Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 14.07.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=832


Informační servis č. 287
Datum: 2.5.2024
Autor: Ing.Václav Minařík,CSc. CWS ANB

WELDING 2024


...

SERBIAN WELDING SOCIETY – DUZS, SERBIA, člen European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF) organizuje konferenci WELDING 2024, 2. až 5. října 2024 a zve autory k zaslání přednášek z následujících okruhů:

 1. CONVENTIONAL AND UNCONVENTIONAL WELDING PROCESSES
 2. CONSUMABLES
 3. STRUCTURAL INTERGITY AND QUALITY ASSURANCE
 4. TECHNICAL REGULATIONS, EDUCATION, AND ENVIRONMENT

PRESSURE´24

Hotel Černigov, Hradec Králové 9. – 11. dubna 2024

Pravidelná 3. denní konference „tlakařů“ v HK. Proběhly přednášky:

Zahájení 1. dne semináře PRESSURE´24

 • Ing. Ondřej Varta – Vedoucí Úseku inspekce BOZP, Státní úřad inspekce práce Poznatky SÚIP z kontrolní činnosti na VTZ-TZ, nejčastější dotazy k zákonu č. 250/2021Sb. a NV č.192/2022 Sb.
 • Ing. Tomáš Tůma – Ředitel Technické inspekce ČR Poznatky z činnosti TIČR, pověřené organizace pro tlaková zařízení
 • Ing. Jiří Karkoš Tlaková zařízení v působnosti Ministerstva dopravy ČR (Legislativa, výroba, dokumentace, revize, prohlídky a zkoušky, státní dozor)
 • Ing. František J. Vácha MSc.A – Emeritní inspektor SHELL, ESSO, člen výboru API, ASME, RBI Hodnocení rizik tlakových zařízení v průmyslových provozech a metody zajištění jejich integrity
 • Ing. Libor Šubrt – Technický náměstek Technické inspekce ČR Zkušenosti s aplikací zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených tlakových zařízení
 • Ing. Milan Mocker – Inspektor OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj Poznatky ze šetření havárií a pracovních úrazů tlakových zařízení
 • Karel Kaleta – ČEZ, a.s. Opravy vyhrazených technických zařízení v prostředí ČEZ, a.s.
 • KULATÝ STŮL: moderovaná diskuze s účastníky k předneseným tématům s přednášejícími, nosné téma: Stanoviska TIČR k hodnocení stavu, náhradním způsobům revizí a lhůt a pozbytí jejich platnosti s ohledem na novou legislativu

Středa 10. dubna 2024

 • Ing. Ladislav Ouhrabka – Člen představenstva ATZ, z.s Návrh novelizace ČSN 07 0710 Provoz parních a kapalinových kotlů
 • Ing. Václav Svoboda – PREDITEST s.r.o. Zkušenosti s náhradou tlakové zkoušky akustickou emisí. Metoda magnetické paměti kovů pro zjišťování koroze
 • Ing. Miloš Kromp – PH poradce servis s.r.o. Praktické provádění revizí – tlakové nádoby
 • Prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. – Emeritní profesor VUT Brno, STU Bratislava, UAM Provádění vnitřních revizí v průmyslu a hodnocení dalšího provozu
 • Ing. Hana Ličková – Manažer funkční bezpečnosti, ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. Aplikace elektronických bezpečnostních systémů v rafinérském průmyslu - metodika, prohlídky, zkoušky a testy
 • Ing. Roman Váleček – TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r. o. Jak identifikovat a popsat sestavy tlakových zařízení a jejich výstroj
 • Ing. Miloslav Šimon – Čestný člen ATZ, z.s. Cyklické namáhání tlakových zařízení – Tlakové nádoby stabilní – provozní pravidla
 • Ing. František Mikulík Akumulátory tlaku, tlakové lahve a periodické vnitřní a tlakové zkoušky
 • Ing. Jiří Křivan – Chart Ferox, a.s. Kryogenní tlakové nádoby - nové a připravované technické normy, provádění revizí v návaznosti na novou legislativu
 • Ing. Miloslav Procházka – Jednatel TEDIKO s.r.o. NDT metody jako náhradní způsob provedení revizí tlakových zařízení
 • Ing. Aleš Krška – SIGAS-CZ, s.r.o. Pojistné ventily – zkušenosti se servisem a kontrolou bezpečnostní výstroje
 • Ing. Jiří Hajdík – ČEZ, a.s.Prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. – Emeritní profesor VUT Brno, STU Nejčastější chyby při svařování a NDT kontrolách tlakových zařízení Spolehlivost tlakových nádob
 • Ing. Milan Baloun – Revizní technik parních kotlů a tlakových nádob stabilních Revize různých typů tlakových nádob
 • KULATÝ STŮL: moderovaná diskuze s účastníky k předneseným tématům s přednášejícími, nosné téma: Expanzní nádoby - revize

