163/2002 Sb.

  NAŘÍZENÍ VLÁDY

  ze dne 6. března 2002,

  kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

  Změna: 163/2002 Sb.

  Změna: 312/2005 Sb.

  Změna: 215/2016 Sb.

  Změna: 215/2016 Sb. (část)

  Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických
  požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
  zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11a, 12 a 13
  zákona:

  Základní ustanovení

  § 1

  (1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

  a) stavebním výrobkem každý výrobek nebo sestava určené pro trvalé
  zabudování do staveb, pokud jejich vlastnosti mohou ovlivnit alespoň
  jeden ze základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k
  tomuto nařízení, (dále jen "výrobek"), kdy trvalým zabudováním výrobku
  do stavby je takové zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou
  výrobku trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna
  výrobku je stavební prací,

  b) určeným použitím výrobku použití určené výrobcem nebo dovozcem,
  které se vztahuje k úloze, kterou má výrobek při plnění základních
  požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

  c) stavební prací stavební činnost včetně montážní činnosti, jejímž
  účelem je realizace stavby, její změna, popřípadě udržovací práce,
  které mohou ovlivnit vlastnosti stavby,

  d) systémem řízení výroby stálé vnitřní řízení výroby prováděné
  výrobcem v místě výroby, v jehož rámci musí být všechny údaje,
  požadavky  a opatření systematicky dokumentovány formou písemných
  postupů a instrukcí; dokumentace musí zajistit jednoznačné vymezení
  zabezpečení výroby v dané oblasti a umožnit dosažení a udržení
  požadovaných vlastností výrobků a účinnosti prověřovaného systému
  řízení výroby, v němž je příslušný výrobek zhotovován,

  e)  kontrolou  výrobků  při dovozu dovozcem dokumentovaný systém
  nakupování, přejímky, manipulace, skladování a dodávání výrobků včetně
  vedení příslušných záznamů,

  f) kusovou výrobou způsob výroby, při kterém je vyráběn výrobek na
  základě smluvního vztahu pro konkrétního zákazníka, jednorázově určený
  pro použití vymezené individuálním požadavkem tohoto zákazníka; jedná
  se zejména o řemeslnou výrobu výrobků, u které se nepředpokládá
  opakování výroby typově stejného výrobku založené na průmyslových
  výrobních metodách,

  g) počáteční zkouškou typu úplný soubor zkoušek nebo jiných technických
  zjištění  prováděných  při  posouzení  shody  vzorků  výrobků
  reprezentativních pro typ výrobku podle českých technických norem,
  dalších technických norem nebo technických dokumentů mezinárodních,
  popřípadě zahraničních organizací nebo jiných technických dokumentů
  obsahujících  podrobnější  technické požadavky, určených k tomuto
  nařízení podle § 4a odst. 1 zákona (dále jen "určené normy") nebo
  stavebního technického osvědčení,

  h) sestavou výrobek uvedený na trh jedním výrobcem, sestávající alespoň
  ze dvou samostatných součástí, které je třeba sestavit pro zabudování
  do stavby.

  (2) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona jsou
  stavební výrobky uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení s výjimkou
  výrobků, u kterých všechny odpovídající základní požadavky podle tohoto
  nařízení jsou zahrnuty do základních požadavků při posuzování shody
  podle zvláštního právního předpisu^1), včetně výrobků určených jako
  část těchto výrobků.

  (3) Toto nařízení se nevztahuje na výrobky, jejichž posuzování a
  ověřování  stálosti vlastností stanovuje přímo použitelný předpis
  Evropské unie upravující stavební výrobky^1a).

  (4) Požadavky na systém řízení výroby jsou uvedeny v příloze č. 3 k
  tomuto nařízení.

  (5) Úkoly výrobce stanovené v tomto nařízení s výjimkou úkolů při
  provozování systému řízení výroby může plnit zplnomocněný zástupce [§ 2
  písm. f) zákona].

  § 2

  (1) Výrobce nebo dovozce provádí nebo zajišťuje u stanovených výrobků
  posuzování shody jejich vlastností se základními požadavky (dále jen
  "posuzování shody") z hlediska jejich vhodnosti k určenému použití, a
  to postupem posuzování shody stanoveným u jednotlivých výrobků v
  příloze č. 2 k tomuto nařízení. Na základě posuzování shody vydává
  výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě podle § 13.

  (2) V případě, že výrobce nebo dovozce hodlá uvést na trh výrobek,
  přičemž požadavky na tento výrobek nejsou plně obsaženy v určených
  normách nebo pokud takové normy nebo technické předpisy nekonkretizují
  z hlediska určeného použití výrobku ve stavbě základní požadavky, které
  se na dané výrobky vztahují, nebo pokud nehodlá výrobce nebo dovozce
  postupovat podle určených norem, zajistí výrobce nebo dovozce technická
  zjištění vlastností výrobku autorizovanou osobou podle § 3. Na základě
  těchto technických zjištění vydává autorizovaná osoba výrobci, dovozci
  nebo sdružení výrobců nebo dovozců stavební technické osvědčení, kterým
  vymezuje technické vlastnosti výrobků ve vztahu k základním požadavkům
  na stavby podle toho, jakou úlohu mají výrobky ve stavbě plnit.

  § 3

  Stavební technické osvědčení

  (1) Pro technická zjištění vlastností výrobku autorizovanou osobou,
  prováděná v případech uvedených v § 2 odst. 2, výrobce nebo dovozce
  předkládá  autorizované osobě potřebné podklady, popřípadě vzorky
  výrobku nebo i výsledky předchozích ověřovacích zkoušek a hodnocení
  vzorků. Výrobce nebo dovozce současně předkládá i písemné prohlášení,
  že provedení technických zjištění vlastností výrobku nezadal jiné
  autorizované osobě.

  (2) Autorizovaná osoba provede

  a) posouzení podkladů předložených výrobcem nebo dovozcem, zejména pro
  identifikaci výrobku a pro určení těch vlastností, které mají být
  předmětem posuzování shody,

  b)  vymezení  technických vlastností výrobku, které souvisejí se
  základními požadavky a vymezení jejich úrovní vzhledem k určenému
  použití  výrobku ve stavbě, a to z hlediska jiných technických
  předpisů,^2) českých technických norem, technických dokumentů (§ 3
  odst. 2 zákona) nebo technických norem mezinárodních nebo zahraničních
  organizací, popřípadě na základě vědeckých a technických poznatků a
  poznatků z praxe,

  c) ověřovací zkoušky vzorků výrobku a jejich vyhodnocení, pokud je to
  pro vymezení technických vlastností výrobku a jejich úrovní nezbytné.

  (3) Autorizovaná osoba na základě uvedených technických zjištění,
  popřípadě zkoušek vydá stavební technické osvědčení s omezenou dobou
  platnosti, až 5 let. Tuto dobu může prodloužit.

  (4) Stavební technické osvědčení obsahuje

  a) identifikační údaje o výrobci, dovozci nebo sdružení výrobců nebo
  dovozců  (jméno  a  příjmení,  trvalý  pobyt, místo podnikání a
  identifikační číslo fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firmu,
  sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

  b) identifikaci a popis výrobku,

  c) vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě včetně jeho případného
  omezení,

  d) přehled podkladů předložených výrobcem nebo dovozcem,

  e) přehled použitých technických předpisů a technických norem a
  technických  dokumentů,  popřípadě  pramenů použitých vědeckých a
  technických poznatků a dále údaje o poznatcích z praxe, pokud byly
  použity,

  f) údaje o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovních a o
  způsobech jejich zjištění,

  g) upřesňující požadavky na posuzování výrobků a na posuzování systému
  řízení výroby,

  h) údaje o době platnosti stavebního technického osvědčení.

  (5) Stavební technické osvědčení lze použít pro posuzování shody pouze
  po dobu, po kterou se nezmění právní předpisy, technické normy nebo
  technické  dokumenty využité ve stavebním technickém osvědčení z
  hlediska skutečností uvedených v odstavci 2 písm. b) nebo jiné
  skutečnosti podstatné z hlediska posuzování shody, za kterých bylo
  stavební technické osvědčení vydáno. Stavební technické osvědčení nelze
  použít jako doklad o posouzení shody.

  § 4

  Technická dokumentace

  (1) Výrobce nebo dovozce pořizuje pro posouzení shody technickou
  dokumentaci.

  (2) Technická dokumentace musí být zpracována v takovém rozsahu, aby
  umožňovala posuzování shody výrobku s technickými požadavky obsaženými
  v určených normách nebo v technických předpisech nebo ve stavebním
  technickém osvědčení ; technická dokumentace, která je nezbytná pro
  správné pochopení funkce výrobku ve stavbě ve vztahu k základním
  požadavkům a z které vyplývá určené použití výrobku ve stavbě, je v
  případech, kdy je poskytována autorizované osobě, v českém jazyce nebo
  v jazyce, který je s autorizovanou osobou dohodnut.

  (3) Technická dokumentace s přihlédnutím k charakteru výrobku obsahuje

  a) podrobný popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě,

  b) u dovážených výrobků identifikační údaje o jejich výrobci,

  c) odkaz na určené normy, na technické předpisy nebo na stavební
  technické osvědčení, které budou využity pro posuzování shody před
  uvedením výrobku na trh,

  d) projektové a výrobní výkresy výrobku, popřípadě jinou dokumentaci
  konkretizující  vlastnosti  výrobku  vzhledem  k  jeho  použití,
  technologický postup pro jeho výrobu a pro použití ve stavbě, údaje o
  technických vlastnostech výrobku vztahující se k základním požadavkům,

  e) popisy a vysvětlení nezbytné ke srozumitelnosti výkresů a funkce
  výrobku, návody k použití ve stavbě a případná upozornění; upozornění
  na nebezpečí nebo omezení použitelnosti a návody k bezpečnému použití
  musí být v českém jazyce,

  f) výsledky návrhových a konstrukčních výpočtů a výsledky případně
  provedených zkoušek,

  g) zkušební protokoly, popřípadě certifikáty, pokud byly vydány před
  posuzováním shody podle § 5 až 9.

