English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
pWPS a WPS při zkouškách svářečů
Datum: 23.4.2018
Autor: CWS ANB

Konečně. Dobrá věc se podařila!!! Ale co to dalo práce!!!

Přesto, že norma ČSN EN ISO 9606-1 „Zkoušky svářečů – Část 1: ocel, umožňuje v čl. 6.3, aby svářeč při zkoušce svařoval podle pWPS nebo WPS, dva odborní posuzovatelé ČIA vyžadovali pouze WPS. Což by bylo pro svářečské školy v mnoha případech likvidační. Však jsme se také dověděli, že „svářečské školy jsou historie, jezděte jen do firem“!!!!

Řešení

S žádostí o stanovisko CWS ANB oslovila významné osobnosti oboru, sekretáře SC 11 Mr.Andrew Davise (Director, International Activities American Welding Society ®) a Mr. Italo Fernandeze, hlavního auditora EWF a člena SC 11. Oba odpověděli jasně. "Svářeč provede zkoušku podle pWPS nebo WPs a bude na certifikát zapsán doklad podle kterého byla zkouška provedena.“

Zároveň CWS ANB požádala cestou UNMZ o oficiální interpretaci CEN na stejný „problém“.

Problémem se zabývala i Technická Normalizační Komise 70 UNMZ – Svařování, se stanoviskem v souladu s článkem 6.3 normy ČSN EN ISO 9606-1.

CWS ANB chtěla zařadit do českého textu normy ČSN EN ISO 9606-1 Národní poznámku a Národní přílohu, tak aby bylo jasné, že pWPS lze použít.

ČIA svolala k uměle vytvořenému problému dvěma odbornými posuzovateli Technickou komisi pro svařování a dotázala se na interpretaci normy EA (European Accreditation).

Proběhlo i jednání vedení CWS ANB s vedením ČIA.

Výsledek

Stanovisko EWF potvrzené EA uvádíme dále v příloze. Lze diskutovat o správnosti tohoto stanoviska v bodě 3, protože svářeč může svařovat podle pWPS a zároveň svařený kus použit pro kvalifikaci pomocí WPQR. Pokud zkoušky vyhoví, tak je mu vystaven certifikát (s pWPS – podle ní svařoval nebo WPS? – vyšly zkoušky jinak by certifikát nedostal). Ale asi již není síly ani chuti někomu něco vysvětlovat.

V duchu odpovědi EA ČIA zveřejnila dopis (002145/ČIA/700), kde informuje, že je možno použít pWPS a za jakých podmínek (identifikace pWPS) http://www.cai.cz/akreditace/certifikacni-organy/cop.aspx.

Doplnění Národní Poznámky, resp. Národní přílohy do normy ČSN EN ISO 9606-1, pozbylo smyslu na základě jednání a vydání informace ČIA (dopis 002145/ČIA/700) o přípustnosti zkoušek svářečů podle pWPS i WPS.

Situace je nyní úplně jasná. Naše překvapení bylo, že odborný posuzovatel prohlásil, že nikdy netvrdil, že pWPS nemůže být, ale zároveň údajně ztratil 2 dny zdůvodňováním svého stanoviska obhajujícího pouze WPS pro ČIA.

Tak jen doufejme, že se situace nebude opakovat, protože ve všech normách pro zkoušky svářečů lze svařovat podle pWPS nebo WPS. Shánět interpretace pro všechny části by bylo vysilující. A asi pro nás i trochu ponižující, protože slyšíme cosi o „Stupid people“, kteří se ptají na podobné věci.

Bohužel, všichni zúčastnění ztratili spousty času s „uměle vytvořeným problémem“. Kdo měl být poškozen se můžeme jen domnívat……

Příloha

Otázky a odpovědi zaslané na EA Certification Committee (EA CC) týkající se oblasti svařování (jednání proběhlo ve dnech 14.-15.3.2018). Odpovědi byly vypracovány ve spolupráci zástupce EWF, p. Tobiase Rosada (EWF/IIW-IAB Secretariat). Uvedené odpovědi jsou odsouhlaseny předsedou EA CC Kevinem Belsonem a budou v níže uvedeném znění uloženy do oficiálního systému “otázky a odpovědi EA CC”.

1) Je třeba vždy uvádět odkaz na WPS na personálním certifikátu? Tj. musí být WPS použit pro zkoušku svářečů, nebo pokud byla zkouška provedena podle pWPS, musí v době vydání certifikátu existovat WPS, ověřený pomocí WPQR, shodný s pWPS použitým pro zkoušku?

Jak je uvedeno v článku 6.3, lze použít WPS nebo pWPS. Certifikát může být vydán na základě pWPS nebo WPS.

2) Je akceptovatelný certifikát, který je vystaven pouze na základě pWPS?

Ano

3) V případě, že byla zkouška provedena s využitím pWPS (neověřeného pomocí WPQR), je akceptovatelné, aby personální certifikát obsahoval referenci, že zkouška proběhla s využitím WPS?

Ne. Pokud byl použit pWPS, potom musí být v certifikátu uveden odkaz na pWPS a ne na WPS.

4) Je akceptovatelné, aby na certifikátu bylo v části „WPS reference“ uvedeno pouze číselné označení (např. 192) bez informace o tom, zda jde o pWPS nebo WPS?

