48/1982 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
         Českého úřadu bezpečnosti práce 
           ze dne 15. dubna 1982 
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
           a technických zařízení 
Změna: 324/1990 Sb. 
Změna: 207/1991 Sb. 
Změna: 352/2000 Sb. 
Změna: 192/2005 Sb. 
 
   Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle § 5 odst. 1 písm. 
d) zákona č. 174/1968 Sb.,  o státním odborném dozoru nad 
bezpečností práce, v dohodě s Českou odborovou radou a příslušnými 
ústředními orgány: 
 
              PRVNÍ ČÁST 
           Všeobecná ustanovení 
 
              PRVNÍ ODDÍL 
 
                § 1 
 
             Rozsah platnosti 
 
   (1) Vyhláška  stanoví  základní  požadavky  k  zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, které jsou organizace 
podléhající  dozoru  orgánů  státního  odborného  dozoru nad 
bezpečností práce a právnické a fyzické osoby, které vykonávají 
podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů6) (dále jen 
"organizace") ve  své výrobní i  nevýrobní činnosti povinny 
zabezpečit. 
 
   (2) Vyhláška se nevztahuje na výrobky stanovené k posuzování 
shody podle zvláštního zákona1) a nařízení vlády2) a na činnosti, 
pracoviště a technická zařízení podléhající podle zvláštních 
předpisů dozoru orgánů státní báňské správy 3) na technická 
zařízení podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů na 
úseku národní obrany, dopravy a spojů a na vybrané objekty 
ministerstev vnitra.4) 
------------------------------------------------------------------ 
 1) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
  a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona 
  č. 71/2000 Sb. 
 2) Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické 
  požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. 
  Nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické 
  požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické 
  kompatibility. 
  Nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické 
  požadavky na strojní zařízení,  ve znění nařízení vlády 
  č. 15/1999 Sb. 
  Nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické 
  požadavky na jednoduché tlakové nádoby, ve znění nařízení 
  vlády č. 80/1999 Sb. 
  Nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické 
  požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití 
  v prostředí s nebezpečím výbuchu. 
  Nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické 
  požadavky na spotřebiče plynných paliv. 
  Nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické 
  požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 227/1999 Sb. 
  Nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické 
  požadavky na tlaková zařízení. 
 3) Zákon č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní 
  zákon). 
  Zákon České národní rady  č. 24/1972 Sb., o organizaci 
  a o rozšíření dozoru státní báňské správy. 
 4) § 3 odst. 4 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru 
  nad bezpečností práce. 
 6) Např. zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, 
  zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, zákon č. 
  173/1988 Sb., o podnikání se zahraniční majetkovou účastí, ve 
  znění zákona č. 112/1990 Sb. 
 
              DRUHÝ ODDÍL 
               zrušen 
 
                § 2 
 
  
               zrušen 
 
              TŘETÍ ODDÍL 
               zrušen 
 
                § 3 
 
               zrušen 
 
                § 4 
 
               zrušen 
 
                § 5 
 
               zrušen 
 
                § 6 
 
               zrušen 
 
                § 7 
 
               zrušen 
 
                § 8 
 
               zrušen 
 
              DRUHÁ ČÁST 
               zrušena 
 
              PRVNÍ ODDÍL 
               zrušen 
 
                § 9 
 
               zrušen 
 
              DRUHÝ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 10 
 
               zrušen 
 
               § 11 
 
  
               zrušen 
 
               § 12 
 
  
               zrušen 
 
               § 13 
 
  
               zrušen 
 
               § 14 
 
  
               zrušen 
 
               § 15 
 
  
               zrušen 
 
              TŘETÍ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 16 
 
  
               zrušen 
 
               § 17 
 
  
               zrušen 
 
               § 18 
 
  
               zrušen 
 
               § 19 
 
  
               zrušen 
 
              ČTVRTÝ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 20 
 
  
               zrušen 
 
               § 21 
 
  
               zrušen 
 
               § 22 
 
  
               zrušen 
 
               § 23 
 
  
               zrušen 
 
               § 24 
 
  
               zrušen 
 
              PÁTÝ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 25 
 
  
               zrušen 
 
              ŠESTÝ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 26 
 
  
               zrušen 
 
              SEDMÝ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 27 
 
  
               zrušen 
 
              OSMÝ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 28 
 
  
               zrušen 
 
               § 29 
 
  
               zrušen 
 
               § 30 
 
  
               zrušen 
 
               § 31 
 
  
               zrušen 
 
               § 32 
 
  
               zrušen 
 
 
              TŘETÍ ČÁST 
               zrušena 
 
              PRVNÍ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 33 
 
               zrušen 
 
               § 34 
 
               zrušen 
 
               § 35 
 
               zrušen 
 
               § 36 
 
               zrušen 
 
               § 37 
 
               zrušen 
 
               § 38 
 
               zrušen 
 
               § 39 
 
               zrušen 
 
               § 40 
 
               zrušen 
 
               § 41 
 
               zrušen 
 
              DRUHÝ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 42 
 
               zrušen 
 
               § 43 
 
               zrušen 
 
              TŘETÍ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 44 
 
               zrušen 
 
               § 45 
 
               zrušen 
 
             ČTVRTÝ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 46 
 
  
               zrušen 
 
              PÁTÝ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 47 
 
  
               zrušen 
 
              ŠESTÝ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 48 
 
  
               zrušen 
 
               § 49 
 
  
               zrušen 
 
               § 50 
 
  
               zrušen 
 
              SEDMÝ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 51 
 
  
               zrušen 
 
               § 52 
 
  
               zrušen 
 
               § 53 
 
  
               zrušen 
 
              ČTVRTÁ ČÁST 
         Úprava a zpracování materiálů 
 
              PRVNÍ ODDÍL 
             Obrábění kovů 
 
               § 54 
 
            Společná ustanovení 
 
   (1) Rotující upínací zařízení a nástroje použité u strojů 
k třískovému obrábění kovů musí být provedeny tak, aby při brzdění 
nebo při opačném smyslu otáčení nedošlo k jejich samovolnému 
uvolnění. 
 
   (2) Pneumatická, hydraulická nebo elektromagnetická upínací 
zařízení musí být opatřena ochranným zařízením, které znemožní, 
aby při přerušení dodávky energie došlo k ohrožení bezpečnosti 
práce nebo k provozní nehodě. 
 
   (3) Ruční ovládací části - pokud je netvoří hladká plná 
ovládací ruční kola bez rukojeti - musí být opatřeny samočinným 
vypínáním, které zabrání jejich nucenému otáčení při strojním 
pohonu. 
 
   (4) Upínání  a  snímání  přípravků,  přístrojů, nástrojů 
a obrobků, které pro svoji hmotnost, tvar nebo rozměry neumožňují 
bezpečnou ruční manipulaci a jejich ustavení ve stroji, musí být 
zajištěno buď použitím vhodného zařízení pro manipulaci, nebo 
pomocí další osoby. 
 
   (5) Vzduchové pistole používané k očištění strojů a obrobků 
a upínacích přípravků musí být opatřeny ochranným zařízením, které 
zabrání úrazu pracovníka odlétajícími látkami. 
 
   (6) Vstupovat na upínací plochu stolu, desky nebo do jiného 
nebezpečného prostoru při obrábění velkých obrobků za účelem 
měření, kontroly nebo provedení jiných podobných úkonů se smí jen 
tehdy, jsou-li tyto části stroje v klidu. 
 
   (7) Při kontrole jakosti povrchu, při upínání a snímání 
obrobků a měření, nejsou-li tyto činnosti prováděny automaticky, 
se musí zastavit vřeteno (smykadlo) a nástroj odsunout do bezpečné 
vzdálenosti. 
 
   (8) Není-li obráběcí stroj vybaven ochranným zařízením proti 
odletujícím třískám nebo není-li možno tohoto zařízení používat, 
musí se používat při práci osobní ochranné pracovní prostředky. 
 
   (9) Při odstraňování třísek z obráběcího stroje za provozu 
a při úklidu se musí používat předepsaných pracovních pomůcek; 
odstraňovat třísky ze sběrných van za chodu obráběcích strojů se 
smí jen u strojů, které jsou k tomuto účelu přizpůsobeny. 
 
               § 55 
 
               Soustruhy 
 
   (1) Tyčový materiál vyčnívající při obrábění z vřeteníku mimo 
stroj musí být po celé délce zakryt pevným ochranným krytem. 
 
   (2) Svislé soustruhy musí být zajištěny tak, aby 
 a) upínací zařízení obrobků mělo pojistné zařízení, které zabrání 
  vymrštění upínacích elementů, 
 b) spouštěcí zařízení pro trvalý chod upínací desky, která je 
  zapuštěna do podlahy, bylo možno zajistit proti náhodnému 
  uvedení do chodu. 
 
               § 56 
 
               Frézky 
 
   Frézky musí být opatřeny snadno seřiditelným ochranným krytem 
zamezujícím přístup k části nástroje, která se při obrábění 
nedotýká obrobku nebo krytem zabraňujícím přístup do nebezpečného 
pracovního prostoru stroje. 
 
               § 57 
 
               Vrtačky 
 
   (1) Vrtačky s posuvným vřetenem musí být zajištěny proti 
samovolnému posuvu vřetena do dolní polohy. 
 
   (2) Vrtaný předmět musí být zajištěn proti pootočení. 
 
               § 58 
 
            Hoblovky a obrážečky 
 
   (1) Hoblovky musí být opatřeny pojistným zařízením, které při 
selhání vratného  ústrojí, koncových spínačů  nebo podobných 
zařízení zachytí nebo alespoň zabrzdí stůl vyjíždějící z lože. 
 
   (2) Pokud stůl hoblovky při práci přejíždí přes okraj lože 
musí být oba konce lože opatřeny zařízením znemožňujícím přístup 
ke stolu. 
 
   (3) Smykadlo se musí zajistit tak, aby se dalo ovládacím 
a brzdicím ústrojím spolehlivě zastavit v libovolné poloze a aby 
se jeho poloha nemohla samovolně měnit. 
 
   (4) Vodorovné obrážečky musí být opatřeny zařízením bránícím 
přístupu k pohybující se zadní části smykadla. 
 
               § 59 
 
                Pily 
 
   (1) Všechny pily musí být opatřeny snadno přestavitelnou 
podpěrou k podepření dlouhého řezaného materiálu. 
 
   (2) Pilové  pásy a  pilové kotouče  musí být  uzavřeny 
v konstrukci stroje nebo opatřeny ochrannými kryty. 
 
               § 60 
 
               Brusky 
 
   (1) Na vhodném místě brusky musí být trvanlivě vyznačen smysl 
otáčení brousicího nástroje. 
 
   (2) Brousicí vřeteník musí být opatřen blokovacím zařízením, 
které zabraňuje při změně otáček brousicího vřetena zařazení tak 
vysokých otáček, při nichž by byla překročena nejvyšší dovolená 
obvodová rychlost brousicího kotouče. 
 
   (3) Brusky, u  nichž nelze použít  blokovacího zařízení 
a u nichž se změna otáček brousicího vřetena provádí výměnou 
řemenic, přehazováním řemenů nebo podobným způsobem, musí být 
opatřeny na dobře viditelném místě štítkem s uvedením přiřazení 
průměru řemenic k průměru brousicího kotouče a jeho obvodové 
rychlosti. 
 
   (4) Brousicí nástroje musí být zajištěny proti samovolnému 
uvolnění při broušení z vřetena nebo z upínacího zařízení. 
 
   (5) Brusky  s  brousicími  nástroji  z  umělého brusiva 
s obvodovou rychlostí větší než 10 m/s musí být opatřeny, pokud 
brousicí nástroj nepracuje uvnitř obráběného předmětu, takovým 
ochranným krytem, který se při roztržení nebo uvolnění brousicího 
nástroje neroztříští. 
 
               § 61 
 
        Brousicí nástroje z umělých brusiv 
 
   (1) Brousicí a řezací kotouče, brousicí segmenty, tělíska 
a jiné brousicí nástroje musí být označeny základními technickými 
údaji (například přípustná obvodová rychlost, průměr kotouče). 
 