  Postupy posuzování shody

  § 5

  Certifikace

  (1) Výrobce nebo dovozce poskytne autorizované osobě pro certifikaci
  výrobku

  a) své identifikační údaje (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo
  podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo název, popřípadě
  obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby), u
  dovážených výrobků též údaj o výrobci a místu výroby,

  b) technickou dokumentaci podle § 4,

  c) vzorky výrobku,

  d) popis provozovaného systému řízení výroby, popřípadě u dovážených
  výrobků popis způsobu kontroly výrobků dovozcem

  a zajistí u autorizované osoby pravidelný dohled nad řádným fungováním
  systému řízení výroby nebo nad řádným fungováním kontroly výrobků u
  dovozce nejméně jedenkrát za 12 měsíců.

  (2) Autorizovaná osoba provede certifikaci výrobku tak, že

  a) přezkoumá podklady předložené výrobcem nebo dovozcem a posoudí, zda
  odpovídají požadavkům tohoto nařízení,

  b) provede počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku poskytnutém
  výrobcem nebo dovozcem na základě výběru, který provedla, a ověří, zda
  výrobek splňuje požadavky stanovené určenými normami, technickými
  předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se
  základními požadavky,

  c) provede počáteční prověrku v místě výroby a posouzení systému řízení
  výroby, zda odpovídá příslušné technické dokumentaci podle odstavce 1
  písm. d) a zda systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na
  trh  splňovaly  požadavky stanovené určenými normami, technickými
  předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické
  dokumentaci podle § 4 odst. 3; pokud u dovážených výrobků dovozce
  nezajistí posouzení systému řízení výroby u zahraničního výrobce
  autorizovanou osobou, je předmětem posouzení způsob kontroly výrobků
  dovozcem.

  (3) Pokud vzorek odpovídá požadavkům stanoveným určenými normami,
  technickými  předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, které
  souvisejí se základními požadavky, a výrobce zajišťuje řádné fungování
  systému řízení výroby, popřípadě dovozce zajišťuje řádnou kontrolu
  výrobků, vystaví autorizovaná osoba certifikát výrobku a předá ho
  výrobci nebo dovozci. Tento certifikát, popřípadě protokol, pokud je
  nedílnou součástí certifikátu, obsahuje závěry zjišťování, ověřování,
  výsledky zkoušek, základní popis a popřípadě zobrazení certifikovaného
  výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

  (4) Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled
  nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky
  výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda
  vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, technickým předpisům nebo
  stavebnímu  technickému  osvědčení.  O  vyhodnocení  dohledu vydá
  autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci. Pokud autorizovaná
  osoba zjistí nedostatky ve fungování systému řízení výroby u výrobce
  nebo ve vlastnostech výrobku, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný
  certifikát.

  (5) U dovozce provádí autorizovaná osoba nejméně jedenkrát za 12 měsíců
  dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků, provádí zkoušky vzorků
  výrobku a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám,
  technickým  předpisům  nebo  stavebnímu  technickému osvědčení. O
  vyhodnocení kontroly dodržení stanovených požadavků vydá autorizovaná
  osoba zprávu, kterou předá dovozci. Pokud autorizovaná osoba zjistí
  nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.

  § 5a

  Certifikace bez zkoušek při dohledu

  (1) Při certifikaci bez zkoušek při dohledu platí § 5 odst. 1 až 3
  obdobně.

  (2) Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled
  nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce. O vyhodnocení
  dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci. Pokud
  autorizovaná osoba zjistí nedostatky fungování požadovaného systému
  řízení  výroby u výrobce nebo nedostatky požadovaných vlastností
  výrobku, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.

  (3) Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled
  nad řádným fungováním kontroly výrobků u dovozce. O vyhodnocení dohledu
  vydá  autorizovaná  osoba  zprávu,  kterou  předá dovozci. Pokud
  autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit
  jí vydaný certifikát.

  § 6

  Posouzení systému řízení výroby

  (1) Výrobce nebo dovozce pro posouzení systému řízení výroby

  a) provede nebo nechá provést počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku
  a vyhodnotí, zda typ výrobku odpovídá požadavkům stanoveným určenými
  normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, a
  vystaví o tom doklad,

  b) zajistí technickou dokumentaci podle § 4,

  c) zajišťuje takový systém řízení výroby, aby všechny výrobky, které
  uvádí  na  trh,  splňovaly požadavky stanovené určenými normami,
  technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly
  technické dokumentaci podle § 4 odst. 3,

  d) zajistí u autorizované osoby posouzení výrobcem provozovaného
  systému řízení výroby podle odstavce 2; k tomu jí předá potřebné
  podklady, které popisují provozovaný systém řízení výroby,

  e) zajistí u autorizované osoby dohled nad řádným fungováním systému
  řízení výroby nejméně jedenkrát za 12 měsíců.

  (2) Autorizovaná osoba

  a) provede počáteční prověrku v místě výroby a posouzení systému řízení
  výroby, zda odpovídá příslušným technickým podkladům podle odstavce 1
  písm. d) a zda systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na
  trh  splňovaly  požadavky stanovené určenými normami, technickými
  předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, odpovídaly technické
  dokumentaci podle § 4 odst. 3 a dokladu vystavenému podle odstavce 1
  písm. a),

  b) pokud systém řízení výroby zabezpečuje, že výrobky uváděné na trh
  odpovídají požadavkům podle písmene a), vydá o tom certifikát,

  c) provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním
  systému řízení výroby. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba
  zprávu, kterou předá výrobci, popřípadě též dovozci. Pokud autorizovaná
  osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný
  certifikát,

  (3)  V případě, že dovozce nezajistí autorizované osobě možnost
  provedení počáteční prověrky v místě výroby nebo posouzení systému
  řízení výroby u výrobce, provádí se posouzení shody postupem podle § 5.

  § 7

  Ověření shody

  (1) Výrobce nebo dovozce pro ověření shody výrobků

  a) zajistí u autorizované osoby provedení počáteční zkoušky typu
  výrobku na vzorku,

  b) zajistí technickou dokumentaci podle § 4,

  c) zajišťuje takový systém řízení výroby nebo kontroly výrobků při
  dovozu, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, splňovaly požadavky
  stanovené  určenými  normami, technickými předpisy nebo stavebním
  technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4
  odst. 3; dovozce v odpovídající míře zabezpečuje kontrolu dovážených
  výrobků.

  (2) Autorizovaná osoba provede počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku
  a  posoudí, zda typ výrobku odpovídá určeným normám, technickým
  předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení. O výsledcích zkoušek a
  jejich posouzení vystaví protokol s uvedením doby platnosti.

  § 8

  Posouzení shody výrobcem

  (1) Výrobce nebo dovozce pro posouzení shody výrobků

  a) provede nebo nechá provést počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku
  a  posoudí, zda typ výrobku odpovídá určeným normám, technickým
  předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení; o výsledcích zkoušek a
  jejich posouzení pořizuje doklad,

  b) zajistí technickou dokumentaci podle § 4,

  c) zajišťuje takový systém řízení výroby nebo kontroly výrobků při
  dovozu, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, splňovaly požadavky
  stanovené  určenými  normami, technickými předpisy nebo stavebním
  technickým osvědčením a splňovaly požadavky stanovené určenými normami,
  technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly
  technické dokumentaci podle § 4 odst. 3; dovozce v odpovídající míře
  zabezpečuje kontrolu dovážených výrobků.

  (2) V případě, že dovozce nezajistí splnění všech ustanovení odstavce
  1, provádí se ověření shody podle § 7.

  § 9

  Posouzení shody při kusové výrobě

  Výrobce může pro posouzení shody výrobků vyráběných kusově namísto
  postupů posuzování shody uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení
  zajistit posouzení shody, pokud určené normy nebo stavební technické
  osvědčení nestanoví jinak, následujícím postupem:

  a) u výrobků uváděných na trh v souladu s určenými normami posoudí, zda
  výrobek odpovídá těmto normám vzhledem k jeho určenému použití ve
  stavbě, a pořídí doklad o tomto posouzení,

  b) u výrobků, jejichž vlastnosti nejsou v souladu s určenými normami,
  nebo pokud takové normy nebo technické předpisy nekonkretizují z
  hlediska určeného použití výrobku ve stavbě základní požadavky, zajistí
  u  autorizované osoby posouzení technické dokumentace z hlediska
  určeného použití výrobku. Autorizovaná osoba vydá na základě posouzení
  technické dokumentace stavební technické osvědčení podle § 3 upravené
  pro kusovou výrobu tak, aby posouzení shody podle tohoto stavebního
  technického osvědčení zahrnovalo pouze takové provedení výrobku, které
  dovolí jeho určené použití při vzniku minimálně přijatelného rizika ve
  vztahu k určenému použití výrobku. Výrobce následně posoudí, zda
  vlastnosti  vyráběného výrobku odpovídají vlastnostem uvedeným ve
  stavebním technickém osvědčení.

  § 10

  Postupem posouzení shody podle § 5 lze na žádost výrobce nebo dovozce
  nahradit postupy posouzení shody podle § 5a až 8.

  § 11

  zrušen

  § 12

  Doklady o použitém způsobu posouzení shody podle § 13 odst. 7 zákona
  jsou technická dokumentace a dokumenty vypracované při posuzování shody
  včetně prohlášení o shodě.

  § 13

  Prohlášení o shodě

  (1) Prohlášení o shodě, které je dokumentem ve smyslu § 13 odst. 2
  zákona, vypracovává výrobce nebo dovozce v českém jazyce a poskytuje
  jej  uživatelům  stavebních  výrobků  v  tištěné podobě nebo na
  internetových  stránkách.  Prohlášení  o shodě musí být označeno
  jedinečným nezaměnitelným identifikačním údajem ve smyslu písmene b),
  který umožňuje jednoznačnou identifikaci výrobku. Prohlášení o shodě
  dále obsahuje tyto náležitosti:

  a) identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě
  vydává,  (jméno  a  příjmení,  trvalý  pobyt, místo podnikání a
  identifikační číslo fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firmu,
  sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

  b) identifikační údaje o výrobku (například název, typ, značka, popis
  provedení), u dovážených výrobků též jméno a adresu výrobce a místo
  výroby,

  c) popis a určení výrobku (výrobcem, popřípadě dovozcem určený účel
  použití ve stavbě),

  d) údaj o použitém způsobu posouzení shody; identifikační údaje dokladů
  o zkouškách a posouzení shody,

  e) odkaz na určené normy, technické předpisy nebo stavební technické
  osvědčení, které byly použity při posouzení shody,

  f)  údaje o autorizované osobě, pokud vydala stavební technické
  osvědčení nebo se podílela na posuzování shody, údaje o této osobě
  (název,  popřípadě  obchodní  firmu,  sídlo,  identifikační číslo
  autorizované osoby) a evidenční číslo a datum vydání jejího nálezu
  (stavebního  technického  osvědčení, zkušebního protokolu, zprávy,
  popřípadě certifikátu) o předmětném výrobku nebo o posouzení systému
  řízení výroby,

  g) potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že vlastnosti výrobku splňují
  základní požadavky podle tohoto nařízení, popřípadě požadavky jiných
  technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě
  výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření,
  kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou
  dokumentací a se základními požadavky,

  h) datum a místo vydání prohlášení o shodě; jméno a funkce odpovědné
  osoby výrobce nebo dovozce a její podpis.