Ať už se certifikát odkazuje na pWPS nebo WPS, vždy musí být uveden jednoznačný odkaz zajišťující zpětnou sledovatelnost. Příloha A je informativní, ale všechny informace v příloze jsou povinné. Způsob jejich uvádění není povinně předepsán, ale podle našeho názoru by mělo být z certifikátu jasné, zda byl použit pWPS nebo WPS. Například „pWPS nº/WPS nº: (nehodící se škrtne)“.

5) V případě, že byla zkouška provedena pomocí pWPS (neověřeného pomocí WPQR), je možné vystavit osobní certifikát s tím, že v části "Reference WPS" je tento údaj nahrazen textem "pWPS/WPS" a není tedy zřejmé, který z těchto dokumentů byl pro zkoušku použit?

Pokud byla zkouška provedena podle konkrétního pWPS, pak musí být pro danou zkoušku tento pWPS dohledatelný. Pokud je v certifikátu uveden odkaz na pWPS, nemusí takový odkaz obsahovat další podrobnosti o pWPS, ale z certifikátu má být jasné, zda byl použit pWPS nebo WPS. Příklad: "pWPS nº / WPS nº:" (nehodící se škrtněte). V případě použití identifikačního kódu WPS nebo pWPS na certifikátu musí být zajištěna sledovatelnost do zkušebních záznamů.

6) Je následující situace (certifikát podle pWPS), např. ve výrobním závodě, v souladu se zvláštními technickými normami v oblasti svařování? Má svářecí dozor (ve společnosti, která má certifikovaný systém řízení podle ISO 9001 a ISO 3834-x) akceptovat certifikát svářeče založený na pWPS/WPS od jiné organizace (např. certifikát je vydán akreditovaným certifikačním orgánem pro personál, kde zkoušky / postupy nejsou totožné s postupy, které se používají ve výrobní organizaci) bez dalších kroků/opatření?

Je-li certifikát platný, pak ano. ISO 9606-1 uvádí všechny podmínky pro provádění zkoušek (minimální rozměry, zkoušky, které mají být provedeny, ...) a také umožňuje použití pWPS nebo WPS. Z tohoto důvodu mohou existovat rozdíly v rozměrech použitých zkušebních vzorků, použitých zkouškách apod. Nicméně všechny musí být v souladu s normou, protože ta zaručuje všechny minimální zkušební podmínky a z tohoto důvodu zůstává certifikát platný. Je na výrobní společnosti, zda takový certifikát přijme nebo požádá o další zkoušky.

Dear Mr. Kevin Belson, following the request to answer to question M35.4, please find bellow the answer from the EWF Secretariat after internal discussion. These can only be used as a guide, because for an official clarification ISO TC 44 has to be questioned.

1) Is it necessary to always state the WPS reference on the personal certificate? I.e. : WPS has to be used for welder test or where pWPS was used for the test: at the time of certificate issuing, there must exist WPS which was verified with WPQR and which was identical to pWPS used for the test.

[Answer] As stated in clause 6.3, a WPS or a pWPS can be used. A certificate can be issued solely based on a pWPS or on a WPS.

2) Is the personal certificate, where only pWPS is stated, acceptable?

[Answer] Yes.

3) In case the test was performed using pWPS (not verified with WPQR), is it acceptable to issue a personal certificate declaring that test was performed using WPS?

[Answer] No. If a pWPS was used, that pWPS has to be referenced not a WPS.

4) Is it acceptable on the certificate to be written the only number e.g. “192” in the part “WPS reference” without informing it is pWPS and is not WPS?

[Answer] If the WPS or pWPS is referenced in the certificate, the correct reference has to be written to guarantee the traceability. Annex A is informative, but all information within the annex is mandatory to present. How to present it is not mandatory but our opinion is that in the certificate it should be clear if a pWPS or a WPS was used. Example: “pWPS nº/WPS nº:” (strike what is not applicable).

5) In case the test was performed using pWPS (not verified with WPQR), is it acceptable to issue a personal certificate where in the part “WPS reference” is replaced with “pWPS/WPS reference” and it is not clarified which document version was used for the test?

[Answer] If the test was done according to a specific pWPS, that pWPS has to be traceable to the test. If the pWPS is referenced in the certificate, the reference might not contain details of which type it is, but in the certificate it should be clear if a pWPS or a WPS was used. Example: “pWPS nº/WPS nº:” (strike what is not applicable). The identification code of an WPS or pWPS used on the welder certificate must be traceable to the test records.

6) Is a such a situation at a factory in line with special technical standards in the field of welding? Should welding supervisor (in a company which has certified management system according to ISO 9001 and ISO 3834-x) accept a personal certificate based on pWPS /WPS from a different location (e.g. issued by accredited certification body for personnel, where test/conditions are not the same as in the company) without any additional activity/measures?

[Answer] If the certificate is valid, yes. ISO 9606-1 states all the conditions to perform the tests (minimum dimensions, tests to perform,…), and also allows to use a pWPS or WPS. So there could be differences on the dimensions of the test pieces used, different tests used, etc. But all these are permitted by the standard since all minimum test conditions are guaranteed, and for that reason the certificate remains valid. It is up to the company to accept it, or ask for further tests.

Hope this will helps. Let us know if you need anything else.

Best regards, Tobias Rosado

EWF/IIW-IAB Secretariat

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.