   (2) Skladované brousicí nástroje musí být  chráněny před 
mechanickým poškozením, vlhkem a mrazem a při přepravě musí být 
vyloučena možnost jejich poškození. 
 
   (3) Před upnutím brousicího nástroje se musí překontrolovat 
vhodnost jeho použití podle štítku a nástroj se musí prohlédnout, 
zda není poškozen. 
 
   (4) Brousicí nástroje se smějí upínat pouze do vhodných 
upínacích přírub a lepit je lze pouze prostředky a způsobem, který 
stanovil výrobce brusiva. 
 
   (5) Po upnutí brousicího nástroje na brusku se musí uvést 
každý nástroj do zkušebního chodu; při zkušebním chodu nesmí být 
nikdo v nebezpečném prostoru brusky a po jeho skončení se musí 
orovnat brousicí nástroj předepsaným způsobem. 
 
               § 62 
 
            Rychlostní broušení 
 
   (1) U brousicích kotoučů určených pro rychlostní broušení 
musí být vyzkoušena jejich mechanická pevnost. 
 
   (2) Ochranný kryt brousicích nástrojů musí být vyhotoven tak, 
aby úhel otevření byl co nejmenší a aby jeho konstrukce umožnila 
úplné uzavření brousicího nástroje po dobu zkoušení. 
 
   (3) Funkce a účinnost prototypu ochranného krytu a jeho částí 
musí být prověřena destrukčními zkouškami. 
 
   (4) Na ochranném krytu nebo na brousicím vřeteníku musí být 
trvale vyznačena nejvyšší pracovní obvodová rychlost. 
 
   (5) Seřizovací  a  upevňovací  části  ochranných  krytů 
u brousicích nástrojů s velkou  kinetickou energií musí být 
opatřeny deformačními prvky, které pohltí energii rotujícího 
brousicího nástroje. 
 
              DRUHÝ ODDÍL 
             Obrábění dřeva 
 
               § 63 
 
            Společná ustanovení 
 
   (1) Pojízdné stroje a zařízení musí být zajištěny proti 
nežádoucímu pohybu při jejich provozu. 
 
   (2) U kombinovaných (sdružených) strojů musí být nepoužívané 
nástroje odstraněny nebo zakryty. 
 
   (3) Přisouvat materiál k nástroji  se nesmí dříve, než 
nástroj dosáhl stanovené obráběcí rychlosti; obráběný materiál se 
nesmí tlačit k nástroji přímo tělem. 
 
   (4) Při dořezávání materiálu a řezání válcovitého materiálu 
se nesmí pracovat bez použití stanovených pracovních pomůcek nebo 
přípravků. 
 
   (5) Piliny, třísky a jiný odpad se musí odstraňovat ze stolu 
stroje za chodu nástroje pouze vhodnou pomůckou. 
 
   (6) Při obrábění materiálu delšího, než je délka pracovního 
stolu, se nesmí pracovat bez opěrných stojánků. 
 
   (7) Doběh otáčejících se nástrojů se nesmí zkracovat po 
vypnutí stroje brzděním rukou, tlakem dřeva nebo jiným nevhodným 
způsobem. 
 
   (8) Dokud je nástroj v pohybu, nesmí se pracovník od stroje 
vzdálit. 
 
   (9) Na stacionárních strojích trvale používaných v uzavřených 
prostorách musí  být instalováno zařízení  na odsávání nebo 
mechanické odstraňování odpadu. 
 
   (10) Na každém řezném nástroji musí být trvale vyznačeny jeho 
nejvyšší dovolené otáčky. 
 
   (11) Upínací příruby u jednoho pilového kotouče musí mít 
stejný průměr a stejné dosedací plochy. 
 
   (12) Stroje s posuvem materiálu musí mít zařízení proti 
nebezpečnému vymrštění obráběného materiálu (zpětný vrh apod.). 
 
   (13) Vodicí pravítko musí být při řezání upnuté. 
 
   (14) Řezné nástroje, u nichž se materiál do řezu posouvá 
rukou, musí být chráněny kromě činné části ochranným krytem. 
 
               § 64 
 
              Rámové pily 
 
   (1) Rámové pily musí být opatřeny zařízením zajišťujícím rám 
před samovolným klesnutím. 
 
   (2) Brzda rámových pil musí být konstruována tak, aby udržela 
rám v kterékoliv poloze. 
 
   (3) Podávací zařízení rámové pily musí být provedeno tak, aby 
bylo možno za chodu pily podávání zastavit a zapnout zpětný chod. 
 
   (4) Upínací  vozíky musí  být vybaveny  zařízením, které 
zabraňuje, aby pracovník mohl zasunout nohy pod kola nebo plošinu. 
 
   (5) Řízení všech operací, které vykonávají poloautomatické 
vozíky bez obsluhy, musí být upraveno tak, aby bylo blokovatelné 
ručně ovladatelným zařízením. 
 
   (6) Při vyrážení klínů ze závěsů musí být klíny bezpečným 
způsobem zachyceny. 
 
   (7) Před výměnou pilových listů se musí zajistit rám pily 
proti sjetí a zastavit pohon; horní válce musí být při této práci 
zajištěny v horní poloze proti spadnutí. 
 
               § 65 
 
              Pásové pily 
 
   (1) Pásové pily musí mít pásovnice zakryté; část pilového 
pásu pod stolem nebo vozíkem i vratná část pilového pásu, pokud 
nejsou zakryty konstrukcí stroje, musí být opatřeny ochranným 
krytem. 
 
   (2) Řezná  větev  pilového  pásu  musí  být  nad  jeho 
vodítkem zakrytá ochranným krytem, který se dá ručně výškově 
přestavovat nebo se samočinně otvírá. 
 
   (3) Univerzální pásové pily musí být opatřeny přestavitelným 
vodicím pravítkem, které musí být v nastavené poloze zajištěno 
proti posuvu. 
 
   (4) V pracovním prostoru pilového pásu se nesmí vkládat 
materiál do přípravků a nesmějí se ručně odebírat obrobky. 
 
               § 66 
 
             Kotoučové pily 
 
   (1) Délka stolu před pilovým kotoučem nesmí být u stabilních 
pil menší, než průměr použitého pilového kotouče, nejvíce však 
0,5 m. 
 
   (2) V místě, kde prochází pilový kotouč, musí být stůl 
opatřen vyměnitelnou vložkou z vhodného materiálu, který nepoškodí 
pilový kotouč a jehož šířka odpovídá prořezu pilového kotouče. 
 
   (3) Rameno přeřezávacích kotoučových pil, po kterém se pila 
pohybuje, musí mít v krajní poloze zarážky k zabránění vypadnutí 
pily z  pojízdné dráhy a v  základní poloze zarážku proti 
samovolnému pohybu. Tyto pily nesmějí být používány k podélnému 
rozřezávání obrobků. 
 
   (4) Pilový kotouč na vahadle pily na výřezy musí mít ochranný 
kryt, z kterého se při sklopení vahadla vysouvá jen část pilového 
kotouče potřebného k řezu. 
 
   (5) Pilový kotouč horní kyvadlové a vahadlové přeřezávací 
kotoučové pily musí být zabezpečen dvojdílným ochranným krytem, 
jehož vrchní pevný díl musí zakrývat celou vrchní část pilového 
kotouče a spodní, pohyblivý díl musí zamezit přístup k přední 
části pilového kotouče; v zadní výchozí poloze musí být pilový 
kotouč zajištěn z obou stran stěnami upevněnými ke stolu pily. 
 
   (6) Pilový kotouč u horní kyvadlové a vahadlové přeřezávací 
kotoučové pily nesmí přejet přes přední okraj pracovního stolu 
a musí se samočinně vracet do výchozí polohy. 
 
   (7) Kotoučová pila s podávací kolébkou musí mít pilový kotouč 
opatřený dvoudílným ochranným krytem, jehož části se musí při 
podávání dřeva do řezu k pilovému kotouči otevřít a po řezu 
a odklopení opět uzavřít. Část vyčnívajícího pilového kotouče musí 
být při přeřezávání zakryta ještě dalším krytem. 
 
   (8) Podávací kolébka musí být vybavena přidržovačem řezaného 
dřeva a zařízením na omezení výkyvu. 
 
   (9) Přenosné  ruční  kotoučové  pily  musí být opatřeny 
rozvíracím klínem pro podélné rozřezávání materiálu. 
 
   (10) Kotoučové pily s ručním posunem pro podélné rozřezávání 
materiálu musí být opatřeny rozvíracím klínem. 
 
               § 67 
 
            Ruční řetězové pily 
 
   (1) Plynová páka motorových řetězových pil se po uvolnění 
tlaku ruky musí samočinně vracet do nulové polohy a chod pilového 
řetězu se musí samočinně zastavit po snížení otáček. 
 
   (2) Spínač proudu u elektrických řetězových pil musí být 
umístěn tak, aby umožňoval vypnout proud, aniž by bylo třeba 
přemísťovat ruce. 
 
               § 68 
 
              Srovnávačky 
 
   Pracovní  část  nožového  hřídele  musí být zabezpečena 
mechanickým posouvacím zařízením nebo ochranným krytem; nepracovní 
část nožového hřídele musí být chráněna krytem, který se samočinně 
posouvá s vodicím pravítkem. 
 
               § 69 
 
              Tloušťovačky 
 
   (1) Na přední vstupní straně musí být zachycovače proti 
zpětnému vržení obráběného materiálu. 
 
   (2) Nožový hřídel, posouvací a přítlačné válce musí být 
opatřeny pevnými ochrannými kryty. 
 
   (3) Obráběné kusy nesmí být kratší než je vzdálenost mezi 
předním a zadním válcem. 
 
   (4) Současné obrábění více kusů materiálu nestejné tloušťky 
je zakázáno. 
 
               § 70 
 
            Svislé spodní frézky 
 
   (1) Při ručním podávání materiálu do řezu musí být nástroj 
zajištěn ochranným krytem a stroj musí být vybaven zařízením proti 
zpětnému vržení materiálu. 
 
   (2) Při frézování krátkých kusů materiálu a při dokončování 
pracovního úkonu, není-li frézka vybavena zařízením na posuv 
materiálu, musí se používat vhodných přípravků s držadly pro 
posouvání materiálu. 
 
   (3) Při použití přípravků se smí upínat jen jeden kus. 
 
   (4) Na strojích s ručním  posuvem je zakázáno používat 
dvouřezné frézovací nože. 
 
              TŘETÍ ODDÍL 
            Lisování a stříhání 
 
               § 71 
 
            Společná ustanovení 
 
   (1) Stroje se dvěma nebo více systémy ochranného zařízení 
nebo stroje, které lze spouštět jak ručně, tak i nožně nebo bez 
použití některého z instalovaných ochranných zařízení, musí mít 
přepínání jednotlivých druhů ochranného nebo ovládacího zařízení 
zajištěno proti zásahu nepovolaných osob. 
 
   (2) K vypnutí a zapnutí spojky, pokud je její funkce závislá 
na pružinách, musí být použito tlačných pružin; pokud to není 
možné, musí být použito dvou tažných pružin, z nichž každá je 
schopna samostatně plnit požadovanou funkci. 
 
   (3) Brzda, kromě brzdy hydraulického lisu, musí být provedena 
a seřízena tak,aby při  vypnuté spojce zabránila samovolnému 
pootočení  hřídele stroje  hmotností pohyblivé  části stroje 
a přejíždění horní krajní polohy v obou směrech. 
 
   (4) U strojů s elektromagneticky, elektropneumaticky nebo 
jinak ovládanou spojkou, kromě hydraulického lisu, musí brzda 
působit samočinně při každé poruše v přívodu energie do ovládacího 
systému. 
 
   (5) Pojistka  proti  opakování  zdvihu,  kromě  pojistky 
hydraulického nebo třecího vřetenového lisu, musí umožňovat jen 
jeden pracovní zdvih při jednom nebo při opakovaném ovládnutí 
spouštěcího ovládače během pracovního zdvihu nebo při trvalém 
ovládání spouštěcího  ovládače; další zdvih  může následovat 
jen tehdy, uvolní-li se spouštěcí ovládač, nejpozději před koncem 
otáčky hlavního hřídele, a k novému ovládnutí spouštěcího ovládače 
může dojít teprve tehdy, až nástroj dosáhne své výchozí polohy. 
 