  (2) Dojde-li ke změně skutečností, za kterých bylo vydáno prohlášení o
  shodě na výrobek, který má být i po této změně nadále uváděn na trh, a
  pokud  tyto  změny mohou ovlivnit vlastnosti výrobku z hledisek
  základních požadavků, výrobce nebo dovozce vydá nové prohlášení o
  shodě. Jiné změny skutečností, za kterých bylo vydáno prohlášení o
  shodě, se uvádí v doplňku k prohlášení o shodě.

  § 13a

  (1) Výrobek vyrobený v jiném členském státě Evropské unie nebo jiném
  státě tvořícím Evropský hospodářský prostor se považuje v jednotlivých
  případech za odpovídající požadavkům tohoto nařízení, pokud vyhovuje
  zkouškám a zjištěním, které podle metod platných v České republice nebo
  uznaných za rovnocenné provedl subjekt k tomu schválený ve státě
  výrobce.

  (2) Tohoto nařízení vlády lze využít pro účely ověření vlastností
  výrobku, které jsou stanoveny pro použití ve stavbě zvláštním právním
  předpisem^4); v takovém případě smí úkoly dovozce podle § 2 až 8 a § 10
  plnit též distributor anebo zplnomocněný zástupce.

  (3) Postupují-li distributor nebo zplnomocněný zástupce podle odstavce
  2, vztahují se na ně povinnosti dovozce.

  § 14

  Přechodná ustanovení

  (1) U výrobků uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení, pokud není
  dále stanoveno jinak, lze do 1 roku po dni nabytí účinnosti tohoto
  nařízení  použít  namísto  postupů posouzení shody vyznačených u
  jednotlivých výrobků v příloze č. 2 k tomuto nařízení postupy stanovené
  dosavadními předpisy.

  (2) Výrobky uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, které přede dnem
  nabytí účinnosti tohoto nařízení nepodléhaly postupům posuzování shody
  podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické
  požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb.,
  mohou namísto požadavků stanovených tímto nařízením splňovat po dobu 1
  roku ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení požadavky na jejich
  vlastnosti stanovené dosavadními předpisy.

  (3) Posouzení shody provedené podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb.,
  kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění
  nařízení vlády č. 81/1999 Sb., se považuje za posouzení shody podle
  tohoto nařízení, pokud nedošlo ke změně skutečností, za kterých bylo
  posouzení shody provedeno, zejména ke změně vlastností výrobku nebo pro
  něj stanovených technických požadavků nebo postupu posuzování shody.

  (4) Dokumenty vydané podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se
  stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení
  vlády č. 81/1999 Sb., lze využít jako podklady pro posouzení shody
  podle tohoto nařízení. Pokud jsou tyto dokumenty časově omezeny, platí
  po dobu v nich uvedenou, jestliže v té době nedošlo ke změně
  skutečností, za kterých byly vydány.

  (5) Osoby pověřené k činnostem při posuzování shody podle nařízení
  vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
  stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb., se považují
  za autorizované osoby podle tohoto nařízení, pokud požádají o novou
  autorizaci do 45 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

  (6) Dnem vyhlášení sektorové přílohy "Stavební výrobky" k Protokolu k
  Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné
  straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně
  druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce
  mezinárodních smluv se nepoužije § 11 v případě výrobků majících původ
  v České republice nebo ve státech Evropské unie.

  § 15

  Zrušovací ustanovení

  Zrušují se:

  1. Nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické
  požadavky na stavební výrobky.

  2. Nařízení vlády č. 81/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
  178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební
  výrobky.

  § 16

  Účinnost

  (1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

  (2) Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v
  platnost pozbývá § 11 platnosti.

  Předseda vlády:

  Ing. Zeman v. r.

  Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu:

  doc. Ing. Grégr v. r.

  Příl.1

  ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

  Výrobky musí být vhodné pro stavby, aby tyto byly (jako celek i
  jednotlivé části) při respektování hospodárnosti vhodné k určenému
  využití staveb a zároveň plnily základní požadavky na stavby stanovené
  přímo použitelným předpisem Evropské unie1) upravujícím podmínky pro
  uvádění stavebních výrobků na trh.

  Tyto základní požadavky musí být při běžné údržbě plněny po dobu
  ekonomicky  přiměřené  životnosti  za  předpokladu působení běžně
  předvídatelných  vlivů  na stavby. Výrobek musí udržet technické
  vlastnosti po dobu jeho ekonomicky přiměřené životnosti, to je po dobu,
  kdy budou ukazatele vlastností stavby udržovány na úrovni slučitelné s
  plněním uvedených požadavků na stavby.

  POZNÁMKA:

  1) Příloha I k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z
  9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění
  stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

  Příl.2

  Seznam výrobků s vyznačením postupů posouzení shody
1. Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb

--------------------------------------------------------------------------
Poř.    Název skupiny výrobků                 Postup
číslo                              posuz.
                                 shody
--------------------------------------------------------------------------
 1     Cement (pro zvláštní použití a pro zdění)       § 5
--------------------------------------------------------------------------
 2     Betonářská a předpínací výztuž            § 5

      a) výrobky z betonářské/předpínací oceli/ocelí
      (například hladká anebo žebírková ocel v tyčích a
      svitcích, 7 a 3 drátové pramence, předpínací dráty,
      svařované výztužné sítě, příhradové nosníky,
      profilované pásy a jejich stykování; na trh nesmí být
      uvedena nebo do stavby nesmí být zabudována žebírková
      ocel pro výztuž do betonu, která není označena
      identifikační značkou udávající výrobce - výrobní
      závod a zemi původu),

      b) výztužná vlákna (například ocelová, kompozitní,
      skleněná),

      c) nekovová tyčová výztuž pro použití odpovídající
      aplikacím, které nejsou v případě selhání považovány
      za příčinu zřícení stavby nebo její části,

      d) výrobky z betonářské výztuže (například ručně
      svařované plošné a prostorové prvky), spoje
      betonářské výztuže (např. svařováním, lisováním,
      apod.)
--------------------------------------------------------------------------
 3     Popílek do betonu, pórobetonu a malt         § 5
--------------------------------------------------------------------------
 4     Přísady a příměsi do stříkaného betonu a       § 6
      vibrolisovaného betonu
--------------------------------------------------------------------------
 5     Beton pevnostních tříd C 12/15 (B 15) a vyšší     § 6
--------------------------------------------------------------------------
 6     Lehký beton pro nosné konstrukce           § 6
--------------------------------------------------------------------------
 7     Stříkaný beton                    § 6
--------------------------------------------------------------------------
 8     Malty k injektáži                   § 6
--------------------------------------------------------------------------
 9     Výrobky pro ochranu a opravy betonu pro použití    § 6
      v pozemních a inženýrských stavbách
--------------------------------------------------------------------------
10     Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu  § 8
      a autoklávovaného pórobetonu pro nekonstrukční nebo
      lehké konstrukční použití odpovídající aplikacím,
      které nejsou v případě selhání považovány za příčinu
      zřícení stavby nebo její části, jejího nepřípustného
      přetvoření nebo zranění osob (např. ohrazení,
      oplocení, telekomunikační spojovací skříně, obkladové
      prvky, odvodňovací žlaby a další prvky pro odvodnění)
--------------------------------------------------------------------------
11         Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu  § 6
      a autoklávovaného pórobetonu pro konstrukční použití
      (např. předpjaté dutinové stropní prvky, sloupy
      a stožáry, základové piloty, bednící desky,
      příhradové nosníky, nosníkové/tvárnicové stropní
      dílce a prvky, desky žebrových stropů, lineární
      konstrukční prvky (nosníky a sloupy), prvky nosných
      stěn, prvky opěrných zdí, střešní prvky, sila,
      schodiště, prvky pro mosty, lávky a propustky,
      tramvajové panely, nástupištní prefabrikáty, pražce)
--------------------------------------------------------------------------
12     Sestavy nenosného ztraceného bednění, které má být
      plněno obyčejným betonem a popřípadě železobetonem,
      tvořené buď z dutých tvárnic vyrobených z izolačního
      materiálu (nebo z kombinace izolačního materiálu
      a jiných materiálů)

      a) pro konstrukce vnějších a vnitřních stěn a stropů § 5a
      v budovách, na které se vztahují požadavky reakce
      na oheň s předepsanou úrovní
      A11, A21, B1, C1

      b) nebo z panelů vyrobených z izolačního materiálu  § 6
      (nebo z kombinace izolačního materiálu a jiných
      materiálů), sestávající z bednících desek
      spojených distančními rozpěrami
--------------------------------------------------------------------------

2. Stavební výrobky pro zděné stavby

--------------------------------------------------------------------------
Poř.    Název skupiny výrobků                 Postup
číslo                              posuz.
                                 shody
--------------------------------------------------------------------------
1     Průmyslově vyráběné malty navrhované

      a) pro zdění: vyrobené pro dosažení specifických   § 6
      požadavků na ukazatele vlastností ve stěnách,
      sloupech a příčkách

      b) pro zdění: vyrobené na základě specifického    § 8
      podílu složek, o nichž lze předpokládat, že
      dosáhnou odpovídajících požadavků na ukazatele
      vlastností ve stěnách, sloupech a příčkách

      c) pro omítky (základní/štukové)           § 8
--------------------------------------------------------------------------
2     Zdicí prvky

      a) zdicí prvky, u nichž pravděpodobnost, že se    § 6
      nedosáhne deklarovaná pevnost v tlaku, je menší
      než 5 %,

      b) zdicí prvky, u nichž pravděpodobnost, že se    § 8
      nedosáhne deklarovaná pevnost v tlaku, je rovna
      nebo větší než 5 %,

      c) zdicí prvky ostatní, např. zdicí prvky hliněné   § 5a
      apod.
--------------------------------------------------------------------------
3     Žárovzdorné výrobky tvarové, netvarové        § 5
      a tepelně izolační
--------------------------------------------------------------------------
4     Zdicí prvky se zabudovanými tepelně izolačními
      materiály umístěnými na povrchu a uvnitř, které
      mohou být vystaveny ohni ve stěnách a příčkách, na
      které se vztahují požadavky reakce na oheň
      s předepsanou úrovní

