English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
TERMINOLOGIE K OVĚŘOVÁNÍ VÝROBKŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Datum: 19.4.2017
Autor: Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Pavla Mášová, Ing. Jan Opletal, TESYDO, s.r.o.

K posuzování bezpečnosti, spolehlivosti, trvanlivosti, životnosti a celkové kvality je nutné využívat různá měření, kontroly a zkoušení, které odhalí i zjistí skutečný verifikovaný stav výrobku nebo zařízení v době jeho předepsaného provozu a během jejich předepsané (předpokládané) životnosti.

Metrologie - je obor, který se zabývá mírami pro stanovení velikosti různých technických a fyzikálních veličin a jejich měřením.

Měření - je kvantitativní (číselné) zkoumání geometrických, fyzikálních a dalších vlastností předmětů (jevů, procesů), obvykle porovnáním s obecně přijatou jednotkou. Výsledkem měření je tedy číslo, které vyjadřuje poměr zkoumané veličiny k jednotce, společně s uvedením dané jednotky. měření charakterizuje měřenou veličinu mnohem přesněji, než kvalitativní údaje (např. těžký, dlouhý, teplý, tvrdý aj.). Měření lze opakovat a výsledky porovnávat. Výsledek lze zpracovávat matematickými prostředky, zejména ve vědách. Výsledek měření se odečítá na stupnici nebo na displeji. kalibry například neukazují hodnotu, ale dovolují rychle určit, zda je předmět v určitém rozmezí např. délek, otvorů, tlouštěk, šířek, závitů, průměrů hřídelů aj.

Měřidla - jsou přístroje nebo zařízení pro zjištění geometrických hodnot, fyzikálních hodnot a dalších hodnot předmětů (jevů, procesů).

Stanovená měřidla - jsou stanovená zákonem o metrologii č. 505/1990 Sb. a zák. č. 85/2015 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pracovní měřidla - jsou taková měřidla, která nejsou ani etalonem, ani stanoveným měřidlem.

Opakovatelnost - preciznost měření za souboru podmínek opakovatelnosti měření, tj. měření stejným způsobem a v krátkém časovém úseku.

Reprodukovatelnost - preciznost měření za podmínek reprodukovatelnosti měření, tj. měřením různým způsobem - různými měřidly, personálem nebo na různém místě a v různém čase.

Chyba měření - je zjednodušeně rozdíl (dříve odchylka) hodnoty zjištěné měřením od pravé/skutečné hodnoty měřené veličiny. Každé měření je zatíženo určitou chybou měření a ke správné hodnotě se pouze přibližuje. Chyby měření lze rozdělit na:

  • hrubé (nadměrné), dané například poruchou měřícího přístroje, nevhodnou metodou měření, omylem při zápisu naměřené hodnoty, apod. Korigování chyby není možné nebo neekonomické, je vždy třeba opakovat měření pro zmenšení chyby měření
  • systematické (soustavné), dané přesností měřícího přístroje a měřící metody. Chybu lze buď korigovat (odstranit) nebo určit nestatickými metodami (např. z dokumentace výrobce, odhadem aj.).
  • statistické (nahodilé), dané proměnnými rušivými vlivy. nahodilou chybu nelze úplně odstranit. Lze ji odhadnout opakovaným měřením a statistickým zpracováním naměřených výsledků.

Nejistota měření - nezáporný parametr charakterizující rozptyl hodnot veličiny, přiřazený k výsledku měření na základě znalosti vlastností použité měřící metody.

Ověření - postup, kterým se posuzuje způsobilost měřidla k měření dané veličiny, resp. nakolik je metoda měření vědecká a přesná.

Etalon - u měřící jednotky nebo stupnice nějaké veličiny sloužící k realizaci a uchovávání takové jednotky nebo stupnice. Slouží k přenosu na měřidla nižší přesnosti.

Citlivost - je podíl změny indikace měřícího systému a odpovídající změny hodnoty veličiny. Zjednodušeně jde o převodní vztah vyjádřený citlivostním koeficientem.

Přesnost - těsnost shody mezi naměřenou hodnotou veličiny a pravou hodnotou měřené veličiny. Zjednodušeně je to míra chyby měření.

