English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Změny požadavků na odbornou způsobilost výrobců železničních kolejových vozidel podle norem řady EN 15085
Datum: 30.3.2017
Autor: Ing. Pavel Flégl, GSI SLV ; SVV Praha, s.r.o.

Normy řady EN 15085 platí pro svařování kovových materiálů při výrobě a údržbě železničních kolejových vozidel a jejich částí. S ohledem na specifické požadavky v železniční prostředí stanovuje tato řada norem certifikační a technické požadavky na výrobce, kteří provádějí svařování při výrobě nových konstrukcí a při opravách. Z důvodu změn celé řady souvisejících norem, vyšších požadavků na kvalitu a v současné době i požadavků na přechod k normám ISO dochází k velmi výrazné aktualizaci celé této řady norem, včetně přípravy dalších částí.

1. Úvod

Normy řady EN 15085 - tento dokument byl vypracován technickou komisí CEN/TC 256 „Železniční aplikace“. Této evropské normě bylo nutno nejpozději do listopadu 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání a národní normy, které s ní byly v rozporu, bylo nutno zrušit nejpozději do listopadu výše uvedeného roku.

 • Část 1: Obecně
 • Část 2: Požadavky na jakost a certifikaci výrobce při svařování
 • Část 3: Konstrukční požadavky
 • Část 4: Výrobní požadavky
 • Část 5: Kontrola, zkoušení a dokumentace

2. Evropská komise pro svařování železničních kolejových vozidel (European committee for welding of railway vehicles)

Komise byla založena v roce 2009, kdy navázala na činnost německého Koordinačního výboru pro svařování kolejových vozidel (KoA) a na původní Online registr pro vkládání certifikátů.

Členy komise se postupně stali zástupci významných evropských výrobců, NSA – National Safety Authority (Národně bezpečnostních orgánů) a v této oblasti působících MCB - Manufacturer Certification Body (Certifikační orgány výrobců). Počet vložených certifikátů každým rokem dynamicky narůstá. V současné době byla překonána již hranice 3 000 vložených firem, kdy z následujícího obrázku je vidět, že před zhruba rokem byl počet 2 850.

Obr. č. 2 – Vývoj počtu certifikovaných výrobců železničních kolejových vozidel (zdroj – GSI SLV Halle -správce Online registru)

3. Legislativní požadavky

Regulovaná oblast – v jednotlivých státech dohlíží NSA (National Safety Authority) Směrnice EU – pro opravy nákladních vozů, přeprava nebezpečného zboží po železnici – RID. Neregulovaná oblast – požadavky na kvalitu podle norem, které jsou nastavením požadované úrovně, ale nejsou závazné.

Požadavky na kvalitu, bezpečnost a provozní spolehlivost jsou prosazovány na základě nařízení EU, závazků v rámci UIC, řízeno zákony v jednotlivých státech, provozujících železniční dopravu, vyhláškami a nařízeními vlád.

Obr. č. 3 – registr NSA

 • V ČR – Drážní úřad – Praha
 • V Německu – EBA –Eisenbahnbundesamt
 • Ve Francii – EPSF

Zákon o drahách 266/1994 Sb. – základní zákon platný v České republice. Na něj navazují změna zákona o dráhách ve znění zákona 189/1999 Sb., zákona 23/2000 Sb. a zákona 71/2000 Sb. V zákoně o drahách řeší požadavky na železniční kolejová vozidla pouze: Část pátá Drážní vozidla a určená technická zařízení Hlava první Drážní vozidla …………. § 43.

Na dráhách lze provozovat drážní vozidlo, které svojí konstrukcí a technickým stavem odpovídá požadavkům bezpečnosti drážní dopravy, obsluhujících osob, přepravovaných osob a věcí a jehož technická způsobilost byla prokázána shodou se schváleným typem. O schválení typu drážního vozidla rozhoduje drážní správní úřad na základě žádosti tuzemského nebo zahraničního výrobce nebo jiné osoby, která prokáže právní zájem na schválení typu drážního vozidla.

Dne 31. května 2011 vstoupilo v platnost NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 445/2011 ze dne 10. května 2011 o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu nákladních vozů a o změně nařízení (ES) č. 653/2007 (dále jen Nařízení Komise (EU) č.445/2011). Ve většině států v Evropě prověřuje a osvědčení vydává národní NSA. U nás vydán Metodický pokyn DÚ pro získání osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu nákladních vozů a osvědčení pro funkce údržby (Osvědčení ECM).