      A11, A21, B1, C1                  § 5a
      A12, A22, B2, C2, D, E              § 6
      (A1 až E)3, F                    § 8
--------------------------------------------------------------------------
5     Výrobky pálené stropní                § 5a
--------------------------------------------------------------------------
6     Spony, táhla, stropní závěsy, konzoly, opěrné     § 7
      úhelníky, výztuž ložných spár a překladů
--------------------------------------------------------------------------
7     Přísady a vlákna pro malty a injektážní malty

      a) pro konstrukční použití v maltách         § 6
      a injektážních maltách

      b) pro ostatní použití v maltách a injektážních    § 7
      maltách
--------------------------------------------------------------------------

3. Stavební výrobky ze dřeva a dřevěné konstrukce

--------------------------------------------------------------------------
Poř.    Název skupiny výrobků                 Postup
číslo                              posuz.
                                 shody
--------------------------------------------------------------------------
1     Konstrukční výrobky z rostlého dřeva

      Mostní prvky, příhradové prvky, pražce (mostnice),
      podlahové prvky, stěnové prvky, střešní prvky,
      stropní prvky jako jsou nosníky, obloukové prvky,
      stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty.
      Příhradové nosníky, podlahy, stěny, střechy, rámy,
      na které se vztahují požadavky reakce na oheň
      s předepsanou úrovní

      A11, A21, B1, C1                  § 5a
      A12, A22, B2, C2, D, E (A1 až E)3, F       § 6

      Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni
      nebo biologickému napadení.
--------------------------------------------------------------------------
2     Dřevěné rámové a roubené prefabrikované        § 5a
      stavební sestavy
--------------------------------------------------------------------------
3     Dřevěné sloupy venkovního vedení           § 6
--------------------------------------------------------------------------
4     Konstrukční lepené lamelové výrobky a jiné
      lepené výrobky ze dřeva

      Mostní prvky, příhradové prvky, podlahové prvky,   § 5a
      stěnové prvky, střešní prvky, stropní prvky
      a prvky krovů,jako jsou nosníky, obloukové prvky,
      stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty atd.
      Příhradové nosníky, podlahy, stěny, střechy, rámy,
      schodiště

      Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni
      nebo biologickému napadení.
--------------------------------------------------------------------------
5     Spojovací prostředky pro konstrukční výrobky
      ze dřeva

      Hmoždíky do dřeva, prstencové hmoždíky,        § 7
      válečkové ocelové a dřevěné kolíky, vruty
      do dřeva, svorníky se závity, hřebíky do dřeva

      Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni

      nebo biologickému napadení.
--------------------------------------------------------------------------
6     Smykové desky a hmoždíky, ozubené hmoždíky,      § 6
      desky s prolisovanými trny, hřebíkové desky
      pro konstrukční dřevěné výrobky
--------------------------------------------------------------------------
7     Lehké nosníky a sloupy z kompozitních materiálů        § 5a
      na bázi dřeva (včetně T- nosníků, tj. kombinace
      nosník/deska)
--------------------------------------------------------------------------
8     Prvky pro spřažené dřevobetonové konstrukce      § 6
--------------------------------------------------------------------------
4. Stavební výrobky pro kovové konstrukce

--------------------------------------------------------------------------
Poř.    Název skupiny výrobků                 Postup
číslo                              posuz.
                                 shody
--------------------------------------------------------------------------
1     Konstrukční kovové průřezy/profily          § 6

      Za tepla válcované, za studena tvarované nebo jinak
      vyráběné průřezy/profily různých tvarů (T, L, H, U,
      Z, I, žlábkové profily, úhelníky, uzavřené profily,
      trubky), ploché výrobky (plechy, tenké plechy, pásy),
      tyče, odlitky, výkovky vyrobené z různých kovových
      materiálů, nechráněné nebo chráněné proti korozi
      povrchovou úpravou. Pro použití v kovových
      konstrukcích nebo ve spřažených kovových a betonových
      konstrukcích
--------------------------------------------------------------------------
2     Konstrukční kovové stavební díly

      a) hotové kovové výrobky, jako jsou například     § 6
      nosníky, sloupy, schodiště, piloty a štětovnice,
      kolejnice a pražce, výrobky o průřezech řezané
      na míru pro určité aplikace

      Tyto výrobky mohou být použité v nosných konstrukcích
      včetně konstrukcí základů pozemních a inženýrských
      staveb.

      b) hotové kovové rámové konstrukce pro zavěšené
      podhledy (velká zatížení) pro použití v rámových
      konstrukcích staveb, na které se vztahují požadavky
      reakce na oheň s předepsanou úrovní

      A11, A21, B1, C1                  § 5a
      A12, A22, B2, C2, D, E (A1 až E)3, F       § 6

      Mohou být nechráněné nebo chráněné povrchovou
      úpravou proti korozi, svařované nebo nesvařované.
--------------------------------------------------------------------------
3     Svařovací materiály pro použití v kovových      § 6
      konstrukcích staveb
--------------------------------------------------------------------------
4     Konstrukční spojovací prostředky           § 6

      Kovové nýty, šrouby (matice a podložky) a H. R.
      svorníky (vysokopevnostní předepnuté šrouby),
      čepy, šrouby, kolejnicová upevňovadla pro použití
      v kovových konstrukcí staveb
--------------------------------------------------------------------------

5. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační
  materiály, střešní krytiny a lepidla

--------------------------------------------------------------------------
Poř.    Název skupiny výrobků                 Postup
číslo                              posuz.
                                 shody
--------------------------------------------------------------------------
 1     Tepelně izolační výrobky (hotové výrobky a výrobky
      určené pro vytváření na místě)

      a) pro všechna použití kromě těch, na která      § 7
      se vztahují požadavky o reakci na oheň

      b) pro použití, na která se vztahují požadavky
      reakce na oheň s předepsanou úrovní

      A11, A21, B1, C1                  § 5a
      A12, A22, B2, C2, D, E              § 7
      (A1 až E)3, F                    § 8
--------------------------------------------------------------------------
 2     Hydroizolace

      a) hydroizolační vrstvy, střešní pojistné       § 7
      hydroizolační vrstvy, parotěsné vrstvy v budovách,
      střešní lité hydroizolační sestavy

      b) hydroizolační pásy a fólie, střešní        § 6
      hydroizolační pásy a fólie v budovách

      c) hydroizolační pásy a fólie, hydroizolační
      vrstvy, střešní pojistné hydroizolační vrstvy,
      střešní hydroizolační pásy a fólie, parotěsné
      vrstvy, střešní lité hydroizolační sestavy
      pro použití, na která se vztahují požadavky reakce
      na oheň s předepsanou úrovní

      A11, A21, B1, C1                  § 5a
      A12, A22, B2, C2, D, E              § 7
      (A1 až E)3, F                    § 8

      d) střešní pojistné hydroizolační vrstvy, střešní
      hydroizolační pásy a fólie, střešní lité
      hydroizolační sestavy pro použití, na která se
      vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech
      při působení vnějšího požáru
      - výrobky vyžadující zkoušení             § 7
      - výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení   § 8
--------------------------------------------------------------------------
 3     Hydroizolační materiály pro inženýrské        § 5a
      a dopravní stavby
--------------------------------------------------------------------------
 4     Hydroizolační materiály pro izolaci podlah,      § 7
      základových van, stěn, vodorovných konstrukcí,
      výrobky pro těsnění spár a prostupů
      železobetonových vodonepropustných konstrukcí
--------------------------------------------------------------------------
 5     Ploché a profilované plechy

      a) pro použití, na která se vztahují požadavky    § 5a
      na požární odolnost (např. pro dělení na požární
      úseky)
      b) pro použití, na která se vztahují požadavky
      reakce na oheň s předepsanou úrovní

      A11, A21, B1, C1                  § 5a
      A12, A22, B2, C2, D, E              § 7
      (A1 až E)3, F                    § 8

      c) pro použití, na která se vztahují požadavky
      z hlediska tříd namáhání střech při působení
      vnějšího požáru
      - výrobky vyžadující zkoušení             § 7
      - výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení   § 8

      d) pro použití přispívající k vyztužení        § 7
      střešní konstrukce

      e) pro použití, na která se vztahují předpisy     § 7
      o nebezpečných látkách

      f) pro použití jiná                  § 8
--------------------------------------------------------------------------
 6     Střešní tašky, pokrývačská břidlice, kamenná
      krytina a šindele, prefabrikované spřažené
      kompozitní nebo sendvičové panely

      a) pro použití, na která se vztahují požadavky    § 5a
      na požární odolnost (např. pro dělení na požární
      úseky)
      b) pro použití, na která se vztahují požadavky
      reakce na oheň s předepsanou úrovní

      A11, A21, B1, C1                  § 5a
      A12, A22, B2, C2, D, E              § 7
      (A1 až E)3, F                    § 8

      c) pro použití, na která se vztahují požadavky    § 7
      z hlediska tříd namáhání střech při působení
      vnějšího požáru
      - výrobky vyžadující zkoušení             § 7
      - výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení   § 8

      (3) výrobky vyžadující zkoušení            § 7
                                 § 8
                                     § 7

      (4) výrobky "považované za vyhovující" bez / zkoušení

      c) Pro použití přispívající k vyztužení střešní    § 7
      konstrukce

      d) Pro použití, na která se vztahují předpisy
      o nebezpečných látkách

      e) Pro použití jiná                  § 8
--------------------------------------------------------------------------
 7     Samonosné průsvitné střešní sestavy (kromě sestav
      na bázi skla)

      a) pro použití ve střechách a při střešních      § 7
      úpravách

      b) pro použití, na která se vztahují požadavky
      z hlediska tříd namáhání střech při posuzování
      vnějšího požáru
      - výrobky vyžadující zkoušení             § 7
      - výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení   § 8

      c) pro použití, na která se vztahují požadavky
      reakce na oheň s předepsanou úrovní

