262/2000 Sb.

  VYHLÁŠKA

  Ministerstva průmyslu a obchodu

  ze dne 14. července 2000,

  kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření

  Změna: 344/2002 Sb.

  Změna: 229/2010 Sb.

  Změna: 125/2015 Sb.

  Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle
  § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000
  Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 2, 3 a 9, § 8 odst. 2 a
  5, § 9 odst. 1 a 2, § 16, § 19 až 21 zákona:

  Postup při schvalování typu stanovených měřidel

  § 1

  (K § 6 zákona)

  (1) Žádost o schválení typu pracovního měřidla stanoveného (dále jen
  "stanovené měřidlo") podávaná u Českého metrologického institutu (dále
  jen "Institut") obsahuje

  a) identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, trvalý pobyt,
  místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní
  jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

  b) identifikační údaje o výrobci, pokud není současně žadatelem,

  c) název stanoveného měřidla a jeho použití,

  d) údaje o deklarovaných metrologických parametrech,

  e) další náležitosti, pokud jsou obsaženy ve vyhláškách ministerstva,
  kterými se stanoví požadavky na jednotlivé druhy stanovených měřidel.

  (2) Žádost se doplňuje o dokumenty, které jsou nutné pro provedení
  technické zkoušky a její vyhodnocení. Jedná se o popis

  a) konstrukce a činnosti,

  b) ochranného opatření zajišťujícího správnou činnost,

  c) prvků pro ovládání a nastavení,

  d) navrhovaného umístění úředních značek,

  e) nákresy obecného uspořádání, a kde je třeba, i podrobné nákresy
  důležitých částí,

  f) schematický nákres znázorňující principy činnosti, a kde je třeba,
  také fotografii.

  (3) Na výzvu Institutu doloží žadatel dokumenty týkající se předchozích
  certifikátů, případně certifikátů vydaných metrologickým orgánem země
  výrobce.

  § 2

  (1) Institut posuzuje dokumenty a provádí zkoušku metrologických
  vlastností daného typu stanoveného měřidla nebo pomocného zařízení ve
  svých laboratořích, v jím schválených laboratořích, v prostorách
  výrobce anebo v místě dodávky nebo instalace stanoveného měřidla.

  (2) Institut zjišťuje další potřebné údaje, stanoví počet a způsob
  výběru vzorků stanovených měřidel, místo a termín zahájení zkoušek.

  (3) Zkouška se týká celé činnosti daného typu stanoveného měřidla za
  normálních podmínek použití, za nichž si musí stanovené měřidlo uchovat
  požadované metrologické vlastnosti.

  (4)  Vzorky stanovených měřidel se po provedení zkoušek vracejí
  žadateli, pokud není dohodnuto jinak. Vzorky se vracejí ve stavu, v
  jakém jsou po zkouškách. Institut může požadovat, aby žadatel zajistil
  uložení vzorku měřidla, který byl posuzován při schvalování typu
  měřidla, po dobu platnosti certifikátu o schválení typu (dále jen
  "certifikát").

  § 3

  Náležitosti certifikátu a značky schválení typu

  (K § 6 odst. 3 zákona)

  (1) O schválení typu vydá Institut certifikát, který obsahuje

  a) výrok o schválení typu stanoveného měřidla,

  b) identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, trvalý pobyt,
  místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní
  jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

  c) údaje o stanoveném měřidle (název, typ, výrobce),

  d) značku schválení typu a určení její velikosti,

  e) dobu platnosti certifikátu,

  f) úřední razítko a podpis oprávněné osoby s uvedením jejího příjmení,
  jména a funkce,

  g) určení místa pro umístění úřední značky na stanoveném měřidle.

  (2) Přílohou certifikátu je protokol o technické zkoušce, který
  obsahuje výsledky přezkoušení daného typu doplněné o popisy, nákresy a
  schémata nutné pro identifikaci typu a objasnění jeho funkce.

  (3) Podobu značky schválení typu na měřidle stanoví příloha č. 1 k této
  vyhlášce.

  (4) Značka schválení typu se umísťuje přímo na stanoveném měřidle. U
  stanovených měřidel, u nichž není umístění značky schválení typu
  technicky proveditelné nebo není účelné, se tato skutečnost uvede v
  certifikátu.