Čtvrtek 11. dubna 2024

 • Prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. – Emeritní profesor VUT Brno, STU Spolehlivost tlakových nádob
 • Doc. Ing. EWE Peter Bernasovský, PhD. – Konzultant – Failure analyses Zkoušky hybridního svářeni 8 kW vláknovým laserem s MAG pro vysokotlaké potrubí
 • Ing. Zdeněk Horníček - Emeritní inspektor TÜV
 • Ing. Václav Minařík, CSc. – Česká svářečská společnost ANB Nové technické normy pro svařování
 • Ing. Jaromír Drenčko – TRANSFER TECHNOLOGIÍ a.s. Metody odstraňování netěsností za provozu u armatur, přírub, potrubí a tlakových nádob. Specifické aplikace. Praktické příklady metod dočasného utěsňování.
 • Ing. Roman Řezáč – Emeritní inspektor Technické inspekce ČR Tlakové zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, praktické poznatky, metodika, přínos tlakových zkoušek pro bezpečnost
 • Petr Matěják – PLANTinspekta s.r.o., Předseda ATZ, z.s. Nejčastější dotazy k tlakovým zařízení. Návrh nové ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní - Provozní pravidla


...


...

Konference pod odbornou garancí ATZ (Asociace Tlakových zařízení) a organizačně zajišťováno firmou KAPKA, s.r.o. z Ostravy.

Technický výbor ČIA

Jednání technického výboru pro akreditaci certifikačních orgánů certifikujících osoby (dále TV COP) Českého Institutu pro akreditaci v.p.s. proběhlo 10.4.2024 v sídle ČIA, Olšanská 54/3, Praha 3. Jednání vedl Ing. Svoboda.

Na programu:

 1. Zahájení a schválení programu jednání TV
 2. Zápis z předcházejícího jednání
 3. Databáze odborných posuzovatelů
 4. Informace o aktuálním stavu akreditací certifikačních orgánů certifikujících osoby
 5. Informace o aktuálním stavu používaných certifikačních schémat v oblasti COP
 6. Informace z technických komisí (svařování, NDT)
 7. Informace z mezinárodních organizací
 8. Informace z ČIA
 9. Hlavní směry činnosti Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. na rok 2024 a plnění k 31. 12. 2023

CEN/TC 141

V návaznosti na rozhodnutí 6/2024 – přijaté CEN/TC 121 dne 2024-03-05 Předmět: CEN/TC 121 – Schváleny nové pracovní položky v SC 4 (Subkomisi 4) CEN/TC 121 "Svařování a příbuzné procesy" schvaluje zápis do pracovního programu SC 4 položky následující:

 • ISO/CD 9606 „Kvalifikační zkoušky svářečů – tavné svařování“, podle Vídeňské dohody, vedení práce v ISO;
 • ISO/NP 25016 "Svařování - systém pro kovové materiály" (převod CEN ISO/TR 15608:2017), podle Vídeňské dohody, vedení ISO;
 • EN ISO 15614-6:2006/prA11, EN ISO 15614-8:2016/prA11, EN ISO 15614-14:2020/prA11, zaměřené na harmonizaci podle PED (2014/68/EU);

CEN/TC 121 žádá svého vedoucího výboru, aby zahájil hlasování podle korespondence, a aby zaregistroval nové pracovní položky v SC 4.

Aktualizační seminář pro svářečské dozory a technické pracovníky firem

Dne16. 4. 2024 v HOTELU „D1“ OSTROVAČICE Pořadatel: TESYDO, s.r.o.

Seminář byl věnován především laserovému svařování a bezpečnosti při použití ručního laseru.


...

Doc. Mrňa


...