4. Integrovaný systém v železničním průmyslu – certifikace IRIS

Na základě podnětu Výrobců kolejových vozidel a UNIFE (Unie evropského železničního průmyslu) vznikla mezinárodní norma pro odvětví železniční dopravy IRIS (International Railway Industry Standard - Mezinárodní standard pro železniční průmysl).

Cíl – dosahovat vyšší kvality v celém dodavatelském řetězci, příp. pomáhat finálním výrobcům zhodnotit své dodavatele. Účinnost od července 2007. Založena na mezinárodním standardu pro management kvality, ale navíc zahrnuje specifické požadavky z oboru železničního průmyslu Nejsou stanovena žádná kvalifikační kritéria, hodnotí se podle obsáhlých katalogů otázek hodnotí se bodovým systémem, od 1 do 5 a celkový výsledek je zveřejněn a slouží jako index, který má pak vliv na průběh dozorového auditu.

5. Co můžeme očekávat v nejbližší budoucnosti

Cílem standardizace je podpora železniční dopravy v Evropě s rozvojem interoperability. V této oblasti působí CEN – TC 256 (Comité Européen de Normalisation – Evropská komise pro normalizaci) a CENELEC – TC9X (Evropský výbor pro standardizaci elektroniky). V přípravě je nová ISO/TC 269 – Railway Applications.

CEN/TC 256 je rozdělena do tří subkomisí:

 • SC1 – infrastruktura
 • SC2 – kolejová vozidla – produkty - WG 31 – welding (svařování)– návrh a změny EN 15085
 • SC3 – kolejová vozidla- systémy

6. Příprava nové EN 15085 s podporou ECWRV

Obr. č. 4 – link na Online registr

Obr. č. 5 – struktura Online registru

Změny EN 15085 se budou týkat nejen stávajících 5 částí, ale v přípravě je část 6. a ještě se diskutuje o možnosti vydat také část 7.

EN 15085 - 6 – bude popisovat veškeré požadavky – technické i personální pro získání odborné způsobilosti pro provádění údržby a oprav ŽKV. Ve stálých dílnách i v trati.

EN 15085 - 7 – požadavky na kvalifikaci a praxi auditorů, vybavení a akreditace (uznání) certifikačních orgánů, používané postupy certifikace, vzory formulářů, vzor certifikátů, platnost certifikátů a jejich rušení.

Současné části normy byly napsány komisi standardizace CEN TC 256/SC 2/WG 31 „Svařování kolejových vozidel“

V komisi pro vznik nové normy pracují experti z následujících zemí: Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, UK. Velké množství spolupracujících zemí bude znamenat nutnost přijetí řady kompromisů Na druhé straně, příliš rozsáhlá a striktní ustanovení by znamenala úplné zastavení výroby ŽKV v některých zemích.

Dnes jsou požadavky ISO již tak rozšířeny, že požadavek na certifikaci v normě obsažen nebude, bude se používat pojem klasifikace.

Dalším důležitým důvodem jsou změny norem EN a ISO, např. EN ISO 9606-1. Změna normy je důležitá také s ohledem na opravy chyb, špatných překladů atd. Diskuse probíhá ohledně části 7 - Měla by řešit prokazování shody.

Prokazování shody by mělo probíhat:

 • interně – firma prověřuje sama sebe
 • prověřování shody formou zákaznických auditů
 • prověřování shody třetí nezávislou stranou

Část 7 by měla být nezávislá na předešlých 6 částech.

6.1 – Změny EN 15085 – část 1

Část 1 definuje pojmy a definice, zatím jediná část, která byla již v minulosti aktualizována.

6.2. – Změny EN 15085 – část 2

V této části bude mnoho změn, z důvodu vypuštění certifikace. Název bude změněn z původního: „Požadavky na jakost a certifikaci výrobce při svařování“, na nový název: „Požadavky pro výrobce svařováním“. Pojem „Certifikační úroveň“ (Certification level) bude nahrazen pojmem „Klasifikační úroveň“ (Classification level). Zkratka CL tím zůstane zachována. Některé pojmy budou vypuštěny (např. certifikace a prokazování shody). Vloženy budou některé nové pojmy. Nově se zavede pojem „Safety relevance“ – závažnost (důležitost) pro bezpečnost

Opět bude:

 • Low (nízká)
 • Medium (střední)
 • High (Vysoká)

– týkat se bude celých svařovaných dílů. Safety category (Bezpečnostní kategorie) zůstane beze změn a týká se svarových spojů.

