Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 21.05.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=4&i=48


Alternativní cesta k IWE/EWE

CWS ANB ve shodě s dokumenty IAB připravilo pro uchazeče o Diplom IWE/EWE tzv. alternativní cestu, kdy uchazeč nemusí navštěvovat standardní kurz, ale musí splnit náročné podmínky, které jsou popsány dále.

Uchazeč musí spolu s přihláškou zaslat na ANB:
 • kopii diplomu prokazující, že absolvoval VŠ technického směru v souladu s přístupovými podmínkami;
 • profesní životopis / souhrn obsahující profesní informace
 • soupis praxe nejméně za 4 roky ve svařování na úrovni svařovacího inženýra v období 6 let před přihlášením do Alternativní cesty
 • oprávnění (zkušenosti, dovednosti, vzdělání, školení ..) kandidáta na IWE (EWE) - může obsahovat další výsledky zkoušek

ANB musí určit, zda přihláška a připojená dokumentace je vhodná pro další detailní prověřování.

ANB provede prověření předložené dokumentace a rozhodne zda:
 • vrátit uchazeči dokumentaci k doplnění nebo
 • doporučí absolvování standardní cesty nebo
 • zahájí detailní posuzování.

O rozhodnutí ANB bude uchazeč informován.

Detailní posuzování se skládá z následujících bodů:

 • detailního písemného prověření znalostí;
 • ústního prověření znalostí v době min. 2 hodiny zkoušení pochopení a schopnosti provádět funkci svářečského inženýra;
 • pokud splní uchazeč předchozí podmínky musí vypracovat projekt v širokém rozsahu v době max. 4 týdny. Projekt musí prověřit logickou aplikaci znalostí uchazeče.

A. Písemné posuzování
Detailní písemné posouzení musí být prováděno podle následujícího bodového systému:
ModulZákladní předmětyMax. počet bodů
1Svařovací procesy22
2 Materiály 21
3 Navrhování svařovaných konstrukcí 19
4 Výroba a aplikované inženýrství 22
  Celkem 84

Detailně jsou body rozepsány v následujícím:

Modul 1: Svařovací procesy
111 - MMA 3 body
141 - TIG a 15 Plazma 2 body
131 - MIG 2 body
135 - MAG 2 body
114, 136 a 137 Metody s trubičkou 3 body
91, 93 a 97 Metody pájení 2 body
81, 82 a 93 Tepelné dělení 2 body
12 SAW 3 body
Další metody 3 body
Celkem 22 bodů
Modul 2: Materiály (podle CR ISO/TR 15608) a jejich chování v průběhu svařování
Ocelové slitiny skupina 1 - 3 4 body
Cr-Mo a vanadové oceli skupina 4 - 6 2 body
Feritické a martenzitické oceli skupina 7 3 body
Austenitické a austeniticko-feritické oceli skupina 8 a 10 4 body
Oceli - Ni slitiny, max 10% Ni skupina 9 1 bod
Hliník a jeho slitiny skupina 21 - 26 3 body
Měď a slitiny skupina skupina 31 - 38 1 bod
Nikl a slitiny skupina 41 - 48 1 bod
Ti, Zr a slitiny skupina 51-54 a 61-62 1 bod
Litina skupina 71 - 76 1 bod
Celkem  21 bodů
Modul 3: Navrhování svařovaných konstrukcí
Pnutí a deformace 5 bodů
Svařované konstrukce - statické namáhání 3 body
Svařované konstrukce - dynamické namáhání 3 body
Konstrukce spojů - konstrukční proncipy svař. konstrukcí 4 body
Konstrukce struktur z hliníku a jeho slitin 4 body
Celkem 19 bodů
Modul 4: Výroba a aplikované inženýrství
Zajištění jakosti při svářečské výrobě 4 body
Řízení jakosti v průběhu výroby 3 body
Pnutí a deformace při svařování 4 body
Výrobní zařízení, svařovací přípravky a polohovadla 2 body
NDT 3 body
Ekonomika výroby 2 body
Zdraví a bezpečnost 2 body
Opravy svařováním 2 body
Celkem 22 bodů
Uchazeč musí získat minimálně 10 bodů v každém modulu a 63 bodů v modulech 1 až 4, aby mohl postoupit k ústnímu prověřování.
B. Ústní posuzování

Ústní prověření znalostí v době min. 2 hodiny s cílem prověřit zda uchazeč má znalosti a schopnosti pro funkci svářečského inženýra; prověřování je v rozsahu osnov standardního kurzu.
Pokud ANB rozhodne, že kandidát musí ukončit proces alternativní cesty po ústním posuzování, ale před projektem, musí absolvovat minimálně Modul 4 standardní cestou.

C1.Projekt - studie
 • vyhodnocení výkresů a technických specifikací;
 • vyhodnocení a komentář k výběru základního materiálu; diskuze svařitelnosti materiálu. Požadavky na předehřev a dohřev.
 • Vyhodnocení konstrukce založené na:
  1. svařovací metodě pro základní materiál;
  2. řezací metodě pro přípravu základního materiálu;
  3. přípravu spojů a výpočet svarů;
  4. přídavné a pomocné materiály pro svařování;
  5. potřebu opracování povrchu před svařováním;
  6. úpravu povrchu po svařování - použité metody
 • příprava nutných WPS a zkušebních metod;
 • vyhodnocení potřebných oprávnění pro svářeče;
 • návrh NDT metod používaných v průběhu a po svařování;
 • Připravit:
  1. Výrobní plán;
  2. Svařovací plán - včetně dávek a taktů;
  3. Plán jakosti založený na příslušné části ISO 3834 (EN 729) nebo ekvivalentu; Typ výroby pro tento způsob musí být diskutován.
C2. Práce na projektu - Praktická část na konstrukci nebo vzorcích simulujících stejnou konstrukci - dodané ANB
 • prověrka:
  1. označení a certifikáty základního materiálu;
  2. osvědčení svářečů;
  3. kvalifikace personálu pro NDT, destruktivní zkoušky, a inspekci.
 • Vyhodnocení výsledku zkoušek a srovnání s body studie
 • Plán pro inspekci před a v průběhu svařování;
 • Inspekce po svařování založená na plánech ze studie (vizuální zkouška a další NDT metody, event. tlaková zkouška nebo další zkušební metody);
 • Vyhodnocení svařování založené na výsledku zkoušek, inspekci a NDT protokolů.
 • Pokud vyhodnocení ukáže potřebu oprav, příprava plánu pro opravy svařováním a WPS pro svary kde se bude provádět.
 • Vyhodnocení nákladů výroby.
C3. Práce na projektu - Závěrečná zpráva a prezentace
 • Kandidát musí připravit závěrečnou zprávu s výsledky jeho projektu založené na studii a praktické části.
 • Zpráva musí obsahovat pohled na ekonomiku výroby a současně zajištění jakosti výrobku.
 • Kandidát musí obhájit před komisí výsledky projektu.

Po splnění všech požadavků (a, b, c) detailního posuzování ANB kandidát může postoupit k závěrečným zkouškám stejným jako po absolvování standardní cesty.


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.