219/2016 Sb.

  NAŘÍZENÍ VLÁDY

  ze dne 7. července 2016

  o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

  Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o
  posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále
  jen "zákon"):

  § 1

  Předmět úpravy

  (1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie^1) a
  upravuje technické požadavky na tlaková zařízení, které musí splňovat
  při uvedení na trh, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh a
  způsoby posuzování shody.

  (2) Toto nařízení se vztahuje na návrh, výrobu a posuzování shody
  tlakových zařízení a sestav s nejvyšším dovoleným tlakem PS větším než
  0,5 bar.

  (3) Toto nařízení se nevztahuje na

  a) dálková potrubní vedení tvořená potrubím nebo potrubním systémem,
  určená k přepravě tekutiny nebo látky do nebo z tlakového zařízení
  umístěného na pevnině nebo na moři; součástí dálkového potrubního
  vedení jsou krajní uzavírací zařízení, umístěná v obvodu tlakového
  zařízení, všechna připojená zařízení určená zvlášť pro dané potrubní
  vedení; výjimka podle tohoto písmene se nevztahuje na standardní
  tlaková zařízení, která se mohou nalézat v objektech redukčních nebo
  kompresorových stanic,

  b) sítě pro dodávku, rozvod a vypouštění vody a s nimi spojená zařízení
  a přívodní kanály, jako jsou přívodní tlaková potrubí, tlakové štoly,
  tlakové  šachty pro vodní elektrárny a s nimi spojená zvláštní
  příslušenství,

  c) jednoduché tlakové nádoby^2),

  d) aerosolové rozprašovače^3),

  e) zařízení určená pro provoz vozidel podle jiných právních předpisů^4)
  nebo  přímo  použitelných  předpisů Evropské unie^5) upravujících
  schvalování vozidel,

  f) zařízení, která se podle § 4 zařazují nejvýše do kategorie I a patří
  mezi výrobky podle jiných právních předpisů^6),

  g) zařízení určená k použití jako zbraně, střelivo nebo válečný
  materiál,

  h) zařízení zvláště určená pro použití v jaderných zařízeních, jejichž
  porucha může způsobit únik radioaktivity,

  i) zařízení na ovládání vrtů používaná v průmyslu průzkumu a dobývání
  ropy, zemního plynu nebo geotermických zdrojů a u podzemních zásobníků,
  která jsou určena k udržení nebo řízení tlaku ve vrtu; zařízeními na
  ovládání vrtu jsou zejména zařízení ústí vrtu, kterým je erupční kříž,
  protierupční zařízení, rozdělovací potrubí a všechna zařízení, která
  jsou jim předřazena,

  j) zařízení obsahující tělesa nebo součásti, jejichž dimenzování, volba
  materiálu a výrobní předpisy vycházejí především z požadavků dostatečné
  pevnosti, tuhosti a stability s ohledem na statické a dynamické
  provozní namáhání nebo jiné provozní charakteristiky a pro která není
  tlak významným konstrukčním činitelem; těmito zařízeními jsou zejména

  1. motory, včetně turbín a spalovacích motorů, nebo

  2.  parní  stroje,  plynové nebo parní turbíny, turbogenerátory,
  kompresory, čerpadla a jejich ovládací zařízení,

  k) vysoké pece, včetně jejich chladicího systému, ohřívačů větru,
  odlučovačů prachu a čističů vysokopecního plynu, šachtové pece s přímou
  redukcí, včetně chladicího zařízení pece, plynových konvertorů a pánví
  k  tavení,  přetavování, odplyňování a odlévání oceli, železa a
  neželezných kovů,

  l) skříně pro vysokonapěťová elektrická zařízení, jako jsou spínací
  zařízení, řídicí a regulační přístroje, transformátory a točivé stroje,

  m) tlakové trubky sloužící k uložení přenosových systémů, například
  elektrických silových kabelů a telefonních kabelů,

  n) lodě, rakety, letadla a mobilní zařízení na moři, jakož i zařízení
  zvlášť určená k instalaci na jejich palubě nebo k jejich pohonu,

  o) tlaková zařízení tvořená ohebným pláštěm, těmito zařízeními jsou
  zejména pneumatiky, vzduchové polštáře, míče, nafukovací čluny a další
  podobná tlaková zařízení,

  p) tlumiče výfuku a sání,

  q) láhve nebo plechovky pro nápoje sycené oxidem uhličitým, určené ke
  konečné spotřebě,

  r) nádoby určené k přepravě a distribuci nápojů, jejichž součin PS . V
  není  větší než 500 bar . L a jejichž nejvyšší dovolený tlak
  nepřekračuje 7 bar,

  s) zařízení, na která se vztahují jiné právní předpisy^7), a zařízení,
  na která se vztahuje předpis Mezinárodní námořní organizace pro
  přepravu nebezpečného zboží po moři,

  t) otopná tělesa a potrubí teplovodních otopných systémů a

  u) nádoby určené k jímání kapalin, u nichž tlak plynu nad kapalinou
  není větší než 0,5 bar.

  § 2

  Vymezení pojmů

  Pro účely tohoto nařízení se rozumí

  a) tlakovým zařízením nádoby, potrubí, bezpečnostní výstroj a tlaková
  výstroj, a to včetně prvků připojených k součástem vystaveným tlaku,
  jako jsou příruby, hrdla, spojky, podpory, závěsná oka,

  b) nádobou těleso navržené a zhotovené tak, aby mohlo být naplněno
  tekutinou pod tlakem, včetně součástí, které jsou k němu přímo
  připevněny a zasahují až k místu spojení s jiným zařízením; nádoba se
  může skládat z více než jednoho tlakového prostoru,

  c) potrubím potrubní části určené k přepravě tekutin, pokud jsou
  navzájem spojeny tak, že tvoří jeden tlakový systém; potrubí zahrnuje
  zejména trubky nebo soustavu trub nebo trubek, tvarovky, dilatační
  spoje, hadice nebo případně jiné části vystavené tlaku; za potrubí se
  považují také výměníky tepla skládající se z trubek a určené k chlazení
  nebo ohřívání vzduchu,

  d) bezpečnostní výstrojí zařízení určená k ochraně tlakového zařízení
  před překročením nejvyšších dovolených mezí, včetně zařízení pro přímé
  omezení  tlaku,  jako jsou pojistné ventily, membránová pojistná
  zařízení,  vzpěrné  tyče, řízené pojistné systémy, a omezujících
  zařízení,  která  buď uvádějí v činnost korekční zařízení, nebo
  zabezpečují odstavení nebo odstavení a blokování, jako jsou tlakové
  spínače, teplotní spínače nebo hladinové spínače a měřicí, řídicí a
  regulační zařízení související s bezpečností,

  e) tlakovou výstrojí zařízení, která mají provozní funkci a jejichž
  těleso je vystaveno tlaku,

  f) tlakem takový tlak, který je vztažen k atmosférickému tlaku, v
  důsledku čehož se podtlak vyjadřuje zápornou hodnotou,

  g) nejvyšším dovoleným tlakem výrobcem udaný nejvyšší tlak, pro který
  je tlakové zařízení navrženo a který je definován v určitém jím udaném
  místě, kde jsou připojena ochranná nebo omezující zařízení, nebo v
  nejvyšším  místě tlakového zařízení, případně v kterémkoli jiném
  stanoveném místě, přičemž nejvyšší dovolený tlak se označuje písmeny
  PS,

  h) nejvyšší, popřípadě nejnižší dovolenou teplotou výrobcem udaná
  nejvyšší, popřípadě nejnižší teplota, pro kterou je tlakové zařízení
  navrženo, přičemž nejvyšší a nejnižší dovolená teplota se označuje
  písmeny TS,

  i) objemem vnitřní objem každého tlakového prostoru, včetně objemu
  hrdel až k prvnímu spoji nebo svaru, po odečtení objemu trvalých
  vnitřních součástí, přičemž objem se označuje písmenem V,

  j) jmenovitou světlostí číselné označení velikosti společné pro všechny
  části potrubního systému, pokud nejsou označeny vnějším průměrem nebo
  rozměrem závitu, přičemž z referenčních důvodů je to zaokrouhlené
  číslo, které jen přibližně souvisí s výrobními rozměry; jmenovitá
  světlost se označuje písmeny DN, za kterými následuje číslo,

  k) tekutinou plyny, kapaliny a páry jak v podobě čisté fáze, tak ve
  směsi, přičemž tekutina může obsahovat suspenzi pevných látek,

  l) nerozebíratelnými spoji spoje, které nelze rozpojit jinak než
  destruktivním způsobem,

  m) evropským schválením pro materiály technický dokument, v němž jsou
  definovány vlastnosti materiálů určených k opakovanému použití při
  výrobě tlakových zařízení, na které se nevztahuje žádná harmonizovaná
  norma,

  n) výrobcem rovněž osoba, která vyrábí tlakové zařízení nebo sestavu
  nebo si nechává tlakové zařízení nebo sestavu navrhnout nebo vyrobit a
  toto tlakové zařízení nebo sestavu používá pro vlastní potřebu,

  o)  technickou  specifikací dokument, který předepisuje technické
  požadavky, které má tlakové zařízení nebo sestava splňovat.

  § 3

  Technické požadavky na tlaková zařízení

  (1)  Technickými  požadavky  na  tlaková  zařízení jsou základní
  bezpečnostní požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
  jejichž splnění se prokazuje posuzováním shody.

  (2) Technické požadavky musí být splněny u

  a) nádob, s výjimkou nádob podle písmene b), určených pro

  1. plyny, zkapalněné plyny, plyny rozpuštěné pod tlakem, páry, a rovněž
  ty kapaliny, jejichž tlak par při nejvyšší dovolené teplotě je o více
  než 0,5 bar vyšší než obvyklý atmosférický tlak 1 013 mbar, v těchto
  mezích:

  1.1 pro tekutiny skupiny 1, je-li objem větší než 1 L a součin PS . V
  větší než 25 bar . L nebo tlak PS větší než 200 bar podle grafu 1
  přílohy č. 2 k tomuto nařízení, nebo

  1.2 pro tekutiny skupiny 2, je-li objem větší než 1 L a součin PS . V
  větší než 50 bar . L nebo tlak PS větší než 1 000 bar, a všechny
  přenosné hasicí přístroje a láhve pro dýchací přístroje podle grafu 2
  přílohy č. 2 k tomuto nařízení a

  2.  kapaliny,  jejichž  tlak  par při nejvyšší dovolené teplotě
  nepřekračuje obvyklý atmosférický tlak 1 013 mbar o více než 0,5 bar, v
  těchto mezích:

  2.1 pro tekutiny skupiny 1, je-li objem větší než 1 L a součin PS . V
  větší než 200 bar . L nebo tlak PS větší než 500 bar podle grafu 3
  přílohy č. 2 k tomuto nařízení, nebo

  2.2 pro tekutiny skupiny 2, je-li tlak PS větší než 10 bar a součin PS
  . V větší než 10 000 bar . L nebo tlak PS větší než 1 000 bar podle
  grafu 4 přílohy č. 2 k tomuto nařízení,

  b)  tlakových  zařízení  vystavených působení plamene nebo jinak
  ohřívaných s nebezpečím přehřátí, určených pro výrobu páry nebo horké
  vody při teplotách vyšších než 110 °C, jejichž objem je větší než 2 L,
  a u všech tlakových hrnců podle grafu 5 přílohy č. 2 k tomuto nařízení,

  c) potrubí určených pro

  1. plyny, zkapalněné plyny, plyny rozpuštěné pod tlakem, páry a
  kapaliny, jejichž tlak par při nejvyšší dovolené teplotě je o více než
  0,5 bar vyšší než obvyklý atmosférický tlak 1 013 mbar, v těchto
  mezích:

  1.1 pro tekutiny skupiny 1, je-li DN větší než 25 (graf 6 přílohy č. 2
  k tomuto nařízení), nebo

  1.2 pro tekutiny skupiny 2, je-li DN větší než 32 a součin PS . DN
  větší než 1 000 bar podle grafu 7 přílohy č. 2 k tomuto nařízení a

  2.  kapaliny,  jejichž  tlak  par při nejvyšší dovolené teplotě
  nepřekračuje obvyklý atmosférický tlak 1 013 mbar o více než 0,5 bar, v
  těchto mezích:

  2.1 pro tekutiny skupiny 1, je-li DN větší než 25 a součin PS . DN
  větší než 2 000 bar podle grafu 8 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, nebo

  2.2 pro tekutiny skupiny 2, je-li PS větší než 10 bar, DN větší než 200
  a součin PS . DN větší než 5 000 bar podle grafu 9 přílohy č. 2 k
  tomuto nařízení a

  d) bezpečnostních a tlakových výstrojí určených pro tlaková zařízení,
  na něž se vztahují písmena a), b) nebo c), včetně tlakových zařízení
  zabudovaných do sestavy.

  (3) Technické požadavky musí být dále splněny u sestav, které obsahují
  alespoň jedno tlakové zařízení, na které se vztahuje odstavec 2, pokud
  jde o

  a) sestavy určené pro výrobu páry nebo horké vody při teplotě vyšší než
  110 °C, které obsahují alespoň jedno tlakové zařízení vystavené
  působení plamene nebo jinak ohřívané, u něhož existuje nebezpečí
  přehřátí, nebo

  b) jiné sestavy než ty, které jsou uvedeny v písmenu a), jsou-li
  výrobcem určeny k dodání na trh a k uvedení do provozu jako sestavy.

  (4) Odchylně od odstavce 3 písm. a) musí sestavy určené pro výrobu
  teplé vody při teplotách nepřesahujících 110 °C, do kterých se ručně
  přikládá pevné palivo a jejichž součin PS . V je větší než 50 bar L,
  splňovat základní bezpečnostní požadavky stanovené v bodech 2.10, 2.11
  a 3.4 a v bodě 5 písm. a) a d) přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

  (5) Tlaková zařízení a sestavy s hodnotami nižšími nebo rovnými mezním
  hodnotám stanoveným v odstavci 2 písm. a), b) nebo c) a v odstavci 3
  musí být navrženy a vyrobeny v souladu se správnou technickou praxí
  používanou v některém z členských států Evropské unie, aby bylo
  zajištěno jejich bezpečné používání. K těmto tlakovým zařízením a
  sestavám musí být přiložen návod k použití. Aniž jsou dotčena nařízení
  vlády  a  harmonizační právní předpisy Evropské unie, upravující
  umisťování označení CE, tato zařízení a sestavy se neopatřují označením
  CE.

  § 4

  Klasifikace tlakových zařízení

  (1) Tlaková zařízení stanovená v § 3 odst. 2 se zařazují do kategorií v
  souladu  s  přílohou  č.  2 k tomuto nařízení v závislosti na
  nebezpečnosti. Pro účely této klasifikace se tekutiny dělí na

  a) skupinu 1, která zahrnuje látky a směsi obsažené v tlakových
  zařízeních s nejvyšší dovolenou teplotou, která přesahuje bod vzplanutí
  tekutiny; tato skupina sestává z látek a směsí, jejichž definice jsou
  stanoveny v čl. 2 bodech 7 a 8 nařízení (ES) č. 1272/2008, a které jsou
  klasifikovány  jako nebezpečné podle následujících tříd fyzikální
  nebezpečnosti nebo nebezpečnosti pro zdraví stanovenými v částech 2 a 3
  přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008:

  1. nestabilní výbušniny nebo výbušniny podtřídy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a
  1.5,

  2. hořlavé plyny kategorie 1 a 2,

  3. oxidující plyny kategorie 1,

  4. hořlavé kapaliny kategorie 1 a 2,

  5. hořlavé kapaliny kategorie 3, je-li nejvyšší dovolená teplota vyšší
  než bod vzplanutí,

  6. hořlavé tuhé látky kategorie 1 a 2,

  7. samovolně reagující látky a směsi typů A až F,

  8. samozápalné kapaliny kategorie 1,

  9. samozápalné tuhé látky kategorie 1,

  10. látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny,
  kategorie 1, 2 a 3,

  11. oxidující kapaliny kategorie 1, 2 a 3,

  12. oxidující tuhé látky kategorie 1, 2 a 3,

  13. organické peroxidy typů A až F,

  14. akutní orální toxicita kategorie 1 a 2,

  15. akutní dermální toxicita kategorie 1 a 2,

  16. akutní inhalační toxicita kategorie 1, 2 a 3 a

  17. toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice
  kategorie 1 a

  b) skupinu 2 sestávající z látek a směsí, které nejsou uvedeny v
  písmenu a).

  (2) Jestliže se nádoba skládá z několika tlakových prostorů, je
  klasifikována podle nejvyšší kategorie příslušné pro jednotlivé tlakové
  prostory. Obsahuje-li tlakový prostor několik tekutin, klasifikace se
  provede podle tekutiny, která vyžaduje nejvyšší kategorii.

  § 5

  Dodávání na trh a uvádění do provozu

  (1) Tlaková zařízení a sestavy mohou být dodávány na trh a za podmínek
  specifikovaných výrobcem uváděny do provozu pouze tehdy, jestliže
  splňují  požadavky  stanovené  tímto  nařízením  a  jsou správně
  nainstalovány, udržovány a používány k určenému účelu.

  (2) Na veletrzích, výstavách a jiných podobných akcích nebo při
  předvádění lze předvádět tlaková zařízení nebo sestavy, které nejsou ve
  shodě s tímto nařízením, pokud je z viditelného označení jasné, že tato
  tlaková zařízení nebo sestavy nejsou ve shodě a nesmí být dodávány na
  trh ani uváděny do provozu, dokud nebudou uvedeny do shody. Při
  předvádění  musí být přijata bezpečnostní opatření pro zajištění
  bezpečnosti osob.

  § 6

  Výrobce

  (1) Při uvádění tlakových zařízení nebo sestav na trh nebo při jejich
  používání pro vlastní potřebu zajistí výrobce

  a) u tlakových zařízení nebo sestav stanovených v § 3 odst. 2 a 3, aby
  tato zařízení nebo sestavy byly navrženy a vyrobeny v souladu s
  technickými požadavky, a

  b) u tlakových zařízení nebo sestav stanovených v § 3 odst. 5, aby tato
  zařízení nebo sestavy byly navrženy a vyrobeny v souladu se správnou
  technickou praxí.

  (2) V případě tlakových zařízení nebo sestav stanovených v § 3 odst. 2
  a 3 výrobce vypracuje technickou dokumentaci stanovenou v příloze č. 3
  k tomuto nařízení a provede nebo nechá provést postup posuzování shody
  stanovený v § 11. Pokud byl soulad těchto tlakových zařízení nebo
  sestav s příslušnými požadavky příslušným postupem posuzování shody
  prokázán, vypracuje výrobce EU prohlášení o shodě a umístí na tlakové
  zařízení nebo sestavu označení CE.

  (3) Výrobce uchovává technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě po
  dobu 10 let od uvedení tlakového zařízení nebo sestavy na trh.

  (4) Výrobce zajistí, aby bylo na tlakových zařízeních nebo sestavách
  uvedeno číslo typu nebo výrobní dávky nebo sériové číslo nebo jiný
  prvek umožňující jejich identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost
  nebo povaha zařízení nebo sestavy neumožňuje, aby byla požadovaná
  informace uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém k zařízení.

  (5) Výrobce uvede na tlakovém zařízení nebo sestavě, nebo, není-li to
  možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k zařízení nebo sestavě své
  jméno nebo obchodní firmu, popřípadě ochrannou známku, a adresu pro
  doručování, na níž jej lze kontaktovat. Adresa pro doručování musí být
  adresou místa, na kterém lze výrobce skutečně zastihnout. Kontaktní
  údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a
  orgánu dozoru.

  (6) Výrobce zajistí, aby byly k tlakovému zařízení nebo sestavě, které
  jsou stanoveny v § 3 odst. 2 a 3, přiloženy jasné a srozumitelné návody
  a bezpečnostní informace podle bodů 3.3 a 3.4 přílohy č. 1 k tomuto
  nařízení, a k tlakovému zařízení nebo sestavě, které jsou stanoveny v §
  3 odst. 5 přiloženy jasné a srozumitelné návody a bezpečnostní
  informace podle § 3 odst. 5. Návody a informace podle bodů 3.3 a 3.4
  přílohy č. 1 k tomuto nařízení musí být uvedeny v českém jazyce.

  (7) Výrobce provádí za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti konečných
  uživatelů zkoušky vzorků tlakových zařízení nebo sestav dodaných na trh
  a potřebná šetření, je-li to potřebné vzhledem k rizikům, která tlaková
  zařízení nebo sestavy představují. Tyto zkoušky a šetření se provádí v
  rozsahu potřebném pro potvrzení nebo vyvrácení existujícího rizika,
  které představuje tlakové zařízení nebo sestava vzhledem k výrobcem
  stanovenému  účelu  použití.  Výrobce  vede  evidenci  stížností,
  nevyhovujících tlakových zařízení nebo sestav a stažení těchto zařízení
  nebo sestav z oběhu, a o těchto činnostech informuje distributory.

  § 7

  Zplnomocněný zástupce

  Zplnomocněný zástupce uchovává EU prohlášení o shodě a technickou
  dokumentaci pro potřeby orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení
  tlakového zařízení nebo sestavy na trh.

  § 8

  Dovozce

  (1) Dovozce před uvedením tlakového zařízení nebo sestavy stanovených v
  § 3 odst. 2 a 3 na trh zajistí, aby výrobce provedl postup posuzování
  shody v souladu s § 11, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci,
  aby tlakové zařízení nebo sestava nesly označení CE, aby k nim byl
  přiložen návod a bezpečnostní informace v souladu s body 3.3 a 3.4
  přílohy č. 1 k tomuto nařízení a aby výrobce splnil požadavky stanovené
  v § 6 odst. 4 a 5.

  (2) Dovozce před uvedením tlakového zařízení nebo sestavy stanovených v
  § 3 odst. 5 na trh zajistí, aby výrobce vypracoval technickou
  dokumentaci, aby byl k tlakovému zařízení nebo sestavě přiložen návod k
  použití a aby výrobce splnil požadavky stanovené v § 6 odst. 4 a 5.