CL 4 pro konstrukční kanceláře, nákup a prodej a pro nákup a montáž bude zrušena

Rozlišeno to bude v rozsahu klasifikace:

 • D – Design, včetně pevnostních výpočtů
 • P – Production (včetně zkoušení a výroby náhradních dílů)
 • M – Maintenance (údržba včetně zkoušení)
 • T – Trading – prodej a nákup svařovaných komponentů)

CL – classification level (klasifikační úroveň) bude záviset na safety relevance.

6.3 – Změny EN 15085 – část 3

V tabulce pro třídy provedení svarů nastanou 3 velmi podstatné změny: CP A - CEN TC 256/SC 2/WG 31 odsouhlasila, že CP A pro případy vysoké kategorie namáhání a vysoké bezpečnostní kategorie již nebude možná pro použití ve výrobě. Pro údržbu ŽKV svařováním bude CP A stále možná.

CP B - bude rozlišeno na CP B1 a CP B2. Je to z důvodu, že požadavky na provedení svarů se zásadně liší – současné CPB pro bezpečnostní kategorii „vysoká“ je platná pouze pro svary s úplným průvarem a musí být také plně přístupné kontrole při výrobě i údržbě. CPB pro bezpečnostní kategorii „střední“ je platná i pro svary bez možnosti objemové zkoušky – uvádí se zvlášť na výkrese s předepsáním povrchových zkoušek.

6.4 – Změny EN 15085-4

Z důvodu vypuštění certifikace budou podrobněji vysvětleny požadavky na zkoušky svářečů a předvýrobní zkoušky. Úpravy jsou nutné s ohledem na zavedení ISO 9606-1, návazně na EN 15085-4 by zkoušky svářečů neměly být platné déle než 3 roky (Pozn.: v Pravidlech ECWRV max. 2 roky).

Předvýrobní (pracovní) zkoušky budou popsány detailně a více srozumitelně. Požadavky na použití přídavných materiálů budou uveden zvlášť v příloze

6.5 – Změny EN 15085-5

Některé kapitoly budou upraveny, aby byly srozumitelnější (např. kapitola 8 – Subdodavatelé). Pro třídu kontroly CT3 bude upřesněno, že vizuální zkouška může být provedena nejprve svářečem (samokontrola), ale pak musí být provedena kontrola další kvalifikovanou osobou, např. svářečským dozorem nebo inspektorem) Diskutuje se, zda personál pro NDT kontroly musí být certifikován pro třídy kontroly CT1 a CT2. Bude přidána kapitola pro FAI – First Article Inspection. Příloha A části 5 bude kombinována s přílohou B v části 2 normy.

6.6 – EN 15085 – část 6 – nová

Nová část bude mít název: Železniční aplikace – Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 6: Svařování v průběhu údržby

V současné době je pro údržbu platná jen malá část v EN 15085-4. Zpracováním normy byla pověřena CEN TC/256/SC2/WG31. Z velké části budou převzaty požadavky z DIN 27201-6.

7. Závěr:

Požadavky na spolehlivost dopravy, její rychlost i komfort se neustále zvyšují. K tomu by měla přispět nejen práce mnoha odborníků v této oblasti, včetně ECWRV a standardizačních organizací, ale také vydávané normy a pravidla. Novelizovaná EN 15085 by měla být v prvním návrhu publikována již v roce 2017. Zatím jako průběžně aktualizovaná pomůcka k normě EN 15085 slouží Pravidla ECWRV – část 1 a část 2. Část 2 se nazývá přímo: Interpretace normy EN 15085 a je vhodné se s těmito pravidly také seznámit. Pracovní překlad druhé části Pravidel ECWRV zpracovala společnost SVV Praha, s.r.o a na vyžádání jsou uživatelům k dispozici.

 • [1] EN 15085 – části 1 až 5
 • [2] Sborníky přednášek SVV Praha, s.r.o. k seminářům o svařování ŽKV
 • [3] Pravidla ECWRV – části 1 a 2
 • [4] Pravidla pro používání Online registru a dokumenty ze zasedání ECWRV

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Informační servis
Nabídky práce
 • Svářeč (m/ž)
  Pro mezinárodní výrobní společnost dodávající svařované díly pro Škoda Auto a.s. hledáme vhodné kand... (22.3.2022)
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2022, všechna práva vyhrazena.