  § 4

  Omezení schválení typu

  (K § 6 odst. 9 zákona)

  V certifikátu mohou být stanovena následující omezení:

  a) omezení doby platnosti na dobu kratší než deset let,

  b) omezení počtu stanovených měřidel příslušného schváleného typu,

  c) omezení použití stanovených měřidel.

  § 5

  Postup při ověřování

  (K § 9 odst. 2 zákona)

  (1) Místem pro uplatnění požadavku na ověření stanoveného měřidla je
  buď  územně  příslušné  pracoviště  Institutu,  nebo autorizované
  metrologické středisko, které je pro požadovaný výkon autorizováno.
  Požadavky na ověření pro následující rok je třeba uplatnit do 31.
  prosince roku předcházejícího, výjimečně do 60 dnů před uplynutím doby
  platnosti  ověření.  Požadavek na ověření nového nebo opraveného
  stanoveného měřidla se uplatňuje po jeho dodání a instalaci nebo po
  provedené opravě. Při zániku platnosti ověření podle § 7 odst. 2 písm.
  b) až e) se požadavek na ověření uplatňuje po zániku platnosti,
  případně po provedené opravě.

  (2) Institut nebo metrologické středisko, které je pro požadovaný výkon
  autorizováno, určí místo, kde se ověřování stanovených měřidel provádí,
  což je zejména vlastní laboratoř Institutu nebo místo instalace
  stanovených měřidel; dále může v případech, kdy je to účelné, stanovit
  hromadné ověřování, při kterém se využívá vyhodnocení výsledků výběru
  ověřovaných stanovených měřidel na základě statistických metod.

  § 6

  Úřední značky

  (K § 9 odst. 2 zákona)

  (1) Ověření stanoveného měřidla se potvrdí opatřením stanoveného
  měřidla úřední značkou na místech určených v certifikátu stanoveného
  měřidla nebo vydáním ověřovacího listu.

  (2) Základem úřední značky je symbol dvouocasého lva, doplněný písmeny
  "CM" přidělenými Institutu, nebo písmeny "K" nebo "CZK" přidělenými
  autorizovaným metrologickým střediskům. Právní význam těchto úředních
  značek je rovnocenný. Úřední značky jsou dále doplněny evidenčním
  číslem,  písmenným  označením  nebo přídavnou značkou ověřujícího
  pracoviště, které přiděluje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii
  a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad"). U úředních značek Institutu
  provedených jako samolepicí štítek může být místo čísla organizační
  jednotky  Institutu  připojen identifikační kód úřední značky. U
  stanovených měřidel, která podléhají následnému ověřování, je úřední
  značka  doplněna posledním dvojčíslím roku, v němž bylo ověření
  provedeno.

  (3) V případech, kdy je pro daný typ stanoveného měřidla certifikátem
  stanoveno umístění více než dvou úředních značek, je při schválení typu
  určena hlavní úřední značka, která je rozhodující pro určení roku
  ověření stanoveného měřidla.

  (4) Úřední značky umísťované na stanoveném měřidle jsou provedeny jako

  a) závěsná plomba s úřední značkou na lícní straně a s posledním
  dvojčíslím letopočtu ověření na rubové straně,

  b) samolepicí štítek,

  c) vyražení, vypálení, leptání, potisk apod., nebo

  d) označení jiným způsobem schváleným Úřadem.

  (5) Značka stanovená touto vyhláškou jako úřední značka musí být
  čitelná a nesmí být použita jinými než oprávněnými subjekty a pro jiné
  účely než pro ověření stanoveného měřidla. Pokud z technických důvodů
  hrozí snížená čitelnost úřední značky uvedené v odstavci 2, upraví ji
  Úřad do jiné podoby.

  (6) Náležitosti ověřovacího listu a grafickou podobu úředních značek
  stanovují přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce.

  § 7

  Doba platnosti ověření

  (K § 9 odst. 1 zákona)

  (1) Doba platnosti ověření stanoveného měřidla stanovená zvláštním
  právním  předpisem^1)  se  počítá  od  začátku kalendářního roku
  následujícího  po roce, v němž bylo ověření stanoveného měřidla
  provedeno.  U  stanovených měřidel a certifikovaných referenčních
  materiálů, pro něž se vystavuje ověřovací list nebo certifikát, se doba
  platnosti počítá ode dne vydání ověřovacího listu nebo certifikátu.