  (3) Dovozce uvede na tlakovém zařízení nebo sestavě, nebo, není-li to
  možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k zařízení nebo sestavě své
  jméno nebo obchodní firmu, popřípadě ochrannou známku a adresu pro
  doručování, na níž jej lze kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v
  jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům, ostatním uživatelům a
  orgánu dozoru.

  (4) Dovozce zajistí, aby byl k tlakovým zařízením nebo sestavám
  stanoveným v § 3 odst. 2 a 3 přiložen návod a bezpečnostní informace v
  souladu s body 3.3 a 3.4 přílohy č. 1 k tomuto nařízení v českém jazyce
  a k tlakovým zařízením nebo sestavám uvedeným v § 3 odst. 5 přiložen
  návod a bezpečnostní informace v českém jazyce.

  (5) Dovozce provádí za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti konečných
  uživatelů zkoušky vzorků tlakových zařízení nebo sestav dodaných na trh
  a potřebná šetření, je-li to potřebné vzhledem k rizikům, která tlaková
  zařízení nebo sestavy představují. Tyto zkoušky a šetření se provádí v
  rozsahu potřebném pro potvrzení nebo vyvrácení existujícího rizika,
  které představuje tlakové zařízení nebo sestava vzhledem k výrobcem
  stanovenému  účelu  použití.  Dovozce  vede  evidenci  stížností,
  nevyhovujících tlakových zařízení nebo sestav a stažení těchto zařízení
  nebo  sestav z oběhu, a průběžně o těchto činnostech informuje
  distributory.

  (6) Dovozce po dobu 10 let od uvedení tlakového zařízení nebo sestavy
  na trh uchovává kopii EU prohlášení o shodě pro potřeby orgánu dozoru a
  zajišťuje, že orgánu dozoru může být na požádání předložena technická
  dokumentace.

  § 9

  Distributor

  (1)  Distributor  před  dodáním  tlakového zařízení nebo sestavy
  stanovených v § 3 odst. 2 a 3 na trh ověří, zda

  a) tlakové zařízení nebo sestava nese označení CE,

  b) jsou k tlakovému zařízení nebo sestavě přiloženy požadované doklady
  a návody a bezpečnostní informace v souladu s body 3.3 a 3.4 přílohy č.
  1 k tomuto nařízení v českém jazyce a

  c) výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v § 6 odst. 4 a 5 a v
  § 8 odst. 3.

  (2) Distributor před dodáním tlakového zařízení nebo sestavy uvedené v
  § 3 odst. 5 na trh ověří, zda

  a) je k tlakovému zařízení nebo sestavě přiložen návod k použití v
  českém jazyce a

  b) výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v § 6 odst. 4 a 5 a v
  § 8 odst. 3.

  § 10

  Doba identifikace hospodářského subjektu

  Hospodářský subjekt po dobu 10 let od dodání tlakového zařízení nebo
  sestavy na trh uchovává údaje, pomocí kterých lze na žádost orgánu
  dozoru určit hospodářský subjekt, který mu tlakové zařízení nebo
  sestavu dodal nebo kterému tlakové zařízení nebo sestavu dodal.

  § 11

  Postupy posuzování shody

  (1) Postupy posuzování shody pro tlaková zařízení jsou stanoveny v
  příloze č. 3 k tomuto nařízení. Tyto postupy jsou stanoveny v
  závislosti na kategorii, do které je dané zařízení zařazeno v souladu s
  § 4. Pro jednotlivé kategorie se použijí tyto postupy:

  a) kategorie I

  interní řízení výroby (modul A) stanovené v části 1 přílohy č. 3 k
  tomuto nařízení,

  b) kategorie II

  1. interní řízení výroby s kontrolami tlakových zařízení pod dohledem v
  náhodně zvolených intervalech (modul A2) stanovené v části 2 přílohy č.
  3 k tomuto nařízení,

  2. zabezpečování kvality výrobního procesu (modul D1) stanovené v části
  6 přílohy č. 3 k tomuto nařízení, nebo

  3. zabezpečování kvality výstupní kontroly a zkoušek tlakových zařízení
  (modul E1) stanovené v části 8 přílohy č. 3 k tomuto nařízení,

  c) kategorie III

  1. EU přezkoušení typu (modul B) - EU přezkoušení výrobního typu
  stanovené v části 3 bodě 3.1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení a současně
  jeden z těchto postupů:

  1.1 shoda s typem založená na zabezpečování kvality tlakových zařízení
  (modul E) stanovená v části 7 přílohy č. 3 k tomuto nařízení, nebo

  1.2 shoda s typem založená na interním řízení výroby s kontrolami
  tlakových zařízení pod dohledem v náhodně zvolených intervalech (modul
  C2) stanovená v části 4 přílohy č. 3 k tomuto nařízení,

  2. EU přezkoušení typu (modul B) - EU přezkoušení konstrukčního typu
  stanovené v části 3 bodě 3.2 přílohy č. 3 k tomuto nařízení a současně
  jeden z těchto postupů:

  2.1 shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobního procesu
  (modul D) stanovená v části 5 přílohy č. 3 k tomuto nařízení, nebo

  2.2 shoda s typem založená na ověřování tlakových zařízení (modul F)
  stanovená v části 9 přílohy č. 3 k tomuto nařízení, nebo

  3. shoda založená na úplném zabezpečování kvality (modul H) stanovená v
  části 11 přílohy č. 3 k tomuto nařízení,

  d) kategorie IV

  1. EU přezkoušení typu (modul B) - EU přezkoušení výrobního typu
  stanovené v části 3 bodě 3.1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení a současně
  jeden z těchto postupů:

  1.1 shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobního procesu
  (modul D) stanovená v části 5 přílohy č. 3 k tomuto nařízení, nebo

  1.2 shoda s typem založená na ověřování tlakových zařízení (modul F)
  stanovená v části 9 přílohy č. 3 k tomuto nařízení,

  2. shoda založená na ověřování každého jednotlivého výrobku (modul G)
  stanovená v části 10 přílohy č. 3 k tomuto nařízení, nebo

  3. shoda založená na úplném zabezpečování kvality s přezkoumáním návrhu
  (modul H1) stanovená v části 12 přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

  (2) Výrobce si může zvolit některý z postupů stanovených pro kategorii,
  do které je tlakové zařízení zařazeno. Výrobce může rovněž použít
  některý z postupů, které se vztahují na vyšší kategorii.

  (3)  V rámci postupů zabezpečování kvality pro tlaková zařízení
  kategorií III a IV stanovená v § 3 odst. 2 písm. a) bodu 1, § 3 odst. 2
  písm. a) bodu 2.1 a § 3 odst. 2 písm. b) oznámený subjekt během
  neohlášené  kontrolní návštěvy výrobce odebere ve výrobních nebo
  skladovacích prostorách vzorek zařízení, aby provedl nebo dal provést
  konečné posouzení podle bodu 3.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Za
  tímto účelem oznámí výrobce oznámenému subjektu zamýšlený časový plán
  výroby. Během prvního roku výroby oznámený subjekt uskuteční nejméně 2
  návštěvy výrobce. Četnost pozdějších návštěv výrobce stanoví oznámený
  subjekt na základě kritérií stanovených v bodě 4.4 modulů D, E a H a v
  bodě 5.4 modulu H1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

  (4) V případě kusové výroby nádob a tlakových zařízení kategorie III
  stanovených v § 3 odst. 2 písm. b) oznámený subjekt v rámci postupu
  podle modulu H provede nebo dá provést konečné posouzení podle bodu 3.2
  přílohy č. 1 k tomuto nařízení pro každé jednotlivé zařízení. Za tímto
  účelem oznámí výrobce oznámenému subjektu zamýšlený časový plán výroby.

  (5) Sestavy podle § 3 odst. 3 jsou podrobovány postupu celkového
  posouzení shody, který zahrnuje tato posouzení:

  a) posouzení každého z tlakových zařízení stanovených v § 3 odst. 2, z
  nichž je sestava tvořena a jež předtím nebyla podrobena postupu
  posuzování shody a samostatnému označení CE; postup posuzování je dán
  kategorií každého jednotlivého zařízení,

  b) posouzení začlenění různých konstrukčních částí do sestavy podle
  bodů 2.3, 2.8 a 2.9 přílohy č. 1 k tomuto nařízení; toto posouzení se
  provádí  z hlediska nejvyšší kategorie vztahující se na dotčená
  zařízení, přičemž se nepřihlíží k bezpečnostní výstroji, nebo

  c) posouzení ochrany sestavy proti překročení přípustných provozních
  mezí podle bodů 2.10 a 3.2.3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení; toto
  posouzení se provádí z hlediska nejvyšší kategorie vztahující se na
  tlaková zařízení, která mají být chráněna.

  (6) Dokumenty vztahující se k postupům posuzování shody se vypracují v
  úředním jazyce nebo jazycích členského státu Evropské unie, ve kterém
  je oznámený subjekt provádějící postupy posuzování shody usazen, nebo v
  jazyce, na kterém se výrobce s tímto oznámeným subjektem dohodne.

  § 12

  Evropské schválení pro materiály

  (1) Evropské schválení pro materiály vydá jeden z oznámených subjektů,
  zvláště určený pro tento úkol, na základě žádosti jednoho nebo několika
  výrobců materiálů nebo tlakových zařízení. Oznámený subjekt stanoví a
  provede nebo dá provést příslušné inspekce a zkoušky typů materiálu za
  účelem certifikace jejich shody s odpovídajícími požadavky tohoto
  nařízení. V případě materiálů, jejichž bezpečné použití bylo uznáno
  před 29. listopadem 1999, vezme oznámený subjekt při této certifikaci
  shody v úvahu existující údaje.

  (2) Před vydáním evropského schválení pro materiály oznámený subjekt
  uvědomí členské státy a Evropskou komisi tak, že jim zašle doklady
  prokazující splnění povinností podle odstavce 1. V průběhu 3 měsíců od
  odeslání těchto dokladů se členský stát Evropské unie nebo Evropská
  komise mohou k záležitosti vyjádřit s uvedením důvodů svého stanoviska.
  Oznámený subjekt vydá evropské schválení pro materiály s přihlédnutím k
  předloženým připomínkám.

  (3) Kopie evropského schválení pro materiály musí být zaslána členským
  státům Evropské unie, oznámeným subjektům a Evropské komisi, která
  zveřejňuje a aktualizuje odkazy na uvedená schválení v Úředním věstníku
  Evropské unie.

  (4) Jestliže oznámený subjekt, který vydal evropské schválení pro
  materiály, zjistí, že nemělo být vydáno, nebo jestliže se na daný typ
  materiálů vztahuje harmonizovaná norma, postupuje podle § 24 odst. 4
  zákona a evropské schválení pro materiály odejme. O každém odnětí
  schválení neprodleně informuje ostatní členské státy Evropské unie,
  oznámené subjekty a Evropskou komisi.

  § 13

  Předpoklad shody

  (1) Pokud je tlakové zařízení nebo sestava stanovené v § 3 odst. 2 a 3
  ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly
  zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, má se za to, že je
  ve shodě se základními technickými požadavky, na které se tyto normy
  nebo jejich části vztahují.

  (2) Pokud jsou materiály používané pro výrobu tlakových zařízení nebo
  sestav ve shodě s evropskými schváleními pro materiály, na něž byly
  zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s § 12
  odst. 3, má se za to, že jsou ve shodě s příslušnými základními
  technickými požadavky.

  § 14

  EU prohlášení o shodě

  (1) EU prohlášení o shodě prokazuje splnění technických požadavků
  stanovených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

  (2) EU prohlášení o shodě se vypracovává podle vzoru stanoveného v
  příloze č. 4 k tomuto nařízení. Prohlášení obsahuje údaje stanovené v
  modulech uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení a musí být stále
  aktualizováno. EU prohlášení o shodě se přeloží též do jazyka nebo
  jazyků požadovaných členským státem Evropské unie, v němž se tlakové
  zařízení nebo sestava uvádí nebo dodává na trh.

  (3)  Pokud  se  na tlakové zařízení nebo sestavu vztahuje více
  harmonizačních předpisů Evropské unie, stanovících vypracování EU
  prohlášení o shodě, vypracovává se jediné EU prohlášení o shodě s
  odkazy na všechny tyto předpisy, podle nichž byla posuzována shoda,
  včetně odkazů na jejich vyhlášení. Toto jediné EU prohlášení o shodě
  může mít podobu složky tvořené prohlášeními o shodě vydanými k
  jednotlivým předpisům.

  § 15

  Označení CE a další označení

  (1) Označení CE, které se umísťuje před uvedením tlakového zařízení
  nebo sestavy na trh, se umístí viditelně, čitelně a nesmazatelně

  a) na každé tlakové zařízení podle § 3 odst. 2, nebo jeho výrobní
  štítek, nebo

  b) na každou sestavu podle § 3 odst. 3, nebo její výrobní štítek.

  (2) Pokud umístění podle odstavce 1 vzhledem k povaze tlakového
  zařízení nebo sestavy není možné nebo odůvodněné, umístí se označení CE
  na obal a průvodní dokumenty.

  (3) Tlakové zařízení nebo sestava uvedené v odstavci 1 musí být úplné
  nebo ve stavu, jenž umožňuje konečné posouzení stanovené v bodě 3.2
  přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

  (4) Označení CE nemusí být umístěno na každé jednotlivé tlakové
  zařízení, které tvoří sestavu. Jednotlivá tlaková zařízení, která již
  jsou opatřena označením CE při svém zabudování do sestavy, ponesou toto
  označení i nadále.

  (5)  Identifikační  číslo oznámeného subjektu, který se účastnil
  posuzování shody podle částí 2 a 4 až 12 přílohy č. 3 k tomuto
  nařízení, připojuje za označení CE oznámený subjekt, nebo podle jeho
  pokynů výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce.

  (6) Za označením CE a případně za identifikačním číslem uvedeným v
  odstavci 5 může následovat jakákoli jiná značka označující zvláštní
  riziko nebo použití.

  § 16

  Formální nedostatky

  Za formální nedostatek se považuje, pokud

  a) označení CE bylo umístěno v rozporu s čl. 30 nařízení Evropského
  parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se
  stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění
  výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, nebo s §
  15,

  b) označení CE nebylo umístěno,

  c) identifikační číslo oznámeného subjektu bylo umístěno v rozporu s §
  15 nebo nebylo umístěno,

  d) označení a údaje na štítku stanovené v bodě 3.3 přílohy č. 1 k
  tomuto nařízení nebyly umístěny nebo byly umístěny v rozporu s § 15
  nebo bodem 3.3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,

  e) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno,

  f) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno v souladu s tímto
  nařízením,

  g) technická dokumentace chybí nebo je neúplná,

  h) informace uvedené v § 6 odst. 5 nebo v § 8 odst. 3 chybějí nebo jsou
  nesprávné nebo neúplné, nebo

  i) nebyl splněn jiný administrativní požadavek stanovený v § 6 nebo v §
  8 nebo administrativní požadavek stanovený v § 6 odst. 1, 5 nebo 6 nebo
  v § 8 odst. 1, 3, 6 nebo 7 zákona.

  § 17

  Přechodná ustanovení

  (1) Tlaková zařízení a sestavy mohou být nadále uváděny do provozu,
  pokud jsou v souladu s právními předpisy platnými před 29. květnem 2002
  a byly před tímto datem uvedeny na trh.

  (2) Tlaková zařízení nebo sestavy splňující požadavky nařízení vlády č.
  26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení,
  ve znění pozdějších předpisů, mohou být nadále dodávány na trh nebo
  uváděny do provozu, pokud byly uvedeny na trh před 1. červencem 2015.

  (3)  Platné  certifikáty  a  jiné dokumenty osvědčující zjištěné
  skutečnosti vydané notifikovanými osobami podle nařízení vlády č.
  26/2003 Sb. zůstávají v platnosti a považují se za certifikáty a jiné
  dokumenty osvědčující zjištěné skutečnosti podle tohoto nařízení.

  § 18

  Zrušovací ustanovení

  Zrušují se:

  1. Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
  na tlaková zařízení.

  2. Nařízení vlády č. 621/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení.

  3. Nařízení vlády č. 93/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení,
  ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.

  § 19

  Účinnost

  Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 19. července 2016.

  Předseda vlády:

  Mgr. Sobotka v. r.

  Ministr průmyslu a obchodu:

  Ing. Mládek, CSc., v. r.

  Příl.1

  ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.  Základní bezpečnostní požadavky stanovené tímto nařízením se
  vztahují na určité tlakové zařízení pouze tehdy, pokud se příslušné
  nebezpečí vyskytuje při používání tlakového zařízení za podmínek, které
  může výrobce rozumně předvídat.

  Základní bezpečnostní požadavky na tlaková zařízení stanovené v této
  příloze se vztahují rovněž na sestavy, existuje-li u nich obdobné
  nebezpečí.

  2. Výrobce analyzuje nebezpečí a rizika s cílem rozpoznat ta, která z
  důvodu působení tlaku přicházejí u jeho zařízení v úvahu; zařízení
  navrhuje a vyrábí se zřetelem k této analýze.

  3.  Základní  bezpečnostní požadavky se interpretují a uplatňují
  způsobem, který bere v úvahu stav techniky a obvyklou praxi v době
  návrhu a výroby zařízení, jakož i technická a ekonomická hlediska,
  která odpovídají vysokému stupni ochrany zdraví a bezpečnosti.

  1. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

  1.1 Tlakové zařízení musí být navrženo, vyrobeno a zkontrolováno,
  případně vybaveno a instalováno takovým způsobem, aby byla po jeho
  uvedení do provozu v souladu s návodem výrobce nebo za rozumně
  předvídatelných podmínek zajištěna jeho bezpečnost.

  1.2 Při výběru nejvhodnějších řešení výrobce uplatňuje níže uvedené
  zásady v tomto pořadí:

  a) v přiměřeně dosažitelné míře vyloučit nebo omezit nebezpečí,

  b) použít vhodná ochranná opatření proti nebezpečí, které nelze
  vyloučit, nebo

  c) informovat uživatele o případném zbytkovém nebezpečí a upozornit je
  na nutnost přijetí opatření ke snížení rizika během instalace nebo
  užívání.

  1.3 Je-li známa možnost nesprávného použití nebo ji lze jednoznačně
  předvídat, musí být tlakové zařízení navrženo tak, aby bylo zabráněno
  rizikům, která z tohoto nesprávného použití plynou, anebo pokud to není
  možné, musí být uživatel před takovým způsobem použití tlakového
  zařízení přiměřeně varován.

  2. NÁVRH

  2.1 Všeobecně

  Tlakové zařízení musí být správně navrženo s ohledem na všechny
  příslušné činitele, aby byla zajištěna bezpečnost zařízení po celou
  dobu jeho předpokládané životnosti.

  V  návrhu tlakového zařízení je nutné použít vhodné součinitele
  bezpečnosti s užitím komplexních metod, o kterých je známo, že vhodným
  způsobem počítají s přiměřenou mírou bezpečnosti vůči všem druhům
  poruch, které přicházejí v úvahu.

  2.2 Návrh zabezpečující náležitou pevnost

  2.2.1 Tlakové zařízení musí být navrženo pro zatížení, které odpovídá
  jeho  určenému použití a dalším rozumně předvídatelným provozním
  podmínkám. Zejména je nutno vzít v úvahu následující činitele:

  a) vnitřní a vnější tlak,

  b) teplotu okolí a pracovní teplotu,

  c) statický tlak a hmotnost obsahu za provozních a zkušebních podmínek,

  d) zatížení dopravou, větrem, zemětřesením,

  e) reakční síly a momenty vyvozované zejména podporami, upevněním a
  potrubím,

  f) korozi, erozi a únavu a

  g) rozklad nestabilních tekutin.

  Je nutné brát v úvahu různá zatížení, která mohou působit zároveň, se
  zřetelem k pravděpodobnosti jejich současného výskytu.

  2.2.2 Návrh zabezpečující náležitou pevnost musí být založen na jedné z
  těchto metod:

  a) na výpočtové metodě stanovené v bodě 2.2.3, v případě potřeby
  doplněné o experimentální metodu navrhování stanovenou v bodě 2.2.4,
  nebo

  b) na experimentální metodě navrhování bez výpočtu pevnosti stanovenou
  v bodě 2.2.4, je-li součin PS . V menší než 6 000 bar . L nebo je-li
  součin PS . DN menší než 3 000 bar.

  2.2.3 Výpočtová metoda

  a) Odolnost vůči vnitřnímu tlaku a další hlediska zatížení

  Dovolené namáhání u tlakových zařízení musí být omezeno s ohledem na
  druhy poruch, jejichž výskyt za provozních podmínek je možné rozumně
  předvídat. Proto je nutné použít takové součinitele bezpečnosti, které
  umožňují zcela vyloučit jakékoli nejistoty vyplývající z výroby,
  skutečných provozních podmínek, namáhání, výpočtových modelů, jakož i
  vlastností a chování materiálu.

  Tyto výpočtové metody musí poskytovat dostatečnou míru bezpečnosti
  odpovídající v příslušných případech požadavkům stanoveným v bodě 7.