   (6) Pojistka  proti  opakování  zdvihu,  kromě  pojistky 
hydraulického nebo třecího vřetenového lisu, se smí vyřadit 
z činnosti jen při pracích, které se smějí konat za nepřerušeného 
chodu u strojů s automatickým nebo poloautomatickým podáváním nebo 
s bezpečně upraveným a seřízeným nástrojem. 
 
   (7) Přepínací zařízení pojistky z činné polohy do vypnuté 
nebo naopak musí být uzamykatelné. 
 
   (8) Šlapka nožního ovládače musí být shora i z bočních stran 
chráněna krytem nebo konstrukcí stroje. 
 
               § 72 
 
          Společná ustanovení pro lisy 
 
   (1) Lisovací nástroje a  jejich seřízení musí vylučovat 
možnost vsunutí prstů do nebezpečných míst. 
 
   (2) Nástroje, které nezajišťují bezpečnost obsluhy v plném 
rozsahu, musí být jako nebezpečné trvanlivě označeny na přední 
straně výrazným písmenem "N" a smějí být používány jen na lisech 
s ochranným zařízením  v pracovním prostoru  lisu, popřípadě 
nástrojů; lisovací nástroje o hmotnosti vyšší 20 kg musí být 
opatřeny vhodnými držadly, čepy nebo obdobným zařízením. 
 
   (3) Při použití pohyblivého  krytu k ochraně pracovního 
prostoru musí být poloha krytu vázána na spouštěcí zařízení lisu 
tak, aby lis bylo možno uvést do chodu, jen jestliže je kryt 
v ochranné poloze; kryt musí setrvat v této poloze, pokud trvá 
nebezpečí zranění rukou; je-li v průběhu zdvihu pracovní prostor 
otevřen, musí se pohyb beranu zastavit dříve, než se může ruka 
dostat do nebezpečné blízkosti lisovacího nástroje. 
 
   (4) Dvouruční spouštěcí zařízení  nesmí odjišťovat nožní 
spouštěč lisu. To neplatí u třecích lisů. 
 
   (5) Každý lis, na němž se manipuluje ručně v nebezpečném 
pracovním prostoru lisovacího nástroje, musí být seřízen jen pro 
jednotlivé zdvihy. 
 
   (6) Lisy určené k práci jednotlivými zdvihy, pokud nejde 
o lis hydraulický nebo třecí vřetenový lis, musí mít spojku 
provedenu tak, že vyloučí nebezpečí úrazu při jejich poruše nebo 
jejich samovolné spouštění v době, kdy je stroj v klidu. 
 
               § 73 
 
            Mechanické tažné lisy 
 
   Na mechanických tažných lisech s ruční manipulací v pracovním 
prostoru se smí pracovat  jen při přerušovaném chodu lisu; 
u pomaloběžných lisů se smí pracovat při nepřerušovaném chodu jen 
tehdy, jsou-li vybaveny ochranným zařízením. 
 
               § 74 
 
             Ohraňovací lisy 
 
   (1) Pracovat a zdržovat se za provozu ohraňovacího lisu na 
jeho zadní straně je zakázáno. 
 
   (2) Pracuje-li u takových lisů s nožním  spouštěním více 
pracovníků, musí stroj spouštět alespoň dva z nich. Ovládače musí 
být provedeny tak, aby bylo možno uvést lis do chodu jen při 
současném jejich ovládání oběma pracovníky. 
 
 
               § 75 
 
            Vřetenové třecí lisy 
 
   (1) Smykadlo se smí pohybovat jen v rozmezí dovolených poloh; 
při dojíždění smykadla k dovolené poloze se musí nezávisle na 
ovládání spouštěcího ovládače lisu odpojit pohon setrvačníku 
a uvést v činnost zařízení, které zastaví pohyb smykadla. 
 
   (2) Lisy musí být  vybaveny brzdou, popřípadě záchytným 
zařízením, které zabrzdí pohyb smykadla v horní poloze a zabrání 
jeho samovolnému sjetí. 
 
   (3) Záběr pracovního třecího kotouče se setrvačníkem se musí 
přerušit nejpozději před ukončením tvářecí operace a lis musí být 
opatřen vhodným záchytným zařízením proti pádu setrvačníku. 
 
   (4) Odjišťování spouštěcího ovládače musí být provedeno tak, 
aby jeho ovládání bylo nutno znovu opakovat pro každý pracovní 
zdvih. U lisů s jednoručním spouštěním se smí použít odjišťovacího 
zařízení, které je ovládáno druhou volnou rukou po celou dobu 
nebezpečného pracovního zdvihu; u lisů s nožním spouštěním smí být 
k odjišťování použito dvouručního odjišťovacího zařízení. 
 
               § 76 
 
             Hydraulické lisy 
 
   (1) Lis musí být opatřen  v každém hydraulickém obvodu 
tlakoměrem umožňujícím spolehlivou  kontrolu pracovního tlaku 
a hydraulické obvody každého lisu s jednotkovým pohonem musí být 
opatřeny pojistnými ventily proti překročení stanovených tlaků. 
 
   (2) Při pracovním zdvihu nesmí dojít k přejetí dovolené 
polohy lisovacího pístu. 
 
   (3) Lisy se svislým pohybem  lisovacího pístu musí být 
opatřeny zařízením zabraňujícím  jeho nežádoucímu samovolnému 
pohybu v důsledku úniku provozní tlakové kapaliny z prostoru 
zpětného chodu. 
 
   (4) Lisy s vodorovným pohybem lisovacího pístu, u nichž se 
z ústřední tlakové stanice vyvíjí stálý tlak v prostoru zpětného 
chodu, musí být provedeny tak, aby bylo zabráněno samovolnému 
pohybu lisovacího pístu. 
 
   (5) Lisy poháněné z ústřední  tlakové stanice musí být 
opatřeny zařízením k zamezení rychlého poklesu tlaku. 
 
               § 77 
 
           Etážové hydraulické lisy 
 
   (1) Konstrukce lisu musí vyloučit náhlé otevření lisu. 
 
   (2) Vhodně upraveným krytem musí být pracovník ochráněn při 
otevírání lisu před popálením nebo opařením; přívody topného média 
musí být kryty tak, aby při jejich poruše nebo jiném poškození 
nedošlo k úrazu. 
 
               § 78 
 
          Paketovací hydraulické lisy 
 
   (1) Paketovací lis musí být opatřen zařízením, kterým je 
možno kdykoliv přerušit prováděnou operaci, a signalizací, která 
upozorňuje, že je lis v provozu. 
 
   (2) Víko paketovacího lisu s hydraulickým zavíráním se nesmí 
samovolně uzavřít. 
 
   (3) Paketovací lis s hydraulickým uzavíráním víka musí být 
opatřen vypínačem, kterým se blokuje ovládání lisu po dobu přenosu 
materiálu do lisovacího prostoru a zavření víka. 
 
   (4) Při provozu paketovacího lisu se nesmějí osoby zdržovat 
u násypky ani do ní vstupovat. 
 
               § 79 
 
      Hydraulické lisy na zpracování hmot teplem 
             netvrditelných 
 
   (1) U lisů s vertikálním vstřikovacím zařízením musí být 
prostor před vstupem materiálu do tavicí komory zakryt tak, aby 
nemohlo dojít k úrazu vyfouknutím par z tavicí komory. 
 
   (2) Plnicí násypky musí být provedeny tak, aby nebylo možno 
vložit ruce do prostoru plastifikačního šneku a vstřikovacího 
pístu. 
 
               § 80 
 
      Vulkanizační lisy na pneumatiky a vzdušnice 
 
   (1) Provedení  lisu  musí  vyloučit  možnost  otevření 
vulkanizační komory v průběhu vulkanizace. 
 
   (2) Lisy musí být opatřeny pojistným zařízením proti zvýšení 
tlaku a teploty vulkanizačních médií nad předepsané hodnoty 
a zařízeními, které při  otevřené poloze zabrání samovolnému 
sklopení horní části vulkanizační komory. 
 
   (3) Vulkanizační komory lisu musí být opatřeny ochranným 
zařízením, které znemožní zranění obsluhy unikající párou nebo 
vodou při poruše těsnění mezi horní a dolní polovinou vulkanizační 
formy. 
 
   (4) Lisy s hydraulicky nebo pneumaticky ovládaným zařízením 
pro otvírání a zavírání vulkanizační komory musí být opatřeny 
pojistným zařízením proti nejvýše dovolenému přetlaku v ovládacím 
systému. 
 
               § 81 
 
         Rotační bubnové vulkanizační lisy 
 
   (1) Lisy musí být opatřeny pojistným zařízením, které chrání 
přítlačný pás proti přetížení. 
 
   (2) Lisy s otevřeným způsobem vulkanizace musí být opatřeny 
bezpečnostním  vypínacím zařízením,  které musí  zabezpečovat 
uvolnění přítlačného  pásu a zastavení  otáčení vulkanizační 
tvárnice. 
 
   (3) Při motorickém napínání vulkanizovaných materiálů musí 
být lis opatřen pojistným zařízením proti překročení přípustné 
napínací síly. 
 
               § 82 
 
     Příklopové tiskařské, ohybací a drážkovací lisy 
 
   Lisy musí být opatřeny automatickým podáváním nebo ochranným 
zařízením, které zabrání uzavření příklopu v okamžiku, kdy má 
pracovník ruce nebo jinou část těla v prostoru mezi příklopem 
a ložem. 
 
               § 83 
 
          Společná ustanovení pro nůžky 
 
   (1) Nůžky musí být opatřeny na místě viditelném ze stanoviště 
obsluhy štítkem označujícím největší dovolenou tloušťku stříhaného 
materiálu nebo střižnou sílu. 
 
   (2) Nůžky musí být opatřeny pojistkou proti opakovanému 
zdvihu,  kromě  nůžek  zařazených  v  automatických  linkách 
a ovládaných dálkově. 
 
   (3) Spojky,  které  neumožňují  během  pracovního zdvihu 
přerušení jejich  záběrů, smějí být používány  jen u nůžek 
vybavených ochranným zařízením nezávislým na činnosti spojky. 
 
   (4) Strojní tabulové, pásové a okrajovací nůžky musí být 
opatřeny spojkou a brzdou. 
 
   (5) Ruční a nožní tabulové a pákové nůžky, u kterých není 
zabráněno samovolnému sklopení ovládací páky, musí být opatřeny 
zajišťovacím (záchytným) zařízením páky. 
 
 
               § 84 
 
           Strojní tabulové nůžky 
 
   (1) Nůžky musí být opatřeny pevnými ochrannými a podle 
potřeby  průhlednými kryty tak, aby  byly  trvale  uzavřeny 
vylehčovací a průhledové otvory v přidržovači. 
 
   (2) Bočními kryty otočnými v pevných  závěsech musí být 
zabráněn přístup do nebezpečného pracovního prostoru, pokud není 
z boku nůžek tento přístup zamezen již jejich bočnicí. 
 
   (3) Stoly nůžek musí mít drážky pro snížení možnosti poranění 
rukou při manipulaci se stříhaným materiálem. 
 
   (4) Nůžky s úzkým stolem musí být doplněny pro spolehlivé 
uložení a  vedení stříhaného  materiálu  dostatečným  počtem 
podpěrných ramen nebo zvláštním podávacím stolem nebo podobným 
zařízením. 
 
   (5) Na zadní stranu nůžek se nesmí vstupovat v době, kdy jsou 
v chodu nebo kdy je v chodu hnací motor. 
 
               § 85 
 
           Okružní a křivkové nůžky 
 
   Nůžky, u nichž se stříhaný materiál ručně přidržuje a vede do 
střihu, musí mít ochranné zařízení, které bez omezení viditelnosti 
čáry střihu umožní posun materiálu a znemožní přístup prstů až 
k nožům. 
 