  (2) Platnost ověření stanoveného měřidla zaniká, jestliže

  a) uplynula doba platnosti jeho ověření,

  b) byly provedeny změny nebo úpravy stanoveného měřidla, jež mohou
  ovlivnit jeho metrologické vlastnosti,

  c) stanovené měřidlo bylo poškozeno tak, že mohlo ztratit některou
  vlastnost rozhodnou pro jeho ověření,

  d) byla znehodnocena, popřípadě odstraněna úřední značka, nebo

  e) je zjevné, že i při neporušeném ověření stanoveného měřidla ztratilo
  toto stanovené měřidlo požadované metrologické vlastnosti,

  f) bylo i při neporušeném ověření změněno místo používání stanoveného
  měřidla v případě, kde to stanoví certifikát o schválení typu měřidla
  nebo opatření obecné povahy.

  § 8

  Certifikace referenčních materiálů

  (K § 8 zákona)

  (1) Certifikovaný referenční materiál se uvádí na trh se správným a
  jednoznačným  označením  a s certifikátem referenčního materiálu.
  Certifikovaným  referenčním  materiálem  je i dovezený referenční
  materiál, který byl certifikován v zahraničí příslušnou mezinárodní
  organizací nebo certifikačním orgánem jiného státu.

  (2) Žadatel o certifikaci referenčního materiálu předloží Institutu
  nebo autorizovanému metrologickému středisku žádost o certifikaci,
  která obsahuje

  a) identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, bydliště, místo
  podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno,
  sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

  b) identifikační údaje o výrobci, pokud není současně žadatelem,

  c) popis účelu použití referenčního materiálu,

  d) technický projekt,

  e) výsledky vlastních zkoušek a výsledky mezilaboratorního porovnávání
  vlastností, které mají být certifikovány, pokud jsou k dispozici,

  f) výsledky předešlé certifikace referenčního materiálu, certifikát
  systému jakosti výrobce referenčního materiálu, pokud tento existuje a
  případně další dokumenty, které mohou sloužit k prokázání shody
  referenčního  materiálu  s  požadavky na certifikovaný referenční
  materiál.

  (3) Institut nebo autorizované metrologické středisko na základě
  žádosti výrobce nebo dovozce referenčního materiálu provede zkoušky a
  měření referenčního materiálu ve vlastních laboratořích, popřípadě zadá
  jejich provedení v jiných způsobilých laboratořích, zjištění dalších
  potřebných údajů, vyhodnocení výsledků a výpočet certifikované hodnoty,
  posouzení systému jakosti výrobce referenčního materiálu a vypracování
  závěrečného protokolu o certifikaci referenčního materiálu.

  (4) Pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavcích 2 a 4, Institut
  nebo  autorizované  metrologické  středisko  vydá  certifikát
  certifikovaného  referenčního materiálu. Certifikát certifikovaného
  referenčního materiálu je dokument udávající jednu nebo více hodnot
  vlastností a jejich nejistot a potvrzující, že byly dodrženy nezbytné
  postupy k potvrzení platnosti a návaznosti. Náležitosti certifikátu
  certifikovaného referenčního materiálu stanoví příloha č. 4 k této
  vyhlášce.

  (5) Institut nebo autorizované metrologické středisko provádějící
  certifikaci referenčního materiálu jsou oprávněny provádět u žadatele o
  certifikaci  referenčního materiálu kontroly, zda jsou dodržovány
  podmínky  podle  vydaného certifikátu certifikovaného referenčního
  materiálu.

  § 9

  Autorizace metrologických středisek

  (K § 16 odst. 1 zákona)

  (1) Žádost o autorizaci k ověřování stanovených měřidel nebo k
  certifikaci referenčních materiálů se předkládá Úřadu. Žádost obsahuje

  a) identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, bydliště, místo
  podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno,
  sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

  b)  metrologickou činnost, která má být předmětem autorizace, a
  technickou  specifikaci  předmětných  stanovených  měřidel  nebo
  certifikovaných referenčních materiálů, včetně soupisu metodik výkonů,
  pro které je autorizace požadována,

  c) seznam etalonů a etalonážního zařízení a dalšího technického
  vybavení s uvedením příslušných parametrů,

  d) specifikaci provozních a prostorových podmínek včetně umístění
  příslušného pracoviště,

  e)  doklady  o  odborné  způsobilosti zaměstnanců zabezpečujících
  metrologickou činnost podle podmínek stanovených Úřadem.