  Výše uvedené požadavky lze splnit použitím některé z následujících
  metod podle vhodnosti, případně jako doplňku k jiné metodě nebo v
  kombinaci s ní

  1) návrh na základě vzorců,

  2) návrh na základě analýzy, nebo

  3) návrh na základě lomové mechaniky.

  b) Pevnost

  K zajištění pevnosti příslušného tlakového zařízení musí být použity
  vhodné konstrukční výpočty, zejména

  1) výpočtový tlak nesmí být menší než nejvyšší dovolený tlak a musí
  brát v úvahu vliv hydrostatického a dynamického tlaku tekutiny a
  rozklad nestabilních tekutin. Je-li nádoba rozdělena na jednotlivé
  tlakové prostory, musí být přepážky mezi nimi navrženy s ohledem na
  nejvyšší možný tlak v určitém tlakovém prostoru v poměru k nejnižšímu
  možnému tlaku v sousedním tlakovém prostoru,

  2) výpočtová teplota musí poskytovat vhodnou míru bezpečnosti,

  3) návrh musí brát vhodným způsobem v úvahu všechny možné kombinace
  teploty  a  tlaku,  které  by  se  mohly vyskytnout za rozumně
  předvídatelných provozních podmínek zařízení,

  4) maximální hodnoty namáhání a koncentrace napětí musí být udrženy v
  bezpečných mezích,

  5) při výpočtu odolnosti vůči vnitřnímu tlaku musí být použity hodnoty,
  které odpovídají vlastnostem materiálu podle doložených údajů, s
  přihlédnutím  k ustanovením stanoveným v bodě 4 a k příslušným
  součinitelům bezpečnosti. K materiálovým vlastnostem, které je v
  příslušných případech třeba brát v úvahu, patří

  6) mez kluzu, případně smluvní mez kluzu při 0,2 %, resp. 1,0 %, při
  výpočtové teplotě,

  7) pevnost v tahu,

  8) časově závislá pevnost, to znamená pevnost při tečení,

  9) únavové hodnoty,

  10) Youngův modul (modul pružnosti),

  11) vhodný rozsah plastické deformace,

  12) hodnota tažnosti,

  13) lomová houževnatost,

  14) v případě svarových spojů je nutné aplikovat na materiálové
  vlastnosti vhodné součinitele hodnoty spoje, závislé například na druhu
  nedestruktivních  zkoušek,  na  druhu spojovaných materiálů a na
  předpokládaných provozních podmínkách,

  15) návrh musí brát přiměřeným způsobem v úvahu všechny rozumně
  předvídatelné degradační mechanismy, například korozi, tečení nebo
  únavu, odpovídající určenému použití zařízení. V návodu podle bodu 3.4
  je třeba upozornit na zvláštní hlediska návrhu, která mají význam pro
  životnost zařízení, jako je například

  i) v případě tečení: projektový počet hodin provozu při stanovené
  teplotě,

  ii) v případě únavy: projektový počet cyklů při stanovené úrovni
  namáhání a

  iii) v případě koroze: konstrukční přídavek na korozi.

  c) Hlediska stability

  Neumožňuje-li  vypočtená  tloušťka  zajistit dostatečnou stabilitu
  konstrukce, je nutné učinit nezbytná nápravná opatření, kterými se
  zohlední rizika spojená s přepravou a manipulací.

  2.2.4 Experimentální metoda navrhování

  Správnost návrhu zařízení jako celku nebo jeho částí může být ověřena
  vhodným programem zkoušek uskutečněným na reprezentativním vzorku
  zařízení nebo kategorie zařízení.

  Program zkoušek musí být ještě před zahájením zkoušek jasně definován a
  schválen oznámeným subjektem odpovědným za modul posuzování shody
  návrhu, pokud takový existuje.

  V programu musí být definovány zkušební podmínky a kritéria přijetí
  nebo odmítnutí. Před zkoušením musí být změřeny skutečné hodnoty
  základních rozměrů a vlastností materiálů, z nichž se zkoušené zařízení
  skládá.

  Tam, kde to připadá v úvahu, musí být možnost sledovat během zkoušek
  kritické části tlakového zařízení pomocí vhodných přístrojů schopných
  zaznamenávat s dostatečnou přesností deformace a napětí.

  Program zkoušek musí zahrnovat

  a) tlakovou zkoušku, jejímž účelem je zkontrolovat, zda při tlaku s
  mírou bezpečnosti definovanou ve vztahu k nejvyššímu dovolenému tlaku
  zařízení  nevykazuje  významné  netěsnosti  nebo deformace, které
  překračují stanovenou mez.

  Zkušební tlak musí být stanoven na základě rozdílů mezi hodnotami
  geometrických  a  materiálových vlastností měřených za zkušebních
  podmínek a hodnotami použitými v návrhu zařízení; rovněž je nutno brát
  v úvahu rozdíly mezi zkušební a výpočtovou teplotou.

  b) pokud existuje riziko tečení nebo únavy, vhodné zkoušky vycházející
  z provozních podmínek předepsaných pro zařízení, jako je například doba
  provozu při předepsané teplotě, počet cyklů při předepsaných úrovních
  napětí a

  c) v případě potřeby doplňkové zkoušky pro další činitele stanovené v
  bodě 2.2.1., jako jsou koroze nebo vnější škodlivé účinky.

  2.3 Ustanovení k zajištění bezpečné manipulace a provozu

  Předepsaný způsob provozu tlakového zařízení musí vylučovat jakákoli
  rozumně předvídatelná rizika při provozu zařízení. Tam, kde to připadá
  v úvahu, musí být zvláštní pozornost věnována:

  a) uzávěrům a otvorům,

  b) nebezpečným výpustím z pojistných armatur,

  c) zařízením, která brání fyzickému přístupu, pokud je v zařízení
  přetlak nebo vakuum,

  d) povrchové teplotě s ohledem na určené použití a

  e) rozkladu nestabilních tekutin.

  Zejména tlaková zařízení vybavená vstupním otvorem musí být opatřena
  automatickým nebo ručně ovládaným zařízením, pomocí něhož uživatel
  snadno zjistí, zda je možné otvor bez rizika otevřít. V případě
  rychlouzávěru musí být tlakové zařízení navíc opatřeno zařízením, které
  zabrání jeho otevření, pokud tlak nebo teplota tekutiny představují
  riziko.

  2.4 Prostředky kontroly

  a) Tlakové zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby bylo možné
  provádět veškeré nezbytné kontroly k zajištění bezpečnosti.

  b) Tam, kde to je nezbytné pro zajištění trvalé bezpečnosti zařízení,
  musí být k dispozici prostředky umožňující zjistit vnitřní stav
  zařízení, jako jsou vstupní otvory umožňující fyzický přístup do
  vnitřku tlakového zařízení, aby bylo možné provádět příslušné kontroly
  bezpečně a ergonomicky.

  c) Jiné prostředky k zajištění bezpečných podmínek provozu tlakového
  zařízení lze použít v těchto situacích:

  i) je-li tlakové zařízení příliš malé pro fyzický přístup do jeho
  vnitřku,

  ii) jestliže by otevření tlakového zařízení nepříznivě ovlivnilo jeho
  vnitřek, nebo

  iii) je-li prokázáno, že obsažená látka nepůsobí škodlivě na materiál,
  z něhož je tlakové zařízení vyrobeno, a nelze-li rozumně předvídat
  žádné jiné vnitřní degradační mechanismy.

  2.5 Prostředky odvodnění a odvzdušnění

  Tam, kde je to nutné, musí být k dispozici vhodné prostředky umožňující
  odvodnění a odvzdušnění tlakového zařízení:

  a) aby se zabránilo nepříznivým účinkům, jako je vodní ráz, zborcení
  vlivem vakua, koroze a nekontrolované chemické reakce. Je nutné vzít v
  úvahu všechny fáze provozu a zkoušení, zejména tlakových zkoušek a

  b) aby bylo možné bezpečným způsobem provádět čištění, kontrolu a
  údržbu.

  2.6 Koroze a jiné chemické účinky

  Tam, kde je to nutné, musí být zajištěny přídavky nebo ochrana proti
  korozi nebo jiným chemickým účinkům, s patřičným zřetelem k určenému a
  rozumně předvídatelnému použití.

  2.7 Opotřebení

  Pokud může dojít ke značné erozi nebo otěru, musí být přijata opatření,
  která

  a) sníží tyto účinky na co nejmenší míru vhodným řešením návrhu,
  například zvětšením tloušťky materiálu nebo použitím výstelky či
  přeplátováním,

  b) umožní výměnu součástí, které jsou nejvíce postiženy a

  c) v návodu stanoveném v bodě 3.4 upozorní na opatření nezbytná pro
  zajištění trvale bezpečného používání.

  2.8 Sestavy

  Sestavy musí být navrženy tak, aby:

  a) sestavované konstrukční části byly pro daný účel vhodné a spolehlivé
  a

  b) všechny konstrukční části byly správně začleněny a vhodným způsobem
  smontovány.

  2.9 Plnění a vypouštění

  Tam, kde to připadá v úvahu, musí být tlakové zařízení navrženo a
  vybaveno příslušenstvím nebo musí být přijata opatření pro jeho
  instalaci, aby bylo zajištěno bezpečné plnění a vypouštění tlakového
  zařízení, zejména se zřetelem k rizikům, jakými jsou

  a) při plnění

  i) přeplnění nebo překročení tlaku, zejména s ohledem na stupeň
  naplnění a tlak par při referenční teplotě a

  ii) nestabilita tlakového zařízení,

  b) při vypouštění: nekontrolovaný únik tekutiny pod tlakem a

  c) při plnění nebo vypouštění: nebezpečná spojení a porušení spojení.

  2.10 Ochrana proti překročení dovolených mezí tlakových zařízení

  Jestliže  by  za rozumně předvídatelných podmínek mohlo dojít k
  překročení dovolených mezí, musí být tlakové zařízení vybaveno vhodnými
  ochrannými zařízeními nebo musí být přijata opatření pro jejich
  instalaci, pokud se nepředpokládá ochrana jinými ochrannými zařízeními
  v rámci sestavy.

  Vhodné ochranné zařízení nebo kombinaci těchto zařízení je nutné
  navrhnout na základě konkrétních vlastností daného tlakového zařízení
  nebo sestavy.

  Za vhodná ochranná zařízení a jejich kombinace se považují

  a) bezpečnostní výstroj, nebo

  b) vhodná kontrolní zařízení, jako jsou indikátory nebo výstražná
  zařízení, která umožňují, aby byl automaticky nebo manuálně proveden
  vhodný zásah, pomocí něhož se tlakové zařízení udrží v dovolených
  mezích.

  2.11 Bezpečnostní výstroj

  2.11.1 Bezpečnostní výstroj musí

  a) být navržena a vyrobena tak, aby byla spolehlivá a vhodná pro svou
  určenou funkci, a zohledňovat případné požadavky na údržbu a zkoušení
  těchto zařízení,

  b) být oproštěna od jiných funkcí, ledaže těmito dalšími funkcemi
  nemůže být ovlivněna její bezpečnostní funkce a

  c) vyhovovat příslušným zásadám navrhování, aby byla zajištěna vhodná a
  spolehlivá ochrana. K těmto zásadám patří zejména zásada režimu
  bezpečného při poruše, zálohování, rozmanitost a automatická diagnóza.

  2.11.2 Zařízení omezující tlak

  Tato zařízení musí být navržena tak, aby nedocházelo k trvalému
  překračování  nejvyššího dovoleného tlaku PS; případné krátkodobé
  zvýšení tlaku je však přípustné, pokud k němu dojde za podmínek
  stanovených v bodě 7.3.

  2.11.3 Zařízení pro kontrolu teploty

  Tato zařízení musí mít z bezpečnostních důvodů vhodnou dobu odezvy,
  která je v souladu s měřicí funkcí.

  2.12 Vnější požár

  Tam, kde je to nutné, musí být tlakové zařízení navrženo a případně
  vybaveno vhodným příslušenstvím nebo musí být přijata opatření pro jeho
  instalaci, aby splňovalo požadavky na omezení škod v případě vnějšího
  požáru, s patřičným zřetelem k určenému použití tlakového zařízení.

  3. VÝROBA

  3.1 Výrobní postupy

  Výrobce zajistí kvalifikované provedení opatření, která byla přijata ve
  fázi návrhu, s použitím vhodných metod a odpovídajících postupů,
  zejména se zřetelem k níže uvedeným prvkům.

  3.1.1 Výroba konstrukčních částí

  Při výrobě konstrukčních částí, například při tváření a srážení hran,
  nesmí docházet ke vzniku vad nebo trhlin nebo ke změnám mechanických
  vlastností, které by mohly ohrozit bezpečnost tlakového zařízení.

  3.1.2 Nerozebíratelné spoje

  Nerozebíratelné spoje a přilehlé oblasti musí být bez jakýchkoli
  povrchových nebo vnitřních vad, které by mohly ohrozit bezpečnost
  zařízení.

  Vlastnosti  nerozebíratelných  spojů  musí  odpovídat  minimálním
  vlastnostem předepsaným pro materiály, které jsou spojovány, pokud
  nebyly při konstrukčních výpočtech úmyslně vzaty v úvahu hodnoty jiných
  relevantních vlastností.

  U tlakového zařízení musí být nerozebíratelné spoje konstrukčních
  částí,  které  přispívají  k  odolnosti  zařízení vůči tlaku, i
  konstrukčních  částí, jež jsou k nim přímo připojeny, provedeny
  pracovníky s příslušnou kvalifikací s použitím vhodných pracovních
  postupů.

  U tlakových zařízení kategorií II, III a IV musí být pracovní postupy a
  příslušní pracovníci schváleni způsobilou nezávislou organizací, kterou
  podle volby výrobce může být

  a) oznámený subjekt, nebo

  b) uznaná nezávislá organizace.

  Pro účely tohoto schválení nezávislá organizace provede nebo dá provést
  přezkoumání a zkoušky uvedené v příslušných harmonizovaných normách
  nebo rovnocenná přezkoumání a zkoušky.

  3.1.3 Nedestruktivní zkoušky

  Nedestruktivní  zkoušky nerozebíratelných spojů tlakových zařízení
  provádějí pracovníci s příslušnou kvalifikací.

  U tlakových zařízení kategorií III a IV musí být tito pracovníci
  schváleni uznanou nezávislou organizací.

  3.1.4 Tepelné zpracování

  Tam, kde existuje riziko, že výrobní postup změní vlastnosti materiálu
  v míře, která by mohla ohrozit bezpečnost tlakového zařízení, musí být
  ve vhodné fázi výroby provedeno přiměřené tepelné zpracování.

  3.1.5 Zpětná vysledovatelnost

  Je nutné zavést a dodržovat vhodné postupy umožňující identifikaci
  materiálů konstrukčních částí tlakového zařízení, které přispívají k
  jeho  odolnosti proti tlaku, s použitím vhodných prostředků, od
  přejímání materiálů přes výrobu až po závěrečnou zkoušku vyrobeného
  tlakového zařízení.

  3.2 Konečné posouzení

  Tlakové zařízení musí být podrobeno níže popsanému konečnému posouzení.

  3.2.1 Konečná kontrola

  Tlakové zařízení musí být podrobeno konečné kontrole, při níž se na
  základě vizuální kontroly a kontroly průvodních dokladů zhodnotí
  dodržení požadavků tohoto nařízení. Přitom lze přihlédnout i ke
  zkouškám provedeným během výroby. Pokud je to z bezpečnostních důvodů
  nezbytné, musí být konečná kontrola provedena zevnitř i zvnějšku každé
  části zařízení, v případě potřeby ještě v průběhu výroby, například
  tam, kde již není možná prohlídka během konečné kontroly.

  3.2.2 Tlaková zkouška

  Součástí konečného posouzení tlakového zařízení musí být zkouška
  odolnosti vůči tlaku, která má za běžných okolností podobu zkoušky
  hydrostatickým tlakem při tlaku alespoň rovném, pokud to připadá v
  úvahu, hodnotě stanovené v bodě 7.4.

  U sériově vyráběných tlakových zařízení kategorie I může být tato
  zkouška provedena na statistickém základě.

  Tam, kde je zkouška hydrostatickým tlakem nevhodná nebo neproveditelná,
  mohou být provedeny jiné rovnocenné zkoušky. V případě jiných zkoušek,
  než je zkouška hydrostatickým tlakem, je nutné před jejich provedením
  uskutečnit doplňková opatření, jako jsou nedestruktivní zkoušky nebo
  jiné rovnocenné metody.

  3.2.3 Kontrola bezpečnostních zařízení

  U  sestav  musí  konečné  posouzení  zahrnovat  rovněž  kontrolu
  bezpečnostních zařízení k ověření plné shody s požadavky stanovenými v
  bodě 2.10.

  3.3 Označování a opatřování štítkem

  Kromě označení CE podle § 15 a uvedení informací v souladu s § 6 odst.
  5 a § 8 odst. 3 musí být uvedeny tyto informace:

  a) u všech tlakových zařízení

  i) rok výroby,

  ii) identifikace tlakového zařízení podle jeho povahy, například
  identifikace typu, série nebo výrobní dávky a výrobní číslo a

  iii) základní nejvyšší/nejnižší dovolené meze,

  b) v závislosti na typu tlakového zařízení další informace nezbytné pro
  bezpečnou  instalaci,  provoz či použití, případně pro údržbu a
  pravidelné prohlídky, jako například

  i) objem V tlakového zařízení v litrech,

  ii) jmenovitá světlost potrubí DN,

  iii) použitý zkušební tlak PT v barech s uvedením data zkoušky,

  iv) nastavený tlak bezpečnostního zařízení v barech,

  v) výkon tlakového zařízení v kW,

  vi) napájecí napětí ve V (voltech),

  vii) určené použití,

  viii) stupeň naplnění kg/L,

  ix) největší hmotnost obsahu v kg,

  x) hmotnost prázdného zařízení v kg a

  xi) skupina tekutin,

  c) tam, kde je to nutné, výstrahy připevněné k tlakovému zařízení
  upozorňující na nesprávné použití, ke kterému by podle zkušeností mohlo
  dojít.

  Informace uvedené v písmenech a), b) a c) musí být uvedeny na tlakovém
  zařízení nebo na štítku pevně k němu připojeném, až na následující
  výjimky:

  i) kde to přichází v úvahu, může být použita vhodná dokumentace, aby se
  předešlo  opakovanému označování jednotlivých konstrukčních částí,
  například potrubních částí, určených pro tutéž sestavu,

  ii) je-li tlakové zařízení příliš malé, například v případě výstroje,
  mohou být tyto informace uvedeny na štítku připevněném k tlakovému
  zařízení a

  iii) údaje o plnicí hmotě a výstrahy podle písmene c) mohou být uvedeny
  na štítku nebo jiným vhodným způsobem za předpokladu, že zůstanou
  čitelné po dostatečně dlouhou dobu.

  3.4 Návod k použití

  a) Je-li tlakové zařízení dodáváno na trh, musí být k němu, pokud to je
  zapotřebí, přiložen návod pro uživatele obsahující všechny nezbytné
  informace vztahující se k bezpečnosti a týkající se:

  i) instalace, včetně montáže jednotlivých částí tlakového zařízení,

  ii) uvedení do provozu,

  iii) používání a

  iv) údržby, včetně kontrol prováděných uživatelem.

  b) Návod musí obsahovat informace umístěné na tlakovém zařízení v
  souladu s bodem 3.3, s výjimkou identifikace série, a musí být případně
  doprovázen technickou dokumentací, výkresy a schématy, nezbytnými k
  plnému pochopení tohoto návodu.

  c) Návod musí v případě potřeby též upozorňovat na rizika vyplývající z
  nesprávného použití stanoveného v bodě 1.3 a na zvláštní hlediska
  návrhu podle bodu 2.2.3.

  4. MATERIÁLY

  Materiály použité k výrobě tlakového zařízení musí být vhodné pro toto
  použití po celou dobu plánované životnosti, pokud se nepředpokládá
  jejich výměna.

  Přídavné materiály pro svařování a jiné spojovací materiály musí
  náležitým způsobem vyhovovat pouze relevantním požadavkům stanoveným v
  bodě 4.1, bodě 4.2 písm. a) a prvním odstavci bodu 4.3, a to jak
  samostatně, tak ve spojené konstrukci.

  4.1 Materiály součástí vystavených tlaku

  a) musí mít vhodné vlastnosti za všech provozních podmínek, které lze
  rozumně předvídat, a za všech zkušebních podmínek, zejména mají být
  dostatečně  tažné a houževnaté. Pokud to připadá v úvahu, musí
  vlastnosti materiálů vyhovovat požadavkům stanoveným v bodě 7.5. Kromě
  toho je třeba věnovat náležitou pozornost zejména výběru materiálů, aby
  se předešlo vzniku křehkého lomu, je-li to nezbytné; pokud je ze
  zvláštních důvodů třeba použít křehký materiál, musí být přijata vhodná
  opatření,

  b) musí být dostatečně chemicky odolné v prostředí tekutiny obsažené v
  tlakovém zařízení; během plánované životnosti zařízení nesmějí být
  významně  ovlivněny chemické a fyzikální vlastnosti nezbytné pro
  bezpečnost provozu,

  c) nesmějí být významně ovlivněny stárnutím,

  d) musí být vhodné pro zamýšlené technologické postupy a

  e) musí být voleny tak, aby se při vzájemném spojování různých
  materiálů zabránilo významným nežádoucím účinkům.

  4.2 Výrobce tlakového zařízení

  a) vhodným způsobem definuje hodnoty potřebné pro konstrukční výpočty
  stanovené v bodě 2.2.3, jakož i základní vlastnosti materiálů a jejich
  zpracování stanovené v bodě 4.1,

  b) poskytne v technické dokumentaci údaje týkající se shody se
  specifikacemi materiálů podle tohoto nařízení jedním z následujících
  způsobů:

  i) použitím materiálů, které jsou ve shodě s harmonizovanými normami,

  ii) použitím materiálů, na které se vztahuje evropské schválení pro
  materiály pro tlaková zařízení podle § 12, nebo

  iii) zvláštním posouzením materiálů a

  c) u tlakových zařízení kategorií III a IV musí zvláštní posouzení
  materiálů provádět oznámený subjekt odpovědný za postupy posuzování
  shody tlakového zařízení.

  4.3 Výrobce zařízení přijme vhodná opatření, aby použitý materiál byl v
  souladu se specifikovanými požadavky. Zejména musí být pro všechny
  materiály k dispozici dokumentace připravená jejich výrobcem, která
  potvrzuje shodu se specifikací.