      A11, A21, B1, C1                  § 5a
      A12, A22, B2, C2, D, E              § 7
      (A1 až E)3, F                    § 8
--------------------------------------------------------------------------
 8     a) Římsové a okapové prvky pro použití, na která
      se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou
      úrovní

      A11, A21, B1, C1                  § 5a
      A12, A22, B2, C2, D, E              § 7
      (A1 až E)3, F                    § 8

      b) Systémy pro přístup na střechu, lávky
      a stupadla, příslušenství střešních krytin
      pro použití, na která se vztahují požadavky
      z hlediska tříd namáhání střech při působení
      vnějšího požáru
      - výrobky vyžadující zkoušení             § 7
      - výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení   § 8

      c) Římsové a okapové prvky, mechanické upevňovací   § 8
      prvky pro střešní krytiny, příslušenství střešních
      krytin pro použití jiná
--------------------------------------------------------------------------
 9     Pórovité kamenivo, expandované hlíny, škváry     § 7
      a obdobné výrobky určené pro tepelně izolační zásypy
--------------------------------------------------------------------------
10     Vnější tepelně izolační systémy včetně montovaných
      s nebo bez vzduchové mezery a meziokenní vložky

      a) pro vnější stěny, na které se vztahují požadavky
      reakce na oheň s předepsanou úrovní

      A11, A21, B1, C1                   § 5a

      A12, A22, B2, C2, D, E (A1 až E)3, F         § 5a

      b) pro vnější stěny, bez požadavku reakce na oheň   § 5a

--------------------------------------------------------------------------
11     Tmely, maltoviny, lepidla a těsnicí pásky

      a) pro konstrukční použití v pozemních a inženýrských § 6
      stavbách

      b) pro vnitřní a vnější použití v pozemních      § 7
      a inženýrských stavbách

      c) pro použití, na která se vztahují požadavky
      reakce na oheň s předepsanou úrovní

      A11, A21, B1, C1                  § 5a
      A12, A22, B2, C2, D, E              § 6
      (A1 až E)3, F                    § 7
--------------------------------------------------------------------------
12     Výrobky pro požární přepážky a požární těsnění
      a výrobky pro ochranu proti požáru (včetně
      ochranných povrchových úprav)

      a) na které se vztahují požadavky na požární     § 5a
      odolnost

      b) pro použití, na která se vztahují požadavky
      reakce na oheň s předepsanou úrovní

      A11, A21, B1, C1                  § 5a
      A12, A22, B2, C2, D, E              § 7
      (A1 až E)3, F                    § 8
--------------------------------------------------------------------------
13     Výrobky pro protipožární ochranné nátěry,       § 5a
      obklady a nástřiky
--------------------------------------------------------------------------
14     Výrobky pro impregnaci dřeva, ochranné nátěry     § 5
      a povlaky dřeva, kovů a zdiva
--------------------------------------------------------------------------
15     Asfalt pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy   § 6
      vozovek
--------------------------------------------------------------------------
16     Asfaltové směsi

      a) pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy     § 6
      vozovek

      b) pro použití, na která se vztahují požadavky
      reakce na oheň s předepsanou úrovní

      A1FL1, A2FL1, BFL1, CFL1              § 5a
      A1FL2, A2FL2, BFL2, CFL2, DFL, EFL        § 7
      (A1FL až EFL)3, FFL                 § 8
--------------------------------------------------------------------------
17     Doplňkové výrobky pro betonové vozovky        § 8
--------------------------------------------------------------------------
18     Obrácené střešní izolační sestavy (bez hydroizolační § 6
      vrstvy)
--------------------------------------------------------------------------
19     Průmyslově vyráběné zvukově izolační materiály:

      a) pro všechna použití kromě těch, na která se    § 7
      vztahují požadavky reakce na oheň

      b) pro použití, na která se vztahují požadavky
      reakce na oheň s předepsanou úrovní

      A11, A21, B1, C1                   § 5a

      A12, A22, B2, C2, D, E                § 7

      (A1 až E)3, F                     § 8
--------------------------------------------------------------------------
    20     Výztužné síťoviny pro tepelně izolační systémy    § 6
--------------------------------------------------------------------------
21     Sestavy pro hydroizolaci mostovek           § 6
--------------------------------------------------------------------------
22     Sestavy vnitřně vodotěsných desek, včetně
      spojovacích pásů pro použití, na která se
      vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou
      úrovní

      A11, A21, B1, C1                   § 5a

      A12, A22, B2, C2, D, E                § 7

      (A1 až E)3, F                     § 8
--------------------------------------------------------------------------


6. Stavební výrobky ze skla

--------------------------------------------------------------------------
Poř.    Název skupiny výrobků                 Postup
číslo                              posuz.
                                 shody
--------------------------------------------------------------------------
1     Tabule plochého nebo zakřiveného skla, profilované
      sklo, izolační skla

      a) pro použití v sestavách zasklení, na které     § 5a
      se vztahují požadavky na požární odolnost, včetně
      šíření plamene po povrchu

      b) pro použití, na která se vztahují požadavky    § 5a
      reakce na oheň s předepsanou úrovní
      A1, A2, B, C, D, E                  § 7
      (A1 až E)3, F                    § 8

      c) pro použití, na která se vztahují požadavky
      z hlediska tříd namáhání střech při působení
      vnějšího požáru
      - výrobky vyžadující zkoušení             § 7
      - výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení   § 8
--------------------------------------------------------------------------
2     Sklo ploché nebo zakřivené bezpečnostní
      a bezpečnostní zasklení odolná proti střelám
      nebo výbuchům

      a) pro použití jako zasklení odolné proti střelám   § 5a
      nebo výbuchům

      b) pro ostatní použití vystavená rizikům       § 7
      "bezpečnosti při užívání" a na která se takové
      předpisy vztahují

      c) pro použití týkající se úspory energie a/nebo   § 7
      omezení hluku

      c) pro použití jiná                  § 8
--------------------------------------------------------------------------
3     Izolační skla neuvedená pod pořadovým číslem 1 a 2

      a) pro ostatní použití vystavená rizikům       § 7
      "při bezpečnosti při užívání" a na která se
      takové předpisy vztahují

      b) pro použití týkající se úspory energie a/nebo   § 7
      omezení hluku
--------------------------------------------------------------------------
4     Sklo ploché a stavební sklo profilované
      pro stavební účely, neuvedené pod poř. číslem
      1, 2 a 3

      a) pro ostatní použití vystavená rizikům       § 7
      "bezpečnosti při užívání" a na která se takové
      předpisy vztahují

      b) pro použití týkající se úspory energie a/nebo   § 7
      omezení hluku

      c) pro použití jiná                  § 8
--------------------------------------------------------------------------
5     Skleněné tvárnice a stěnové panely ze skleněných
      tvárnic

      a) pro použití v sestavách zasklení, na které     § 5a
      se vztahují požadavky na požární odolnost

      b) pro použití, na která se vztahují požadavky
      reakce na oheň s předepsanou úrovní
      A1, A2, B, C, D, E                  § 5a
      (A1 až E)3, F                    § 8
      c) pro použití jako zasklení odolné proti       § 5a
      průstřelům nebo výbuchům

      d) pro ostatní použití vystavená rizikům       § 7
      "bezpečnosti při užívání"a na která se takové
      předpisy vztahují

      e) pro použití týkající se úspory energie a/nebo   § 7
      omezení hluku

      f) pro použití jiná                  § 8
--------------------------------------------------------------------------

7. Stavební výrobky pro kanalizační systémy a rozvody kapalin a
  plynů

--------------------------------------------------------------------------
Poř.    Název skupiny výrobků                 Postup
číslo                              posuz.
                                 shody
--------------------------------------------------------------------------
 1     Výrobky pro vnitřní kanalizační systémy        § 8
      zařízení proti zpětnému toku: přivzdušňovací
      a odvzdušňovací potrubní armatura
--------------------------------------------------------------------------
 2     Vybavení pro čerpací stanice odpadních vod      § 7
      a přečerpávací zařízení pro použití uvnitř budov
--------------------------------------------------------------------------
 3     Výrobky pro těsnění prvků kanalizačních systémů    § 5a
      z jiných materiálů než je vulkanizovaný kaučuk,
      TPE, PUR a mikroporézní pryž
--------------------------------------------------------------------------
 4     Výrobky pro venkovní kanalizační systémy

      a) Poklopy šachet a vtokové mříže vpustí       § 5a
      b) Vstupní a revizní šachty, ocelová stupadla,    § 8
      žebříky a madla pro vstupní a revizní šachty
--------------------------------------------------------------------------
 5     Odlučovače pro odpadní vody/splašky z pozemních
      a inženýrských staveb, včetně komunikací

      a) odlučovače tuků, škrobů a olejů          § 8

      b) odlučovače ropných látek              § 5a
--------------------------------------------------------------------------
 6     Vybavení a prvky pro čistírny odpadních vod
      a septiky

      a) pro venkovní použití, pro dešťovou vodu,      § 7
      splaškové a odpadní vody s vysokou koncentrací
      organických látek

      b) pro použití, na která se vztahují požadavky
      reakce na oheň s předepsanou úrovní

      A11, A21, B1, C1                  § 5a
      A12, A22, B2, C2, D, E              § 7
      (A1 až E)3, F                    § 8
--------------------------------------------------------------------------
 7     Výrobky pro stokové sítě a kanalizační přípojky    § 5a
      vně a uvnitř budov (trouby, tvarovky, těsnění
      a ostatní stavební dílce)
--------------------------------------------------------------------------
 8     Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové
      systémy pro únik a zařízení pro prevenci proti
      přeplnění, armatury, adheziva, spoje, těsnění
      pro spoje a těsnicí vložky, potrubí a ochranné
      vedení, nosné konstrukce pro trubky a potrubí,
      bezpečnostní příslušenství

      a) v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování   § 8
      vody, která není určena pro lidskou spotřebu

      b) v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování
      vody, která není určena pro lidskou spotřebu,
      pokud se na ně vztahují požadavky reakce na oheň
      s předepsanou úrovní