Technická komise CWS ANB

Dne 24.4.2024 jednala na CWS ANB Technická komise CWS ANB. Na programu byly:

 • Aktuality z CWS ANB
 • Pravidelná revize TP CWS ANB
 • Byla provedena a po úpravách a diskuzi schválena revize následujících pravidel:
  • TP A 121/Z6- Zřízení a vedení svářečské školy v systému CWS ANB pro svářeče kovů
  • TP A 125/Z5 - Kurzy pro svářeče kovů – organizace kurzu ve svářečských školách
  • TP A 150/Z1 - Zkoušky svářečů-Tavné svařování – Laserové ruční svařování
  • TP A 215/Z8 - Zkoušky páječů - tvrdé pájení. Aplikace ČSN EN ISO 13585 (pouze upřesnění PSČ CWS ANB)
 • Ostatní pravidla TP A TK schvaluje beze změny.
 • Nové pravidlo:
 • TP A 140 – Instruktoři svařování kovů
 • Inspekční činnost při zkouškách svářečů Zpráva o auditech zkoušek svářečů.
 • CTN – nové normy Zpráva o řešení norem CTN v roce 2023 a 2024.
 • SWOT analýza Informace o Silných x Slabých stránkách, Příležitostech a hrozbách

Advisory Board (AB) a Certifikační komise (CK)

Dne 25.4.2024 jednala AB a CK na CWS ANB v Praze. Program komisí byl velmi náročný.

Mandát Advisory Board zahrnuje:

 • Poskytovat poradenství ohledně politiky s ohledem na vývoj, implementaci ANB požadavků a činnosti na kvalifikační a/nebo certifikační systémy personálu IIW/EWF.
 • Poradit při získávání a poskytování zdrojů pro provádění kvalifikace a/nebo certifikace činnosti
 • V případě potřeby radit delegovat pravomoci výborů nebo zaměstnanců ohledně konkrétních akcí
 • radit s fungováním role ANB ve výše uvedených záležitostech, včetně posuzování a sledování ATB, školicích kurzů a zařízení, posuzování/hodnocení uchazečů, rozhodování o postupu při vydávání diplomů nebo osvědčení a evidenci údajů o uchazečích, příprava Příručky jakosti ANB a veškeré dokumentace.
 • Poradit ohledně požadavků zkušební komise (komisí) a předsedy/předsedů.
 • Zvažovat stížnosti na držitele diplomů.

Zainteresované organizace uplatňují prostřednictvím Advisory Board právo na zajištění jednotnosti, objektivity a odpovídající úrovně certifikace svářečského personálu v České republice

Komise pro certifikační schéma

 • ;Certifikační komise“ zaručuje nestrannost certifikace a umožňuje zainteresovaným stranám podílet se na koncepci, rozvoji politiky a zásad fungování systému certifikace. Skládá se z členů, jejichž zájmů se proces certifikace dotýká, a to v takovém poměru, aniž by převládal jeden zájem. dohlíží na
 • proces přípravy příručky kvality, pravidel a postupů
 • kvalifikační a monitorovací proces CWS ANB CC posuzovatelů a vedoucích posuzovatelů
 • proces hodnocení a monitorování PAB,
 • posouzení výrobce a rozhodnutí o certifikačních procesech
 • evidenci údajů certifikovaných společností
 • Komise pro certifikační schéma také
 • zvažuje odvolání certifikovaných výrobců;
 • zvažuje stížnosti na certifikované výrobce.

Bylo m.j.projednáno:

 1. Informace o činnosti CWS ANB, Výroční zpráva za rok 2023
 2. Výkony CWS ANB
 3. Schválení auditorů a zkušebních orgánů CWS ANB
 4. Dokumentace CWS ANB a ANB CC
 5. PJ ANB, PJ ANB CC
 6. DP
 7. TP A, TP B, TP C
 8. Seznámení a schválení formulářů ANB, ANB CC
 9. Výsledky interních prověrek a přezkoumání systému managementu
 10. Stížnosti
 11. Zasedání EWF, IAB
 12. Program certifikace, systém evidence svářečů
 13. GDPR
 14. Finanční situace
 15. Schválení PAB, ATB, auditů
 16. Výroční zprávy EWF, IAB, HK ČR, UNMZ, VH CWS ANB
 17. Management nestrannosti – principy, normy
 18. SWOT analýza 2023, 2024

----------------------------------------------------

Pozor, dnes večer můžou lítat nízko.


...

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.