  U hlavních součástí vystavených tlaku v zařízeních kategorií II, III a
  IV musí mít tato dokumentace formu certifikátu o zvláštní kontrole
  výrobku.

  Má-li výrobce materiálů zaveden vhodný systém zabezpečování kvality,
  certifikovaný příslušným subjektem usazeným v Evropské unii a podrobený
  zvláštnímu hodnocení pro oblast materiálů, považují se certifikáty
  vydané tímto výrobcem za potvrzení shody s příslušnými požadavky tohoto
  bodu.

  SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ

  Kromě příslušných požadavků stanovených v bodech 1 až 4 se na tlaková
  zařízení uvedená v bodech 5 a 6 vztahují následující požadavky.

  5. TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ VYSTAVENÁ PŮSOBENÍ PLAMENE NEBO JINAK OHŘÍVANÁ S
  NEBEZPEČÍM PŘEHŘÁTÍ PODLE § 3 odst. 2

  Tato tlaková zařízení zahrnují

  1) parní a horkovodní generátory podle § 3 odst. 2 písm. b), jako jsou
  plamenem  vytápěné  parní  a  horkovodní  kotle,  přehřívače  a
  mezipřihřívače,  kotle  na odpadní teplo, kotle spaloven odpadů,
  elektrické kotle vytápěné elektrodami nebo s ponorným topením, tlakové
  hrnce, společně s jejich výstrojí, případně s jejich systémy pro úpravu
  napájecí vody a pro dodávku paliva a

  2) zařízení pro technologické ohřevy jiná než zařízení na výrobu páry a
  horké vody, spadající pod § 3 odst. 2 písm. a), jako jsou ohříváky pro
  chemické a jiné podobné procesy a tlaková zařízení na zpracování
  potravin.

  Tato tlaková zařízení musí být vypočtena, navržena a vyrobena tak, aby
  se vyloučilo nebo na co nejmenší míru snížilo riziko podstatné ztráty
  odolnosti vůči tlaku v důsledku přehřátí. Zejména musí být tam, kde to
  připadá v úvahu, zajištěno, aby:

  a) byly k dispozici vhodné prostředky ochrany pro omezení provozních
  parametrů, například omezení přívodu či odvodu tepla, případně hladiny
  tekutiny, aby bylo vyloučeno jakékoli riziko místního i celkového
  přehřátí,

  b) tam, kde je to zapotřebí, byla k dispozici místa odběru vzorků
  umožňující vyhodnotit vlastnosti tekutiny, aby byla vyloučena rizika
  spojená se vznikem usazenin nebo koroze,

  c) byla přijata vhodná opatření k vyloučení rizika poškození vlivem
  usazenin,

  d)  byla  k dispozici vhodná zařízení umožňující bezpečný odvod
  zbytkového tepla po odstavení a

  e) byla přijata opatření zabraňující hromadění zápalných směsí hořlavin
  a vzduchu nebo zpětnému prošlehnutí plamene.

  6. POTRUBÍ PODLE § 3 odst. 2 písm. c)

  Návrh a provedení musí zabezpečovat, aby

  a) riziko přetížení v důsledku nepřípustné vůle nebo nadměrných sil
  vznikajících například na přírubách, spojích, vlnovcích nebo hadicích
  bylo vhodným způsobem regulováno, například pomocí podpor, výztuh,
  ukotvení, vyrovnání polohy a předpětí,

  b) tam, kde existuje možnost, že uvnitř potrubí pro plynné tekutiny
  dojde ke kondenzaci, byly k dispozici prostředky pro odvodnění a
  odstranění  usazenin z níže položených oblastí zařízení, aby se
  zabránilo poškození vlivem vodních rázů nebo koroze,

  c) byla patřičně vzata v úvahu možnost poškození vlivem turbulence a
  vzniku vírů; zároveň platí ustanovení příslušných částí bodu 2.7,

  d) byla patřičně zohledněna možnost rizika únavy vlivem vibrací v
  potrubí,

  e) tam, kde potrubí obsahuje tekutiny skupiny 1, byly k dispozici
  vhodné prostředky a zařízení k zajištění odběrových potrubí, jejichž
  velikost představuje značné riziko,

  f) bylo na co nejmenší míru sníženo riziko náhodného úniku; místa
  odběru musí být na straně zařízení zřetelně označena údajem o obsažené
  tekutině a

  g) poloha a trasa podzemního potrubí byla vyznačena přinejmenším v
  technické dokumentaci k usnadnění bezpečného provádění údržby, kontroly
  a oprav.

  7. ZVLÁŠTNÍ KVANTITATIVNÍ POŽADAVKY NA NĚKTERÁ TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ

  Zpravidla se použijí níže uvedená ustanovení. Avšak pokud se nepoužijí,
  včetně případů, kdy materiály nejsou zvlášť uvedeny a nejsou použity
  harmonizované normy, výrobce prokazuje, že byla přijata vhodná opatření
  k dosažení rovnocenné celkové úrovně bezpečnosti.

  Ustanovení uvedená v tomto oddíle doplňují základní bezpečnostní
  požadavky stanovené v oddílech 1 až 6 pro tlaková zařízení, na něž se
  vztahují.

  7.1 Dovolené namáhání

  7.1.1 Značky

  R e/t, mez kluzu, označuje hodnotu při výpočtové teplotě:

  a) horní meze kluzu materiálu, který vykazuje horní a dolní mez kluzu,

  b) smluvní meze kluzu při 1,0 % u austenitických ocelí a nelegovaného
  hliníku a

  c) smluvní meze kluzu při 0,2 % v ostatních případech.

  R m/20 označuje nejnižší hodnotu meze pevnosti v tahu při 20 °C.

  R m/t označuje mez pevnosti v tahu při výpočtové teplotě.

  7.1.2  Dovolené celkové membránové napětí při převážně statickém
  zatížení a při teplotách mimo rozsah, v němž dochází k významnému
  tečení, nesmí překročit menší z níže uvedených hodnot, v závislosti na
  druhu použitého materiálu:

  a) v případě feritické oceli, včetně normalizované (normalizované
  válcované) oceli, s výjimkou jemnozrnné oceli a zvláště zušlechtěné
  oceli: 2 / 3 R e/t a 5 / 12 R m/20,

  b) v případě austenitické oceli:

  i) buď je-li její tažnost větší než 30 %: 2 / 3 R e/t,

  ii) nebo alternativně, je-li její tažnost větší než 35 %: 5 / 6 R e/t a
  1 / 3 R m/t,

  c) v případě nelegované nebo nízkolegované oceli na odlitky: 10 / 19 R
  e/t a 1 / 3 R m/20 ,

  d) v případě hliníku: 2 / 3 R e/t a

  e) v případě nevytvrzovatelných slitin hliníku: 2 / 3 R e/t a 5 / 12 R
  m/20.

  7.2 Součinitel hodnoty spoje

  U svarových spojů nesmí součinitel hodnoty spoje překročit následující
  hodnoty:

  a) u zařízení podrobených destruktivním a nedestruktivním zkouškám,
  které potvrzují, že celá skupina svarů nevykazuje žádné významné vady:
  1,

  b) u zařízení podrobovaných namátkovým nedestruktivním zkouškám: 0,85 a

  c) u zařízení, která nejsou podrobována nedestruktivním zkouškám jiným
  než vizuální kontrole: 0,7.

  V případě potřeby je nutné vzít v úvahu též druh napětí a mechanické a
  technologické vlastnosti spoje.

  7.3 Zařízení omezující tlak, zejména u tlakových nádob

  Krátkodobé zvýšení tlaku stanovené v bodě 2.11.2 nesmí přesáhnout 10 %
  hodnoty nejvyššího dovoleného tlaku.

  7.4 Hydrostatický zkušební tlak

  U tlakových nádob nesmí být hydrostatický zkušební tlak stanovený v
  bodě 3.2.2 menší než některá z níže uvedených hodnot:

  a) tlak odpovídající maximálnímu zatížení, kterému smí být tlakové
  zařízení vystaveno za provozu se zřetelem k nejvyššímu dovolenému tlaku
  a nejvyšší dovolené teplotě tlakového zařízení, vynásobený koeficientem
  1,25 a

  b) nejvyšší dovolený tlak vynásobený koeficientem 1,43.

  7.5 Materiálové vlastnosti

  Pokud podle jiných kritérií nejsou požadovány jiné hodnoty, které je
  nutné brát v úvahu, považuje se ocel za dostatečně tažnou, aby vyhověla
  požadavkům stanoveným v bodě 4.1 písm. a), jestliže při tahové zkoušce
  prováděné normalizovaným postupem není její hodnota tažnosti menší než
  14 % a její nárazová práce při zkoušce rázem v ohybu měřená na zkušební
  tyči s V vrubem podle ISO není menší než 27 J při teplotě, která
  nepřekračuje 20 °C, avšak není vyšší než nejnižší předpokládaná
  pracovní teplota.

  Příl.2

  GRAFY POSUZOVÁNÍ SHODY

  1. Ke kategoriím uvedeným v grafech přísluší následující moduly:
Pro kategorii I:  modul A
Pro kategorii II: moduly A2, D1, E1
Pro kategorii III: modul B (konstrukční typ) + D, modul B (konstrukční typ) + F,
          modul B (výrobní typ) + E, modul B (výrobní typ) + C2, modulH
Pro kategorii IV: modul B (výrobní typ) + D, modul B (výrobní typ) + F, modul G,
          modul H1

  2. Bezpečnostní výstroj uvedená v § 3 odst. 2 písm. d) je zařazena do
  kategorie IV.

  Na základě výjimky však může být bezpečnostní výstroj vyrobená pro
  zvláštní zařízení zařazena do stejné kategorie jako zařízení, které
  chrání.

  3. Tlaková výstroj uvedená v § 3 odst. 2 písm. d) se zařazuje do
  klasifikace podle:

  a) svého nejvyššího dovoleného tlaku PS,

  b) svého objemu V, případně jmenovité světlosti DN a

  c) skupiny tekutin, pro které je určena.

  Pro stanovení kategorie posuzování shody se použije příslušný graf pro
  nádoby nebo potrubí.

  Jestliže podle písmene b) přichází v úvahu jak objem, tak jmenovitá
  světlost, musí být tlaková výstroj zařazena do kategorie, která je
  vyšší.

  4. V následujících grafech pro posuzování shody vyznačují oddělovací
  čáry horní mez pro každou kategorii.

  Graf 1

  Nádoby podle § 3 odst. 2 písm. a) bodu 1.1

  Výjimkou jsou nádoby určené pro nestabilní plyny a náležející podle
  grafu 1 do kategorie I nebo II, které musí být zařazeny do kategorie
  III.


  Graf 2

  Nádoby podle § 3 odst. 2 písm. a) bodu 1.2

  Výjimkou jsou přenosné hasicí přístroje a láhve k dýchacím přístrojům,
  které musí být zařazeny přinejmenším do kategorie III.


  Graf 3

  Nádoby podle § 3 odst. 2 písm. a) bodu 2.1


  Graf 4

  Nádoby podle § 3 odst. 2 písm. a) bodu 2.2

  Výjimkou jsou sestavy určené pro výrobu teplé vody podle § 3 odst. 3
  písm. b), které musí být podrobeny buď EU přezkoušení typu (modul B -
  konstrukční typ), pokud se týká jejich shody se základními požadavky
  stanovenými v bodech 2.10, 2.11 a 3.4 a v bodě 5 písm. a) a d) přílohy
  č. 1 k tomuto nařízení, nebo úplnému zabezpečování kvality (modul H).


  Graf 5

  Tlaková zařízení podle § 3 odst. 2 písm. b)

  Výjimkou jsou tlakové hrnce, jejichž návrh musí být podroben postupu
  posuzování shody rovnocennému přinejmenším jednomu z modulů kategorie
  III.


  Graf 6

  Potrubí podle § 3 odst. 2 písm. c) bodu 1.1

  Výjimkou je potrubí určené pro nestabilní plyny a náležející podle
  grafu 6 do kategorie I nebo II, které musí být zařazeno do kategorie
  III.


  Graf 7

  Potrubí podle § 3 odst. 2 písm. c) bodu 1.2

  Výjimkou je potrubí obsahující tekutiny o teplotách vyšších než 350 °C
  a náležející podle grafu 7 do kategorie II, které musí být zařazeno do
  kategorie III.


  Graf 8

  Potrubí podle § 3 odst. 2 písm. c) bodu 2.1


  Graf 9

  Potrubí podle § 3 odst. 2 písm. c) bodu 2.2


  Příl.3

  POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY

  Ustanovení pro tlaková zařízení podle této přílohy platí rovněž pro
  sestavy.

  1. INTERNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY (MODUL A)

  1. Interní řízení výroby je postupem posuzování shody, kterým výrobce
  provádí činnosti stanovené v bodech 2, 3 a 4 a zabezpečuje a vydává
  prohlášení, že dané tlakové zařízení splňuje požadavky tohoto nařízení.

  2. Technická dokumentace

  Výrobce vypracuje technickou dokumentaci.

  Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody tlakového zařízení
  s příslušnými požadavky a obsahuje odpovídající analýzu a posouzení
  rizik. Technická dokumentace musí uvádět příslušné požadavky a v míře
  nutné pro posouzení se musí vztahovat na návrh, výrobu a fungování
  tlakového zařízení. Technická dokumentace musí obsahovat, je-li to
  relevantní, alespoň tyto údaje:

  a) všeobecný popis tlakového zařízení,

  b) koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav,
  obvodů,

  c) popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení těchto výkresů a schémat
  a fungování tlakového zařízení,

  d) seznam harmonizovaných norem, na něž byly zveřejněny odkazy v
  Úředním věstníku Evropské unie a které byly použity v celém rozsahu
  nebo  zčásti,  a  popis  řešení zvolených ke splnění základních
  bezpečnostních požadavků tohoto nařízení, pokud tyto harmonizované
  normy použity nebyly; v případě částečně použitých harmonizovaných
  norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity,

  e) výsledky provedených konstrukčních výpočtů, provedených přezkoušení
  a

  f) protokoly o zkouškách.

  3. Výroba

  Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces a jeho
  kontrola zajišťovaly shodu vyráběného tlakového zařízení s technickou
  dokumentací podle bodu 2 a s požadavky tohoto nařízení.

  4. Označení CE a EU prohlášení o shodě

  4.1 Výrobce umístí označení CE na každé jednotlivé tlakové zařízení,
  které splňuje příslušné požadavky tohoto nařízení.

  4.2 Výrobce vypracuje pro daný model tlakového zařízení písemné EU
  prohlášení o shodě a po dobu 10 let od uvedení tlakového zařízení na
  trh je společně s technickou dokumentací uchovává pro potřebu orgánu
  dozoru. V EU prohlášení o shodě je uvedeno tlakové zařízení, pro nějž
  bylo vypracováno.

  Kopii EU prohlášení o shodě na požádání poskytne orgánu dozoru.

  5. Zplnomocněný zástupce

  Činnosti výrobce stanovené v bodě 4 mohou být jeho jménem a na jeho
  odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem, pokud jsou uvedeny v
  pověření.

  2. INTERNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY S KONTROLAMI TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ POD DOHLEDEM V
  NÁHODNĚ ZVOLENÝCH INTERVALECH (MODUL A2)

  1. Interní řízení výroby s kontrolami tlakových zařízení pod dohledem v
  náhodně zvolených intervalech je postupem posuzování shody, kterým
  výrobce provádí činnosti stanovené v bodech 2, 3, 4 a 5 a zabezpečuje a
  vydává prohlášení, že dané tlakové zařízení splňuje požadavky tohoto
  nařízení.

  2. Technická dokumentace

  Výrobce vypracuje technickou dokumentaci. Dokumentace musí umožňovat
  posouzení shody tlakového zařízení s příslušnými požadavky a obsahuje
  odpovídající analýzu a posouzení rizik. Technická dokumentace musí
  uvádět příslušné požadavky a v míře nutné pro posouzení se musí
  vztahovat na návrh, výrobu a fungování tlakového zařízení. Technická
  dokumentace musí obsahovat, je-li to relevantní, alespoň tyto údaje:

  a) všeobecný popis tlakového zařízení,

  b) koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav,
  obvodů,

  c) popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení těchto výkresů a schémat
  a fungování tlakového zařízení,

  d) seznam harmonizovaných norem, na něž byly zveřejněny odkazy v
  Úředním věstníku Evropské unie a které byly použity v celém rozsahu
  nebo  zčásti,  a  popis  řešení zvolených ke splnění základních
  bezpečnostních požadavků tohoto nařízení, pokud tyto harmonizované
  normy použity nebyly; v případě částečně použitých harmonizovaných
  norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity,

  e) výsledky provedených konstrukčních výpočtů, provedených přezkoušení,
  a

  f) protokoly o zkouškách.

  3. Výroba

  Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces a jeho
  kontrola zajišťovaly shodu vyráběných tlakových zařízení s technickou
  dokumentací podle bodu 2 a s požadavky tohoto nařízení, které se na ně
  vztahují.

  4. Konečné posouzení a kontroly tlakových zařízení

  Výrobce provádí konečné posouzení tlakových zařízení, které formou
  neohlášených návštěv kontroluje oznámený subjekt zvolený výrobcem.

  Oznámený subjekt provádí nebo dá provádět kontroly výrobků v náhodně
  zvolených intervalech, které sám stanoví, aby se ověřila kvalita
  interních kontrol tlakových zařízení, s přihlédnutím mimo jiné k
  technologické složitosti tlakových zařízení a vyráběnému množství.

  Během neohlášených návštěv oznámený subjekt

  a) ověří, zda výrobce skutečně provádí konečné posouzení v souladu s
  bodem 3.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a

  b) odebere vzorky tlakových zařízení ve výrobních nebo skladových
  prostorách za účelem provedení zkoušek.

  Oznámený subjekt určí počet kusů tlakových zařízení k odběru vzorků a
  to, zda u těchto vzorků je nezbytné provést nebo dát provést celé
  konečné posouzení nebo jeho část.

  Postupem ke zjištění přijatelnosti vzorků, který se má použít, má být
  určeno, zda výrobní proces tlakových zařízení probíhá v přijatelných
  mezích, aby byla zajištěna jejich shoda.

  V případě, že jedno nebo více tlakových zařízení nebo sestav není ve
  shodě, oznámený subjekt přijme příslušná opatření.

  Výrobce na odpovědnost oznámeného subjektu umístí během výrobního
  procesu identifikační číslo tohoto subjektu.

  5. Označení CE a EU prohlášení o shodě

  5.1 Výrobce umístí označení CE na každé jednotlivé tlakové zařízení,
  které splňuje příslušné požadavky tohoto nařízení.

  5.2 Výrobce vypracuje pro daný model tlakového zařízení písemné EU
  prohlášení o shodě a po dobu 10 let od uvedení tlakového zařízení na
  trh je společně s technickou dokumentací uchovává pro potřebu orgánu
  dozoru. V EU prohlášení o shodě je uvedeno tlakové zařízení, pro nějž
  bylo vypracováno.

  Kopii EU prohlášení o shodě na požádání poskytne orgánu dozoru.

  6. Zplnomocněný zástupce

  Činnosti výrobce stanovené v bodě 5 mohou být jeho jménem a na jeho
  odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem, pokud jsou uvedeny v
  pověření.

  3. EU PŘEZKOUŠENÍ TYPU (MODUL B)

  3.1 EU přezkoušení výrobního typu

  1. EU přezkoušení výrobního typu je částí postupu posuzování shody, ve
  které oznámený subjekt přezkoumá technický návrh tlakového zařízení a
  ověří  a potvrdí, že technický návrh tlakového zařízení splňuje
  požadavky tohoto nařízení.

  2.  EU přezkoušení výrobního typu spočívá v posouzení vhodnosti
  technického  návrhu tlakového zařízení prostřednictvím přezkoumání
  technické dokumentace a podpůrných důkazů podle bodu 3 a přezkoušení
  vzorku úplného tlakového zařízení reprezentativního pro plánovanou
  výrobu.

  3. Výrobce podá u jediného oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost
  o EU přezkoušení typu. Žádost musí obsahovat

  a) jméno a adresu výrobce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce,
  také jeho jméno a adresu,

  b) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného
  oznámeného subjektu a

  c)  technickou  dokumentaci. Technická dokumentace musí umožňovat
  posouzení shody tlakového zařízení s příslušnými požadavky tohoto
  nařízení a obsahuje odpovídající analýzu a posouzení rizik. Technická
  dokumentace musí uvádět příslušné požadavky a v míře nutné pro
  posouzení se musí vztahovat na návrh, výrobu a fungování tlakového
  zařízení. Technická dokumentace musí obsahovat, je-li to relevantní,
  alespoň tyto údaje:

  i) všeobecný popis tlakového zařízení,

  ii) koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav,
  obvodů,

  iii) popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení těchto výkresů a
  schémat a fungování tlakového zařízení,

  iv) seznam harmonizovaných norem, na něž byly zveřejněny odkazy v
  Úředním věstníku Evropské unie a které byly použity v celém rozsahu
  nebo  zčásti,  a  popis  řešení zvolených ke splnění základních
  bezpečnostních požadavků tohoto nařízení, pokud tyto harmonizované
  normy použity nebyly; v případě částečně použitých harmonizovaných
  norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity,

  v) výsledky provedených konstrukčních výpočtů, provedených přezkoušení,

  vi) protokoly o zkouškách,

  vii) informace o zkouškách připravených ve výrobě,

  viii) informace o kvalifikaci nebo schválení pracovníků podle požadavků
  stanovených v bodech 3.1.2 a 3.1.3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,

  ix) vzorky reprezentativní pro plánovanou výrobu. Vzorek může zahrnovat
  několik verzí tlakového zařízení, za podmínky, že rozdíly mezi verzemi
  nemají vliv na úroveň bezpečnosti. Oznámený subjekt může požadovat
  další vzorky, jestliže je to potřebné k provedení programu zkoušek a

  x) podpůrné důkazy o vhodnosti řešení přijatého v technickém návrhu.
  Tyto podpůrné důkazy musejí odkazovat na veškeré dokumenty, které byly
  použity, zejména pokud příslušné harmonizované normy nebyly použity v
  celém rozsahu. Podpůrné důkazy v případě potřeby zahrnují výsledky
  zkoušek, které provedla vhodná laboratoř výrobce uplatňující jiné
  příslušné technické specifikace nebo jiná zkušební laboratoř jeho
  jménem a na jeho odpovědnost.