              ČTVRTÝ ODDÍL 
         Zakružování a rovnání materiálu 
 
               § 86 
 
              Zakružovačky 
 
   (1) Zakružovačky, jejichž zařízení pro vyklápění hlavy jsou 
v prostoru pod úrovní podlahy, musí mít tento prostor ohrazený 
nebo zakrytý; zařízení nad úrovní podlahy musí mít vyklápěcí hlavu 
opatřenou bezpečnostním označením a na podlaze vyznačený půdorys 
prostoru potřebného k vyklonění hlavy. 
 
   (2) Zakružovačky s motorickým pohonem musí být vybaveny 
spolehlivým a účinným brzdicím zařízením. 
 
   (3) Zakružovačky, které jsou  vybaveny stoptlačítkem pro 
zastavení stroje, musí mít zařízení umožňující okamžité částečné 
zpětné pootočení válců. 
 
               § 87 
 
               Rovnačky 
 
   V místě možného styku plechu s postranicemi musí být na 
rovnačkách umístěna stoptlačítka,  u menších rovnaček kalené 
chrániče. 
 
              PÁTÝ ODDÍL 
             Kování bucharem 
 
               § 88 
 
         Společná ustanovení pro buchary 
 
   (1) Ochranné  kryty pracovního  prostoru musí  umožňovat 
v průběhu práce dotahování klínů zápustek z obou stran; je-li to 
technologicky nutné, mohou kryty uzavírat pracovní prostor bucharu 
pouze částečně, avšak v tom případě musí jejich horní okraj 
přesahovat dělicí rovinu zápustek alespoň o 50 mm. 
 
   (2) Závěsy k otáčení kovaného materiálu jeřábem musí mít 
zařízení k odpružení úderu bucharu a na jeřábovém háku pojistku 
proti vyklouznutí závěsu z háku. 
 
   (3) Spouštěcí páky bucharů musí být zajištěny proti náhodnému 
uvedení bucharu do činnosti. 
 
   (4) Buchary musí mít vzpěru, čep nebo jiné zajišťovací 
zařízení, které drží beran, spolehlivě ve zdvižené poloze, je-li 
nezbytné pod ním pracovat, a musí umožňovat spouštění beranu na 
toto zařízení pomalým chodem. 
 
   (5) Není-li buchar  v provozu, musí  beran spočívat na 
kovadlině. 
 
   (6) Při kování se  nesmí používat sešikmených klínových 
podložek. 
 
   (7) Za chodu beranu se nesmí klást materiál na zápustky nebo 
jej upravovat, vysypávat piliny ze zápustky a vymazávat zápustky 
rukou, uvolňovat zaseknutý materiál z horní části zápustky, 
provádět tvrdé údery zápustky na zápustku bez vložení ohřátého 
materiálu. 
 
               § 89 
 
        Parní, vzduchové a pružinové buchary 
 
   (1) Parní nebo vzduchový buchar musí mít dostatečný parní 
nebo vzduchový polštář nebo stejně účinnou tlumicí pružinu, která 
zabrání nárazu pístu na hlavu válce. 
 
   (2) Pružiny beranu musí být uzavřeny do ochranných krytů. 
 
   (3) Válec parního bucharu musí mít vypouštěcí kohout spojený 
trubkou buď s jímkou, nebo s vypouštěcím potrubím, nemá-li 
samočinné vypouštění; pokud se pára vypouští do vzduchu, musí být 
vypouštěcí kohout umístěn tak, aby při vypouštění nebyli ohroženi 
pracovníci. 
 
               § 90 
 
          Hydraulické padací buchary 
 
   (1) Přívod provozní tlakové kapaliny se musí dát uzavřít 
samostatně ke každému bucharu a uzavírací ventil zajistit před 
otevřením nepovolanou osobou. 
 
   (2) Expanzní nádoba umístěná v pracovním válci v horní části 
bucharu musí být zřetelně označena a nesmějí se nad ní přepravovat 
břemena. 
 
   (3) Jako expanzní médium musí být používán výhradně vzduch 
nebo dusík; použije-li se jako provozní kapaliny oleje, který se 
může dostat do přímého styku s expanzním médiem, smí se používat 
výhradně jen dusíku. 
 
               § 91 
 
               Zápustky 
 
   (1) Kořeny zápustek musí mít dostatečný úkos umožňující 
spolehlivé upnutí zápustky. 
 
   (2) Upevnění zápustek na strojích musí vylučovat možnost 
jejich uvolnění a poškození během kování. 
 
   (3) K upevňování kovadel a zápustek se smí používat jen dobře 
lícujících klínů, které nevyčnívají z beranu nebo ze šaboty 
bucharu. 
 
   (4) Vytloukat a zatloukat klíny se smí jen beranidlem, které 
je spolehlivě upevněno na kovacím stroji. 
 
              ŠESTÝ ODDÍL 
            Válcování materiálu 
 
               § 92 
 
             Válcovací stolice 
 
   (1) Převáděče  vývalků musí  zajistit bezpečné převedení 
vývalků do dalšího pořadí. 
 
   (2) Válcovací stolice u  mechanizovaných tratí musí být 
opatřeny zástěnami, které zabrání vývalku uniknout mimo pracovní 
prostor. 
 
   (3) Průchody a  řídicí kabiny musí  být chráněny proti 
odletujícím okujím. 
 
               § 93 
 
             Papírenské stroje 
 
   (1) Stroje s rychlostí vyšší než 2,5 m/s musí být vybaveny 
samočinným zaváděním papíru mezi sušicí válce. 
 
   (2) Při zavádění papíru do stroje ručně musí na postup práce 
dozírat další pracovník. 
 
   (3) Vyrovnávat plst při výměně plstí se smí jen z boku stroje 
a úprava mokrých plstí se smí provádět jen za nejpomalejšího chodu 
stroje. 
 
   (4) Čistění v mokré části stroje se smí provádět pouze 
postřikováním vodou; škrabák se smí čistit jen tehdy, když je 
stroj v klidu. 
 
   (5) Za chodu stroje se nesmí ručně odebírat nebo uvolňovat 
papír nebo jeho zbytky na stroji, ani se nesmí vyrovnávat plst 
v lisovací části pod strojem. 
 
              SEDMÝ ODDÍL 
 
               § 94 
 
            Potiskování materiálu 
 
   (1) Otvory v rámech tiskových strojů a prostory mezi segmenty 
a stojany registrů musí být zakryty. 
 
   (2) Hořáky u tiskových strojů vyhřívaných plamenem musí být 
seřízeny tak, aby se přívod plynu při zastavení stroje samočinně 
uzavřel. 
 
   (3) Před spuštěním tiskových strojů musí být formy bezpečně 
uzavřeny a všechny nástroje z nich musí být odstraněny. 
 
   (4) Rotační tiskové stroje musí být opatřeny zařízením pro 
natáčení každé části stroje, aby byly přístupné desky na každém 
válci, a opatřeny ochranným krytem včetně ústrojí k nanášení 
barev. 
 
              OSMÝ ODDÍL 
            Formování materiálu 
 
               § 95 
 
             Formovací stroje 
 
   Manipulovat s formou, upravovat  ji nebo provádět jiné 
manipulace se smí jen tehdy, je-li lisovací rameno odkloněno od 
pracovního stolu. 
 
               § 96 
 
          Vstřelovací a foukací stroje 
 
   (1) Pracoviště  vstřelovacích strojů  musí být  oddělena 
zástěnami od okolních pracovišť a průchodů tak, aby nemohlo dojít 
k úrazu odraženým pískem. 
 
   (2) Jaderník nebo rám musí stát na tuhé podložce, která snese 
plné zatížení včetně tlakového nárazu při vstřelování. 
 
   (3) Pro sériovou výrobu jader smí být používáno jen kovových 
jaderníků; dřevěných jaderníků náležitě vyztužených ocelovými pásy 
se smí používat jen pro kusovou výrobu. 
 
   (4) Dělicí roviny  jaderníků musí být  řádně zabroušeny 
a předem musí být vyzkoušeno správné umístění odvzdušňovacích 
otvorů. 
 
   (5) Před započetím foukání nebo vstřelování musí jaderník 
nebo rám těsně přiléhat k foukací nebo vstřelovací hlavě a plnicí 
otvor jaderníku musí být přesně nastaven proti nastřelovacímu nebo 
foukacímu otvoru stroje. 
 
   (6) Údržba strojů, zejména čistění a mazání se smí provádět 
jen tehdy, není-li ve stroji tlakový vzduch a je-li vypnuto jeho 
elektrické zařízení. 
 
   (7) Jaderník se smí vyjmout až po zastavení stroje. 
 
               § 97 
 
               Pískomety 
 
   (1) Pojízdné pískomety musí být opatřeny zařízením, které 
vydává varovný zvukový signál při pojezdu, a konce pojezdové dráhy 
pískometů musí být opatřeny koncovými vypínači pohonu pojezdu. 
 
   (2) Pracovní prostor pískometu musí být vyznačen. 
 
   (3) Podlaha v pracovním  prostoru stroje musí umožňovat 
propadávání písku. 
 
   (4) Pracoviště  pískometu musí  být odděleno  od jiných 
pracovišť. 
 
               § 98 
 
             Obracecí stroje 
 
   (1) Prohlubně u obracecích strojů musí být zakryty nebo 
chráněny zábradlím a musí být u nich označen zákaz vstupu. 
 
   (2) Způsob upínání obraceného jaderníku nebo formy ve stroji 
musí zaručovat, že nedojde k jejich uvolnění nebo k vypadnutí při 
obracení a v případě náhlého zastavení stroje. 
 
              DEVÁTÝ ODDÍL 
               Slévání 
 
               § 99 
 
            Společná ustanovení 
 
   Licí pánve, licí zařízení a nářadí a dezoxidační prostředky 
používané při odlévání musí být před započetím práce suché. 
 
               § 100 
 
          Pánve na tekutý kov a strusku 
 
   Pánve na tekutý kov a strusku 
 a) musí  mít sklápěcí  zařízení samosvorné,  chráněné proti 
  rozstřiku kovu a strusky; je-li jejich jmenovitý objem větší 
  než 40 litrů, musí být opatřeny sklápěcím převodovým ústrojím, 
 b) musí být pro přepravu zajištěny proti překlopení zvláštní 
  pojistkou, 
 c) musí mít náležitou vyzdívku, jejíž stav musí být po každém 
  použití kontrolován. 
 
               § 101 
 
            Pánve pro lití spodem 
 
   (1) Funkce uzavíracího zařízení pánví pro lití spodem musí 
být před každým litím přezkoušena. 
 
   (2) Žárovzdorná  ochrana  zátkové  tyče  nesmí mít mezi 
jednotlivými částmi spáry. 
 
   (3) Zátkové tyče i zátky smějí být použity jen k jedné 
tavbě. 
 
               § 102 
 
              Bubnové pánve 
 
   (1) Bubnové pánve musí být opatřeny sklápěcím zařízením, 
které umožňuje,aby kov byl vyléván zvolna, a nedovoluje samovolné 
sklápění pánve. 
 
   (2) Pánve  nezajištěné  proti  překlopení  nesmějí  být 
přepravovány. 
 
   (3) Po vyprázdnění musí být  pánve zajištěny ve svislé 
poloze. 
 
               § 103 
 
          Licí stroje pro vysoké pece 
 
   (1) Licí stroje musí být opatřeny řídicí kabinou. 
 
   (2) Během lití se v odlévací hale a v blízkosti licího pásu 
na volném prostranství nesmějí zdržovat nepovolané osoby. 
 
   (3) Spuštění a zastavení licího pásu musí být oznámeno 
signálem. 
 
               § 104 
 
              Odlévací vozy 
 
   (1) Odlévací vozy musí být opatřeny řídicí kabinou. 
 
   (2) V době pokládání nebo vyjímání pánve jeřábem nesmějí být 
na odlévacím voze pracovníci a na jeho plošinách nesmějí být žádné 
předměty. 
 
               § 105 
 
              Licí zařízení 
 
   (1) Licí vozy používané při práci s kokilami musí být 
opatřeny kryty na ochranu podvozku. 
 
   (2) Každá  kokila musí  být před  použitím prohlédnuta; 
v případě, že je prasklá nebo jinak narušena, musí být vyřazena. 
 
   (3) Při přípravě k lití musí být každá kokila ohřáta na 
předepsanou teplotu. 
 