      A11, A21, B1, C1                  § 5a
      A12, A22, B2, C2, D, E              § 7
      (A1 až E)3, F                    § 8

      c) v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování       § 7
      vody, která není určena pro lidskou spotřebu
      a pro systémy pro vytápění, pokud se na ně
      vztahuje požadavek o úspoře energie
--------------------------------------------------------------------------
 9     Sestavy (potrubní a zásobovací systémy), trouby,   § 5
      nádrže, ventily, kohouty, čerpadla, vodoměry,
      ochranná a bezpečnostní zařízení, armatury, lepidla,
      spoje, těsnění pro spoje a těsnicí vložky,
      membrány, povrchové úpravy, maziva, mazadla
      v instalacích pro dopravu/rozvod/zásobování vody
      určené pro lidskou spotřebu až ke kohoutům
      u odběratelů a včetně kohoutů
--------------------------------------------------------------------------
10     Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové
      systémy pro únik a zařízení pro prevenci proti
      přeplnění, armatury, adheziva, těsnění pro spoje
      a těsnicí vložky, potrubí, nosné konstrukce
      pro trubky a potrubí, bezpečnostní příslušenství

      a) v instalacích pro dopravu/rozvod/skladování    § 7
      plynu/paliva určených pro zásobování systémů
      pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku
      nebo posledního regulačního zařízení sítě
      ke vstupu do vytápěcích/chladicích systémů budovy

      b) v instalacích, na které se vztahují požadavky   § 5a
      na požární odolnost, použitých pro dopravu/rozvod/
      skladování plynu/paliva určených pro zásobování
      systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního
      zásobníku nebo posledního regulačního zařízení sítě
      ke vstupu do vytápěcích/chladicích systémů budovy

      c) v instalacích, na které se vztahují požadavky   § 5a
      reakce na oheň, použitých pro dopravu/rozvod/
      skladování plynu/paliva určených pro zásobování
      systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního
      zásobníku nebo posledního regulačního zařízení sítě
      ke vstupu do vytápěcích/chladicích systémů budovy
--------------------------------------------------------------------------

8. Stavební výrobky pro otvorové výplně

--------------------------------------------------------------------------
Poř.    Název skupiny výrobků                 Postup
číslo                              posuz.
                                 shody
--------------------------------------------------------------------------
1     Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním       § 5
      a bez něho) pro dělení na požární/kouřové úseky
      a na únikových cestách
--------------------------------------------------------------------------
2     Stavební kování pro dveře a vrata pro dělení     § 5a
      na požární/kouřové úseky a na únikových cestách,
      pro ochranu proti tlakové vodě
--------------------------------------------------------------------------
3     Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním       § 7
      a bez něho) pro použití, na která se vztahují
      další specifické požadavky, zejména ochrana
      proti hluku a tepelná ochrana, těsnost a bezpečnost
      při užívání
--------------------------------------------------------------------------
4     Dveře a vrata (s příslušným kováním nebo bez něho)  § 8
      pouze pro použití uvnitř budov
--------------------------------------------------------------------------
5     Zárubně                        § 7
--------------------------------------------------------------------------
6     Střešní světlíky, střešní okna

      a) pro použití, na která se vztahují požadavky    § 5a
      na požární odolnost (např. pro dělení na požární
      úseky)

      b) pro použití, na která se vztahují požadavky
      reakce na oheň s předepsanou úrovní

      A11, A21, B1, C1                  § 5a
      A12, A22, B2, C2, D, E              § 7
      (A1 až E)3, F                    § 8

      c) pro použití, na která se vztahují požadavky
      z hlediska tříd namáhání střech při působení
      vnějšího požáru
      - výrobky vyžadující zkoušení             § 7
      - výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení   § 8

      d) pro použití přispívající k vyztužení střešní    § 7
      konstrukce

      e) pro použití, na která se vztahují předpisy     § 7
      o nebezpečných látkách

      f) pro použití jiná                  § 7
--------------------------------------------------------------------------
7     Uzávěry/okenice a rolety (s příslušným kováním    § 8
      nebo bez něho) vnější použití
--------------------------------------------------------------------------

9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení

--------------------------------------------------------------------------
Poř.    Název skupiny výrobků                 Postup
číslo                              posuz.
                                 shody
--------------------------------------------------------------------------
 1     Geosyntetika (např. geotextilie, geomembrány,     § 6
      geomřížky, geokompozita, geosítě, geodreny)
--------------------------------------------------------------------------
 2     Kovové kotvy do betonu a zdiva
      a) pro velké zatížení pro upevňování a/nebo nesení  § 5a
      betonových konstrukčních prvků nebo těžkých dílců
      jako jsou obklady a zavěšené podhledy

      b) pro malé zatížení pro použití v doplňkových    § 6
      systémech pro upevňování a/nebo nesení prvků,
      jako jsou lehké zavěšené podhledy i instalace
--------------------------------------------------------------------------
 3     Plastové kotvy/hmoždinky do betonu a zdiva      § 6
      pro použití v systémech jako jsou fasádní systémy,
      pro upevňování nebo nesení prvků, které přispívají
      ke stabilitě systémů
--------------------------------------------------------------------------
 4     Stavební ložiska a závěry dilatačních spár
      a čepy pro konstrukční spoje

      a) v pozemních a inženýrských stavbách, ve kterých  § 5a
      selhání vyvolá mezní stav únosnosti nebo
      použitelnosti

      b) v ostatních pozemních a inženýrských stavbách   § 7
--------------------------------------------------------------------------
 5     Vybavení komunikací

      a) výrobky pro vodorovné dopravní značení:
      Retroreflexní dopravní knoflíky            § 5a
      Materiály na dodatečný posyp (balotina,        § 5a
      protismykové přísady a jejich směsi)
      Folie pro stálé dopravní značení     a předem       § 5a
      připravené materiály
      Barvy, termoplastické materiály, za studena      § 5
      pokládané plasty (s nebo bez protismykových
      přísad) včetně premixové balotiny
      Barvy, termoplastické materiály, za studena      § 5
      pokládané plasty uváděné na trh s údaji o typech
      a podílech balotiny na dodatečný posyp a/nebo
      protismykových přísad

      b) svislé dopravní značky:
      Stálé svislé dopravní značky - retroreflexní,     § 5a
      neretroreflexní, osvětlené, prosvětlené, proměnné

      c) stálá zařízení na řízení provozu vozidel a
      chodců:
      Dopravní zařízení (zábrany pro označení uzavírky,   § 5a
      odrazová zrcadla, krátké příčné prahy) a parkovací
      sloupky
      Dopravní majáčky                   § 5a
      Stálá výstražná zařízení a směrové sloupky      § 5a
      Světelná signalizační zařízení a pevná výstražná   § 5a
      návěstidla
      Varovná bezpečnostní světla              § 5a

      d) Silniční záchytné systémy - např. svodidla,    § 5a
      mostní zábradlí, tlumiče nárazů

      e) Protihluková zařízení a stěny, clony proti     § 7
      oslnění
--------------------------------------------------------------------------
 6     Prvky pro upevňování kolejnic a pražců        § 6
--------------------------------------------------------------------------
 7     Sestavy vnitřních příček

      a) pro použití, na která se vztahují požadavky
      reakce na oheň s předepsanou úrovní

      A11, A21, B1, C1                  § 5a
      A12, A22, B2, C2, D, E              § 7
      (A1 až E)3, F                    § 8

      b) pro použití v sestavách, na které se vztahují   § 5a
      požadavky na požární odolnost
      c) pro použití, na která se vztahují předpisy     § 7
      o nebezpečných látkách

      d) pro použití, která jsou vystavena rizikům     § 7
      spojeným s bezpečností při užívání

      e) pro použití jiná                  § 8
--------------------------------------------------------------------------
 8     Konstrukční těsněné sestavy zasklení s mechanickými
      prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí
      do těsněného úložného rámu a odtud do nosné
      konstrukce pro vnější stěny a zastřešení

      a) pro přenos vlivů, které plně závisí        § 5a
      na konstrukčním těsnění

      b) pro snížení nebezpečí v případě selhání těsnění  § 6
--------------------------------------------------------------------------
 9     Sestavy lehkých obvodových plášťů

      a) jako vnější stěny, na které se vztahují požadavky
      reakce na oheň s předepsanou úrovní

      A11, A21, B11, C1                 § 5a
      A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F      § 7

      b) jako vnější stěny, bez požadavku reakce na oheň  § 7

      c) pro použití v sestavách, na které se vztahují   § 5a
      požadavky na požární odolnost, včetně šíření požáru
--------------------------------------------------------------------------
10     Hydraulická silniční pojiva pro přípravu směsí    § 6
      pro stabilizaci silničního podkladu
--------------------------------------------------------------------------
11     Popílky a směsi s popílkem pro konstrukční vrstvy   § 6
      vozovek a pro násypy a zásypy při stavbě pozemních
      komunikací
--------------------------------------------------------------------------
12     Popílky a směsi s popílkem pro zásypy a násypy    § 5
      pro stavby mimo pozemních komunikací
--------------------------------------------------------------------------
13     Zásypový materiál určený k likvidaci hlavních     § 5
      a starých důlních děl zasypáním
--------------------------------------------------------------------------
14     Granulát pro kolejové lože a obslužné komunikace   § 5
      báňských provozů
      Granulát a aditivovaný granulát do výsypek      § 5
      povrchových dolů pro násypy a zásypy při zahlazování
      důlní činnosti
      Granulát pro rekultivaci báňských výsypek       § 5
--------------------------------------------------------------------------
15     Výrobky pro zpevněné venkovní povrchy         § 8
      dlažební prvky (s hladkým nebo plastickým povrchem),
      např. dlažební kostky, dlažební desky, obrubníky,
      kvádry, sklobetonové chodníkové světlíky; povrchově
      upravené plechové kryty; břidlicové desky; dlaždice;
      mozaiky; pálené dlaždice; teracové dlaždice; plechová
      mřížovina; vegetační dílce, výrobky pro přejezdy;
      silniční dílce a rošty pro povrchy chodníků
      a dopravních ploch
--------------------------------------------------------------------------
16     Kamenivo pro drážní stavby              § 5
--------------------------------------------------------------------------
17     Pojiva ze syntetických pryskyřic           § 5a
--------------------------------------------------------------------------
18     Výrobky pro stabilizaci hornin a zemin jinde     § 7
      neuvedené
--------------------------------------------------------------------------
19     Prefabrikované výrobky pro odvodnění z pozemních   § 7
      a inženýrských staveb (např. plastové drenážní
      systémy, odvodňovací žlábky kromě betonových)
--------------------------------------------------------------------------
20     Horninové kotvy určené k trvalému zabudování     § 6
--------------------------------------------------------------------------
21     Předpínací systémy stavebních konstrukcí a jejich   § 5a
      prvky (vč. kanálků a pouzder)
--------------------------------------------------------------------------
22     Systémy pro přístup na střechu, lávky a stupadla

      a) pro použití, na která se vztahují požadavky
      z hlediska tříd namáhání střech při působení
      vnějšího požáru
      - výrobky vyžadující zkoušení             § 7
      - výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení   § 8

      b) pro použití jiná                  § 7
--------------------------------------------------------------------------
23     Tažené kompozitní profily

      a) pro použití s požadovanou reakcí na oheň      § 5a

      b) pro použití s požadovanou požární odolností    § 5a

      c) pro použití s požadavky na mechanické vlastnosti  § 7
      nebo hygienu a ochranu zdraví nebo bezpečnost při
      užívání nebo tepelně technické vlastnosti

      d) pro použití jiná                  § 8
--------------------------------------------------------------------------
24     Protihluková zařízení a stěny pro použití jiná než  § 7
      je uvedeno v bodu 9.5.e) (například k železnicím a
      u jiných hlučných zařízení)
--------------------------------------------------------------------------
25     Protipovodňové zábrany s trvale instalovaným     § 7
      základovým systémem
--------------------------------------------------------------------------
26     Prefabrikované stavební jednotky           § 6
--------------------------------------------------------------------------
27     Sestavy pro chladírenské sklady            § 6
--------------------------------------------------------------------------