  4. Oznámený subjekt

  4.1 přezkoumá technickou dokumentaci a podpůrné důkazy s cílem posoudit
  vhodnost technického návrhu tlakového zařízení a výrobních postupů.

  Oznámený subjekt zejména

  a) posoudí materiály v případech, kdy nejsou ve shodě s příslušnými
  harmonizovanými normami nebo s evropským schválením pro materiály pro
  tlaková zařízení, a zkontroluje certifikát vydaný výrobcem materiálu v
  souladu s bodem 4.3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,

  b)  schválí  pracovní postupy pro nerozebíratelné spoje součástí
  tlakového zařízení nebo zkontroluje, zda byly předem schváleny v
  souladu s bodem 3.1.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a

  c) ověří, zda pracovníci provádějící nerozebíratelné spoje součástí
  tlakového zařízení a nedestruktivní zkoušky jsou kvalifikováni nebo
  schváleni v souladu s body 3.1.2 a 3.1.3 přílohy č. 1 k tomuto
  nařízení,

  4.2 ověří, zda byly vzorky vyrobeny ve shodě s technickou dokumentací,
  a určí prvky, které byly navrženy v souladu s použitelnými ustanoveními
  příslušných harmonizovaných norem, jakož i prvky, které byly navrženy
  za použití jiných příslušných technických specifikací, aniž byla
  použita příslušná ustanovení uvedených norem,

  4.3 provede vhodná přezkoumání a nezbytné zkoušky, aby ověřil, zda v
  případě, kdy výrobce zvolil řešení podle příslušných harmonizovaných
  norem, byly tyto normy použity správně,

  4.4 provede vhodná přezkoumání a nezbytné zkoušky, aby ověřil, zda v
  případě, kdy nebyla použita řešení podle příslušných harmonizovaných
  norem,  splňují řešení, která výrobce uplatňující jiné příslušné
  technické  specifikace  použil, odpovídající základní bezpečnostní
  požadavky tohoto nařízení a

  4.5 dohodne se s výrobcem, na kterém místě budou přezkoumání a zkoušky
  provedeny.

  5. Oznámený subjekt vypracuje hodnotící zprávu, ve které zaznamená
  činnosti provedené podle bodu 4 a jejich výsledky. Aniž jsou dotčeny
  povinnosti oznámeného subjektu vůči oznamujícímu orgánu, oznámený
  subjekt zveřejní obsah této zprávy, v celém rozsahu nebo částečně,
  pouze se souhlasem výrobce.

  6. Pokud typ splňuje požadavky tohoto nařízení, oznámený subjekt vydá
  výrobci certifikát EU přezkoušení výrobního typu. Aniž je dotčen bod 7,
  certifikát je platný po dobu 10 let s možností obnovy a obsahuje jméno
  a adresu výrobce, závěry přezkoušení, podmínky platnosti certifikátu,
  jsou-li uvedeny, a údaje nezbytné k identifikaci schváleného typu.

  K certifikátu musí být přiložen seznam důležitých částí technické
  dokumentace, jehož jednu kopii uchovává oznámený subjekt.

  Certifikát  a  jeho  přílohy obsahují všechny náležité informace
  umožňující vyhodnotit, zda jsou vyrobená tlaková zařízení ve shodě s
  přezkoušeným typem, a provést kontrolu za provozu.

  Pokud typ nesplňuje příslušné požadavky tohoto nařízení, oznámený
  subjekt odmítne vydat certifikát EU přezkoušení výrobního typu a
  uvědomí o tom žadatele, přičemž odmítnutí podrobně odůvodní. Musí být
  stanoven postup pro odvolací řízení.

  7. Oznámený subjekt dbá na to, aby byl informován o všech změnách
  obecně uznávaného stavu techniky, které by naznačovaly, že schválený
  typ již nemusí být v souladu s příslušnými požadavky tohoto nařízení, a
  rozhodne, zda tyto změny vyžadují doplňující šetření. Pokud šetření
  vyžadují, oznámený subjekt o tom informuje výrobce.

  Výrobce  informuje  oznámený  subjekt,  který uchovává technickou
  dokumentaci týkající se certifikátu EU přezkoušení výrobního typu, o
  všech úpravách schváleného typu, které mohou ovlivnit shodu tlakového
  zařízení se základními bezpečnostními požadavky tohoto nařízení nebo
  podmínky  platnosti  certifikátu.  Tyto úpravy vyžadují dodatečné
  schválení  formou dodatku k původnímu certifikátu EU přezkoušení
  výrobního typu.

  8. Každý oznámený subjekt informuje Úřad o certifikátech EU přezkoušení
  výrobního typu nebo dodatcích k nim, které vydal nebo odejmul, a
  pravidelně nebo na žádost zpřístupní Úřadu seznam certifikátů nebo
  dodatků k nim, které zamítl, pozastavil nebo jinak omezil.

  Každý  oznámený  subjekt  informuje  ostatní oznámené subjekty o
  certifikátech EU přezkoušení výrobního typu nebo dodatcích k nim, které
  zamítl, odejmul, pozastavil nebo jinak omezil, a na žádost také o
  certifikátech nebo dodatcích k nim, které vydal.

  Evropská komise, členské státy Evropské unie a jiné oznámené subjekty
  mohou požádat oznámený subjekt o kopii certifikátů EU přezkoušení
  výrobního typu nebo dodatků k nim. Evropská komise a členské státy
  Evropské  unie mohou požádat oznámený subjekt o kopii technické
  dokumentace a výsledků přezkoušení jím provedených. Do uplynutí doby
  platnosti certifikátu EU přezkoušení výrobního typu uchovává oznámený
  subjekt kopii tohoto certifikátu, jeho příloh a dodatků, jakož i soubor
  technické dokumentace včetně dokumentace předložené výrobcem.

  9. Výrobce uchovává pro potřebu orgánu dozoru kopii certifikátu EU
  přezkoušení výrobního typu, jeho příloh a dodatků spolu s technickou
  dokumentací po dobu 10 let od uvedení tlakového zařízení na trh.

  10. Zplnomocněný zástupce výrobce může podat žádost uvedenou v bodě 3 a
  vykonávat úkoly stanovené v bodech 7 a 9, pokud to výrobce v pověření
  zplnomocněného zástupce stanovil.

  3.2 EU přezkoušení konstrukčního typu

  1. EU přezkoušení konstrukčního typu je částí postupu posuzování shody,
  ve které oznámený subjekt přezkoumá technický návrh tlakového zařízení
  a ověří a potvrdí, že technický návrh tlakového zařízení splňuje
  požadavky tohoto nařízení.

  2. EU přezkoušení konstrukčního typu spočívá v posouzení vhodnosti
  technického  návrhu tlakového zařízení prostřednictvím přezkoumání
  technické dokumentace a podpůrných důkazů podle bodu 3 bez přezkoušení
  vzorku.

  V souvislosti s tímto modulem nelze použít experimentální metodu
  navrhování stanovenou v bodě 2.2.4 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

  3. Výrobce podá žádost o EU přezkoušení konstrukčního typu u jediného
  oznámeného subjektu, který si zvolil.

  Žádost musí obsahovat

  a) jméno a adresu výrobce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce,
  také jeho jméno a adresu,

  b) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného
  oznámeného subjektu a

  c)  technickou  dokumentaci. Technická dokumentace musí umožňovat
  posouzení shody tlakového zařízení s příslušnými požadavky tohoto
  nařízení a obsahuje odpovídající analýzu a posouzení rizik. Technická
  dokumentace musí uvádět příslušné požadavky a v míře nutné pro
  posouzení se musí vztahovat na návrh, výrobu a fungování tlakového
  zařízení. Technická dokumentace musí obsahovat, je-li to relevantní,
  alespoň tyto údaje:

  i) všeobecný popis tlakového zařízení,

  ii) koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav,
  obvodů,

  iii) popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení těchto výkresů,
  schémat a fungování tlakového zařízení,

  iv) seznam harmonizovaných norem, na něž byly zveřejněny odkazy v
  Úředním věstníku Evropské unie a které byly použity v celém rozsahu
  nebo  zčásti,  a  popis  řešení zvolených ke splnění základních
  bezpečnostních požadavků tohoto nařízení, pokud tyto harmonizované
  normy použity nebyly; v případě částečně použitých harmonizovaných
  norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity,

  v) výsledky provedených konstrukčních výpočtů, provedených přezkoušení,

  vi) informace o kvalifikaci nebo schválení pracovníků podle požadavků
  stanovených v bodech 3.1.2 a 3.1.3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a

  vii) podpůrné důkazy o vhodnosti řešení přijatého v technickém návrhu.
  Tyto podpůrné důkazy musejí odkazovat na veškeré dokumenty, které byly
  použity, zejména pokud příslušné harmonizované normy nebyly použity v
  celém rozsahu. Podpůrné důkazy v případě potřeby zahrnují výsledky
  zkoušek, které provedla vhodná laboratoř výrobce nebo jiná zkušební
  laboratoř jeho jménem a na jeho odpovědnost.

  Žádost může zahrnovat několik verzí tlakového zařízení, za podmínky, že
  rozdíly mezi verzemi nemají vliv na úroveň bezpečnosti.

  4. Oznámený subjekt

  4.1 přezkoumá technickou dokumentaci a podpůrné důkazy s cílem posoudit
  vhodnost technického návrhu výrobku.

  Oznámený subjekt zejména

  a) posoudí materiály v případech, kdy nejsou ve shodě s příslušnými
  harmonizovanými normami nebo s evropským schválením pro materiály pro
  tlaková zařízení a

  b)  schválí  pracovní postupy pro nerozebíratelné spoje součástí
  tlakového zařízení nebo zkontroluje, zda byly předem schváleny v
  souladu s bodem 3.1.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení;

  4.2 provede vhodná přezkoumání, aby ověřil, zda v případě, kdy výrobce
  zvolil řešení podle příslušných harmonizovaných norem, byly tyto normy
  použity správně;

  4.3 provede vhodná přezkoumání, aby ověřil, zda v případě, kdy nebyla
  použita řešení podle příslušných harmonizovaných norem, splňují řešení,
  která výrobce použil, odpovídající základní bezpečnostní požadavky
  tohoto nařízení.

  5. Oznámený subjekt vypracuje hodnotící zprávu, ve které zaznamená
  činnosti provedené podle bodu 4 a jejich výsledky. Aniž jsou dotčeny
  povinnosti oznámeného subjektu vůči oznamujícím orgánům, oznámený
  subjekt zveřejní obsah této zprávy, v celém rozsahu nebo částečně,
  pouze se souhlasem výrobce.

  6. Pokud návrh splňuje požadavky tohoto nařízení, oznámený subjekt vydá
  výrobci certifikát EU přezkoušení konstrukčního typu. Aniž je dotčen
  bod 7, certifikát je platný po dobu 10 let s možností obnovy a obsahuje
  jméno  a  adresu výrobce, závěry přezkoumání, podmínky platnosti
  certifikátu,  jsou-li  uvedeny,  a údaje nezbytné k identifikaci
  schváleného návrhu.

  K certifikátu musí být přiložen seznam důležitých částí technické
  dokumentace, jehož jednu kopii uchovává oznámený subjekt.

  Certifikát  a  jeho  přílohy obsahují všechny náležité informace
  umožňující vyhodnotit, zda jsou vyrobená tlaková zařízení ve shodě s
  přezkoumaným návrhem, a provést kontrolu za provozu.

  Pokud návrh nesplňuje příslušné požadavky tohoto nařízení, oznámený
  subjekt odmítne vydat certifikát EU přezkoušení konstrukčního typu a
  uvědomí o tom žadatele, přičemž odmítnutí podrobně odůvodní.

  7. Oznámený subjekt dbá na to, aby byl informován o všech změnách
  obecně uznávaného stavu techniky, které by naznačovaly, že schválený
  návrh již nemusí být v souladu s příslušnými požadavky tohoto nařízení,
  a rozhodne, zda tyto změny vyžadují doplňující šetření. Pokud šetření
  vyžadují, oznámený subjekt o tom informuje výrobce.

  Výrobce  informuje  oznámený  subjekt,  který uchovává technickou
  dokumentaci týkající se certifikátu EU přezkoušení konstrukčního typu,
  o všech úpravách schváleného typu, které mohou ovlivnit shodu tlakového
  zařízení se základními bezpečnostními požadavky tohoto nařízení nebo
  podmínky  platnosti  certifikátu.  Tyto úpravy vyžadují dodatečné
  schválení  formou dodatku k původnímu certifikátu EU přezkoušení
  konstrukčního typu.

  8. Každý oznámený subjekt informuje Úřad o certifikátech EU přezkoušení
  konstrukčního typu nebo dodatcích k nim, které vydal nebo odejmul, a
  pravidelně nebo na žádost zpřístupní Úřadu seznam certifikátů nebo
  dodatků k nim, které zamítl, pozastavil nebo jinak omezil.

  Každý  oznámený  subjekt  informuje  ostatní oznámené subjekty o
  certifikátech EU přezkoušení konstrukčního typu nebo dodatcích k nim,
  které zamítl, odejmul, pozastavil nebo jinak omezil, a na žádost rovněž
  o certifikátech nebo dodatcích k nim, které vydal.

  Evropská komise, členské státy Evropské unie a jiné oznámené subjekty
  mohou požádat oznámený subjekt o kopii certifikátů EU přezkoušení
  konstrukčního typu nebo dodatků k nim. Evropská komise a členské státy
  Evropské  unie mohou požádat oznámený subjekt o kopii technické
  dokumentace a výsledků přezkoumání jím provedených. Do uplynutí doby
  platnosti  certifikátu EU přezkoušení konstrukčního typu uchovává
  oznámený subjekt kopii tohoto certifikátu, jeho příloh a dodatků, jakož
  i soubor technické dokumentace včetně dokumentace předložené výrobcem.

  9. Výrobce uchovává pro potřebu orgánu dozoru kopii certifikátu EU
  přezkoušení  konstrukčního  typu, jeho příloh a dodatků spolu s
  technickou dokumentací po dobu 10 let od uvedení tlakového zařízení na
  trh.

  10. Zplnomocněný zástupce výrobce může podat žádost uvedenou v bodě 3 a
  vykonávat úkoly stanovené v bodech 7 a 9, pokud to výrobce v pověření
  zplnomocněného zástupce stanovil.

  4. SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA INTERNÍM ŘÍZENÍ VÝROBY S KONTROLAMI
  TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ POD DOHLEDEM V NÁHODNĚ ZVOLENÝCH INTERVALECH (MODUL
  C2)

  1. Shoda s typem založená na interním řízení výroby s kontrolami
  tlakových zařízení pod dohledem v náhodně zvolených intervalech je
  částí  postupu posuzování shody, kterou výrobce provádí činnosti
  stanovené v bodech 2, 3 a 4 a zaručuje a prohlašuje, že daná tlaková
  zařízení jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení
  typu a splňují požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

  2. Výroba

  Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces a jeho
  kontrola zajišťovaly shodu vyráběných tlakových zařízení s typem
  popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a s požadavky tohoto
  nařízení, které se na ně vztahují.

  3. Konečné posouzení a kontroly tlakových zařízení

  Oznámený subjekt zvolený výrobcem provádí nebo dá provádět kontroly v
  náhodně zvolených intervalech, které sám stanoví, aby se ověřila
  kvalita konečného posouzení a interních kontrol tlakových zařízení, s
  přihlédnutím mimo jiné k technologické složitosti tlakových zařízení a
  vyráběnému množství.

  Oznámený subjekt ověří, zda výrobce skutečně provádí konečné posouzení
  v souladu s bodem 3.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

  Před  uvedením  na trh odebere oznámený subjekt přímo na místě
  odpovídající vzorek konečných tlakových zařízení, který musí být
  přezkoumán a podroben odpovídajícím zkouškám stanoveným v příslušných
  částech harmonizovaných norem nebo rovnocenným zkouškám za použití
  jiných technických specifikací s cílem ověřit shodu tlakového zařízení
  s příslušnými požadavky tohoto nařízení.

  Oznámený subjekt určí počet kusů tlakových zařízení k odběru vzorků a
  to, zda na těchto vzorcích tlakového zařízení je nutno provést nebo dát
  provést celé konečné posouzení nebo jeho část.

  Pokud vzorek nedosahuje přijatelné úrovně kvality, přijme subjekt
  vhodná opatření.

  Postupem ke zjištění přijatelnosti vzorků, který se má použít, má být
  určeno, zda výrobní proces tlakových zařízení probíhá v přijatelných
  mezích, aby byla zajištěna jejich shoda.

  Provádí-li zkoušky oznámený subjekt, výrobce během výrobního procesu
  opatří výrobky na odpovědnost oznámeného subjektu identifikačním číslem
  tohoto subjektu.

  4. Označení CE a EU prohlášení o shodě

  4.1 Výrobce umístí označení CE na každé jednotlivé tlakové zařízení
  nebo sestavu, které jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU
  přezkoušení typu a splňují příslušné požadavky tohoto nařízení.

  4.2 Výrobce vypracuje pro daný model tlakového zařízení písemné EU
  prohlášení o shodě a po dobu 10 let od uvedení tlakového zařízení na
  trh je uchovává pro potřebu orgánu dozoru. V EU prohlášení o shodě je
  uveden model tlakového zařízení, pro nějž bylo vypracováno.

  Kopii EU prohlášení o shodě na požádání poskytne orgánu dozoru.

  5. Zplnomocněný zástupce

  Činnosti výrobce stanovené v bodě 4 mohou být jeho jménem a na jeho
  odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem, pokud to výrobce v
  pověření zplnomocněného zástupce stanovil.

  5. SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY VÝROBNÍHO PROCESU
  (MODUL D)

  1. Shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobního procesu je
  částí  postupu posuzování shody, kterou výrobce provádí činnosti
  stanovené v bodech 2 a 5 a zabezpečuje a vydává prohlášení, že dané
  tlakové zařízení nebo sestava jsou ve shodě s typem popsaným v
  certifikátu EU přezkoušení typu a splňují požadavky tohoto nařízení,
  které se na ně vztahují.

  2. Výroba

  Výrobce používá schválený systém kvality pro výrobu, výstupní kontrolu
  a zkoušky daných tlakových zařízení stanoveným v bodě 3 a podléhá
  dohledu stanovenému v bodě 4.

  3. Systém kvality

  3.1 Výrobce podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o
  posouzení svého systému kvality pro daná tlaková zařízení.

  Žádost musí obsahovat

  a) jméno a adresu výrobce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce,
  také jeho jméno a adresu,

  b) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného
  oznámeného subjektu,

  c)  všechny  příslušné informace o předpokládaném typu tlakových
  zařízení,

  d) dokumentaci týkající se systému kvality a

  e) technickou dokumentaci schváleného typu a kopii certifikátu EU
  přezkoušení typu.

  3.2 Systém kvality musí zabezpečovat shodu tlakových zařízení s typem
  popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a s požadavky tohoto
  nařízení, které se na ně vztahují.

  Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být
  systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí,
  postupů a návodů. Dokumentace systému kvality musí umožňovat jednotný
  výklad programů, plánů, příruček a záznamů týkajících se kvality.

  Dokumentace systému kvality musí obsahovat zejména přiměřený popis:

  a) cílů z hlediska kvality a organizační struktury, odpovědností a
  pravomocí vedení, pokud jde o kvalitu tlakových zařízení,

  b) odpovídajících metod, postupů a systematických činností, které se
  použijí  při  výrobě,  kontrole a zabezpečování kvality, zejména
  pracovních postupů používaných pro nerozebíratelné spoje součástí,
  schválených v souladu s bodem 3.1.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,

  c) přezkoumání a zkoušek, které budou prováděny před výrobou, během
  výroby a po výrobě, s uvedením jejich četnosti,

  d) záznamů o kvalitě, například protokolů o kontrolách, záznamů z
  provedených  zkoušek,  záznamů  z provedených kalibrací, zpráv o
  kvalifikaci nebo schválení příslušných pracovníků, zejména pracovníků,
  kteří provádějí nerozebíratelné spoje součástí a nedestruktivní zkoušky
  stanovené v bodech 3.1.2. a 3.1.3. přílohy č. 1 k tomuto nařízení a

  e) prostředků umožňujících dohled nad dosahováním požadované kvality a
  nad efektivním fungováním systému kvality.

  3.3 Oznámený subjekt posoudí systém kvality s cílem určit, zda splňuje
  požadavky stanovené v bodě 3.2.

  U prvků systému kvality, které odpovídají příslušným specifikacím
  příslušné harmonizované normy, shodu s těmito požadavky předpokládá.

  Osoby, které jménem oznámeného subjektu provádějí posouzení shody (dále
  jen "auditorský tým") musí mít zkušenosti se systémy řízení kvality a
  alespoň jeden jeho člen musí mít zkušenosti s hodnocením v příslušné
  oblasti tlakových zařízení a hodnocením technologie daných tlakových
  zařízení a znalosti příslušných požadavků tohoto nařízení. Audit
  zahrnuje hodnotící návštěvu v provozních prostorách výrobce.

  Auditorský tým přezkoumá technickou dokumentaci stanovenou v bodě 3.1
  písm. e), aby ověřil, že je výrobce schopen určit příslušné požadavky
  tohoto nařízení a provádět nezbytná přezkoumání, aby zajistil soulad
  tlakového zařízení s těmito požadavky.

  Závěry auditu včetně jejich odůvodnění se oznámí výrobci.