   (4) Ingoty nebo odlitky z forem nesmějí být vytahovány dříve, 
než kov úplně ztuhne. 
 
   (5) Ingoty z kokil smějí být vytloukány pouze na vyrážecích 
zařízeních a ve vyhrazeném prostoru. 
 
   (6) Kokily se smějí ochlazovat vodou jen v zařízeních, která 
byla k takovému účelu konstruována. 
 
   (7) Při používání nálevek pro lití spodem smějí být nástavky 
stahovány jen po úplném ztuhnutí kovu. 
 
               § 106 
 
            Tlakové licí stroje 
 
   (1) Tlakové licí stroje (dále jen "licí stroje") musí být 
navzájem odděleny plechovými zástěnami tak, aby jejich střed byl 
v místě dělicí roviny formy. 
 
   (2) Formy pro lití musí být provedeny tak, aby těžiště 
odlitku leželo co nejblíže ose uzavíracího zařízení. 
 
   (3) Formy pro lití na licím stroji musí být upínány tak, aby 
jejich dosedací plochy v dělicí rovině formy byly rovnoběžné. 
 
   (4) Dělicí rovina licí formy musí být před každou operací 
náležitě očistěna a její prostor opatřen potřebnými kryty nebo 
musí být ovládací zařízení licího stroje umístěno mimo nebezpečný 
prostor roviny formy. 
 
   (5) Před započetím práce na licím stroji se musí ověřit jeho 
funkce chodem naprázdno. 
 
              DESÁTÝ ODDÍL 
         Uvolňování a čistění odlitků 
 
               § 107 
 
            Uvolňování odlitků 
 
   (1) U pohyblivé části kabiny uvolňovacího stroje musí být 
spouštění stroje vázáno na zavření kabiny; pohyblivá část kabiny 
musí být přitom zajištěna proti vyjetí z kolejí. 
 
   (2) Pojezd nosných rámů vytloukacích roštů musí být vymezen 
zarážkami a zajištěn koncovými vypínači. 
 
   (3) V případech, kde je elektrická energie vedena trolejovým 
vedením, musí být trolej vybavena hlavním vypínačem, který lze 
zajistit ve vypnutém stavu. 
 
   (4) Při používání překládacího zařízení u uvolňovacích strojů 
musí být na pojízdném roštu umístěno protizávaží. 
 
   (5) Při ručním čistění velkých odlitků v licích halách se 
nesmí čistit stlačeným vzduchem a pískem. 
 
               § 108 
 
        Čistění odlitků v omílacích bubnech 
 
   (1) Vodorovně se otáčející nebo vratné omílací bubny musí mít 
kryty nebo zábradlí provedené tak, aby je nebylo možno otevřít, 
jsou-li bubny v pohybu. 
 
   (2) Bubny se nesmějí samovolně pohybovat při plnění nebo 
vyprazdňování. 
 
   (3) Bubny musí být prachotěsné nebo uzavřeny v prachotěsných 
kabinách nebo v místnostech napojených na odsávací zařízení. 
 
               § 109 
 
           Čistění odlitků tryskáním 
 
   (1) K čistění odlitků tryskáním se nesmí používat křemičitého 
písku. 
 
   (2) Čistění  odlitků  tryskáním  se  smí provádět pouze 
v prachotěsných uzavřených kabinách nebo v prostorech opatřených 
přívodem a odsáváním vzduchu a zařízením, které nedovoluje spustit 
metací zařízení při otevřených dveřích kabiny nebo prostoru 
tryskání. 
 
   (3) Vstupovat do pracovního prostoru komorového tryskače se 
smí až po vypnutí všech částí tryskače, po zastavení metacího 
zařízení a po dokonalém vyvětrání komory. 
 
   (4) Smysl otáčení metacího kola musí být viditelně označen. 
 
   (5) Při opotřebení lopatek metacího kola musí být vyměněny 
všechny lopatky najednou a metací kolo znovu vyváženo. 
 
   (6) K obsluze vzduchových a metacích komorových tryskačů musí 
být určeni vždy dva pracovníci. 
 
   (7) Rolety, popřípadě vrata u komorových tryskačů se smějí 
dát otevřít až po zastavení metacího zařízení a jeho víko musí být 
po uzavření spolehlivě zajištěno. 
 
   (8) Při uzavřených dveřích kabiny pásového tryskače nesmí být 
možné spustit pás směrem určeným pro vyprazdňování. 
 
   (9) Při pohybu pásu tryskače se nesmí manipulovat ručně 
s odlitky ani otvírat kontrolní dvířka. 
 
   (10) Spuštění vysokotlakých čerpadel vodních tryskačů musí 
být vázáno na uzavření vrat a dveří k vnitřnímu pracovišti a na 
chod vibračního síta. 
 
             JEDENÁCTÝ ODDÍL 
          Svařování a termické řezání 
 
               § 110 
 
            Společná ustanovení 
 
   (1) V prostoru, v němž se svařuje, se nesmějí vyskytovat 
nebezpečné látky v množství nepříznivě ovlivňujícím bezpečnost při 
práci. 
 
   (2) Pokud by mohla vzniknout provozní nehoda nebo pokud by 
hrozilo nebezpečí otravy nebo zadušení při svářečských, řezačských 
nebo páječských pracích, musí být zajištěn odborný dohled na 
jejich provádění a musí být učiněna bezpečnostní opatření, která 
musí být uvedena v písemném povolení ke svařování. 
 
   (3) V uzavřených nevětraných prostorách nesmějí být při práci 
umístěny vyvíječe plynů nebo  láhve s hořlavými plyny nebo 
kyslíkem. 
 
   (4) Materiál znečištěný olejem, olovnatými barvami, zbytky 
odmašťovacích prostředků nebo  podobnými látkami vyvíjejícími 
škodliviny se nesmí svařovat. 
 
   (5) Osoby v okolí svařování a řezání musí být chráněny před 
škodlivými účinky těchto procesů. 
 
               § 111 
 
          Svařování a řezání plamenem 
 
   (1) Láhve na plyny musí být zabezpečeny proti převrhnutí nebo 
skutálení a musí být možno je co nejrychleji uvolnit. 
 
   (2) Při současné práci s několika soupravami lahví na jednom 
pracovišti musí být soupravy od sebe vzdáleny nejméně 3 m nebo od 
sebe odděleny nehořlavou stěnou. 
 
   (3) Pro jednu hořákovou soupravu smějí být na pracovišti 
nejvýše dvě zásobní láhve každého používaného plynu. 
 
   (4) Láhve na plyny musí být chráněny před sálavým teplem nebo 
před otevřeným ohněm; láhve, které byly vystaveny působení ohně 
nebo se při práci  zahřály, musí být neprodleně odstraněny 
z provozu a zřetelně označeny jako závadné. 
 
   (5) Stabilní baterie lahví musí být umístěny v místnostech 
oddělených od sebe navzájem i od provozních budov; pohyblivě 
instalované baterie musí být v době, kdy se s nimi nepracuje, 
umístěny v oddělených místnostech. 
 
   (6) Hadice pro přívod hořlavého plynu z rozvodného potrubí 
nebo z lahví k hořákům musí být opatřeny bezpečnostním označením. 
 
   (7) V případě, že láhve na kyslík, armatury, těsnění lahví 
a ventilů, svařovací přístroje nebo jejich příslušenství přišly do 
styku s olejem, tukem anebo s jinou nečistotou, nesmějí se 
používat. 
 
   (8) Po skončení práce se musí bezpečně uzavřít přívod plynu 
a z přechodného pracoviště neprodleně odvézt láhve s plynem. 
 
               § 112 
 
         Svařování elektrickým obloukem 
 
   (1) Svařovací kabel musí být spojen se svařovaným předmětem 
nebo s podložkou svařovací svorkou. 
 
   (2) Držáky elektrod se smějí odkládat pouze na izolační 
podložku nebo na odizolovaný stojan a musí být zajištěny proti 
náhodnému dotyku vodivých předmětů. 
 
   (3) Držáky elektrod nesmějí být ochlazovány ponořením do 
vody. 
 
   (4) Před  opuštěním  pracoviště  musí být vypnut  zdroj 
elektrického proudu pro svařování. 
 
               § 113 
 
          Svařování a řezání plazmou 
 
   Zařízení pro svařování nebo řezání plazmou musí být vybavena 
pojistným zařízením, které vypíná přívod elektrického proudu, 
dojde-li k přerušení dodávky chladicí vody, a zařízením, které 
samočinně a okamžitě vypíná vysokofrekvenční oscilátor, jakmile se 
vytvoří plazmový plamen. 
 
               § 114 
 
          Svařování a řezání pod vodou 
 
   (1) Při svařování a řezání pod vodou se musí zajistit,aby 
 a) kromě  obsluhy  zařízení  byl  přítomen  další pracovník 
  s kvalifikací svářeče, pověřený obsluhou svařovacího zařízení 
  na povrchu, 
 b) při svařování (řezání) elektrickým obloukem 
   1. nebylo používáno střídavého elektrického proudu, 
   2. mohl být okamžitě přerušen elektrický proud, 
   3. výměna elektrod byla prováděna jen po přerušení dodávky 
    elektrického proudu do držáků elektrod, 
   4. před výměnou elektrody bylo svářeči potvrzeno, že dodávka 
    elektrického proudu je přerušena; dodávka elektrického 
    proudu smí být obnovena až po novém signálu svářeče. 
 
   (2) Při použití tekutého paliva se musí zapalovat hořák tak, 
aby se palivo vytrysklé před zapálením nerozlilo po vodní hladině. 
 
   (3) Při práci pod vodou se hořák nesmí zahltit přebytkem 
paliva. 
 
               § 115 
 
           Aluminotermické svařování 
 
   (1) K aluminotermickému svařování musí být používáno zcela 
suchých forem bez trhlin. 
 
   (2) Při svařování uvnitř budov a v uzavřených prostorách musí 
být formy opatřeny chrániči plamenů. 
 
   (3) Zásoby, popřípadě dávky aluminotermických směsí, žárové 
zápalky nebo jiné rozněcující látky, musí být umístěny v bezpečné 
vzdálenosti od svařovacího zařízení a musí být chráněny před 
vznícením od žhavých částic. 
 
   (4) Zásoby, popřípadě zásobní dávky aluminotermických směsí 
musí být  uskladněny v suchu, v  těsně uzavřených nádobách 
a odděleně od jiných hořlavých látek. 
 
   (5) Spoje  se  před  svařováním  musí  dokonale vysušit 
a z prostoru pod formou se musí odstranit voda, sníh nebo led. 
 
   (6) Manipulovat se svařovací formou po provedení svaru se smí 
až po dokonalém vyhoření aluminotermické směsi. 
 
   (7) Žárové zápalky a škrtátka se musí nosit a uchovávat vždy 
odděleně. 
 
               § 116 
 
        Svařování a řezání laserovým paprskem 
 
   (1) Svařování  nebo řezání  laserovým paprskem  smí být 
prováděno v oddělené místnosti nebo v odděleném prostoru, řezání 
menších předmětů (částí) alespoň v ochranném krytu. 
 
   (2) Při sledování pracovního procesu optickým systémem musí 
být pracovník chráněn vsazeným ochranným filtrem. 
 
   (3) Při řezání musí být pod řezaným materiálem podlaha 
s nehořlavou úpravou a s difúzním povrchem. 
 
   (4) Zařízení k řezání laserovým paprskem musí být řešena tak, 
aby bylo zabráněno případnému odrazu paprsku od řezaného materiálu 
do prostoru obsluhy zařízení. 
 
               § 117 
 
         Svařování elektronovým paprskem 
 
   (1) Zařízení pro svařování elektronovým paprskem musí být 
umístěno v oddělené a uzamykatelné místnosti. 
 
   (2) Zařízení smí být uvedeno do chodu jen z ovládacího pultu 
umístěného v bezpečné vzdálenosti. 
 
   (3) Průběh svařování musí být sledován nepřímo. 
 
   (4) Obsluha zařízení pro svařování elektronovým paprskem musí 
být chráněna před případnou destrukcí zařízení, zejména u zařízení 
pracujících s vysokým vakuem. 
 
