174/1968 Sb.

  ZÁKON

  ze dne 20.prosince 1968

  o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

  Změna: 575/1990 Sb.

  Změna: 159/1992 Sb.

  Změna: 47/1994 Sb.

  Změna: 71/2000 Sb.

  Změna: 124/2000 Sb.

  Změna: 151/2002 Sb., 320/2002 Sb.

  Změna: 436/2004 Sb.

  Změna: 253/2005 Sb.

  Změna: 189/2008 Sb.

  Změna: 223/2009 Sb.

  Změna: 341/2011 Sb.

  Změna: 264/2016 Sb.

  nadpis vypuštěn

  § 1

  Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
  vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně k
  tomuto účelu Ministerstvem práce a sociálních věcí.^1) Je-li zřízeno
  více organizací státního odborného dozoru, vymezí jejich působnost
  Ministerstvo práce a sociálních věcí při jejich zřízení.

  § 2

  Organizace státního odborného dozoru jsou podřízeny Státnímu úřadu
  inspekce práce. Ministr práce a sociálních věcí jmenuje a odvolává
  ředitele organizací státního odborného dozoru.

  nadpis vypuštěn

  § 3

  (1) Působnost organizací státního odborného dozoru se vztahuje na
  všechny právnické osoby (dále jen "organizace") a na fyzické osoby
  provozující podnikatelskou činnost, pokud jde o provozování této
  činnosti, (dále jen "podnikající fyzické osoby").

  (2) Působnost organizací státního odborného dozoru se nevztahuje

  a) na činnost, pracoviště a technická zařízení podléhající podle
  zvláštních předpisů dozoru orgánů státní báňské správy,

  b) na technická zařízení, podléhající podle zvláštních předpisů dozoru
  orgánů na úseku obrany, dopravy a informatiky, na objekty, s nimiž je
  příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, organizační složka státu,
  která je zřízena k plnění úkolů Ministerstva vnitra, nebo Generální
  inspekce bezpečnostních sborů a na technická zařízení, která jsou
  vybranými zařízeními nebo jejich částmi podle atomového zákona,

  c) na technická zařízení, před jejich uvedením na trh, jsou-li
  stanovená  k posuzování shody podle zvláštního zákona,^1b) pokud
  nařízení vlády, vydané k jeho provedení, nestanoví jinak.

  § 4

  zrušen

  § 5

  zrušen

  § 6

  zrušen

  § 6a

  (1) Organizace státního odborného dozoru podle § 1 při provádění dozoru
  nad bezpečností vyhrazených technických zařízení

  a)  podávají odborná a závazná stanoviska o tom, zda jsou při
  projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách,
  údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky
  bezpečnosti technických zařízení,

  b) ve stanovených případech provádějí prohlídky, řídí a vyhodnocují
  zkoušky,  kterými  osvědčují, zda vyhrazená technická zařízení a
  materiály použité k jejich zhotovení splňují požadavky předpisů o
  zajištění bezpečnosti technických zařízení; ve stanovených případech
  potvrzují úspěšné výsledky zkoušek,

  c) ve stanovených případech prověřují odbornou způsobilost organizací a
  podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím,
  zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny a
  vydávají jim k tomu oprávnění,

  d) prověřují odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím,
  opravám, montážím nebo obsluze vyhrazených technických zařízení a
  vydávají jim o tom osvědčení.

  (2) Pověření pracovníci organizace státního odborného dozoru jsou
  oprávněni  vstupovat do prostoru organizací a provozních prostor
  podnikajících fyzických osob za účelem provedení dozoru a k jeho
  provedení vyžadovat potřebné doklady, informace a vytvoření podmínek.

  (3) Organizace státního odborného dozoru provádějí činnosti podle
  odstavce  1  za  poplatky stanovené prováděcím předpisem vydaným
  Ministerstvem práce a sociálních věcí po dohodě s Ministerstvem
  financí.

  (4) Oprávnění k výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených
  technických zařízení a k plnění nádob plyny podle odstavce 3 vzniká též
  marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném
  pohybu služeb^1c).

  § 6b

  (1) Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou
  ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru
  podle tohoto zákona. Jsou to technická zařízení tlaková, zdvihací,
  elektrická a plynová.

  (2) Podle stupně nebezpečnosti se vyhrazená technická zařízení zařazují
  do tříd, popřípadě skupin a stanoví se způsob prověřování odborné
  způsobilosti organizací, podnikajících fyzických osob a fyzických osob
  k činnostem na těchto zařízeních.

  § 6c

  (1) Organizace a podnikající fyzické osoby

  a) zajistí při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených
  technických zařízení bezpečnostní opatření a provedení prohlídek,
  revizí a zkoušek ve stanovených případech; při výrobě vyhrazených
  tlakových zařízení, nevztahuje-li se na ně platné nařízení vlády vydané
  k provedení zvláštního zákona,^1b)

  b) mohou montovat, opravovat, provádět revize a zkoušky vyhrazených
  technických zařízení, plnit nádoby plyny a vyrábět vyhrazená tlaková
  zařízení, nevztahuje-li se na ně platné nařízení vlády vydané k
  provedení zvláštního zákona,^1b) jen pokud jsou odborně způsobilé a
  jsou držiteli oprávnění podle § 6a odst. 1 písm. c),

  c) zajistí, aby ve stanovených případech zkoušky, revize, opravy,
  montáž nebo obsluhu vyhrazených technických zařízení vykonávaly jen
  fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé, a ve stanovených případech
  jsou též držiteli osvědčení.