  3.4 Výrobce se zavazuje, že bude plnit povinnosti vyplývající ze
  schváleného systému kvality a bude jej udržovat, aby byl i nadále
  přiměřený a účinný.

  3.5 Výrobce informuje oznámený subjekt, který schválil systém kvality,
  o každé zamýšlené změně systému kvality.

  Oznámený subjekt navrhované změny posoudí a rozhodne, zda změněný
  systém kvality bude i nadále splňovat požadavky stanovené v bodě 3.2,
  nebo zda je třeba nové posouzení.

  Oznámený subjekt oznámí své rozhodnutí výrobci. Oznámení musí obsahovat
  závěry přezkoumání a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

  4. Dohled oznámeným subjektem

  4.1 Účelem dohledu je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti
  vyplývající ze schváleného systému kvality.

  4.2 Za účelem posouzení umožní výrobce oznámenému subjektu přístup do
  prostor určených pro výrobu, kontrolu, zkoušky a skladování a poskytne
  mu všechny potřebné informace, zejména

  a) dokumentaci systému kvality a

  b) záznamy o kvalitě, například protokoly o kontrolách, záznamy z
  provedených  zkoušek,  záznamy z provedených kalibrací, zprávy o
  kvalifikaci příslušných pracovníků.

  4.3 Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že
  výrobce udržuje a používá systém kvality, a předkládá výrobci zprávu o
  auditu. Četnost pravidelných auditů musí být taková, aby každé tři roky
  bylo provedeno celkové nové posouzení.

  4.4 Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neohlášené
  kontrolní návštěvy. Potřeba a četnost těchto dodatečných návštěv bude
  určena na základě systému řízení kontrolních návštěv používaného
  oznámeným subjektem.

  Tento systém musí brát v úvahu zejména následující faktory:

  a) kategorii tlakového zařízení,

  b) výsledky předchozích návštěv,

  c) potřebu sledovat nápravná opatření,

  d) případně zvláštní podmínky spojené se schválením systému a

  e) podstatné změny v organizaci výroby, opatřeních nebo metodách.

  Při těchto návštěvách může oznámený subjekt v případě potřeby provést
  nebo dát provést zkoušky výrobků, aby ověřil, zda systém kvality řádně
  funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o návštěvě a protokol
  o zkouškách, pokud byly zkoušky provedeny.

  5. Označení CE a EU prohlášení o shodě

  5.1 Výrobce umístí označení CE a identifikační číslo oznámeného
  subjektu stanovené v bodě 3. 1 na každé jednotlivé tlakové zařízení,
  které je ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a
  splňuje příslušné požadavky tohoto nařízení.

  5.2 Výrobce vypracuje pro každý model tlakového zařízení písemné EU
  prohlášení o shodě a po dobu 10 let od uvedení tlakového zařízení na
  trh je uchovává pro potřebu orgánu dozoru. V EU prohlášení o shodě je
  uveden model tlakového zařízení, pro nějž bylo vypracováno.

  Kopii EU prohlášení o shodě na požádání poskytne orgánu dozoru.

  6. Výrobce uchovává pro potřebu orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení
  tlakového zařízení na trh

  a) dokumentaci stanovenou v bodě 3.1,

  b) informace o změně uvedené v bodě 3.5, jak byla schválena a

  c) rozhodnutí, zprávy a protokoly oznámeného subjektu stanovené v
  bodech 3.3, 3.5, 4.3 a 4.4.

  7. Každý oznámený subjekt informuje Úřad o schváleních systému kvality,
  která vydal nebo odejmul, a pravidelně nebo na žádost zpřístupní Úřadu
  seznam schválení systému kvality, která zamítl, pozastavil nebo jinak
  omezil.

  Každý  oznámený  subjekt  informuje  ostatní oznámené subjekty o
  schváleních systému kvality, která zamítl, pozastavil, odejmul nebo
  jinak omezil, a na žádost o schváleních systému kvality, která vydal.

  8. Zplnomocněný zástupce

  Činnosti výrobce stanovené v bodech 3.1, 3.5, 5 a 6 mohou být jeho
  jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem,
  pokud to výrobce v pověření zplnomocněného zástupce stanovil.

  6. ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY VÝROBNÍHO PROCESU (MODUL D1)

  1. Zabezpečování kvality výrobního procesu je postupem posuzování
  shody, kterým výrobce provádí činnosti stanovené v bodech 2, 4 a 7 a
  zabezpečuje a vydává prohlášení, že daná tlaková zařízení splňují
  požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

  2. Technická dokumentace

  Výrobce vypracuje technickou dokumentaci. Dokumentace musí umožňovat
  posouzení shody tlakového zařízení s příslušnými požadavky a obsahuje
  odpovídající analýzu a posouzení rizik. Technická dokumentace musí
  uvádět příslušné požadavky a v míře nutné pro posouzení se musí
  vztahovat na návrh, výrobu a fungování tlakového zařízení. Technická
  dokumentace musí obsahovat, je-li to relevantní, alespoň tyto údaje:

  a) všeobecný popis tlakového zařízení,

  b) koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav,
  obvodů,

  c) popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení těchto výkresů a schémat
  a fungování tlakového zařízení,

  d) seznam harmonizovaných norem, na něž byly zveřejněny odkazy v
  Úředním věstníku Evropské unie a které byly použity v celém rozsahu
  nebo  zčásti,  a  popis  řešení zvolených ke splnění základních
  bezpečnostních požadavků tohoto nařízení, pokud tyto harmonizované
  normy použity nebyly; v případě částečně použitých harmonizovaných
  norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity,

  e) výsledky provedených konstrukčních výpočtů, provedených přezkoušení
  a

  f) protokoly o zkouškách.

  3. Výrobce technickou dokumentaci uchovává pro potřebu orgánu dozoru po
  dobu 10 let od uvedení tlakového zařízení na trh.

  4. Výroba

  Výrobce používá schválený systém kvality pro výrobu, výstupní kontrolu
  a zkoušky daných tlakových zařízení podle bodu 5 a podléhá dohledu
  podle bodu 6.

  5. Systém kvality

  5.1 Výrobce podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o
  posouzení svého systému kvality pro daná tlaková zařízení.

  Žádost musí obsahovat

  a) jméno a adresu výrobce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce,
  také jeho jméno a adresu,

  b) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného
  oznámeného subjektu,

  c)  všechny  příslušné informace o předpokládaném typu tlakových
  zařízení,

  d) dokumentaci týkající se systému kvality a

  e) technickou dokumentaci stanovenou v bodě 2.

  5.2 Systém kvality musí zabezpečovat shodu tlakových zařízení s
  požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

  Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být
  systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí,
  postupů a návodů. Dokumentace systému kvality musí umožňovat jednotný
  výklad programů, plánů, příruček a záznamů týkajících se kvality.

  Dokumentace systému kvality musí obsahovat zejména přiměřený popis

  a) cílů z hlediska kvality a organizační struktury, odpovědností a
  pravomocí vedení, pokud jde o kvalitu tlakových zařízení,

  b) odpovídajících metod, postupů a systematických činností, které se
  použijí  při  výrobě,  kontrole a zabezpečování kvality, zejména
  pracovních postupů používaných pro nerozebíratelné spoje součástí,
  schválených v souladu s bodem 3.1.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,

  c) přezkoumání a zkoušek, které budou prováděny před výrobou, během
  výroby a po výrobě, s uvedením jejich četnosti,

  d) záznamů o kvalitě, například protokolů o kontrolách, záznamů z
  provedených  zkoušek,  záznamů  z provedených kalibrací, zpráv o
  kvalifikaci příslušných pracovníků, zejména pracovníků, kteří provádějí
  nerozebíratelné spoje součástí podle bodu 3.1.2 přílohy č. 1 k tomuto
  nařízení a

  e) prostředků umožňujících dohled nad dosahováním požadované kvality
  výrobků a nad efektivním fungováním systému kvality.

  5.3 Oznámený subjekt posoudí systém kvality s cílem určit, zda splňuje
  požadavky stanovené v bodě 5.2. U prvků systému kvality, které
  odpovídají příslušné harmonizované normě, se shoda s příslušnými
  požadavky stanovenými v bodě 5.2 předpokládá.

  Auditorský tým musí mít zkušenosti se systémy řízení kvality a alespoň
  jeden jeho člen musí mít zkušenosti s hodnocením technologie daných
  tlakových zařízení a znalosti příslušných požadavků tohoto nařízení.
  Audit zahrnuje hodnotící návštěvu v provozních prostorách výrobce.

  Auditorský tým přezkoumá technickou dokumentaci stanovenou v bodě 2,
  aby ověřil, že je výrobce schopen určit příslušné požadavky tohoto
  nařízení a provádět nezbytná přezkoumání, aby zajistil soulad tlakového
  zařízení s těmito požadavky.

  Závěry auditu včetně jejich odůvodnění se oznámí výrobci.

  5.4 Výrobce se zavazuje, že bude plnit povinnosti vyplývající ze
  schváleného systému kvality a bude jej udržovat, aby byl i nadále
  přiměřený a účinný.

  5.5 Výrobce informuje oznámený subjekt, který schválil systém kvality,
  o každé zamýšlené změně systému kvality.

  Oznámený subjekt navrhované změny posoudí a rozhodne, zda změněný
  systém kvality bude i nadále splňovat požadavky stanovené v bodě 5.2,
  nebo zda je třeba nové posouzení.

  Oznámený subjekt oznámí své rozhodnutí výrobci. Oznámení musí obsahovat
  závěry přezkoumání a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

  6. Dohled oznámeným subjektem

  6.1 Účelem dohledu je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti
  vyplývající ze schváleného systému kvality.

  6.2 Za účelem posouzení umožní výrobce oznámenému subjektu přístup do
  prostor určených pro výrobu, kontrolu, zkoušky a skladování a poskytne
  mu všechny potřebné informace, zejména:

  a) dokumentaci systému kvality,

  b) technickou dokumentaci stanovenou v bodě 2 a

  c) záznamy o kvalitě, například protokoly o kontrolách, záznamy z
  provedených  zkoušek,  záznamy z provedených kalibrací, zprávy o
  kvalifikaci příslušných pracovníků.

  6.3 Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že
  výrobce udržuje a používá systém kvality, a předkládá výrobci zprávu o
  auditu. Četnost pravidelných auditů musí být taková, aby každé tři roky
  bylo provedeno celkové nové posouzení.

  6.4 Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neohlášené
  kontrolní návštěvy. Potřeba a četnost těchto dodatečných návštěv bude
  určena na základě systému řízení kontrolních návštěv používaného
  oznámeným subjektem.

  Tento systém musí brát v úvahu zejména následující faktory:

  a) kategorii tlakového zařízení,

  b) výsledky předchozích návštěv,

  c) potřebu sledovat nápravná opatření,

  d) případně zvláštní podmínky spojené se schválením systému a

  e) podstatné změny v organizaci výroby, opatřeních nebo metodách.

  Při těchto návštěvách může oznámený subjekt v případě potřeby provést
  nebo dát provést zkoušky výrobků, aby ověřil, zda systém kvality řádně
  funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o návštěvě a protokol
  o zkouškách, pokud byly zkoušky provedeny.

  7. Označení CE a EU prohlášení o shodě

  7.1 Výrobce umístí označení CE a identifikační číslo oznámeného
  subjektu stanovené v bodě 5.1 na každé jednotlivé tlakové zařízení,
  které je ve shodě s příslušnými požadavky tohoto nařízení.

  7.2 Výrobce vypracuje pro každý model tlakového zařízení písemné EU
  prohlášení o shodě a po dobu 10 let od uvedení tlakového zařízení na
  trh je uchovává pro potřebu orgánu dozoru. V EU prohlášení o shodě je
  uveden model výrobku, pro nějž bylo vypracováno.

  Kopii EU prohlášení o shodě na požádání poskytne orgánu dozoru.

  8. Výrobce uchovává pro potřebu orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení
  tlakového zařízení na trh

  a) dokumentaci stanovenou v bodě 5.1,

  b) informace o změně uvedené v bodě 5.5 a

  c) rozhodnutí, zprávy a protokoly oznámeného subjektu stanovené v
  bodech 5.5, 6.3 a 6.4.

  9. Každý oznámený subjekt informuje Úřad o schváleních systému kvality,
  která vydal nebo odejmul, a pravidelně nebo na žádost zpřístupní Úřadu
  seznam schválení systému kvality, která zamítl, pozastavil nebo jinak
  omezil.

  Každý  oznámený  subjekt  informuje  ostatní oznámené subjekty o
  schváleních systému kvality, která zamítl, pozastavil nebo odejmul, a
  na žádost o schváleních systému kvality, která vydal.

  10. Zplnomocněný zástupce

  Činnosti výrobce stanovené v bodech 3, 5.1, 5.5, 7 a 8 mohou být jeho
  jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem,
  pokud to výrobce v pověření zplnomocněného zástupce stanovil.

  7. SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ
  (MODUL E)

  1. Shoda s typem založená na zabezpečování kvality tlakových zařízení
  je částí postupu posuzování shody, kterou výrobce provádí činnosti
  stanovené v bodech 2 a 5 a zabezpečuje a vydává prohlášení, že daná
  tlaková zařízení jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU
  přezkoušení typu a splňují požadavky tohoto nařízení, které se na ně
  vztahují.

  2. Výroba

  Výrobce používá schválený systém kvality pro výstupní kontrolu a
  zkoušky daných tlakových zařízení podle bodu 3 a podléhá dohledu podle
  bodu 4.

  3. Systém kvality

  3.1 Výrobce podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o
  posouzení svého systému kvality pro daná tlaková zařízení.

  Žádost musí obsahovat

  a) jméno a adresu výrobce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce,
  také jeho jméno a adresu,

  b) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného
  oznámeného subjektu,

  c)  všechny  příslušné informace o předpokládaném typu tlakových
  zařízení,

  d) dokumentaci týkající se systému kvality a

  e) technickou dokumentaci schváleného typu a kopii certifikátu EU
  přezkoušení typu.

  3.2 Systém kvality musí zabezpečovat shodu výrobků s typem popsaným v
  certifikátu EU přezkoušení typu a s příslušnými požadavky tohoto
  nařízení.

  Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být
  systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí,
  postupů a návodů. Dokumentace systému kvality musí umožňovat jednotný
  výklad programů, plánů, příruček a záznamů týkajících se kvality.

  Dokumentace systému kvality musí obsahovat zejména přiměřený popis

  a) cílů z hlediska kvality a organizační struktury, odpovědností a
  pravomocí vedení, pokud jde o kvalitu výrobků,

  b) přezkoumání a zkoušek, které budou prováděny po výrobě,

  c) záznamů o kvalitě, například protokolů o kontrolách, záznamů z
  provedených  zkoušek,  záznamů  z provedených kalibrací, zpráv o
  kvalifikaci nebo schválení příslušných pracovníků, zejména pracovníků,
  kteří provádějí nerozebíratelné spoje součástí a nedestruktivní zkoušky
  stanovené v bodech 3.1.2 a 3.1.3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a

  d) prostředků umožňujících dohled nad efektivním fungováním systému
  kvality.

  3.3 Oznámený subjekt posoudí systém kvality s cílem určit, zda splňuje
  požadavky stanovené v bodě 3.2. U prvků systému kvality, které
  odpovídají příslušným specifikacím příslušné harmonizované normy, shodu
  s těmito požadavky předpokládá.

  Auditorský tým musí mít zkušenosti se systémy řízení kvality a alespoň
  jeden jeho člen musí mít zkušenosti s hodnocením v příslušné oblasti
  tlakových zařízení a hodnocením technologie daných tlakových zařízení a
  znalosti  příslušných  požadavků  tohoto nařízení. Audit zahrnuje
  hodnotící návštěvu v provozních prostorách výrobce. Auditorský tým
  přezkoumá technickou dokumentaci stanovenou v bodě 3.1 písm. e), aby
  ověřil, že je výrobce schopen určit příslušné požadavky tohoto nařízení
  a provádět nezbytná přezkoumání, aby zajistil soulad tlakového zařízení
  s těmito požadavky.

  Závěry auditu včetně jejich odůvodnění oznámí výrobci.

  3.4. Výrobce se zavazuje, že bude plnit povinnosti vyplývající ze
  schváleného systému kvality a bude jej udržovat, aby byl i nadále
  přiměřený a účinný.

  3.5 Výrobce informuje oznámený subjekt, který schválil systém kvality,
  o každé zamýšlené změně systému kvality.

  Oznámený subjekt navrhované změny posoudí a rozhodne, zda změněný
  systém kvality bude i nadále splňovat požadavky stanovené v bodě 3.2,
  nebo zda je třeba nové posouzení.

  Oznámený subjekt oznámí své rozhodnutí výrobci. Oznámení musí obsahovat
  závěry přezkoumání a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

  4. Dohled oznámeným subjektem

  4.1 Účelem dohledu je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti
  vyplývající ze schváleného systému kvality.

  4.2 Za účelem posouzení umožní výrobce oznámenému subjektu přístup do
  prostor určených pro výrobu, kontrolu, zkoušky a skladování a poskytne
  mu všechny potřebné informace, zejména

  a) dokumentaci systému kvality,

  b) technickou dokumentaci a

  c) záznamy o kvalitě, například protokoly o kontrolách, záznamy z
  provedených  zkoušek,  záznamy z provedených kalibrací, zprávy o
  kvalifikaci příslušných pracovníků.

  4.3 Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že
  výrobce udržuje a používá systém kvality, a předkládá výrobci zprávu o
  auditu. Četnost pravidelných auditů musí být taková, aby každé tři roky
  bylo provedeno celkové nové posouzení.

  4.4 Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neohlášené
  kontrolní návštěvy.

  Potřeba a četnost těchto dodatečných návštěv bude určena na základě
  systému řízení kontrolních návštěv používaného oznámeným subjektem.
  Tento systém musí brát v úvahu zejména následující faktory:

  a) kategorii tlakového zařízení,

  b) výsledky předchozích návštěv,

  c) potřebu sledovat nápravná opatření,

  d) případně zvláštní podmínky spojené se schválením systému a

  e) podstatné změny v organizaci výroby, opatřeních nebo metodách.

  Při těchto návštěvách může oznámený subjekt v případě potřeby provést
  nebo dát provést zkoušky výrobků, aby ověřil, zda systém kvality řádně
  funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o návštěvě a protokol
  o zkouškách, pokud byly zkoušky provedeny.

  5. Označení CE a EU prohlášení o shodě

  5.1 Výrobce umístí označení CE a identifikační číslo oznámeného
  subjektu stanovené v bodě 3.1 na každé jednotlivé tlakové zařízení,
  které je ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a
  splňuje příslušné požadavky tohoto nařízení.

  5.2 Výrobce vypracuje pro každý model tlakového zařízení písemné EU
  prohlášení o shodě a po dobu 10 let od uvedení tlakového zařízení na
  trh je uchovává pro potřebu orgánu dozoru. V EU prohlášení o shodě je
  uveden model výrobku, pro nějž bylo vypracováno.

  Kopii EU prohlášení o shodě na požádání poskytne orgánu dozoru.

  6. Výrobce uchovává pro potřebu orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení
  tlakového zařízení na trh

  a) dokumentaci stanovenou v bodě 3.1,

  b) informace o změně uvedené v bodě 3.5, jak byla schválena a

  c) rozhodnutí, zprávy a protokoly oznámeného subjektu stanovené v
  bodech 3.3, 3.5, 4.3 a 4.4.

  7. Každý oznámený subjekt informuje Úřad o schváleních systému kvality,
  která vydal nebo odejmul, a pravidelně nebo na žádost zpřístupní Úřadu
  seznam schválení systému kvality, která zamítl, pozastavil nebo jinak
  omezil.

  Každý  oznámený  subjekt  informuje  ostatní oznámené subjekty o
  schváleních systému kvality, která zamítl, pozastavil nebo odejmul, a
  na žádost o schváleních systému kvality, která vydal.

  8. Zplnomocněný zástupce

  Činnosti výrobce stanovené v bodech 3.1, 3.5, 5 a 6 mohou být jeho
  jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem,
  pokud to výrobce v pověření zplnomocněného zástupce stanovil.

  8. ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY VÝSTUPNÍ KONTROLY A ZKOUŠEK TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ
  (MODUL E1)

  1. Zabezpečování kvality výstupní kontroly a zkoušek tlakových zařízení
  je postupem posuzování shody, kterým výrobce provádí činnosti stanovené
  v bodech 2, 4 a 7 a zabezpečuje a vydává prohlášení, že daná tlaková
  zařízení splňují požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

  2. Technická dokumentace

  Výrobce vypracuje technickou dokumentaci. Dokumentace musí umožňovat
  posouzení shody tlakového zařízení s příslušnými požadavky a obsahuje
  odpovídající analýzu a posouzení rizik. Technická dokumentace musí
  uvádět příslušné požadavky a v míře nutné pro posouzení se musí
  vztahovat na návrh, výrobu a fungování tlakového zařízení. Technická
  dokumentace musí obsahovat, je-li to relevantní, alespoň tyto údaje:

  a) všeobecný popis tlakového zařízení,

  b) koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav,
  obvodů,

  c) popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení těchto výkresů a schémat
  a fungování tlakového zařízení,

  d) seznam harmonizovaných norem, na něž byly zveřejněny odkazy v
  Úředním věstníku Evropské unie a které byly použity v celém rozsahu
  nebo  zčásti,  a  popis  řešení zvolených ke splnění základních
  bezpečnostních požadavků tohoto nařízení, pokud tyto harmonizované
  normy použity nebyly; v případě částečně použitých harmonizovaných
  norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity,

  e) výsledky provedených konstrukčních výpočtů, provedených přezkoušení
  a

  f) protokoly o zkouškách.

  3. Výrobce uchovává technickou dokumentaci pro potřebu orgánu dozoru po
  dobu 10 let od uvedení tlakového zařízení na trh.