             DVANÁCTÝ ODDÍL 
        Tepelné zpracování a moření kovů 
 
               § 118 
 
            Kalení a popouštění 
 
   (1) Horní okraj olejových van pro kalení a popouštění musí 
být alespoň 1,1 m nad úrovní podlahy nebo musí být do této výše 
vhodně zabezpečen. 
 
   (2) Olejové výpary musí být účinně odsávány a olejové lázně 
zajištěny proti přehřátí. 
 
               § 119 
 
         Tepelné zpracování lehkých kovů 
 
   Při otevření víka elektrické pece se musí samočinně vypnout 
přívod elektrického proudu. 
 
               § 120 
 
             Moření materiálu 
 
   (1) Horní okraj mořicích a oplachovacích kádí musí být 
alespoň 1,1 m nad úrovní podlahy nebo musí být do této výše vhodně 
zabezpečen. 
 
   (2) Mořicí  kádě  musí  být  opatřeny účinným odsávacím 
zařízením. 
 
   (3) Podlahy a stěny místností,kde se provádí moření, musí být 
z omyvatelného materiálu. 
 
             TŘINÁCTÝ ODDÍL 
          Úpravy nátěrovými hmotami 
 
               § 121 
 
               Lakovny 
 
   (1) Pokud jsou v lakovně otvory v požárních stěnách nebo ve 
stropech, musí být provedeny tak, aby nedovolovaly šíření ohně do 
lakovny nebo z ní. 
 
   (2) V  místnostech bezprostředně  sousedících s lakovnou 
nesmějí být v blízkosti vstupu do lakovny zdroje jiskření ani 
otevřeného ohně. 
 
   (3) Lakovny nesmějí být používány pro skladování nátěrových 
hmot. 
 
   (4) Dveře do prostorů sousedících  s lakovnou musí být 
otevíratelné ve směru úniku. 
 
   (5) Topná tělesa musí být upravena nebo umístěna tak, aby se 
na ně nemohly stavět nádoby s nátěrovými hmotami ani lakované 
předměty k sušení. 
 
   (6) Po skončení práce musí pracovníci z lakovny odstranit 
nátěrové hmoty, hořlavé kapaliny a jejich zbytky. 
 
   (7) V zařízeních pro úpravy nátěrovými hmotami musí být 
zabezpečeno, aby koncentrace výparů v žádném místě nepřesáhla 25 % 
spodní meze výbušnosti. Výpary kapalin a částice nátěrových hmot 
rozptýlené při stříkání musí být kromě toho odsávány místně, 
případně celkově, jestliže použitá technologie zaručuje malý 
rozptyl. 
 
   (8) Odsávací potrubí musí být opatřeno filtry z nehořlavého 
materiálu nebo jiným zařízením na zachycování částic nátěrových 
hmot před vstupem do potrubí. 
 
   (9) Kromě drážek pro podlahové dopravníky musí být pracovní 
prostory pod úrovní podlahy lakovny nuceně větrány. 
 
   (10) Dojde-li k poruše odsávacího zařízení, musí být nanášení 
nátěrových hmot ihned přerušeno. 
 
               § 122 
 
            Natírání a stříkání 
 
   (1) Stříkací pistole s  automatickým ovládáním musí být 
zajištěny tak, aby stříkání mohlo započít až po zapnutí odsávacího 
zařízení. 
 
   (2) Jako rozprašovací látka se nesmí při stříkání používat 
kyslík ani hořlavé plyny. 
 
   (3) Nátěry s obsahem chromanů a olovnatých sloučenin nesmějí 
být broušeny zasucha ani ručně zamokra. 
 
   (4) Ruční stříkání nátěrových hmot s obsahem olovnatých 
sloučenin je zakázáno. Nátěrové hmoty s obsahem chromanů smějí být 
nanášeny ručním stříkáním jen v místně odsávaných prostorech. 
 
               § 123 
 
             Máčení a polévání 
 
   U kontinuálních zařízení musí být zajištěno, aby dopravník 
nebylo možno uvést do chodu dříve, než je v chodu příslušné 
odsávací zařízení. 
 
               § 124 
 
        Elektrostatické a elektroforetické 
              nanášení 
 
   (1) Zařízení  pro  elektrostatické  nebo elektroforetické 
nanášení musí být umístěno ve zvláštní kabině nebo v odděleném 
prostoru. Zařízení pro elektroforetické nanášení musí být opatřeno 
bezpečnostním označením a zařízením, které zamezuje dotýkat se 
výrobků a závěsů, které jsou vodivě spojeny se zapnutým zdrojem 
elektrického proudu. 
 
   (2) Kabina nebo oddělený prostor, v nichž jsou umístěna 
zařízení pro elektrostatické nebo elektroforetické nanášení, musí 
být vně opatřena červeným signálním světlem, které se samočinně 
rozsvítí při uvedení zařízení do provozu. Kromě toho musí být 
kabina  opatřena  zařízením,  které  samočinně  vypíná zdroj 
elektrického proudu při vstupu do kabiny. Kabina musí být opatřena 
vybíječem statického náboje. 
 
   (3) V zařízení pro elektrostatické nanášení se smí používat 
pouze nátěrových hmot s bodem vzplanutí vyšším než 21 stupňů C. 
 
   (4) Otvory pro dopravu předmětů do kabiny musí být řešeny 
tak, aby se při náhodném vniknutí těmito otvory nemohl nikdo 
dostat do nebezpečné blízkosti zařízení s vysokým napětím; jinak 
musí být otvory opatřeny varovným červeným signálem, který svítí 
po celou dobu provozu zařízení s vysokým napětím. 
 
   (5) Spuštění generátoru vysokého napětí musí být vázáno na 
spuštění odsávacího zařízení elektrostatické kabiny s časovou 
prodlevou. 
 
   (6) Funkce dávkovacího čerpadla, dopravujícího nátěrové hmoty 
do rozprašovačů, musí být vázána na chod odsávacího zařízení 
elektrostatické kabiny. 
 
   (7) Provedení  elektrostatické  pistole  musí  odpovídat 
požadavkům bezpečnosti práce v prostředí s nebezpečím výbuchu. 
 
               § 125 
 
            Sušení a vypalování 
 
   (1) Předměty, jejichž povrch byl upraven nátěrovými hmotami, 
se musí umísťovat při sušení tak, aby výpary z nich byly proudem 
vzduchu odnášeny mimo dýchací zónu obsluhujícího pracovníka. 
Dosušují-li se tyto předměty v uzavřených prostorách při teplotě 
okolního pracovního prostředí, musí být tyto prostory větrány tak, 
aby v nich vznikal mírný podtlak. 
 
   (2) Zapnutí topných systémů musí být vázáno na spuštění 
odsávacího zařízení sušárny s časovou prodlevou. Dojde-li k poruše 
odsávacího zařízení, musí  být zabezpečeno samočinné vypnutí 
topných systémů. 
 
   (3) Sušicí  prostory  musí  být  opatřeny  samostatným 
odvětrávacím potrubím vyústěným do venkovní atmosféry. 
 
   (4) Povrchová teplota topných těles musí být alespoň o 50 
stupňů C nižší, než je bod vznícení použitých rozpouštědel nebo 
ředidel; to neplatí pro sušáky používané k vypalování nebo 
ztvrdnutí nátěrů. 
 
               § 126 
 
           Úpravny nátěrových hmot 
 
   (1) V místnosti pro úpravu nátěrových hmot musí být nádrže na 
tyto hmoty nebo ředidla spolehlivě zajištěny, aby se nátěrová 
hmota nemohla rozlít do okolí. Sběrná jímka musí mít objem alespoň 
50% celkového obsahu všech nádrží v místnosti, nejméně však obsah 
největší nádrže a nesmí být spojena s kanalizací. 
 
   (2) Nádrže na nátěrovou hmotu i ředidla musí být opatřeny 
bezpečnostním označením upozorňujícím na jejich obsah, třídu 
nebezpečnosti hořlavé kapaliny, popřípadě i na jiné nebezpečí. 
 
   (3) Odvzdušňovací potrubí musí být vždy připojeno k nejvyšší 
části nádrže, musí mít spád k nádrži a musí být opatřeno 
neprůbojnými pojistkami. 
 
               § 127 
 
      Chemické a elektrochemické povrchové úpravy 
 
   (1) Provozovny musí být upraveny tak, aby 
 
 a) rohy a hrany mezi stěnami a podlahou byly zaoblené, 
 b) podlahy byly nepropustné, hladké, nekluzké, beze spár, se 
  sklonem alespoň 2%, opatřené rohožemi z materiálu odolného 
  proti vlivům používaných chemikálií. 
 
   (2) Přívod vody do van musí být proveden tak, aby při 
případném podtlaku bylo vyloučeno nasátí obsahu van do potrubí. 
 
               § 128 
 
              Metalizace 
 
   (1) Vnitřní řešení místností určených pro metalizaci musí 
umožňovat pravidelné čistění prachových zbytků postřiků. 
 
   (2) Pro odlučování prachu olova, kadmia nebo jejich slitin 
musí být do metalizačního systému zařazen příslušný filtr. 
 
   (3) Zařízení, v němž se hromadí odlučovaný kovový prach, musí 
být umístěno mimo pracovní objekt a ve vzdálenosti nejméně 5 m od 
metalizačních trysek. 
 
   (4) Po skončení směny musí být z metalizačního zařízení 
odstraněn zachycený kovový prach. 
 
   (5) Odloučený prach musí být shromažďován na místě, kde 
nehrozí jeho vznícení a v obalech odolných proti vlhkosti. 
 
   (6) Kovový prach musí být likvidován na vyhrazeném místě, 
pokud se neodevzdává pro další zpracování. 
 
             ČTRNÁCTÝ ODDÍL 
        Drcení, mletí, rozbíjení a mísení 
 
               § 129 
 
            Společná ustanovení 
 
   (1) Drcení a mletí materiálu, při němž se uvolňuje prach, 
který ohrožuje bezpečnost osob nebo zařízení, se musí provádět 
v prachotěsném zařízení nebo musí být provozovna vybavena účinným 
odsávacím zařízením. U primárního drcení může být použito účinné 
zvlhčování materiálu. 
 
   (2) Mlecí komory i mlecí zařízení pro mletí hořlavých látek 
v suchém stavu musí být zhotoveny z nejiskřivého materiálu nebo 
musí být učiněna jiná bezpečnostní opatření, která by zamezila 
vznícení mletých látek. 
 
   (3) Mletí materiálu, při němž se tvoří výbušný prach, smí být 
prováděno jen  ve zvláštních zařízeních  zabezpečených proti 
následkům výbuchu. 
 
   (4) Zařízení pro drcení nebo mletí hořlavého materiálu musí 
být provedeno tak, aby materiál před podáním do mlecí části 
procházel magnetickými separátory odstraňujícími železné částice. 
 
   (5) Při poruše separátoru se musí samočinně zastavit další 
podávání materiálu nebo uvést v činnost signalizační zařízení. 
 
               § 130 
 
               Drtiče 
 
   (1) Z materiálu určeného k  drcení musí být odstraněny 
nežádoucí předměty. 
 
   (2) U drtičů se smí uvolňovat ucpaný plnicí otvor jen ze 
strany podávače a jen vhodnou pracovní pomůckou a vpouštět do 
drtiče se smí materiál jen za plných otáček stroje. 
 
   (3) Za chodu drtiče je vstup do prostoru pod drtičem zakázán; 
vstupovat pod drtič se smí jen tehdy, bylo-li vypouštěcí zařízení 
vypnuto a zajištěno. 
 
               § 131 
 
                Mlýny 
 
   (1) Spouštěcí zařízení mlýna musí být při vstupu pracovníka 
do mísy zajištěno ve vypnuté poloze. Vstupovat do mísy se smí jen 
pod dozorem jiného pracovníka. 
 
   (2) Vybírat materiál z  kolových nebo kyvadlových mlýnů 
a vyprazdňovat mlýny za chodu je zakázáno. 
 
   (3) Kolem kulových, trubnatých nebo komorových válcových 
mlýnů se musí zřídit zábradlí, je-li jejich spodní část níže než 
2,6 m nad úrovní podlahy, a musí se zabezpečit, aby průchody pod 
těmito mlýny byly chráněny ze stran a shora. 
 