  (2) Úřad může vydat rozhodnutí o autorizaci metrologického střediska,
  pokud žadatel splňuje tyto podmínky:

  a) je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem,

  b) je vybaven etalony a dalším zařízením potřebným k provádění
  příslušných technických a administrativních úkonů,

  c)  má  zaměstnance  způsobilé k úkonům v rozsahu autorizace s
  odpovídajícími znalostmi a schopnostmi,

  d) nemá finanční nebo jiné zájmy, které by mohly ovlivnit výsledky
  metrologické  činnosti, která je předmětem autorizace; v případě
  autorizace k následnému ověřování stanovených měřidel ověřovaných na
  místě používání a zároveň určených pro stanovení množství při přímém
  prodeji veřejnosti nesmí být autorizovaný subjekt uživatelem, výrobcem,
  opravcem, dovozcem ani distributorem těchto měřidel a

  e) prokázal metrologickou, technickou a personální způsobilost k
  ověřování stanovených měřidel předložením k tomu zákonem stanovených
  osvědčení nebo osvědčení o akreditaci.

  (3) Úřad při udělení autorizace vydá rozhodnutí o autorizaci a přidělí
  autorizovanému  metrologickému  středisku  úřední  značku  ověření
  stanoveného měřidla. V podmínkách autorizace kromě základních požadavků
  a povinností stanoví zejména

  a) rozsah metrologické činnosti v rámci autorizace,

  b) specifikaci etalonů a dalšího přístrojového vybavení, se zajištěním
  jejich metrologické návaznosti,

  c)  metodiky  ověřování  stanovených  měřidel  nebo  certifikace
  certifikovaných referenčních materiálů ve vztahu k předmětu a rozsahu
  autorizace,

  d) seznam zaměstnanců zabezpečujících metrologickou činnost v rozsahu
  autorizace.

  § 10

  Registrace subjektů opravujících nebo provádějících montáž stanovených
  měřidel

  (1) Žádost o registraci pro opravy a montáž stanovených měřidel se
  předkládá Institutu. Žádost obsahuje

  a) identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, bydliště, místo
  podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno,
  sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

  b) předmět činnosti (oprava, montáž),

  c)  věcnou specifikaci stanovených měřidel, která jsou předmětem
  registrované činnosti, se zajištěním jejich metrologické návaznosti,

  d) specifikaci ostatních technických, personálních a prostorových
  podmínek pro provádění úkonů v rozsahu registrace,

  e) jméno zaměstnance odpovědného za činnost v rozsahu registrace.

  § 11

  Podmínky pro registraci a osvědčení o registraci

  (K § 19 zákona)

  (1) Institut provede registraci a vydá osvědčení o registraci, jestliže
  žadatel splňuje následující podmínky:

  a) je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem,

  b) má technické vybavení pro zajištění návaznosti stanovených měřidel,
  která jsou předmětem registrace,

  c) má zpracované postupy pro zajištění návaznosti stanovených měřidel,
  která jsou předmětem registrace,

  d) prokáže odbornou způsobilost zaměstnanců pro kvalifikované provádění
  činností, které jsou předmětem registrace (vyučení v oboru, zaškolení u
  výrobce),

  e)  určí  zaměstnance odpovědného za činnosti prováděné v rámci
  registrace, včetně příslušných pravomocí.

  (2) Součástí osvědčení o registraci jsou podmínky, které je povinen
  registrovaný subjekt při provádění činností v rozsahu registrace
  dodržovat. Plnění těchto podmínek se považuje za důvod provedené
  registrace.