Pravdivost/Správnost - je těsnost shody mezi aritmetickým průměrem nekonečného počtu opakovaných naměřených hodnot veličiny a referenční hodnotou veličiny. Zjednodušeně je to míra systematické chyby.

Preciznost - je těsnost shody mezi indikacemi nebo naměřenými hodnotami veličiny získanými opakovanými měřeními na stejném objektu nebo na podobných objektech za specifikovaných podmínek. Zjednodušeně je to míra statistické chyby.

Rozlišení - nejmenší změna veličiny, která způsobí rozeznatelnou změnu v odpovídající indikaci. Zjednodušeně jde o nejmenší dílek nebo digit.

Ověření - je postup, kterým se posuzuje způsobilost měřidla k měření dané veličiny, resp. nakolik je metoda měření vědecká a přesná.

Kalibrace - je postup, kterým se navazuje měřidlo na státní etalony. Jedená se o určení vztahu mezi výstupní a vstupní veličinou, platného pro měřící systém.

Kvalifikace - je odborné posouzení, ohodnocení nebo zjištění způsobilosti k dané činnosti.

Kontrola - je prověření i posouzení, zda výrobek splňuje rozměry, funkčnost, zda nemá nepřípustné vady. Kontroly procesu výroby slouží k regulaci kvality výrobku. Kontroly výrobku lze zopakovat na hotovém výrobku. Kontroly procesu nelze zopakovat na hotovém výrobku, neboť se dají provést jen při dané operaci. Kontrolují se nejvýznamnější parametry výrobku - kritické znaky a kritické vady. Rozeznáváme vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu. Při kontrole je vhodné provádět monitorování, evidenci a hodnocení výstupních parametrů výrobků, znaků kvality na základě kontrolního plánu.

Zkoušení - výrobků probíhá na základě plánu zkoušek výrobků. Zkouší se NDT i DT metodami dle požadavku výrobkových norem a souvisejících norem. Zkoušením porovnáváme výsledky s danými požadavky celistvosti, funkčnosti, mechanických, fyzikálních, chemických i technologických vlastností aj.

Diagnostika - je sledování užitných vlastností i parametrů v době předepsaného provozu a životnosti, bezpečnosti, trvanlivosti, spolehlivosti i celkové kvality výrobku. Diagnostika je monitorování stavu bezpečnosti a spolehlivosti i požadované celkové kvality. Je to soubor detekčních metod pro určení např. stupně poškození materiálu výrobku a/nebo zařízení.

Simulace - je nastavení parametrů výrobků a zařízení podobných při provozních podmínkám. Slouží k ověřování poruch materiálů, funkčnosti a spolehlivosti i bezpečnosti strojů i zařízení. Simulace je napodobení skutečné věci, stavu nebo procesu. je to zobrazení některých klíčových vlastností nebo chování vybraných fyzikálních vlastností nebo abstraktních systémů. simulace zahrnuje modelování např. provozního stavu, ev. životního cyklu výrobku nebo zařízení, strojírenské, technologické nebo procesní simulace aj.

Verifikace - je to potvrzení, schválení nebo ověření správnosti či kontrola pravdivosti výroku, hypotézy, argumentu nebo funkce přístroje konfrontací s fakty při ověřování platnosti úsudku parametrů, vlastností výrobku nebo zařízení, ev. kontrolního nebo výrobního procesu.

Validace - je získání ověřeného (prověřeného) dokladu ve formě dokumentace (ověření), který poskytuje vysoký stupeň jistoty, že určitý proces bude trvale poskytovat produkt odpovídající předem určené specifikaci. Je to proces kontroly platnosti např. zadaných údajů (parametrů) a tím splnění požadavků na proces. Také je to prokázání toho, že použitý postup je vhodný pro zamýšlené použití. Rovněž proces, při kterém se určuje vhodnost použití daného systému pro získání relevantních dat. Kritický je výběr validačních parametrů, Tj. jak získat dostatek údajů, aby bylo možné posoudit, zda metoda či systém, jsou vhodné pro zamýšlený účel. Pokud se ověřuje a kalibruje proces, který poskytuje produkt, pak se jedná o validaci. Výrobní proces musí být validován za použití kvalifikovaných výrobních zařízení. Proces může být řízen za použití validovaného softwaru a za použití kvalifikovaných data stanic. Rovněž analytická metoda musí být validovaná na kvalifikovaném zařízení.