               § 132 
 
        Zařízení na přípravu uhelného prášku 
 
   (1) Zařízení na přípravu uhelného prášku včetně jeho nosných 
konstrukcí a prostor, v nichž se uhelný prášek usazuje, musí být 
v provedení umožňujícím oplachování vodou. 
 
   (2) Zásobníky na surové uhlí musí být z nehořlavého materiálu 
s hladkým vnitřním povrchem a musí umožňovat vyprazdňování uhlí 
mimo mlýn. 
 
   (3) Násypné otvory zásobníku musí být opatřeny pevnou nebo 
uzamykatelnou mříží nebo jiným obdobným zařízením zabraňujícím 
neoprávněnému vstupu nebo pádu osob do zásobníku. 
 
   (4) Ocelové zásobníky uhelného prášku včetně přírub musí být 
tepelně izolovány. 
 
   (5) Zásobníky musí být opatřeny zařízením pro zjišťování 
zásob prášku a teploměry pro kontrolu teploty prášku v zásobníku. 
 
   (6) Do horní části zásobníku uhelného prášku (kromě zásobníku 
na prášek z antracitu a antracitického uhlí) musí být zaústěn 
přívod inertních plynů nebo vodní páry. 
 
   (7) Potrubí teplých kouřových plynů nasávaných do mlecího 
zařízení musí být vybaveno uzávěrem k odpojení mlýna od ohniště. 
 
   (8) Teplota nosného plynu na výstupu z parních a plynových 
trubnatých sušicích zařízení nesmí převyšovat pro tuhá paliva 
(kromě antracitu a antracitického uhlí) 110 stupňů C. 
 
   (9) Na vstup  před mlýnem pro  paliva (kromě antracitu 
a antracitického uhlí) musí být přivedena voda, sytá pára nebo 
inertní plyn. 
 
   (10) Pojistné zařízení musí být umístěno tak, aby se zamezila 
možnost zásahu zplodin výbuchu, zejména na pracovní místa obsluhy, 
na přístupové a únikové cesty. 
 
   (11) Mlecí okruh se zásobníkem prášku musí být před uvedením 
mlýna do provozu provětrán nebo inertizován. 
 
   (12) Z prostoru mlýnice musí být pravidelně odstraňován 
uhelný prášek. 
 
   (13) V případě nebezpečí vzniku havárie se okamžitě musí 
odstavit zařízení z provozu a opustit mlýnice. 
 
   (14) Je zakázáno vyprazdňovat uhelný prášek ze zásobníku přes 
hořáky a topeniště kotlů, které nejsou v provozu. 
 
   (15) Otevírat zahlcený mlýn se smí až po jeho vychladnutí. 
 
               § 133 
 
        Zařízení na rozbíjení kovového šrotu 
 
   (1) Horní činná plocha šaboty nesmí přesahovat okolní úroveň 
podlahy tlučiště. Mezi šabotou a vnitřní stěnou ochranného hrazení 
musí být volný pás podlahové plochy nejméně v šířce 0,75 m. 
 
   (2) Okolo šabot musí být ochranné hrazení proti rozletu 
rozbíjeného kovového odpadu. 
 
   (3) U zařízení typu padákové věže musí být prostor tlučiště 
shora zakryt ochranným hrazením. 
 
   (4) Vrata, dveře a jiné vstupy na tlučiště musí vyhovovat 
požadavkům kladeným na ochranné hrazení. 
 
   (5) Pro pracovníky obsluhy rozbíjecího zařízení musí být 
vybudován  u zařízení  ochranný úkryt  a musí  být umístěn 
v bezprostřední blízkosti ochranného hrazení. 
 
   (6) Každé rozbíjecí zařízení musí být opatřeno zařízením, 
které vyloučí 
 a) zdvižení hrušky nad šabotu a její uvolnění, není-li dokonale 
  uzavřen prostor tlučiště,  ochranného úkrytu, a nejsou-li 
  uzavřeny průzory ke sledování práce v tlučišti, 
 b) otevření  prostoru  tlučiště  během  činnosti rozbíjecího 
  zařízení. 
 
   (7) V prostoru tlučiště musí být umístěn vypínací ovládač. 
 
   (8) Zvedání hrušky nad šabotu musí být provedeno tak, aby se 
hruška nerozhoupala. 
 
               § 134 
 
               Míchačky 
 
   (1) Míchačky s protiběžnými  míchacími rameny (kopistové 
a obdobné) musí být opatřeny ochranným víkem nebo roštem, při 
jejichž otevření nebo zvednutí se automaticky vypne chod míchačky. 
Je-li použito roštu, musí velikosti jeho otvorů odpovídat bezpečné 
vzdálenosti od míchacích ramen. 
 
   (2) U míchaček, jejichž míchací ramena do sebe nezapadají, 
smí být vypínání zajištěno vypínacím rámem instalovaným okolo 
míchací vany. 
 
             PATNÁCTÝ ODDÍL 
 
               § 135 
 
              Odstřeďování 
 
   (1) Buben odstředivky se smí uvést do chodu jen tehdy, je-li 
víko zavřeno: víko se může dát otevřít, jen je-li buben v klidu, 
kromě případu, kdy se odstředivka mechanicky vyprazdňuje. Uvedené 
zajištění víka není nezbytné u odstředivek pro výbušné látky ani 
u odstředivek s vodorovným hřídelem a mechanickým zarážením, 
jestliže konstrukce odstředivky vylučuje možnost vniknutí do 
otáčejícího se bubnu. V případě zvláštních technologií je možné 
použít odstředivky bez ochranného víka. 
 
   (2) Smysl otáčení musí být na tělese odstředivky viditelně 
označen. 
 
   (3) Odstředivky, jejichž náplň je hořlavá nebo výbušná, musí 
být provedeny tak,aby na žádné části nemohly vznikat jiskry nebo 
nemohlo dojít k nebezpečnému přehřátí. 
 
             ŠESTNÁCTÝ ODDÍL 
               Řezání 
 
               § 136 
 
            Společná ustanovení 
 
   Stroje se dvěma nebo více systémy ochrany a stroje, které lze 
spouštět bez použití ochranného zařízení, musí mít uzamykatelné 
přepínání systémů ochrany a  přepínání na chod bez použití 
ochranného zařízení. 
 
               § 137 
 
             Řezačky a kutry 
 
   (1) Řezačky se šnekovými podávači musí mít násypky upraveny 
tak, aby nebylo možné dosáhnout rukou na podávač. 
 
   (2) Řezačky s podávacími spirálami musí mít kolem násypky 
ochranný rám k vypnutí pohonu. 
 
   (3) Kutry na zpracování masa musí mít nože opatřeny ochranným 
víkem, které lze zvednout, jen jsou-li nože zastaveny, a zařízením 
znemožňujícím uvedení stroje do chodu, není-li ochranné víko 
uzavřeno. 
 
             SEDMNÁCTÝ ODDÍL 
          Máčení, napařování a vaření 
 
               § 138 
 
            Společná ustanovení 
 
   (1) Kádě, pánve a otevřené nádrže musí mít horní okraj 
alespoň 1,1 m nad úrovní podlahy, případně pracovní plošiny, nebo 
musí být spolehlivě zakryty nebo ohrazeny proti nahodilému pádu. 
 
   (2) Nadzemní  nádrže,  pokud  jsou  naplněny  horkými 
a nebezpečnými  látkami, musí  být spojeny  s jímkami  nebo 
prohlubněmi dostatečné velikosti, aby zachytily veškerý obsah 
nádrže při jejím případném prasknutí, anebo s jiným bezpečným 
místem určeným k tomuto účelu, které musí být mimo provozní 
budovu. Nádrže musí být propojeny s jímkami, prohlubněmi nebo 
jinými bezpečnými místy přepadovým potrubím. 
 
               § 139 
 
          Máčecí nádrže, pánve a kádě 
 
   (1) Máčecí nádrže a pánve naplněné hořlavými látkami musí být 
opatřeny těsně přiléhajícími poklopy se samočinným uzavíráním. 
 
   (2) Při používání výkyvných kádí musí být podlaha upravena 
tak, aby nemohlo dojít k zachycení pracovníka mezi výkyvné rameno 
a káď. 
 
               § 140 
 
        Pařicí a varné jámy, pařicí komory 
 
   (1) Přístupové komunikace v prostoru, kde jsou umístěny 
pařicí nebo varné jámy v úrovni terénu (podlahy), musí být 
opatřeny signalizačním zařízením. 
 
   (2) Pařicí a varné jámy, které mají vyhřívací tělesa uložena 
na dně jámy, musí být opatřeny snímatelnými rošty, pevně osazenými 
alespoň 0,2 m nad parním potrubím. 
 
   (3) Pařicí komory musí být hermeticky uzavíratelné a opatřeny 
teploměrem, tlakoměrem a pojistným zařízením. 
 
               § 141 
 
              Varné kotle 
 
   (1) Vypouštěcí kohouty musí být zajištěny proti náhodnému 
otevření. 
 
   (2) Sklápěcí varné kotle  musí být opatřeny samosvorným 
sklápěcím nebo zachycovacím zařízením. 
 
             OSMNÁCTÝ ODDÍL 
 
               § 142 
 
          Prací stroje a sušicí bubny 
 
   (1) Uzávěry pracích strojů a sušicích bubnů pro prádelny musí 
být provedeny tak, aby je nebylo možno otevřít, jsou-li bubny 
v pohybu; jsou-li uzávěry otevřeny, nesmí být možno uvést bubny do 
pohybu. 
 
   (2) Prací stroje a sušicí bubny, kterých se používá pro práci 
s nebezpečnými látkami, musí být opatřeny pojistným zařízením pro 
případ výbuchu v bubnu. 
 
               PÁTÁ ČÁST 
               zrušena 
 
               § 143 
 
  
               zrušen 
 
               § 144 
 
  
               zrušen 
 
               § 145 
 
  
               zrušen 
 
              ŠESTÁ ČÁST 
               zrušena 
 
              PRVNÍ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 146 
 
  
               zrušen 
 
              DRUHÝ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 147 
 
  
               zrušen 
 
              TŘETÍ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 148 
 
  
               zrušen 
 
               § 149 
 
  
               zrušen 
 
               § 150 
 
  
               zrušen 
 
               § 151 
 
  
               zrušen 
 
               § 152 
 
  
               zrušen 
 
               § 153 
 
  
               zrušen 
 
              ČTVRTÝ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 154 
 
  
               zrušen 
 
              PÁTÝ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 155 
 
  
               zrušen 
 
               § 156 
 
  
               zrušen 
 
               § 157 
 
  
               zrušen 
 
               § 158 
 
  
               zrušen 
 
              ŠESTÝ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 159 
 
  
               zrušen 
 
               § 160 
 
  
               zrušen 
 
               § 161 
 
  
               zrušen 
 
              SEDMÝ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 162 
 
  
               zrušen 
 
              OSMÝ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 163 
 
  
               zrušen 
 
               § 164 
 
  
               zrušen 
 
               § 165 
 
  
               zrušen 
 
               § 166 
 
  
               zrušen 
 
               § 167 
 
  
               zrušen 
 
              SEDMÁ ČÁST 
            Tlakové zařízení 
 
              PRVNÍ ODDÍL 
 
               § 168 
 
            Společná ustanovení 
 
   (1) Kotle na plynná a kapalná paliva musí být zajištěny tak, 
aby došlo k samočinnému přerušení přívodu paliva do hořáků při 
nedovolené změně provozního tlaku paliva a spalovacího vzduchu. 
 
   (2) Kotle vytápěné plynem, kapalným palivem nebo uhelným 
práškem a opatřené umělým tahem musí být opatřeny bezpečnostním 
zařízením, které při nedovolené změně nebo při přerušení tahu 
spalin samočinně zastaví i přívod paliva do hořáků. 
 
   (3) Hořáky kotlů pro spalování plynu nebo kapalného paliva 
musí být opatřeny hlídačem plamene a kotle s hořáky pro spalování 
uhelného prášku speciálním zařízením pro zabezpečení stabilního 
hoření. 
 
