloven, nádrží, zásobníků, stavební a strojní konstrukce pro stavby, tj. věže, stožáry, vysílače, antény, jeřábové dráhy, výtahy, lanové dráhy, geologické a geotechnické konstrukce, skořepinové konstrukce zásobníků a rezervoárů, aj. konstrukcí. Strojní, stavební, tlaková, energetická, plynárenská, elektrická, dopravní, transportní, chemická, těžební zařízení, stavby a jednotlivé výrobky (konstrukce, dílce) aj., mohou být vystaveny různým druhům zatížení a různým provozním podmínkám. To má značný vliv na trvanlivost jejích dílů (exponovaných částí), tj. na změnu charakteristik materiálů výrobků, což je výsledkem řady provozních cyklů nebo vystavení určitým druhům zatížení v čase (během doby provozu, provozní životnosti).

Obory:

 1. Konstrukce stavebních výrobků namáhané staticky, cyklicky, na únavu i dynamicky, tj. konstrukce budov, výrobních hal, mostů, sloupů, stožárů, věží, komínů, pilotů, vodohospodářských staveb, konstrukcí energetických tras, výztuží do betonu aj. /od 01.07.2013 dle NEPR č. 305/2011 /(CPR), NKPP EU č. 568/2014, NKPP EU č. 574/2014, NV č. 215/2016 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 100/2013 Sb., zák. č. 34/2011 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. i zák. č. 350/2012 Sb., výrobkových norem i evropských Směrnic ES,EHS, NEPR, NKPP, CPR/.
 2. Konstrukce tlakových zařízení – potrubí, výměníků, tlakových nádob, kotlů, nádrží, zásobníků aj., NV č. 219/2016 Sb., NV č. 119/2016 Sb., NV č. 208/2011 Sb., NV č. 25/2003 Sb., NV č. 126/2004 Sb., NV č. 42/2006 Sb., NV č. 179/2001 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 100/2013 Sb., zák. č. 34/2011 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb., výrobkových norem i evropských Směrnic 2014/68/EU, 2014/29/EU, 2009/105/ES, 87/404/EHS, 2010/35/EU, 92/42/EHS, 96/57/ES).
 3. Konstrukce strojů, zdvihacích a zvedacích i dopravních zařízení, chladících zařízení – těžební, důlní, stavební, dopravní, výrobní stroje, jeřáby, zdvihací plošiny, zvedáky, výtahy aj. (dle NV č. 122/2016 Sb., č. 176/2008 Sb. a NV č. 170/2011 Sb., NV č. 229/2012 Sb., NV č. 27/2003 Sb., NV č. 127/2004 Sb., NV č. 142/2008 Sb., NV č. 179/2001 Sb., NV č. 70/2002 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 100/2013 Sb., zák. č. 34/2011 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb., výrobkových norem i evropských Směrnic 2006/42/ES, 2009/127/ES, 2012/32/EU, 95/16/ES, 96/57/ES, 2000/9/ES).
 4. Konstrukce plynových zařízení – potrubí, zásobníky, hořáky, nádrže, kompresorové stanice aj. (dle NV č. 219/2016 Sb., NV č. 22/2003 Sb., č. 25/2003 Sb., NV č. 126/2004 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 100/2013 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb., zák. č. 34/2011 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 490/2009 Sb., výrobkových norem i evropských Směrnic 2009/142/ES, 90/396/EHS, 92/42/EHS).
 5. Elektrická zařízení nízkého napětí (dle NV č. 118/2016 Sb., prostředí s nebezpečím výbuchu, č. 23/2003 Sb.). Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (dle NV č. 117/2016 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 100/2013 Sb., zák. č. 34/2011 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb. a dle výrobkových norem i evropských Směrnic 2004/108/ES, 2006/95/ES, 73/23/EHS, 94/9/EHS).

Dle požadavků Evropských směrnic (ES, EHS, EU), zák. č. 90/2016 Sb., zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 100/2013 Sb., zák. č. 34/2011 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. a č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR (NV), harmonizovaných a technických norem i kontraktu (obchodní smlouvy), je nutné provozovat výrobky a technická zařízení jako bezpečné i spolehlivé, ev. projektantem nebo konstruktérem výrobce předepsanou mírou bezpečnosti, trvanlivosti, životnosti i spolehlivosti.


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.