  4. Výroba

  Výrobce používá schválený systém kvality pro výstupní kontrolu a
  zkoušky daných tlakových zařízení podle bodu 5 a podléhá dohledu podle
  bodu 6.

  5. Systém kvality

  5.1 Výrobce podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o
  posouzení svého systému kvality pro daná tlaková zařízení.

  Žádost musí obsahovat

  a) jméno a adresu výrobce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce,
  také jeho jméno a adresu,

  b) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného
  oznámeného subjektu,

  c)  všechny  příslušné informace o předpokládaném typu tlakových
  zařízení,

  d) dokumentaci týkající se systému kvality a

  e) technickou dokumentaci stanovenou v bodě 2.

  5.2 Systém kvality musí zabezpečovat shodu tlakových zařízení s
  požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

  V rámci systému kvality musí být každé tlakové zařízení zkontrolováno a
  musí být provedeny odpovídající zkoušky stanovené v příslušné normě
  nebo normách podle § 13 nebo rovnocenné zkoušky, a zejména konečné
  posouzení stanovené v bodě 3.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení, s cílem
  ověřit jeho shodu s požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

  Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být
  systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí,
  postupů a návodů. Dokumentace systému kvality musí umožňovat jednotný
  výklad programů, plánů, příruček a záznamů týkajících se kvality.

  Dokumentace systému kvality musí obsahovat zejména přiměřený popis:

  a) cílů z hlediska kvality a organizační struktury, odpovědností a
  pravomocí vedení, pokud jde o kvalitu tlakových zařízení,

  b) pracovních postupů používaných pro nerozebíratelné spoje součástí,
  schválených v souladu s bodem 3.1.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,

  c) přezkoumání a zkoušek, které budou prováděny po výrobě,

  d) záznamů o kvalitě, například protokolů o kontrolách, záznamů z
  provedených  zkoušek,  záznamů  z provedených kalibrací, zpráv o
  kvalifikaci nebo schválení příslušných pracovníků, zejména pracovníků,
  kteří provádějí nerozebíratelné spoje součástí stanovené v bodě 3.1.2
  přílohy č. 1 k tomuto nařízení a

  e) prostředků umožňujících dohled nad efektivním fungováním systému
  kvality.

  5.3 Oznámený subjekt posoudí systém kvality s cílem určit, zda splňuje
  požadavky stanovené v bodě 5.2.

  U prvků systému kvality, které odpovídají příslušným specifikacím
  příslušné harmonizované normy, shodu s těmito požadavky předpokládá.

  Auditorský tým musí mít zkušenosti se systémy řízení kvality a alespoň
  jeden jeho člen musí mít zkušenosti s hodnocením v příslušné oblasti
  tlakových zařízení a hodnocením technologie daných tlakových zařízení a
  znalosti  příslušných  požadavků  tohoto nařízení. Audit zahrnuje
  hodnotící návštěvu v provozních prostorách výrobce. Auditorský tým
  přezkoumá technickou dokumentaci stanovenou v bodě 2, aby ověřil, že je
  výrobce schopen určit příslušné požadavky tohoto nařízení a provádět
  nezbytná přezkoumání, aby zajistil soulad tlakového zařízení s těmito
  požadavky.

  Závěry auditu včetně jejich odůvodnění oznámí výrobci.

  5.4 Výrobce se zavazuje, že bude plnit povinnosti vyplývající ze
  schváleného systému kvality a bude jej udržovat, aby byl i nadále
  přiměřený a účinný.

  5.5 Výrobce informuje oznámený subjekt, který schválil systém kvality,
  o každé zamýšlené změně systému kvality.

  Oznámený subjekt navrhované změny posoudí a rozhodne, zda změněný
  systém kvality bude i nadále splňovat požadavky stanovené v bodě 5.2,
  nebo zda je třeba nové posouzení.

  Oznámený subjekt oznámí své rozhodnutí výrobci. Oznámení musí obsahovat
  závěry přezkoumání a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

  6. Dohled oznámeným subjektem

  6.1 Účelem dohledu je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti
  vyplývající ze schváleného systému kvality.

  6.2 Za účelem posouzení umožní výrobce oznámenému subjektu přístup do
  prostor určených pro výrobu, kontrolu, zkoušky a skladování a poskytne
  mu všechny potřebné informace, zejména

  a) dokumentaci systému kvality,

  b) technickou dokumentaci stanovenou v bodě 2 a

  c) záznamy o kvalitě, například protokoly o kontrolách, záznamy z
  provedených  zkoušek,  záznamy z provedených kalibrací, zprávy o
  kvalifikaci příslušných pracovníků.

  6.3 Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že
  výrobce udržuje a používá systém kvality, a předkládá výrobci zprávu o
  auditu. Četnost pravidelných auditů musí být taková, aby každé tři roky
  bylo provedeno celkové nové posouzení.

  6.4 Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neohlášené
  kontrolní návštěvy. Potřeba a četnost těchto dodatečných návštěv bude
  určena na základě systému řízení kontrolních návštěv používaného
  oznámeným subjektem.

  Tento systém musí brát v úvahu zejména následující faktory:

  a) kategorii zařízení,

  b) výsledky předchozích návštěv,

  c) potřebu sledovat nápravná opatření,

  d) případně zvláštní podmínky spojené se schválením systému a

  e) podstatné změny v organizaci výroby, opatřeních nebo metodách.

  Při těchto návštěvách může oznámený subjekt v případě potřeby provést
  nebo dát provést zkoušky výrobků, aby ověřil, zda systém kvality řádně
  funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o návštěvě a protokol
  o zkouškách, pokud byly zkoušky provedeny.

  7. Označení CE a EU prohlášení o shodě

  7.1 Výrobce umístí označení CE a identifikační číslo oznámeného
  subjektu stanovené v bodě 5.1 na každé jednotlivé tlakové zařízení,
  které splňuje příslušné požadavky tohoto nařízení.

  7.2 Výrobce vypracuje pro každý model tlakového zařízení písemné EU
  prohlášení o shodě a po dobu 10 let od uvedení tlakového zařízení na
  trh je uchovává pro potřebu orgánu dozoru. V EU prohlášení o shodě je
  uveden model tlakového zařízení, pro nějž bylo vypracováno.

  Kopii EU prohlášení o shodě na požádání poskytne orgánu dozoru.

  8. Výrobce uchovává pro potřebu orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení
  tlakového zařízení na trh

  a) dokumentaci stanovenou v bodě 5.1,

  b) informace o změně uvedené v bodě 5.5, jak byla schválena a

  c) rozhodnutí, zprávy a protokoly oznámeného subjektu stanovené v
  bodech 5.3, 5.5, 6.3 a 6.4.

  9. Každý oznámený subjekt informuje Úřad o schváleních systému kvality,
  která vydal nebo odejmul, a pravidelně nebo na žádost zpřístupní Úřadu
  seznam schválení systému kvality, která zamítl, pozastavil nebo jinak
  omezil.

  Každý  oznámený  subjekt  informuje  ostatní oznámené subjekty o
  schváleních systému kvality, která zamítl, pozastavil nebo odejmul, a
  na žádost o schváleních systému kvality, která vydal.

  10. Zplnomocněný zástupce

  Činnosti výrobce stanovené v bodech 3, 5.1, 5.5, 7 a 8 mohou být jeho
  jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem,
  pokud to výrobce v pověření zplnomocněného zástupce stanovil.

  9. SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA OVĚŘOVÁNÍ TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ (MODUL F)

  1. Shoda s typem založená na ověřování tlakových zařízení je částí
  postupu posuzování shody, kterou výrobce provádí činnosti stanovené v
  bodech 2 a 5 a zabezpečuje a vydává prohlášení, že daná tlaková
  zařízení, jež byla podrobena ustanovením bodu 3, jsou ve shodě s typem
  popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a splňují požadavky tohoto
  nařízení, které se na ně vztahují.

  2. Výroba

  Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces a jeho
  kontrola zajišťovaly shodu vyráběných tlakových zařízení se schváleným
  typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a s požadavky tohoto
  nařízení, které se na ně vztahují.

  3. Ověřování

  Oznámený  subjekt,  který  si  výrobce zvolil, provádí příslušná
  přezkoumání  a  zkoušky, aby ověřil shodu tlakových zařízení se
  schváleným typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a s
  příslušnými požadavky tohoto nařízení.

  Přezkoumání a zkoušky k ověření shody tlakových zařízení s příslušnými
  požadavky  se provádějí přezkoumáním a zkouškami každého výrobku
  stanovenými v bodě 4.

  4. Ověřování shody přezkoumáním a zkouškami každého jednotlivého
  tlakového zařízení

  4.1 Všechna tlaková zařízení se jednotlivě přezkoumají a provedou se
  odpovídající  zkoušky  stanovené  v příslušné harmonizované normě
  (harmonizovaných normách) nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit shodu
  tlakových zařízení se schváleným typem popsaným v certifikátu EU
  přezkoušení typu a s příslušnými požadavky tohoto nařízení, které se na
  ně vztahují. Pokud tato harmonizovaná norma neexistuje, rozhodne
  dotčený oznámený subjekt, jaké vhodné zkoušky se mají provést.

  Oznámený subjekt zejména:

  a) ověří, zda pracovníci provádějící nerozebíratelné spoje součástí
  tlakového zařízení a nedestruktivní zkoušky jsou kvalifikováni nebo
  schváleni v souladu s body 3.1.2 a 3.1.3 přílohy č. 1 k tomuto
  nařízení,

  b) zkontroluje certifikát vydaný výrobcem materiálu v souladu s bodem
  4.3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a

  c) provede nebo dá provést konečnou kontrolu a tlakovou zkoušku
  stanovené v bodě 3.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a případně
  přezkoumá bezpečnostní zařízení.

  4.2. Oznámený subjekt vydá certifikát shody s ohledem na provedená
  přezkoumání a zkoušky a každé jednotlivé schválené tlakové zařízení
  opatří nebo nechá na vlastní odpovědnost opatřit svým identifikačním
  číslem.

  Výrobce uchovává certifikáty shody pro potřeby orgánu dozoru po dobu 10
  let od uvedení tlakového zařízení na trh.

  5. Označení CE a EU prohlášení o shodě

  5.1 Výrobce umístí označení CE a identifikační číslo oznámeného
  subjektu stanovené v bodě 3 na každé jednotlivé tlakové zařízení, které
  je ve shodě se schváleným typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení
  typu a splňuje příslušné požadavky tohoto nařízení.

  5.2 Výrobce vypracuje pro každý model tlakového zařízení písemné EU
  prohlášení o shodě a po dobu 10 let od uvedení tlakového zařízení na
  trh je uchovává pro potřebu orgánu dozoru. V EU prohlášení o shodě je
  uveden model tlakového zařízení, pro nějž bylo vypracováno.

  Kopii EU prohlášení o shodě na požádání poskytne orgánu dozoru. Pokud s
  tím oznámený subjekt uvedený v bodě 3 souhlasí, může výrobce opatřit
  tlaková zařízení na odpovědnost oznámeného subjektu také identifikačním
  číslem tohoto subjektu.

  6. Pokud s tím oznámený subjekt souhlasí, může výrobce na odpovědnost
  oznámeného subjektu opatřit tlaková zařízení identifikačním číslem
  tohoto subjektu během výrobního procesu.

  7. Zplnomocněný zástupce

  Činnosti výrobce mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny
  jeho  zplnomocněným  zástupcem,  pokud  to  výrobce  v  pověření
  zplnomocněného  zástupce  stanovil.  Zplnomocněný  zástupce nemůže
  vykonávat úkoly stanovené v bodě 2.

  10. SHODA ZALOŽENÁ NA OVĚŘOVÁNÍ KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO VÝROBKU (MODUL G)

  1. Shoda založená na ověřování každého jednotlivého výrobku je postupem
  posuzování shody, kterým výrobce provádí činnosti stanovené v bodech 2,
  3 a 5 a zabezpečuje a vydává prohlášení, že dané tlakové zařízení, jež
  bylo podrobeno ustanovením bodu 4, je ve shodě s požadavky tohoto
  nařízení, které se na něj vztahují.

  2. Technická dokumentace

  Výrobce vypracuje technickou dokumentaci a dá ji k dispozici oznámenému
  subjektu stanovenému v bodě 4.

  Dokumentace  musí umožňovat posouzení shody tlakového zařízení s
  příslušnými požadavky a obsahuje odpovídající analýzu a posouzení
  rizik. Technická dokumentace musí uvádět příslušné požadavky a v míře
  nutné pro posouzení se musí vztahovat na návrh, výrobu a fungování
  tlakového zařízení.

  Technická dokumentace musí obsahovat, je-li to relevantní, alespoň tyto
  údaje:

  a) všeobecný popis tlakového zařízení,

  b) koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav,
  obvodů,

  c) popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení těchto výkresů a schémat
  a fungování tlakového zařízení,

  d) seznam harmonizovaných norem, na něž byly zveřejněny odkazy v
  Úředním věstníku Evropské unie a které byly použity v celém rozsahu
  nebo  zčásti,  a  popis  řešení zvolených ke splnění základních
  bezpečnostních požadavků tohoto nařízení, pokud tyto harmonizované
  normy použity nebyly; v případě částečně použitých harmonizovaných
  norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity,

  e) výsledky provedených konstrukčních výpočtů, provedených přezkoušení,

  f) protokoly o zkouškách a

  g) příslušné údaje týkající se schválení výrobních a zkušebních postupů
  a kvalifikace nebo schválení pracovníků podle požadavků stanovených v
  bodech 3.1.2 a 3.1.3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

  Výrobce uchovává technickou dokumentaci pro potřebu orgánu dozoru po
  dobu 10 let od uvedení tlakového zařízení na trh.

  3. Výroba

  Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces a jeho
  kontrola zajišťovaly shodu vyrobeného tlakového zařízení s příslušnými
  požadavky tohoto nařízení.

  4. Ověřování

  Oznámený subjekt, který si výrobce zvolil, provede nebo nechá provést
  odpovídající přezkoumání a zkoušky uvedené v příslušné harmonizované
  normě (harmonizovaných normách) nebo rovnocenné zkoušky, aby ověřil
  shodu tlakového zařízení s příslušnými požadavky tohoto nařízení. Pokud
  taková  harmonizovaná norma neexistuje, rozhodne dotčený oznámený
  subjekt, jaké vhodné zkoušky se mají provést za použití jiných
  technických specifikací.

  Oznámený subjekt zejména

  a) přezkoumá technickou dokumentaci z hlediska návrhu a výrobních
  postupů,

  b) posoudí použité materiály v případech, kdy nejsou ve shodě s
  příslušnými harmonizovanými normami nebo s evropským schválením pro
  materiály  pro tlaková zařízení, a zkontroluje certifikát vydaný
  výrobcem materiálu v souladu s bodem 4.3 přílohy č. 1 k tomuto
  nařízení,

  c)  schválí  pracovní postupy pro nerozebíratelné spoje součástí
  tlakového zařízení nebo zkontroluje, zda byly předem schváleny v
  souladu s bodem 3.1.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,

  d)  ověří  kvalifikace nebo schválení vyžadovaná podle požadavků
  stanovených v bodech 3.1.2 a 3.1.3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a

  e) provede konečnou kontrolu stanovenou v bodě 3.2.1 přílohy č. 1 k
  tomuto nařízení, provede nebo dá provést tlakovou zkoušku stanovenou v
  bodě 3.2.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a případně přezkoumá
  bezpečnostní zařízení.

  Oznámený  subjekt  vydá certifikát shody s ohledem na provedená
  přezkoumání a zkoušky a schválené tlakové zařízení opatří nebo nechá na
  vlastní  odpovědnost  opatřit svým identifikačním číslem. Výrobce
  uchovává certifikáty shody pro potřebu orgánu dozoru po dobu 10 let od
  uvedení tlakového zařízení na trh.

  5. Označení CE a EU prohlášení o shodě

  5.1 Výrobce umístí označení CE a identifikační číslo oznámeného
  subjektu stanovené v bodě 4 na každé jednotlivé tlakové zařízení, které
  splňuje příslušné požadavky tohoto nařízení.

  5.2 Výrobce vypracuje písemné EU prohlášení o shodě a po dobu 10 let od
  uvedení tlakového zařízení na trh je uchovává pro potřebu orgánu
  dozoru. V EU prohlášení o shodě je uvedeno tlakové zařízení, pro nějž
  bylo vypracováno.

  Kopii EU prohlášení o shodě na požádání poskytne orgánu dozoru.

  6. Zplnomocněný zástupce

  Činnosti výrobce stanovené v bodech 2 a 5 mohou být jeho jménem a na
  jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem, pokud to výrobce
  v pověření zplnomocněného zástupce stanovil.

  11. SHODA ZALOŽENÁ NA ÚPLNÉM ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY (MODUL H)

  1.  Shoda  založená na úplném zabezpečování kvality je postupem
  posuzování shody, kterým výrobce provádí činnosti stanovené v bodech 2
  a 5 a zabezpečuje a vydává prohlášení, že daná tlaková zařízení splňují
  požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

  2. Výroba

  Výrobce používá schválený systém kvality pro navrhování, výrobu,
  výstupní kontrolu a zkoušky daných tlakových zařízení podle bodu 3 a
  podléhá dohledu podle bodu 4.

  3. Systém kvality

  3.1 Výrobce podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o
  posouzení svého systému kvality pro daná tlaková zařízení.

  Žádost musí obsahovat:

  a) jméno a adresu výrobce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce,
  také jeho jméno a adresu,

  b) technickou dokumentaci pro jeden model od každého typu tlakového
  zařízení, který se má vyrábět; technická dokumentace musí obsahovat,
  je-li to relevantní, alespoň tyto údaje:

  i) všeobecný popis tlakového zařízení,

  ii) koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav,
  obvodů,

  iii) popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení těchto výkresů a
  schémat a fungování tlakového zařízení,

  iv) seznam harmonizovaných norem, na něž byly zveřejněny odkazy v
  Úředním věstníku Evropské unie a které byly použity v celém rozsahu
  nebo  zčásti,  a  popis  řešení zvolených ke splnění základních
  bezpečnostních požadavků tohoto nařízení, pokud tyto harmonizované
  normy použity nebyly; v případě částečně použitých harmonizovaných
  norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity,

  v) výsledky provedených konstrukčních výpočtů, provedených přezkoušení,

  vi) protokoly o zkouškách,

  vii) dokumentaci týkající se systému kvality a

  viii) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného
  oznámeného subjektu.

  3.2 Systém kvality musí zabezpečovat shodu tlakových zařízení s
  požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

  Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být
  systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí,
  postupů a návodů. Dokumentace systému kvality musí umožňovat jednotný
  výklad programů, plánů, příruček a záznamů týkajících se kvality.

  Dokumentace systému kvality musí obsahovat zejména přiměřený popis

  a) cílů z hlediska kvality a organizační struktury, odpovědností a
  pravomocí vedení, pokud jde o kvalitu návrhu a výrobku,

  b) technických specifikací návrhu, včetně norem, které budou použity, a
  v případě, že se příslušné harmonizované normy nepoužijí v celém
  rozsahu, popis prostředků, které budou použity, aby bylo zajištěno
  splnění základních požadavků tohoto nařízení, které se na daná tlaková
  zařízení vztahují,

  c)  metod kontroly a ověřování návrhu, postupů a systematických
  činností,  které  se  použijí  při navrhování tlakových zařízení
  náležejících k příslušnému typu tlakových zařízení, zejména s ohledem
  na materiály v souladu s bodem 4 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,

  d) odpovídajících metod, postupů a systematických činností, které se
  použijí  při  výrobě,  kontrole a zabezpečování kvality, zejména
  pracovních postupů používaných pro nerozebíratelné spoje součástí,
  schválených v souladu s bodem 3.1.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,

  e) přezkoumání a zkoušek, které budou prováděny před výrobou, během
  výroby a po výrobě, s uvedením jejich četnosti,

  f) záznamů o kvalitě, například protokolů o kontrolách, záznamů z
  provedených  zkoušek,  záznamů  z provedených kalibrací, zpráv o
  kvalifikaci nebo schválení příslušných pracovníků, zejména pracovníků,
  kteří provádějí nerozebíratelné spoje součástí a nedestruktivní zkoušky
  stanovené v bodech 3.1.2 a 3.1.3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a

  g) prostředků umožňujících dohled nad dosahováním požadované kvality
  návrhu a tlakového zařízení a nad efektivním fungováním systému
  kvality.

  3.3 Oznámený subjekt posoudí systém kvality s cílem určit, zda splňuje
  požadavky stanovené v bodě 3.2. U prvků systému kvality, které
  odpovídají příslušným specifikacím příslušné harmonizované normy, shodu
  s těmito požadavky předpokládá.

  Auditorský tým musí mít zkušenosti se systémy řízení kvality a alespoň
  jeden jeho člen musí mít zkušenosti s hodnocením technologie daných
  tlakových zařízení a znalosti příslušných požadavků tohoto nařízení.
  Audit zahrnuje hodnotící návštěvu v provozních prostorách výrobce.

  Auditorský tým přezkoumá technickou dokumentaci stanovenou v bodě 3.1
  písm. b), aby ověřil, že je výrobce schopen určit příslušné požadavky
  tohoto nařízení a provádět nezbytná přezkoumání, aby zajistil soulad
  tlakového zařízení s těmito požadavky.

  Oznámený subjekt oznámí výrobci, popřípadě jeho zplnomocněnému zástupci
  závěry auditu včetně jejich odůvodnění.

  3.4 Výrobce se zavazuje, že bude plnit povinnosti vyplývající ze
  schváleného systému kvality a bude jej udržovat, aby byl i nadále
  přiměřený a účinný.

  3.5 Výrobce informuje oznámený subjekt, který schválil systém kvality,
  o každé zamýšlené změně systému kvality.

  Oznámený subjekt navrhované změny posoudí a rozhodne, zda změněný
  systém kvality bude i nadále splňovat požadavky stanovené v bodě 3.2,
  nebo zda je třeba nové posouzení.