  § 12

  zrušen

  § 13

  Náležitosti žádosti o autorizaci k úřednímu měření a podmínky pro
  autorizaci

  (K § 21 zákona)

  (1) Žádost o autorizaci k výkonu úředního měření se předkládá Úřadu a
  obsahuje

  a) identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, bydliště, místo
  podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno,
  sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

  b) obor nebo obory měření, včetně měřicích rozsahů a dosahovaných
  nejistot měření, které mají být předmětem autorizace k výkonu úředního
  měření,

  c) seznam a metrologické parametry měřidel určených k provádění
  úředního měření,

  d) seznam normativně technické dokumentace vztahující se k příslušnému
  měření,

  e)  certifikát  o  odborné  způsobilosti  úředního měřiče vydaný
  akreditovaným  certifikačním  orgánem  nebo  osvědčení  o odborné
  způsobilosti úředního měřiče vydané Úřadem,

  f)  zákonem  předepsané  osvědčení  o  technické  a metrologické
  způsobilosti,

  g) důvody, pro něž je udělení autorizace vyžadováno,

  h) doklady způsobilosti, pokud jsou pro daný obor měření vyžadovány
  jinými právními předpisy.

  (2) Úřad při udělení autorizace vydá rozhodnutí o autorizaci s
  vymezením předmětu autorizace. Úřad je oprávněn autorizaci omezit
  stanovením doby platnosti nebo i jinak.

  (3) Autorizaci k výkonu úředního měření lze udělit, jestliže žadatel
  splňuje následující podmínky:

  a) je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem,

  b) vlastní měřidla nezbytná k úřednímu měření nebo má smluvně zajištěnu
  jejich dostupnost a prokáže jejich metrologickou návaznost,

  c) doloží postupy pro jednotlivé druhy měření, které jsou předmětem
  autorizace,

  d) doloží osvědčení o technické a metrologické způsobilosti k výkonu
  úředního měření,

  e) doloží odbornou způsobilost osvědčením o odborné způsobilosti
  úředního měřiče podle podmínek stanovených Úřadem.

  (4) Náležitosti dokladu o úředním měření a grafická podoba otisku
  razítka subjektu autorizovaného k úřednímu měření jsou uvedeny v
  příloze č. 9.

  § 14

  Symbol "e" a náležitosti osvědčení o metrologické kontrole hotově
  baleného zboží

  K provedení § 9a zákona je v příloze č. 6 k této vyhlášce stanovena
  grafická podoba symbolu "e" a v příloze č. 7 k této vyhlášce
  náležitosti osvědčení o metrologické kontrole hotově baleného zboží a
  náležitosti osvědčení o metrologické kontrole lahví používaných jako
  odměrné obaly pro hotově balené zboží.

  § 14a

  Náležitosti osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla a náležitosti
  zkušebního protokolu

  (K § 11a odst. 2)

  (1) Osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla musí obsahovat:

  a) název „Osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla“,

  b) identifikační údaje Institutu nebo subjektu, který osvědčení vydal,

  c) číslo osvědčení,

  d) počet stran osvědčení a jeho příloh,

  e) datum vydání,

  f) identifikační údaje žadatele o přezkoušení stanoveného měřidla,

  g) identifikační údaje stanoveného měřidla, a to název (druh), výrobce,
  typ měřidla, výrobní číslo, nebo další identifikační označení,

  h) výrok o výsledku přezkoušení stanoveného měřidla včetně výroku o
  shodě se stanovenými požadavky a identifikace použitého kriteriálního
  předpisu,

  i) výrok o platnosti nebo neplatnosti ověření stanoveného měřidla, v
  případě neplatnosti ověření důvody neplatnosti,

  j) datum a místo provedení přezkoušení,

  k) identifikační číslo zkušebního protokolu,

  l) prohlášení, že osvědčení o přezkoušení a zkušební protokol nesmí být
  bez písemného souhlasu toho, kdo jej vydal, rozmnožovány jinak než celé
  a

  m) podpis odpovědného zaměstnance a razítko Institutu nebo subjektu,
  který osvědčení vydal.