  (2)  Předpoklady  odborné způsobilosti organizací a podnikajících
  fyzických osob jsou potřebné technické vybavení a odborná způsobilost
  jejich pracovníků.

  (3) Předpoklady odborné způsobilosti fyzických osob podle odstavce 1
  písm. c) jsou

  a) dosažení věku 18 let,

  b) zdravotní způsobilost podle zvláštních předpisů,^6)

  c) předepsaná kvalifikace,

  d) doba praxe v oboru,

  e) osvědčení podle § 6a odst. 1 písm. d), provádějí-li revize a zkoušky
  vyhrazených technických zařízení, opravy, montáž vyhrazených plynových
  zařízení 1. třídy nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení - kotlů.

  (4) Osvědčení k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydané
  organizací státního odborného dozoru má platnost pět let ode dne
  vydání.

  (5) Při uznávání odborné kvalifikace podle odstavce 1 písm. c), kterou
  fyzická osoba získala v jiném členském státě Evropské unie, jiném
  smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve
  Švýcarské konfederaci, se postupuje podle zákona o uznávání odborné
  kvalifikace^5a). Uznávacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních
  věcí. Před zahájením dočasného nebo příležitostného výkonu činnosti na
  území České republiky fyzickou osobou, která je oprávněna vykonávat
  obdobnou činnost v členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě
  Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci,
  Ministerstvo  práce  a sociálních věcí její odbornou kvalifikací
  ověří^5b).

  nadpis vypuštěn

  § 7

  Organizace  státního  odborného dozoru spolupracují s příslušnými
  odborovými a ústředními odborovými orgány, s příslušnými družstevními
  orgány  a organizacemi družstev, s organizacemi zaměstnavatelů a
  živnostenskými společenstvy, s příslušnými ústředními, místními a
  ostatními orgány státní správy a informují je o opatřeních k odstranění
  závad zjištěných při své činnosti. Všechny tyto orgány a organizace
  jsou povinny poskytovat organizacím státního odborného dozoru na
  požádání podklady a informace potřebné pro výkon tohoto dozoru.

  § 7a

  (1) Pracovníci organizací státního odborného dozoru jsou povinni
  zachovávat  mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v
  souvislosti s výkonem činnosti podle tohoto zákona, a před vstupem do
  prostorů organizací a provozních prostorů podnikajících fyzických osob
  informovat provozovatele.

  (2) Za škodu způsobenou pracovníky uvedenými v odstavci 1 při činnosti
  podle  tohoto zákona odpovídá stát; této odpovědnosti se nemůže
  zprostit.

  § 7b

  (1) Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou

  a) stanoví, která technická zařízení v působnosti orgánů a organizací
  státního odborného dozoru (§ 3) se považují za vyhrazená, a zároveň
  určí jejich zařazení do tříd, popřípadě skupin,

  b) stanoví bližší podmínky kladené na vyhrazená technická zařízení,
  pokud jde o úroveň jejich bezpečnosti, umístění, montáž, opravy,
  provoz, prohlídky, revize, zkoušky a provozní dokumentaci,

  c) blíže vymezí předpoklady kladené na odbornou způsobilost organizací
  a podnikajících fyzických osob z hlediska potřebného technického
  vybavení a odborné způsobilosti jejich pracovníků a stanoví způsob
  prověřování jejich odborné způsobilosti,

  d) blíže vymezí předpoklady kladené na odbornou způsobilost fyzických
  osob z hlediska předepsané kvalifikace a doby odborné praxe v oboru a
  stanoví způsob prověřování jejich odborné způsobilosti.

  (2) Oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí stanovit vyhláškou
  podle odstavce 1 bližší podmínky kladené na bezpečnost vyhrazených
  technických zařízení podle § 6b před jejich uvedením na trh lze použít,
  jen nevztahuje-li se na ně platné nařízení vlády vydané k provedení
  zvláštního zákona.^1b)

  § 7c

  zrušen

  § 8

  (1) Zrušují se:

  a) ustanovení § 13 a 14 zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a
  využití topných plynů (plynárenský zákon), ve znění zákona č. 64/1962
  Sb.,

  b)  vládní  nařízení č. 53/1952 Sb., o zajištění bezpečnosti a
  hospodárnosti provozu některých technických zařízení,

  c) vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č.
  114/1962 Sb., o státním odborném dozoru nad technickým stavem strojů
  používaných v zemědělství a nad bezpečností a ochranou zdraví při práci
  s těmito stroji.

  (2)  Působnost  orgánů na úseku dozoru nad bezpečností práce a
  technických zařízení, vykonávaná dosud podle předpisů uvedených v
  odstavci 1, přechází na orgány zřízené podle tohoto zákona.

  § 9

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.

  Svoboda v. r.

  Smrkovský v. r.

  Ing. Černík v. r.

  Příl.

  zrušena

  Vybraná ustanovení novel

  Čl. II zákona č. 223/2009 Sb.

  Přechodné ustanovení

  Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto
  dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se
  posuzují podle dosavadních právních předpisů.

  1) § 31 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech
  hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České
  republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České
  národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992
  Sb., zákona České národní rady č. 321/1992 Sb., zákona České národní
  rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 189/1993 Sb.

  1b) § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a
  o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

  1c) Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.

  5) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

  5a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
  způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a
  některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o
  uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

  5b) § 36b zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  6) § 6 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění
  pozdějších předpisů.

  Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku Ministerstva
  zdravotnictví o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (registrována
  v částce 2/1968 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.