Konfirmace - pokud se ověřuje a kalibruje zařízení, systém, prostor, pak se jedná o konfirmaci. Je to ověření a potvrzení listiny (protokolu, inspekční zprávy) aj.

Metrologická konfirmace - je soubor činností požadovaných pro zajištění toho, aby měřící vybavení bylo ve shodě s požadavky na jeho zamýšlené použití. Metrologická konfirmace musí být navržena a zavedena tak, aby zajistila, že metrologické charakteristiky měřícího vybavení splňují metrologické požadavky procesu měření. Metrologická konfirmace zahrnuje kalibraci a ověřování měřícího vybavení. Termín metrologická konfirmace se používá v těch případech, kdy nelze přiměřeně použít termín "kalibrace", neboť zahrnuje ještě další operace, jako je posouzení zjištěných chyb, popř. seřízení, opravu nebo nově provedenou kalibraci apod.

Revize - je přezkoumání, kontrola pro zjištění technického stavu a bezpečné provozu schopnosti výrobků nebo zařízení. Rozlišuje se úvodní revize před zahájením provozu zařízení (výrobku), provozní revize prováděna po naběhlém provozu cca za 14 dnů a periodická revize prováděná během doby stanoveného provozu zařízení. U tlakových nádob se provádí navíc vnitřní revize cca jednou za 5 let, zkouška těsnosti po každé revizi a také tlaková zkouška nejpozději jednou za 9 let od poslední tlakové zkoušky. Také se tyto provádí po každé opravě nebo rekonstrukci zařízení. Provádí se komplexní posouzení bezpečného stavu výrobku (zařízení). Termíny jsou dány výrobkovými normami a technickými předpisy pro vyhrazená technická zařízení a nosné kovové konstrukce strojů, zařízení, staveb, objektů, technických i technologických zařízení, které byly navrženy na základě statického, dynamického, cyklického výpočtu aj.

Periodická prohlídka (kontrola) - je zkrácená kontrola výrobku nebo zařízení, která se provádí mezi dvěma po sobě jdoucími revizemi. Jedná se o provedení zkrácených funkčních a bezpečnostních kontrol pro potvrzení provozu schopnosti výrobku nebo zařízení. Zkoušky zařízení a výrobků - se provádí pro ověření bezpečného a spolehlivého provozního stavu výrobku (zařízení). Používají se k tomu NDT zkoušky, zatěžovací zkoušky prováděné na úrovni zatížení v provozu vynásobeného daným (vypočteným) koeficientem bezpečnosti provozu výrobku (zařízení).

Bezpečnostní koeficient (součinitel) - je závislý na provozním namáhání výrobku nebo zařízení. Je rozdílný pro zatížení (namáhání) stálá, proměnná, kvazistatická, statická, dynamická, cyklická a na únavu. Jde vždy o součinitel (koeficient), který je násobkem provozního namáhání, je větší než 1 a může být až 3 u dopravních (zdvihacích) zařízení nebo i větší pro extrémní namáhání seizmicitou, kmitáním, kombinované namáhání, namáháním na únavu aj. Souvislost součinitele je i s mezními stavy zatížení, tj. ztrátou statické rovnováhy, vnitřní poruchou nebo nadměrnou deformací, poruchou nebo nadměrnou deformací a také únavovou poruchou konstrukce nebo nosných prvků výrobků nebo zařízení.

Nostrifikace - je rozhodnutí o platnosti zahraničního školního vysvědčení, kvalifikace, odborné způsobilosti či oprávnění (osvědčení) státními úřady k provádění např. posuzování bezpečnosti a spolehlivosti provozu výrobků a zařízení.

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Informační servis
Nabídky práce
  • Svářeč (m/ž)
    Pro mezinárodní výrobní společnost dodávající svařované díly pro Škoda Auto a.s. hledáme vhodné kand... (22.3.2022)
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2022, všechna práva vyhrazena.