  (2) Přílohou osvědčení o přezkoušení je zkušební protokol, který má
  tyto náležitosti:

  a) název „Zkušební protokol“,

  b) identifikační údaje Institutu nebo subjektu, který zkušební protokol
  vydal,

  c) číslo zkušebního protokolu,

  d) celkový počet stran zkušebního protokolu,

  e) datum vydání zkušebního protokolu,

  f) identifikační údaje stanoveného měřidla, a to název (druh), výrobce,
  typ, výrobní číslo, popřípadě další údaje (například měřicí rozsah),

  g) identifikační údaje dokumentu, který byl aplikován jako předpis
  stanovující metrologické a technické požadavky na měřidlo a metodu
  zkoušení pro přezkoušení, případně i identifikační údaje pracovního
  postupu použitého pro přezkoušení,

  h) výsledky vnější prohlídky včetně posouzení stanovených označení,
  která mají být umístěna na stanoveném měřidle, a posouzení, zda
  stanovené  měřidlo je způsobilé k technické zkoušce; pokud není
  způsobilé, důvody nezpůsobilosti tohoto měřidla,

  i) datum a místo provedení přezkoušení,

  j) prohlášení, že zkušební protokol nesmí být bez písemného souhlasu
  toho, kdo jej vydal, rozmnožován jinak než celý a

  k) jméno a podpis osoby, která provedla zkoušku, razítko Institutu nebo
  subjektu, který zkušební protokol vydal.

  (3) Pokud je měřidlo způsobilé k technické zkoušce, zkušební protokol
  obsahuje dále tyto údaje:

  a) údaje o podmínkách, při kterých bylo přezkoušení provedeno,

  b) identifikační údaje použitých etalonů a údaje o jejich platné
  metrologické návaznosti (číslo kalibračního listu),

  c) výsledky přezkoušení stanoveného měřidla včetně přehledu naměřených
  hodnot a vyhodnocení chyb přezkušovaného měřidla,

  d)  údaj o počátečním a konečném stavu hodnoty měřené veličiny
  přezkušovaného měřidla, pokud to měřidlo umožňuje.

  § 15

  Zrušovací ustanovení

  Zrušují se:

  1. Vyhláška č. 69/1991 Sb., kterou se provádí zákon o metrologii.

  2. Vyhláška č. 231/1993 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška
  Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 69/1991 Sb., kterou se
  provádí zákon o metrologii.

  § 16

  Účinnost

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

  Ministr:

  doc. Ing. Grégr v. r.

  Příl.1

  Značka schválení typu stanoveného měřidla
  
   
  
Mřížka není součástí značky. Slouží jako pomůcka k rozměrovému
určení značky.

YY ......... poslední dvojčíslí roku schválení
ZZZZ ....... pořadové číslo certifikátu schválení typy
XXX ........ trojčíslí oboru a to podle následujícího seznamu
       číselných označení oborů
měření:
délka
111 délková měřidla
113 měřidla odchylek tvaru
114 měřidla úhlu
115 měřidla plochy
116 taxametry
118 kontrolní síta

hmotnost
121 závaží
122 pákové váhy
123 běhounové váhy
124 sklonné váhy
125 kombinované váhy
126 dávkovací váhy
127 pásové váhy
128 elektronické a speciální váhy
129 obilní zkoušeče

objem
131 odměrné nádoby
132 nádrže a sudy
134 hustoměry
135 viskozimetry

průtok
141 objemová průtočná měřidla
142 měřidla protečeného množství vody
143 měřidla protečeného množství plynu
144 analyzátory plynů

stroje na zkoušení materiálů
151 trhací stroje a lisy
152 kyvadlová kladiva
153 tvrdoměry

rychlost
161 otáčkoměry
162 měřiče rychlosti

tlak
171 barometry
172 tonometry
174 měřiče tlaku v pneumatikách motorových vozidel

akustika
181 audiometry, zvukoměry

proud, napětí, výkon
212 měřicí transformátory

elektrická práce
221 elektroměry

kalorimetrie
311 kalorimetrická počitadla měřičů tepla

termometrie
321 teploměry
322 pyrometry

konduktometrie
331 konduktometry

hygrometrie
341 vlhkoměry

geometrická optika
421 refraktometry

ionizující záření
441 měřiče aktivit a dávek
442 měřidla objemové aktivity radonu

  Příl.2

  Náležitosti ověřovacího listu

  Ověřovací list sestává z titulního listu a dalších listů v rozsahu
  podle druhu ověřeného stanoveného měřidla.