10. Technická zařízení staveb

--------------------------------------------------------------------------
Poř.    Název skupiny výrobků                 Postup
číslo                              posuz.
                                 shody
--------------------------------------------------------------------------
 1     Prefabrikované komíny (prvky na výšku podlaží),    § 6
      komínové vložky (prvky nebo bloky), vícevrstvé
      komíny (prvky nebo bloky), jednovrstvé komínové
      bloky, díly volně stojících komínů a přilehlých
      komínů
--------------------------------------------------------------------------
 2     Komínové hlavy                    § 8
--------------------------------------------------------------------------
 3         Stabilní požární systémy (výrobky pro požární     § 5a
      poplach/detekci, stabilní hašení požárů, řízení
      požáru a kouře a pro potlačování výbuchu)
--------------------------------------------------------------------------
 4     Požární uzávěry mimo výrobky uvedené         § 5
      pod poř. číslem 1 v tab. 8
--------------------------------------------------------------------------
 5     Zařízení pro přípravu teplé vody a ústřední      § 7
      vytápění s výjimkou zařízení spalujících plynná
      paliva, tepelná čerpadla
--------------------------------------------------------------------------
 6     Zařízení pro vytápění vnitřních prostor na pevná
      a kapalná paliva

      a) v budovách                     § 7

      b) pro použití, na která se vztahují požadavky
      reakce na oheň s předepsanou úrovní

      A11, A21, B1, C1                  § 5a
      A12, A22, B2, C2, D, E              § 7
      (A1 až E)3, F                    § 8
--------------------------------------------------------------------------
 7     Zařízení pro vytápění vnitřních prostor
      bez vlastního zdroje energie

      a) v budovách                     § 7

      b) pro použití, na která se vztahují požadavky
      reakce na oheň s předepsanou úrovní

      A11, A21, B1, C1                  § 5a
      A12, A22, B2, C2, D, E              § 7
      (A1 až E)3, F                    § 8
--------------------------------------------------------------------------
 8     Chladicí, vzduchotechnická a klimatizační       § 7
      zařízení, klimatizační jednotky
--------------------------------------------------------------------------
 9     Rozvodné systémy vzduchotechnických
      a klimatizačních zařízení

      a) pro použití, na která se vztahují požadavky    § 5a
      na požární bezpečnost

      b) pro použití, na která se nevztahují požadavky   § 8
      na požární bezpečnost
--------------------------------------------------------------------------
10     Upevňovací prvky a upevňovací systémy pro potrubní
      rozvody a rozvody vzduchotechniky

      a) pro použití, na která se vztahují požadavky    § 5a
      na požární bezpečnost

      b) pro použití, na která se nevztahují požadavky   § 8
      na požární bezpečnost
--------------------------------------------------------------------------
11     Regulační, směšovací a zdravotně technické armatury,
      filtry a odlučovače systémů pro dopravu a rozvody

      a) vody určené pro lidskou spotřebu          § 5a

      b) kapalin, kromě vody určené pro lidskou spotřebu  § 7
--------------------------------------------------------------------------
12     Nádrže a zásobníky (s objemem nad 300 l)       § 5a
      pro skladování látek ohrožujících životní prostředí
      kromě nádrží a zásobníků pro plyny
--------------------------------------------------------------------------
13     Domovní zásuvky a vidlice               § 7
--------------------------------------------------------------------------
14     Nástěnné rozvaděče pro montáž na povrch a nástěnné
      zapuštěné rozvaděče:

      a) na které se nevztahují požadavky na požární    § 7
      odolnost nebo kouřotěsnost

      b) na které se vztahují požadavky na požární     § 5a
      odolnost nebo kouřotěsnost
--------------------------------------------------------------------------
15     Elektrické a optické kabely:

      a) s třídou reakce na oheň Aca, B1ca, B2ca nebo Cca  § 5

      b) s třídou reakce na oheň Dca, Eca, nebo Fca     § 7
--------------------------------------------------------------------------
16     Systémy pro ochranu kabelových tras proti požáru   § 5a
--------------------------------------------------------------------------
17     Kabelové trasy se zachováním funkčnosti v podmínkách § 5a
      požáru
--------------------------------------------------------------------------

11. Stavební výrobky pro vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn,
  stropů, podlah

--------------------------------------------------------------------------
Poř.    Název skupiny výrobků                 Postup
číslo                              posuz.
                                 shody
--------------------------------------------------------------------------
1     Výrobky pro tuhé podlahové povrchy:

      prvky: dlažební prvky, dlaždice, profily, mozaiky,
      parkety, deskové nebo mřížové kryty, podlahové rošty,
      tuhé laminované podlahoviny, výrobky na bázi dřeva,
      licí a potěrové materiály

      nosné systémy uváděné na trh jako sestavy: přístupové
      rampy, zdvojené podlahy pro vnitřní použití včetně
      uzavřených prostor veřejné dopravy, na které se
      vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

      A1FL1, A2FL1, BFL1, CFL1              § 5a
      A1FL2, A2FL2, BFL2, CFL2, DFL, EFL        § 7
      (A1FL až EFL)3, FFL                 § 8
--------------------------------------------------------------------------
2     Pružné a textilní podlahoviny

      Stejnorodé a nestejnorodé pružné podlahové krytiny
      dodávané ve čtvercích, pásech nebo rolích (textilní
      podlahové krytiny zahrnující čtverce, plastové
      a pryžové pásy (aminoplastové termosetové
      podlahoviny); linoleum a korek; antistatické
      povlaky; volně kladené podlahové čtverce; pružné
      laminované podlahoviny pro vnitřní použití,
      na které se vztahují požadavky reakce na oheň
      s předepsanou úrovní

      A1FL1, A2FL1, BFL1, CFL1              § 5a
      A1FL2, A2FL2, BFL2, CFL2, DFL, EFL        § 7
--------------------------------------------------------------------------
3     Pružné a textilní podlahoviny

      Stejnorodé a nestejnorodé pružné podlahové krytiny  § 8
      dodávané ve čtvercích, pásech nebo rolích (textilní
      podlahové krytiny zahrnující čtverce, plastové
      a pryžové pásy (aminoplastové termosetové
      podlahoviny); linoleum a korek; antistatické
      povlaky; volně kladené podlahové čtverce; pružné
      laminované podlahoviny pro venkovní použití
--------------------------------------------------------------------------
4     Vnější a vnitřní obkladové prvky, desky, profily,   § 7
      panely, fasádní obklady (například obklady
      a profily z plastů, kompozitních materiálů,
      cihelných pásků, vláknocementových desek, prvky
      pro povrchové úpravy stěn a podhledů, tvarovaná
      chemicky odolná kamenina a keramické kachle)
--------------------------------------------------------------------------
5     Panely, obkladové desky, prvky a profily, fasádní
      obklady, zavěšené podhledy, závěsné kostry,
      krytiny v rolích a šindele

      a) pro použití, na která se vztahují požadavky    § 5a
      na požární bezpečnost     staveb, včetně šíření
      plamene po povrchu a odkapávání hmot z podhledů
      nebo bezpečnost při užívání nebo hygienické požadavky

      b) pro použití, na která se vztahují tepelně nebo   § 7
      nebo zvukově izolační požadavky

      c) pro použití, na která se vztahují požadavky
      reakce na oheň s předepsanou úrovní

      A11, A21, B1, C1                  § 5a
      A12, A22, B2, C2, D, E              § 7
      (A1 až E)3, F                    § 8
--------------------------------------------------------------------------
6     Sádrokartonové desky, omítky a tence laminované
      podhledové prvky, sádrovláknité desky
      a kompozitní panely (lamináty), včetně příslušných
      doplňkových výrobků

      a) v požárních stěnách, příčkách nebo stropech
      (nebo jejich obkladech), na které se vztahují
      požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

      A11, A21, B1, C1                  § 5a
      A12, A22, B2, C2, D, E              § 7
      (A1 až E)3, F                    § 8

      b) ve stěnách, příčkách nebo stropech, zamýšlených  § 5a
      pro zvýšení požární odolnosti konstrukčních prvků
      a/nebo pro dělení budov na požární úseky
--------------------------------------------------------------------------

12. Stavební výrobky pro hygienická zařízení a ostatní speciální
  výrobky

--------------------------------------------------------------------------
Poř.    Název skupiny výrobků                 Postup
číslo                              posuz.
                                 shody
--------------------------------------------------------------------------
1     Výlevky, umyvadla a společné umývací žlaby,      § 8
      koupací vany, sprchové mísy, bidety, pisoáry,
      záchodové mísy, suché, chemické a kompostovací
      záchody, macerační záchody (záchody se zařízením
      na zmenšování objemu fekálií), turecké (dřepové)
      záchody, splachovací nádržky, vířivé vany, sprchové
      a vanové zástěny a přepážky a prefabrikované
      hygienické buňky
--------------------------------------------------------------------------
2     Stavebnicové veřejné záchody a prefabrikované
      záchodové kabiny s povrchovými úpravami z materiálů
      spadajících z hlediska reakce na oheň do tříd

      A11, A21, B1, C1                  § 5a
      A12, A22, B2, C2, D, E              § 7
      (A1 až E)3, F                    § 8
--------------------------------------------------------------------------
3     Výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu    § 7
      a orientace:
      - madla,
      - sklopná sedátka do sprchových koutů,
      - zvedací zařízení pro přemístění osob,
      - dlažební kostky a dlažební desky se speciální
       hmatovou úpravou pro zrakově postižené,
      - akustické orientační a informační majáky
       pro zrakově postižené
--------------------------------------------------------------------------
POZNÁMKY:

1) Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního
  procesu vede k lepší klasifikaci z hlediska reakce na oheň
  (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením organických
  materiálů)
2) Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka 1)
3) Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na
  oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise
  96/603/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2000/605/ES)

  Vysvětlivky:

  Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb podle
  výsledků zkoušek reakce na oheň je uvedena v ČSN EN 13501-1. Požární
  klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb podle výsledků
  zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení je uvedena
  v ČSN EN 13501-2.