  Oznámený subjekt oznámí své rozhodnutí výrobci. Oznámení musí obsahovat
  závěry přezkoumání a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

  4. Dohled oznámeným subjektem

  4.1 Účelem dohledu je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti
  vyplývající ze schváleného systému kvality.

  4.2 Za účelem posouzení umožní výrobce oznámenému subjektu přístup do
  prostor určených pro navrhování, výrobu, kontrolu, zkoušky a skladování
  a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

  a) dokumentaci systému kvality,

  b) záznamy o kvalitě požadované v části systému kvality týkající se
  navrhování, například výsledky analýz, výpočtů, zkoušek a

  c) záznamy o kvalitě požadované ve výrobní části systému kvality,
  například protokoly o kontrolách, záznamy z provedených zkoušek,
  záznamy z provedených kalibrací, zprávy o kvalifikaci příslušných
  pracovníků.

  4.3 Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že
  výrobce udržuje a používá systém kvality, a předkládá výrobci zprávu o
  auditu. Četnost pravidelných auditů musí být taková, aby každé tři roky
  bylo provedeno celkové nové posouzení.

  4.4 Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neohlášené
  kontrolní návštěvy.

  Potřeba a četnost těchto dodatečných návštěv bude určena na základě
  systému řízení kontrolních návštěv používaného oznámeným subjektem.
  Tento systém musí brát v úvahu zejména následující faktory:

  a) kategorii zařízení,

  b) výsledky předchozích návštěv,

  c) potřebu sledovat nápravná opatření,

  d) případně zvláštní podmínky spojené se schválením systému a

  e) podstatné změny v organizaci výroby, opatřeních nebo metodách.

  Při těchto návštěvách může oznámený subjekt v případě potřeby provést
  nebo dát provést zkoušky výrobků, aby ověřil, zda systém kvality řádně
  funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o návštěvě a protokol
  o zkouškách, pokud byly zkoušky provedeny.

  5. Označení CE a EU prohlášení o shodě

  5.1 Výrobce umístí označení CE a identifikační číslo oznámeného
  subjektu stanovené v bodě 3.1 na každé jednotlivé tlakové zařízení,
  které splňuje příslušné požadavky tohoto nařízení.

  5.2 Výrobce vypracuje pro každý model tlakového zařízení písemné EU
  prohlášení o shodě a po dobu 10 od uvedení tlakového zařízení na trh je
  uchovává pro potřebu orgánu dozoru. V EU prohlášení o shodě je uveden
  model tlakového zařízení, pro nějž bylo vypracováno.

  Kopii EU prohlášení o shodě na požádání poskytne orgánu dozoru.

  6. Výrobce uchovává pro potřebu orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení
  tlakového zařízení na trh

  a) technickou dokumentaci stanovenou v bodě 3.1,

  b) dokumentaci týkající se sytému kvality stanovenou v bodě 3.1,

  c) informace o změně stanovené v bodě 3.4, jak byla schválena a

  d) rozhodnutí, zprávy a protokoly oznámeného subjektu stanovené v
  bodech 3.3, 3.4, 4.3 a 4.4.

  7. Každý oznámený subjekt informuje Úřad o schváleních systému kvality,
  která vydal nebo odejmul, a pravidelně nebo na žádost zpřístupní Úřadu
  seznam schválení systému kvality, která zamítl, pozastavil nebo jinak
  omezil.

  Každý  oznámený  subjekt  informuje  ostatní oznámené subjekty o
  schváleních systému kvality, která zamítl, pozastavil nebo odejmul, a
  na žádost o schváleních systému kvality, která vydal.

  8. Zplnomocněný zástupce

  Činnosti výrobce stanovené v bodech 3.1, 3.5, 5 a 6 mohou být jeho
  jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomocněným zástupcem,
  pokud to výrobce v pověření zplnomocněného zástupce stanovil.

  12. SHODA ZALOŽENÁ NA ÚPLNÉM ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY S PŘEZKOUMÁNÍM
  NÁVRHU (MODUL H1)

  1. Shoda založená na úplném zabezpečování kvality s přezkoumáním návrhu
  a zvláštním dohledem nad konečným posouzením je postupem posuzování
  shody, kterým výrobce provádí činnosti stanovené v bodech 2 a 6 a
  zabezpečuje a vydává prohlášení, že daná tlaková zařízení splňují
  požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

  2. Výroba

  Výrobce používá schválený systém kvality pro navrhování, výrobu,
  výstupní kontrolu a zkoušky daných tlakových zařízení stanovený v bodě
  3 a podléhá dohledu stanovenému v bodě 5. Vhodnost technického návrhu
  tlakových zařízení musí být přezkoumána podle bodu 4.

  3. Systém kvality

  3.1 Výrobce podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o
  posouzení svého systému kvality pro daná tlaková zařízení.

  Žádost musí obsahovat:

  a) jméno a adresu výrobce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce,
  také jeho jméno a adresu,

  b) technickou dokumentaci pro jeden model od každého typu tlakového
  zařízení, který se má vyrábět; technická dokumentace musí obsahovat,
  je-li to relevantní, alespoň tyto údaje:

  i) všeobecný popis tlakového zařízení,

  ii) koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav,
  obvodů,

  iii) popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení těchto výkresů a
  schémat a fungování tlakového zařízení,

  iv) seznam harmonizovaných norem, na něž byly zveřejněny odkazy v
  Úředním věstníku Evropské unie a které byly použity v celém rozsahu
  nebo  zčásti,  a  popis  řešení zvolených ke splnění základních
  bezpečnostních požadavků tohoto nařízení, pokud tyto harmonizované
  normy použity nebyly; v případě částečně použitých harmonizovaných
  norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity,

  v) výsledky provedených konstrukčních výpočtů, provedených přezkoušení,

  vi) protokoly o zkouškách,

  vii) dokumentaci týkající se systému kvality a

  viii) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného
  oznámeného subjektu.

  3.2 Systém kvality musí zabezpečovat shodu tlakových zařízení s
  požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

  Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být
  systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí,
  postupů a návodů. Dokumentace systému kvality musí umožňovat jednotný
  výklad programů, plánů, příruček a záznamů týkajících se kvality.

  Dokumentace systému kvality musí obsahovat zejména přiměřený popis:

  a) cílů z hlediska kvality a organizační struktury, odpovědností a
  pravomocí vedení, pokud jde o kvalitu návrhu a výrobku,

  b) technických specifikací návrhu, včetně norem, které budou použity, a
  v případě, že se příslušné harmonizované normy nepoužijí v celém
  rozsahu, popis prostředků, které budou použity, aby bylo zajištěno
  splnění základních bezpečnostních požadavků uvedených v tomto nařízení,
  které se na tlakové zařízení vztahují,

  c)  metod kontroly a ověřování návrhu, postupů a systematických
  činností,  které  se  použijí  při navrhování tlakových zařízení
  náležejících k příslušnému typu tlakových zařízení, zejména s ohledem
  na materiály v souladu s bodem 4 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,

  d) odpovídajících metod, postupů a systematických činností, které se
  použijí  při  výrobě,  kontrole a zabezpečování kvality, zejména
  pracovních postupů používaných pro nerozebíratelné spoje součástí,
  schválených v souladu s bodem 3.1.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,

  e) přezkoumání a zkoušek, které budou prováděny před výrobou, během
  výroby a po výrobě, s uvedením jejich četnosti,

  f) záznamů o kvalitě, například protokolů o kontrolách, záznamů z
  provedených  zkoušek,  záznamů  z provedených kalibrací, zpráv o
  kvalifikaci  nebo  schválení příslušných pracovníků, zejména těch
  pracovníků,  kteří  provádějí  nerozebíratelné  spoje  součástí a
  nedestruktivní zkoušky stanovené v bodech 3.1.2 a 3.1.3 přílohy č. 1 k
  tomuto nařízení a

  g) prostředků umožňujících dohled nad dosahováním požadované kvality
  návrhu a tlakového zařízení a nad efektivním fungováním systému
  kvality.

  3.3 Oznámený subjekt posoudí systém kvality s cílem určit, zda splňuje
  požadavky stanovené v bodě 3.2.

  U prvků systému kvality, které odpovídají příslušným specifikacím
  příslušné harmonizované normy, shodu s těmito požadavky předpokládá.
  Auditorský tým musí mít zkušenosti se systémy řízení kvality a alespoň
  jeden jeho člen musí mít zkušenosti s hodnocením v příslušné oblasti
  tlakových zařízení a hodnocením technologie daných tlakových zařízení a
  znalosti  příslušných  požadavků  tohoto nařízení. Audit zahrnuje
  hodnotící návštěvu v provozních prostorách výrobce.

  Auditorský tým přezkoumá technickou dokumentaci stanovenou v bodě 3.1
  písm. b), aby ověřil, že je výrobce schopen určit příslušné požadavky
  tohoto nařízení a provádět nezbytná přezkoumání, aby zajistil soulad
  tlakového zařízení s těmito požadavky.

  Oznámený subjekt oznámí výrobci, popřípadě jeho zplnomocněnému zástupci
  závěry auditu včetně jejich odůvodnění.

  3.4 Výrobce se zavazuje, že bude plnit povinnosti vyplývající ze
  schváleného systému kvality a bude jej udržovat, aby byl i nadále
  přiměřený a účinný.

  3.5 Výrobce informuje oznámený subjekt, který schválil systém kvality,
  o každé zamýšlené změně systému kvality.

  Oznámený subjekt navrhované změny posoudí a rozhodne, zda změněný
  systém kvality bude i nadále splňovat požadavky stanovené v bodě 3.2,
  nebo zda je třeba nové posouzení.

  Oznámený subjekt oznámí své rozhodnutí výrobci. Oznámení musí obsahovat
  závěry přezkoumání a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

  3.6 Každý oznámený subjekt informuje Úřad o schváleních systému
  kvality, která vydal nebo odejmul, a pravidelně nebo na žádost
  zpřístupní Úřadu seznam schválení systému kvality, která zamítl,
  pozastavil nebo jinak omezil.

  Každý  oznámený  subjekt  informuje  ostatní oznámené subjekty o
  schváleních systému kvality, která zamítl, pozastavil nebo odejmul, a
  na žádost o schváleních systému kvality, která vydal.

  4. Přezkoumání návrhu

  4.1  Výrobce podá žádost o přezkoumání návrhu každého tlakového
  zařízení, u kterého oznámený subjekt stanovený v bodě 3.1 neprovedl
  přezkoumání návrhu již dříve.

  4.2  Žádost musí umožňovat pochopení návrhu, výroby a fungování
  tlakového zařízení a musí umožňovat posouzení shody s požadavky tohoto
  nařízení, které se na něj vztahují. Žádost musí obsahovat:

  a) jméno a adresu výrobce,

  b) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného
  oznámeného subjektu,

  c) technickou dokumentaci. Dokumentace musí umožňovat posouzení shody
  tlakového zařízení s příslušnými požadavky a obsahuje odpovídající
  analýzu a posouzení rizik. Technická dokumentace musí uvádět příslušné
  požadavky a v míře nutné pro posouzení se musí vztahovat na návrh a
  fungování tlakového zařízení. Technická dokumentace musí obsahovat,
  je-li to relevantní, alespoň tyto údaje:

  i) všeobecný popis tlakového zařízení,

  ii) koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav,
  obvodů,

  iii) popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení těchto výkresů a
  schémat a fungování tlakového zařízení,

  iv) seznam harmonizovaných norem, na něž byly zveřejněny odkazy v
  Úředním věstníku Evropské unie a které byly použity v celém rozsahu
  nebo  zčásti,  a  popis  řešení zvolených ke splnění základních
  bezpečnostních požadavků tohoto nařízení, pokud tyto harmonizované
  normy použity nebyly; v případě částečně použitých harmonizovaných
  norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity,

  v) výsledky provedených konstrukčních výpočtů, provedených přezkoušení,

  vi) protokoly o zkouškách a

  vii) podpůrné důkazy o vhodnosti technického návrhu. Tyto podpůrné
  důkazy musí odkazovat na veškeré dokumenty, které byly použity, zejména
  pokud příslušné harmonizované normy nebyly použity v celém rozsahu, a v
  případě nutnosti zahrnují výsledky zkoušek, které provedla vhodná
  laboratoř výrobce nebo jiná zkušební laboratoř jeho jménem a na jeho
  odpovědnost.

  4.3 Oznámený subjekt žádost přezkoumá a v případě, že návrh splňuje
  požadavky tohoto nařízení, které se na tlakové zařízení vztahují, vydá
  výrobci certifikát EU přezkoumání návrhu. Certifikát musí obsahovat
  jméno  a  adresu výrobce, závěry přezkoumání, podmínky platnosti
  certifikátu a údaje nezbytné k identifikaci schváleného návrhu.

  K certifikátu může být přiložena jedna nebo více příloh.

  Certifikát  a  jeho  přílohy obsahují všechny náležité informace
  umožňující  vyhodnotit,  zda  jsou  vyrobené výrobky ve shodě s
  přezkoumaným návrhem, a případně provést kontrolu za provozu.

  Pokud návrh nesplňuje příslušné požadavky tohoto nařízení, oznámený
  subjekt odmítne vydat certifikát přezkoumání návrhu a uvědomí o tom
  žadatele, přičemž odmítnutí podrobně odůvodní.

  4.4 Oznámený subjekt dbá na to, aby byl informován o všech změnách
  obecně uznávaného stavu techniky, které by naznačovaly, že schválený
  návrh již nemusí být v souladu s příslušnými požadavky tohoto nařízení,
  a rozhodne, zda tyto změny vyžadují doplňující šetření. Pokud šetření
  vyžadují, oznámený subjekt o tom informuje výrobce.

  Výrobce  informuje  oznámený  subjekt, který vydal certifikát EU
  přezkoumání návrhu, o všech změnách schváleného návrhu, které mohou mít
  vliv na shodu se základními bezpečnostními požadavky tohoto nařízení
  nebo na podmínky platnosti certifikátu. Tyto změny musí oznámený
  subjekt, který vydal certifikát EU přezkoumání návrhu, dodatečně
  schválit formou dodatku k původnímu certifikátu EU přezkoumání návrhu.

  4.5  Každý  oznámený  subjekt informuje Úřad o certifikátech EU
  přezkoumání návrhu nebo dodatcích k nim, které vydal nebo odejmul, a
  pravidelně nebo na žádost zpřístupní Úřadu seznam certifikátů nebo
  dodatků k nim, které zamítl, pozastavil nebo jinak omezil.

  Každý  oznámený  subjekt  informuje  ostatní oznámené subjekty o
  certifikátech EU přezkoumání návrhu nebo dodatcích k nim, které zamítl,
  pozastavil nebo jinak omezil, a na žádost rovněž o certifikátech nebo
  dodatcích k nim, které vydal.

  Evropská komise, členské státy Evropské unie a jiné oznámené subjekty
  mohou požádat oznámený subjekt o kopii certifikátů EU přezkoumání
  návrhu nebo dodatků k nim. Evropská komise a členské státy Evropské
  unie mohou požádat oznámený subjekt o kopii technické dokumentace a
  výsledků přezkoumání jím provedených.

  Do uplynutí doby platnosti certifikátu EU přezkoumání návrhu uchovává
  oznámený subjekt kopii tohoto certifikátu, jeho příloh a dodatků, jakož
  i soubor technické dokumentace včetně dokumentace předložené výrobcem.

  4.6 Výrobce uchovává pro potřebu orgánu dozoru kopii certifikátu EU
  přezkoumání  návrhu,  jeho  příloh a dodatků spolu s technickou
  dokumentací po dobu 10 let od uvedení tlakového zařízení na trh.

  5. Dohled oznámeným subjektem

  5.1 Účelem dohledu je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti
  vyplývající ze schváleného systému kvality.

  5.2 Za účelem posouzení umožní výrobce oznámenému subjektu přístup do
  prostor určených pro navrhování, výrobu, kontrolu, zkoušky a skladování
  a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména

  a) dokumentaci systému kvality,

  b) záznamy o kvalitě požadované v části systému kvality týkající se
  navrhování, například výsledky analýz, výpočtů, zkoušek a

  c) záznamy o kvalitě požadované ve výrobní části systému kvality,
  například protokoly o kontrolách, záznamy z provedených zkoušek,
  záznamy z provedených kalibrací, zprávy o kvalifikaci příslušných
  pracovníků.

  5.3 Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že
  výrobce udržuje a používá systém kvality, a předkládá výrobci zprávu o
  auditu. Četnost pravidelných auditů musí být taková, aby každé tři roky
  bylo provedeno celkové nové posouzení.

  5.4 Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neohlášené
  kontrolní návštěvy.

  Potřeba a četnost těchto dodatečných návštěv bude určena na základě
  systému řízení kontrolních návštěv používaného oznámeným subjektem.
  Tento systém musí brát v úvahu zejména následující faktory:

  a) kategorii zařízení,

  b) výsledky předchozích návštěv,

  c) potřebu sledovat nápravná opatření,

  d) případně zvláštní podmínky spojené se schválením systému a

  e) podstatné změny v organizaci výroby, opatřeních nebo metodách.

  Při těchto návštěvách může oznámený subjekt v případě potřeby provést
  nebo dát provést zkoušky výrobků, aby ověřil, zda systém kvality řádně
  funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o návštěvě a protokol
  o zkouškách, pokud byly zkoušky provedeny.

  5.5 Zvláštní dohled nad konečným posouzením

  Konečné posouzení stanovené v bodě 3.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení
  podléhá zvýšenému dohledu formou neohlášených kontrolních návštěv ze
  strany oznámeného subjektu. V průběhu těchto návštěv oznámený subjekt
  provádí přezkoumání tlakových zařízení.

  Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o návštěvě a protokol o
  zkouškách, pokud byly zkoušky provedeny.

  6. Označení CE a EU prohlášení o shodě

  6.1 Výrobce umístí označení CE a identifikační číslo oznámeného
  subjektu stanovené v bodě 3.1 na každé jednotlivé tlakové zařízení,
  které splňuje požadavky tohoto nařízení.

  6.2 Výrobce vypracuje pro každý model tlakového zařízení písemné EU
  prohlášení o shodě a po dobu 10 let od uvedení tlakového zařízení na
  trh je uchovává pro potřebu orgánu dozoru. V EU prohlášení o shodě je
  uveden model tlakového zařízení, pro nějž bylo vypracováno, a rovněž
  číslo certifikátu přezkoumání návrhu.

  Kopii EU prohlášení o shodě na požádání poskytne orgánu dozoru.

  7. Výrobce uchovává pro potřebu orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení
  tlakového zařízení na trh

  a) dokumentaci týkající se sytému kvality stanovenou v bodě 3.1,

  b) informace o změně uvedené v bodě 3.5, jak byla schválena a

  c) rozhodnutí, zprávy a protokoly oznámeného subjektu stanovené v
  bodech 3.5, 5.3 a 5.4.

  8. Zplnomocněný zástupce

  Zplnomocněný zástupce výrobce může jménem výrobce a na jeho odpovědnost
  podat žádost stanovenou v bodech 4.1 a 4.2 a vykonávat úkoly stanovené
  v bodech 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 6 a 7, pokud to výrobce v pověření
  zplnomocněného zástupce stanovil.

  Příl.4

  EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (č. XXXX)^8)

  1. Tlakové zařízení nebo sestava (číslo výrobku, typu nebo výrobní
  dávky, nebo sériové číslo):

  2. Jméno a adresa výrobce a případně jeho zplnomocněného zástupce:

  3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

  4. Předmět prohlášení (identifikace tlakového zařízení nebo sestavy
  umožňující je zpětně vysledovat; je-li to pro účely identifikace
  tlakového zařízení nebo sestavy nezbytné, může zahrnovat vyobrazení):

  a) popis tlakového zařízení nebo sestavy,

  b) použitý postup posuzování shody nebo

  c) v případě sestav popis tlakových zařízení tvořících sestavu a
  použité postupy posuzování shody.

  5.  Výše  popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými
  harmonizačními právními předpisy Evropské unie:

  6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na
  jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

  7. Případně název, adresa a číslo oznámeného subjektu, který provedl
  posouzení shody, a číslo vydaného certifikátu a odkaz na certifikát EU
  přezkoušení výrobního typu, certifikát EU přezkoušení konstrukčního
  typu, certifikát EU přezkoumání návrhu nebo certifikát shody.

  8. Další informace:

  Podepsáno za a jménem:

  (místo a datum vydání)

  (jméno, funkce) (podpis)

  (případně identifikace osoby, která je oprávněna podepsat právně
  závazné prohlášení za výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce)

  1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května
  2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se
  dodávání tlakových zařízení na trh.

  2) Nařízení vlády č. 119/2016 Sb., o posuzování shody jednoduchých
  tlakových nádob při jejich dodávání na trh.

  3) Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické
  požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů.

  4) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
  komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
  za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
  zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
  zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o
  technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

  5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5.
  února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad
  trhem s těmito vozidly.

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna
  2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a
  dozoru nad trhem s těmito vozidly.

  6) Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
  na spotřebiče plynných paliv.

  Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní
  zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

  Nařízení  vlády  č.  54/2015  Sb., o technických požadavcích na
  zdravotnické prostředky.

  Nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich
  bezpečnostních komponent.

  Nařízení  vlády č. 116/2016 Sb., o posuzování shody zařízení a
  ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
  při jejich dodávání na trh.

  Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických
  zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich
  dodávání na trh.

  7) Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších
  předpisů.

  Nařízení  vlády  č.  208/2011 Sb., o technických požadavcích na
  přepravitelná tlaková zařízení.

  Příloha č. I k vyhlášce č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní
  železniční přepravě (COTIF), ve znění pozdějších předpisů.

  Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční
  přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů.

  Úmluva č. 147/1947 Sb., o mezinárodním civilním letectví, ve znění
  pozdějších předpisů.

  8) Výrobce může přidělit prohlášení o shodě číslo.

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.