  Ověřovací list obsahuje:

  a) identifikační údaje o subjektu, který ověřovací list vydal,

  b) číslo ověřovacího listu,

  c) počet stran ověřovacího listu,

  d) datum vydání,

  e) podpis odpovědného zaměstnance subjektu, který ověřovací list vydal,

  f) úřední razítko,

  g) identifikační údaje o vlastníku stanoveného měřidla,

  h) identifikace stanoveného měřidla (název, výrobce, typ, výrobní
  číslo, měřicí rozsah, rok výroby, příp. další údaje),

  i) údaje o použitých etalonech (název, výrobní číslo, prohlášení o
  metrologické návaznosti na státní etalony),

  j) seznam předpisů včetně nenormalizovaných metod, podle kterých byla
  provedena zkouška a její vyhodnocení,

  k) údaje o odchylkách, doplňcích nebo výjimkách z měřicích metodik,
  příp. další informace, které se vztahují k ověření,

  l) podmínky měření (např. teplota, rel. vlhkost, tlak),

  m) výrok o výsledku zkoušek - stanovené měřidlo vyhovuje požadavkům
  příslušných předpisů včetně uvedení příslušných předpisů,

  n) údaje o umístění úředních značek ověření stanoveného měřidla s
  odvoláním na certifikát schválení typu,

  o) údaje o době platnosti ověření s uvedením případů zániku platnosti
  ověření,

  p) jméno a podpis zaměstnance, který provedl ověření,

  q) datum zkouška,

  r) prohlášení, že ověřovací list nesmí být bez písemného souhlasu
  ověřující laboratoře rozmnožován jinak než celý.

  Příl.3

  1. Úřední značka pro InstitutMřížka není součástí značky. Slouží jako pomůcka k rozměrovému
určení značky.

X .......... evidenční  číslo  oblastní  inspektorátu  Českého
       metrologického institutu

  2. Úřední značka pro autorizovaná metrologická střediska


  
Mřížka není součástí značky. Slouží jako pomůcka k rozměrovému
určení značky.

X .......... evidenční číslo nebo písemný symbol autorizovaného
       metrologického střediska

Poznámka: značku K X na obr. ve vodorovné poloze lze alternativně
znázornit zaobleně a umístit ve spodní části kruhu soustředného s
okrajem. Značku lze po souhlasu Úřadu doplnit o další ochranné
prvky proti zneužití.

  3. Úřední značka pro autorizovaná metrologická střediska, která ověřují
  tachografyMřížka není součástí značky. Slouží jako pomůcka k rozměrovému
určení značky.

X .......... evidenční číslo nebo písemný symbol autorizovaného
       metrologického střediska

  4. Značka posledního dvojčíslí roku ověření stanoveného měřidla jako
  součást úřední značky


  
  Mřížka není součástí značky. Slouží jako pomůcka k rozměrovému určení
  značky.

  5.1. Úřední značka pro Institut (provedení jako samolepicí štítek) 1.
  alternativa


  
Mřížka není součástí značky. Slouží jako pomůcka k rozměrovému
určení značky.

X .......... evidenční  číslo  oblastní  inspektorátu  Českého
       metrologického institutu

OO ......... poslední dvojčíslí roku ověření stanoveného měřidla

  5.2. Úřední značka s připojeným identifikačním kódem a posledním
  dvojčíslím roku pro Institut

  (provedení jako samolepicí štítek)

  2. alternativa


  
YY ............... poslední dvojčíslí roku ověření stanoveného měřidla
XXXXXXX .......... identifikační kód úřední značky
Úřední značky mohou mít tyto rozměry: (14 x 10) mm nebo (18 x 11,5) mm
nebo (34 x 17,5) mm.

  6. Úřední značka pro autorizovaná metrologická střediska (provedení
  jako samolepicí štítek)


  
Mřížka není součástí značky. Slouží jako pomůcka k rozměrovému
určení značky.

X .......... evidenční číslo nebo písemný symbol autorizovaného
       metrologického střediska

OO ......... poslední dvojčíslí roku ověření stanoveného měřidla

  7. Úřední značka pro autorizovaná metrologická střediska ověřující
  tachografy (provedení jako samolepicí štítek)


  
Mřížka není součástí značky. Slouží jako pomůcka k rozměrovému
určení značky.

X .......... evidenční číslo nebo písemný symbol autorizovaného
       metrologického střediska

  Příl.4

  Náležitosti certifikátu certifikovaného referenčního materiálu

  Certifikát certifikovaného referenčního materiálu sestává z titulního
  listu a dalších listů v rozsahu podle počtu certifikovaných hodnot.