  Požadavky na požární odolnost a reakci na oheň budou stanoveny v
  revidované ČSN 73 0810.

  Výsledky zkoušek stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot podle
  zrušené ČSN 73 0862 platí do 31.12.2007, pokud jejich platnost není
  jinak omezena.

  Stupně hořlavosti podle ČSN 73 0862 lze využít do 31.12.2007.

  Příl.3

  I. Požadavky na systém řízení výroby

  1. Výrobce je odpovědný za organizaci zavedení a udržování účinného
  systému řízení výroby. Úkoly a odpovědnosti v organizaci řízení výroby
  je nutné dokumentovat a tuto dokumentaci udržovat v aktuálním stavu. V
  každém provozu může výrobce delegovat tuto činnost na osobu mající
  nezbytné oprávnění k:

  a)  určení  postupů pro činnost při posuzování shody výrobku v
  přiměřených stádiích,

  b) určení a zaznamenání každého případu neshody,

  c) určení postupů k nápravě případů neshody.

  2. Výrobce musí vypracovat a udržovat v aktuálním stavu dokumentaci o
  systému řízení výroby, který uplatňuje. Dokumentace a postupy výrobce
  mají být přiměřené výrobku a výrobnímu procesu. Systém řízení výroby
  musí dosáhnout přiměřenou úroveň důvěry ve shodu výrobku. To zahrnuje:

  a) přípravu dokumentovaných postupů a instrukcí týkajících se operací
  řízení výroby v souladu s požadavky norem, technických předpisů,
  stavebního technického osvědčení nebo technických dokumentů,

  b) účinné zavedení těchto postupů a instrukcí,

  c) zaznamenávání těchto operací a jejich výsledků,

  d) využití těchto výsledků k nápravě všech odchýlení a jejich důsledků,
  řešení všech z toho vyplývajících situací neshody a popřípadě revize
  systému řízení výroby, aby se příčina neshody odstranila.

  3. Systém řízení výroby zahrnuje některé nebo všechny z těchto operací:

  a) specifikování a ověřování surovin a složek,

  b) kontroly a zkoušky, které se mají se stanovenou četností provádět
  během výroby, popřípadě postupy pro provádění nerozebíratelných spojů
  včetně  dokladů  o  odborné způsobilosti pracovníků provádějících
  nerozebíratelné  spoje a nedestruktivní kontrolu nerozebíratelných
  spojů,

  c) ověřování a zkoušky, které se mají provádět na hotových výrobcích s
  četností, která může být stanovená v normách, technických předpisech,
  stavebním  technickém  osvědčení  nebo  technických dokumentech a
  přizpůsobená výrobku a jeho výrobním podmínkám.

  Operace uvedené v písmenu b) jsou zaměřeny na výrobek ve stádiu
  polotovaru i na zařízení, na kterých se mají zkoušky provádět, na
  jejich seřízení a vybavení apod. Volba těchto kontrol a zkoušek a
  jejich četnost se opírá o druh a složení výrobku, výrobní proces a jeho
  složitost,  citlivost  charakteristik  výrobku na změny výrobních
  parametrů apod.

  Pokud jde o operace uvedené v písmenu c), neexistuje-li žádná kontrola
  hotových výrobků v době jejich uvádění na trh, musí výrobce zajistit,
  aby balení a přiměřené podmínky manipulace a skladování nepoškodily
  výrobky a aby výrobek zůstal ve shodě s určenými normami, technickými
  předpisy nebo stavebním technickým osvědčením.

  II. Ověřování a zkoušky

  Výrobce  musí  vlastnit  nebo mít dostupné technické vybavení a
  zaměstnance, které mu umožní provádět nezbytná ověření a zkoušky. Tento
  požadavek může výrobce splnit uzavřením subdodavatelské smlouvy s
  jednou nebo více organizacemi nebo osobami, které potřebný personál a
  vybavení mají.

  Výrobce a jeho smluvní subdodavatelé musí zajistit, že měřidla pro
  posuzování shody výrobků jsou ověřena nebo zkalibrována v souladu s
  požadavky zvláštního právního předpisu^6) a udržovat je tak, aby
  odpovídaly  příslušným  normám,  technickým  předpisům, stavebnímu
  technickému osvědčení nebo technickým dokumentům.

  III. Zkoušky

  Zkoušky se musí provádět v souladu s plánem zkoušek a v souladu s
  metodami  uvedenými  v normách, technických předpisech, stavebním
  technickém osvědčení nebo technických dokumentech. V případě určitých
  charakteristik je však možné, aby norma, stavební technické osvědčení
  nebo jiné technické dokumenty poskytovaly možnost použít nepřímou
  zkušební metodu, pokud se může zavést určitá korelace nebo ověřitelný
  vztah mezi stanovenou charakteristikou X - charakteristikou, která se
  má ověřit - a jinou charakteristikou Y, kterou lze měřit snadněji a
  spolehlivěji nežli charakteristiku X. Nepřímé zkušební metody se mohou
  použít, jsou-li průkazně validovány.

  V závislosti na stanoveném postupu posuzování shody mohou být počáteční
  zkoušky typu prováděny samotným výrobcem nebo autorizovanou osobou.

  IV. Protokoly o zkouškách

  Výrobce musí vypracovávat a uchovávat záznamy, které poskytují důkaz o
  tom, že výrobek byl zkoušen. Tyto záznamy musí dokladovat, že výrobek
  splnil požadavky určených norem, technických předpisů nebo stavebního
  technického osvědčení. Pokud výrobek tato kritéria nesplňuje, uplatní
  se opatření výrobce v případě zjištění neshodných výrobků.

  V. Zacházení s výrobky, které nejsou ve shodě

  Jestliže se kontrolami nebo zkouškami zjistí, že výrobek nesplňuje
  předepsaná kritéria, musí výrobce neprodleně přijmout nezbytná nápravná
  opatření. Neshodné výrobky nebo jejich série se musí uchovávat odděleně
  od ostatních výrobků a řádně identifikovat. Jakmile je zjištěná vada
  napravena, příslušné zkoušky nebo ověření se musí opakovat.

  Pokud výrobky byly uvedeny na trh dříve, než byly výsledky zkoušek nebo
  ověření k dispozici, musí výrobce v rámci dokumentace o provozování
  systému řízení výroby popsat způsob informování zákazníků.

  VI. Záznamy ze systému řízení výroby (registr výrobce)

  Záznamy z provedených kontrol nebo zkoušek prováděných v rámci systému
  řízení výroby vede výrobce v registru v souladu s požadavky § 1 odst. 1
  písm. d) nařízení. Ke všem výsledkům kontrol nebo zkoušek, kterými bylo
  zjištěno nesplnění požadavků norem, technických předpisů, stavebního
  technického osvědčení nebo technických dokumentů, musí být v registru
  uvedena všechna opatření přijatá k nápravě zjištěného stavu.

  VII. Identifikovatelnost

  Odpovědností  výrobce  je uchovávat úplné záznamy o jednotlivých
  výrobcích nebo výrobních sériích, včetně příslušných výrobních detailů
  a charakteristik. Jednotlivé výrobky nebo série výrobků a odpovídající
  výrobní detaily musí být identifikovatelné a vysledovatelné.

  Vybraná ustanovení novel

  Čl.II nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

  Přechodná ustanovení

  1. Do 1 roku po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení lze namísto
  postupů posouzení shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění
  tohoto  nařízení,  použít  postupy stanovené dosavadními právními
  předpisy.

  2. Dokumenty vydané či pořízené při posuzování shody přede dnem nabytí
  účinnosti tohoto nařízení lze využít jako doklady o posouzení shody
  nebo jako podklady pro vyhotovení dokladů o posouzení shody podle
  nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění tohoto nařízení.

  3. Pokud došlo v položkách uvedených v příloze č. 2 k nařízení vlády č.
  163/2002 Sb. ke změnám rozsahu stanovených výrobků nebo postupů
  posuzování shody provedených tímto nařízením, dosavadní autorizace
  zůstávají v platnosti nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti
  tohoto nařízení. Jde-li pouze o změnu spočívající ve změně postupu
  posuzování shody podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění
  účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, na postup podle § 5a
  nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
  účinnosti tohoto nařízení, dosavadní autorizace zůstávají v platnosti.

  4. Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského
  parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování
  informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby
  informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

  Čl. II nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

  Přechodná ustanovení

  1. Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení
  a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi
  související se posoudí podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění
  účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

  2. Dokumenty vydané nebo pořízené při posuzování shody přede dnem
  nabytí účinnosti tohoto nařízení lze využít jako doklady o posouzení
  shody nebo jako podklady pro vyhotovení dokladů o posouzení shody podle
  nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
  účinnosti tohoto nařízení.

  1) Například nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické
  požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů.

  1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9.
  března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění
  stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS,
  v platném znění.

  2) Například § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
  stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška
  č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky
  č. 20/2012 Sb., vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických
  požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zákon č.
  100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
  některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
  prostředí), zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických
  směsích  a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění
  pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné
  energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění
  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb.,
  o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
  nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
  účinky hluku a vibrací, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
  některých dalších zákonů, vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
  nakládání s odpady, vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných
  vlastností odpadů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
  zákonů (vodní zákon), zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a
  omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně
  některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších
  předpisů.

  4) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  6) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.