  Certifikát certifikovaného referenčního materiálu obsahuje:

  a) identifikační údaje o subjektu, který certifikovaného referenčního
  materiálu vydal

  b) název certifikátu certifikovaného referenčního materiálu,

  c) číslo certifikátu certifikovaného referenčního materiálu,

  d) počet stran certifikátu certifikovaného referenčního materiálu,

  e)  datum  vydání  a  doba platnosti certifikátu certifikovaného
  referenčního materiálu,

  f)  podpis  odpovědného  zaměstnance  subjektu,  který certifikát
  certifikovaného referenčního materiálu vydal,

  g)  úřední  razítko  Institutu nebo autorizovaného metrologického
  střediska, nebo případně razítko akreditovaného výrobce certifikovaného
  referenčního materiálu,

  h) název certifikovaného referenčního materiálu,

  i) výrobce, kód a číslo dávky certifikovaného referenčního materiálu,

  j) popis certifikovaného referenčního materiálu,

  k) účel použití, určení certifikovaného referenčního materiálu,

  l)  podmínky  pro  správné používání certifikovaného referenčního
  materiálu včetně údajů o rizikovém stavu,

  m) úroveň homogenity certifikovaného referenčního materiálu,

  n) certifikovaného hodnoty a jejich nejistoty,

  o) návaznost realizace jednotek, ve kterých jsou vyjadřovány hodnoty
  certifikovaného referenčního materiálu,

  p) metody použité ke stanovení hodnot certifikovaného referenčního
  materiálu,

  q) seznam participujících laboratoří,

  r) stabilita certifikovaného referenčního materiálu,

  s) jméno a podpis zaměstnance, který certifikovaného referenčního
  materiálu vypracoval,

  t) datum certifikovaného referenčního materiálu.

  Příl.5

  zrušena

  Příl.6

  Grafická podoba symbolu "e" pro značení hotově baleného zboží, které
  splňuje požadavky zvláštního právního předpisu


  
  Příl.7

  nadpis vypuštěn

  1. Vzor osvědčení o metrologické kontrole hotově baleného zboží  2. Vzor osvědčení o metrologické kontrole lahví používaných jako
  odměrné obaly pro hotově balené zboží  Příl.8

  Grafická podoba otisku razítka autorizovaného metrologického střediska  Příl.9

  Náležitosti dokladu o úředním měření a grafická podoba otisku razítka
  subjektu autorizovaného k úřednímu měření

  Doklad  o  úředním měření je veřejnou listinou a obsahuje tyto
  náležitosti:

1. Záhlaví obsahující název  a sídlo autorizovaného subjektu
  s textem:
  Subjekt autorizovaný k výkonu úředního měření rozhodnutím ÚNMZ
  č. j.. . . .
  ze dne . . .

  2. Nadpis Doklad o úředním měření č. . . /. . (letopočet).

  3. Objednavatel úředního měření a č. j. (značka) žádosti nebo smlouvy.

  4. Předmět měření.

  5. Popis a identifikační údaje předmětu měření.

  6. Datum měření.

  7. Ovlivňující okolnosti nebo podmínky měření.

  8. Měřidlo nebo měřidla použitá pro úřední měření (druh, typ, rozsah,
  metrologická návaznost).

  9. Použitá měřicí metoda.

  10. Výsledky měření.

  11. Ostatní potřebné údaje o měření (např. o odběru vzorků).

  12. Místo a datum vydání dokladu o úředním měření.

  13. Jméno a podpis úředního měřiče.

  14. Otisk razítka subjektu autorizovaného k úřednímu měření.

  Pro úřední měření v oboru hmotnosti (úřední vážení) se doklad přiměřeně
  upraví. Úřad rovněž může ve zvláštních případech schválit doplnění
  osvědčení o potřebné body.


  
  Vybraná ustanovení novel

  Čl. II vyhlášky č. 125/2015 Sb.

  Přechodné ustanovení

  Úřední značky Českého metrologického institutu umístěné na měřidle v
  provedení samolepicí štítek vzor 5.2 podle vyhlášky č. 262/2000 Sb., ve
  znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají
  nadále v platnosti až do zániku platnosti ověření měřidla podle § 7
  vyhlášky č. 262/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  1) Vyhláška č. 263/2000 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému
  ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.