   (4) Dvířka topeniště a nahlížecích otvorů do topeniště musí 
být za  provozu kotle zajištěna  proti otevření způsobenému 
přetlakem ve spalovacím prostoru. 
 
   (5) Přívod  napájecí vody  musí být  proveden tak, aby 
nezpůsoboval rychlé ochlazování stěn tlakového celku. 
 
   (6) Kotle s mechanickými rošty nebo s práškovým topením musí 
být opatřeny bezprašným odpopílkovacím zařízením. 
 
   (7) Odpopelňovací zařízení se smí opravovat, jen je-li mimo 
provoz a je-li bezpečnost opraváře zajišťována dalším pracovníkem. 
 
   (8) Popelna musí být vybavena přívodem vody ke škvárovým 
a popelovým výsypkám, dostatečným větráním a těsnými uzávěry na 
škvárových a popelových výsypkách s bezpečným ovládáním. 
 
   (9) Kontrolní dvířka u odpopílkovačů se nesmějí otvírat, 
pokud není uzavřen uzávěr ve svodkách. 
 
               § 169 
 
              Parní kotle 
 
   (1) Parní kotle musí být opatřeny 
 a) alespoň jedním tlakoměrem s vyznačením nejvyššího dovoleného 
  přetlaku, vodní smyčkou a trojcestným kohoutem nebo ventilem, 
 b) alespoň  jedním přímým  vodoznakem s  označením nejnižší 
  přípustné hladiny vody v kotli (mimo průtočné kotle), 
 c) přetlakovým pojistným zařízením, 
 d) plnicí a vypouštěcí armaturou, 
 e) napájecím zařízením, 
 f) odvzdušňovací armaturou. 
 
   (2) Zařízením uvedeným v odstavci 1 písm. b) a d) nemusí být 
vybaveny kotle na plynná a kapalná paliva, které mají trvalou 
kapalinovou náplň vzduchotěsně uzavřenou v kotlovém tělese. 
 
               § 170 
 
             Kapalinové kotle 
 
   (1) Kapalinové kotle musí být opatřeny 
 a) otevřenou expanzní nádobou nebo jiným pojistným zařízením, 
 b) plnicí a vypouštěcí armaturou, 
 c) u kotlů se jmenovitým výkonem  nad 50 kW i teploměrem 
  a tlakoměrem. 
 
   (2) Kotel musí být opatřen zařízením, které samočinně vyloučí 
překročení nejvyšší přípustné teploty kapaliny; kotle s ručním 
přikládáním musí být pro tento účel vybaveny signalizací nebo musí 
mít stálou obsluhu. 
 
   (3) Odvzdušňovací a přepadové potrubí expanzní nádoby nesmějí 
vyúsťovat do venkovního prostoru. 
 
   (4) Uzávěr mezi kotlem a expanzní nádobou musí být za provozu 
kotle zajištěn v otevřené poloze. 
 
               § 171 
 
            Práce uvnitř kotlů 
 
   (1) Před vstupem pracovníků do kotle musí být kotel bezpečně 
odpojen od sousedních kotlů a odběrného potrubí; ostatní potrubí 
ústící do kotle musí být uzavřena a zajištěna. 
 
   (2) Při prohlídce a při práci v kotli nebo v topeništi musí 
být zajištěn dozor alespoň jedním pracovníkem vně kotle. Před 
uzavřením vík, drážek apod. a před uvedením do provozu je nutno se 
přesvědčit, zda v kotli nikdo není. 
 
   (3) Před vstupem do tlakového celku kotle nebo topeniště se 
musí  prověřit,  zda  jsou  tyto  prostory dobře provětrány 
a vyprázdněny a zda v topeništi nehrozí pád struskových nebo 
popelových nánosů, popřípadě zdiva. 
 
   (4) Na částech kotelního zařízení, ve kterých se pracuje, se 
musí umístit bezpečnostní označení. 
 
               § 172 
 
               Kotelny 
 
   (1) Do kotelny musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu 
pro spalování a větrání. 
 
   (2) Dveře do kotelny musí být z nehořlavého materiálu, 
otevíratelné směrem z kotelny a opatřeny bezpečnostním označením. 
 
   (3) Kotelny s půdorysnou plochou větší než 150 m čtverečných 
musí mít dvě únikové cesty, z nichž jedna musí vést přímo do 
volného prostoru. 
 
   (4) Kotle umístěné mimo kotelny musí být zabezpečeny proti 
manipulaci nepovolanými osobami. 
 
              DRUHÝ ODDÍL 
             Tlakové nádoby 
 
               § 173 
 
           Tlakové nádoby stabilní 
 
   (1) Nádoby musí být opatřeny 
 a) uzavírací a vypouštěcí armaturou, 
 b) tlakoměrem, 
 c) pojistným zařízením, 
 d) odvětrávacím uzávěrem. 
 
   (2) Vybavení tlakoměrem a pojistným zařízením není třeba, 
je-li nejvyšší pracovní přetlak nádoby vyšší než dosažitelný 
přetlak zdroje tlaku a je-li zároveň vyloučeno zvýšení přetlaku 
v nádobě. 
 
   (3) Nádoba ohřívaná spalinami, u níž by snížení hladiny 
kapaliny pod stanovenou mez mohlo způsobit přehřátí stěn, musí mít 
alespoň jeden stavoznak a nádoba pracující s přehřátými parami 
nebo s kapalinami o teplotě vyšší než 50 stupňů C musí mít 
teploměr. 
 
   (4) Otevíratelná nádoba musí mít zařízení, které umožňuje 
před jejím otevřením snížit pracovní přetlak na tlak atmosférický, 
popřípadě ochladit vnitřní obsah na bezpečnou teplotu. 
 
   (5) Nádoba s rychlouzávěrem, popřípadě s ústředním uzávěrem, 
musí být opatřena zařízením, které znemožní otevření nádoby před 
snížením pracovního přetlaku na tlak atmosférický a vpuštění 
pracovní látky do nádoby, pokud není nádoba spolehlivě uzavřena. 
 
   (6) Otevíratelné zdravotnické a sterilizační přístroje musí 
být opatřeny zařízením, kterým je možno se přesvědčit nezávisle na 
údaji tlakoměru, zda je tlakový prostor bez přetlaku. 
 
   (7) Pokud se používá  sestav stabilních tlakových nádob 
(baterií), musí se označit ovládací ventily k jednotlivým nádobám. 
 
   (8) Nádoby na zkapalněné plyny musí být opatřeny zařízením na 
kontrolu výšky hladiny kapaliny. 
 
   (9) Pojistné ventily (s výjimkou plynotěsných ventilů) musí 
být takové, aby bylo možno snadno a bezpečně ověřit jejich 
průchodnost; ventily  i výfukové potrubí  musí být umístěny 
a upraveny tak, aby při jejich činnosti nemohlo dojít k ohrožení 
obsluhy nebo jiných osob. Výfukové potrubí pojistného ventilu 
nesmí vytvořit smyčku. 
 
   (10) Nádoby  umístěné na  volném prostranství  musí být 
zajištěny proti manipulaci nepovolanými osobami a povětrnostním 
vlivům. 
 
               § 174 
 
         Tlakové nádoby k dopravě plynů 
 
   (1) Nádoba musí být  opatřena alespoň jedním uzavíracím 
ventilem, pokud není stanoveno jinak. 
 
   (2) Na každé nádobě musí být trvale vyznačeny základní 
technické údaje, popřípadě i základní provozní podmínky. 
 
   (3) Při dopravě několika nádob, které jsou spojeny sběrnou 
trubkou v jednom voze, musí nádoby obsahovat pouze stejný plyn. 
 
   (4) Nádoby s plynem se nesmějí přepravovat společně se 
žíravinami v rozbitelných obalech, ani s látkami, které tvoří 
s přepravovanými plyny nebezpečnou směs, ani s látkami, které jsou 
zdrojem ionizujícího záření. 
 
   (5) Pojistná zařízení nádob musí být neuzavíratelně spojena 
s tlakovým prostorem a zajištěna tak, aby manipulace s nimi byla 
nepovolaným osobám znemožněna; pojistky musí být provedeny tak, 
aby při průtoku plynu pojistkou nedošlo k rotaci nádoby. 
 
   (6) Nádoby s obsahem plynů, které spolu vytvářejí nebezpečnou 
směs, nesmějí být skladovány ve společném prostoru. Láhve s plynem 
musí být zajištěny proti převržení. 
 
   (7) Vyprázdněné láhve na nebezpečné plyny musí být skladovány 
stejným způsobem jako plné láhve. 
 
   (8) Nádoby na dopravu plynů  musí být barevně označeny 
a nádoby na nebezpečné plyny musí být opatřeny též bezpečnostním 
označením. Vyznačeny musí být i prostory k umístění nádob. 
 
   (9) Silniční cisterny na přepravu chlóru musí být chráněny 
před přímým účinkem slunečních paprsků, a to tak, aby teplota 
jejich obsahu nepřekročila 40 stupňů C. 
 
   (10) Uzávěry cisteren musí být zabezpečeny proti manipulaci 
nepovolanými osobami. 
 
   (11) Silniční cisterny musí  být opatřeny alespoň dvěma 
uzavíracími ventily zapojenými v sérii; cisterny na přepravu 
chlóru musí být opatřeny na víku průlezu dvěma ventily na kapalný 
a jedním ventilem na plynný chlór se slepými přírubami na pero 
a drážku. 
 
   (12) Cisterny musí být opatřeny zemnicím zařízením. 
 
   (13) Při používání polních cisteren na čpavek v zemědělství 
 a) smí se zaplombovaný uzávěr nahradit armaturami se zvláštním 
  klíčem, 
 b) smí se zapojit na jakýkoliv přívěs při přepravě jen jedna 
  přívěsná cisterna, 
 c) při čpavkování se musí zajistit přívod čistého vzduchu do 
  dýchací zóny traktoristy. 
 
   (14) Při práci s kapalným čpavkem se nesmí jíst, pít, kouřit 
ani manipulovat s otevřeným ohněm. 
 
               OSMÁ ČÁST 
          Stlačování plynů a chlazení 
 
               § 175 
 
         Kompresorové stanice a kompresory 
 
   (1) Kompresorové stanice musí být umístěny v samostatných 
budovách  nebo ve  stavebně oddělených  prostorech, případně 
v ohrazených volných prostranstvích. 
 
   (2) V kompresorové stanici pro hořlavé plyny s nebezpečím 
výbuchu musí být vyznačeny stupně nebezpečí a všechny prostory 
kompresorové stanice včetně místností pro obsluhu musí být účinně 
větrány; umělé, nucené nebo havarijní větrání musí být ovládatelné 
z místa obsluhy i zvenku. 
 
   (3) Kompresorové  stanice  musí  být  opatřeny zařízením 
oznamujícím změny vlastností  pracovního prostředí, jež jsou 
důležité pro bezpečnost obsluhy a provozu. 
 
   (4) Mezi kompresorem a prvním uzavíracím zařízením musí být 
instalován pojistný ventil. 
 
   (5) Mezi jednotlivými tlakovými stupni kompresoru nesmí být 
uzavírací zařízení. 
 
   (6) U  uzavíracích  zařízení  musí  být poloha otevření 
a uzavření zřejmá. 
 
   (7) Plynové kompresory musí být opatřeny zařízením, které 
zajišťuje, že nebude překročen nejvyšší tlak na straně výtlačné 
a že bude dodržen nejnižší tlak na straně vstupní. 
 
   (8) Elektromotory plynových kompresorů na nebezpečné plyny 
musí být dálkově ovládány. 
 
   (9) Pro průběžné sledování  tlaku vzduchu a vzduchových 
kompresorů musí být v každém stupni na vhodném místě umístěn 
tlakoměr a za každým stupněm pojistný ventil. 
 
   (10) Turbokompresory  musí  být  opatřeny  automatickou 
přepouštěcí regulací  a zařízením, které  zastaví pohon při 
překročení osového posuvu rotoru. 
 
   (11) Ustanovení tohoto paragrafu se nevztahují na kompresory 
a kompresorové  stanice instalované  v chladicích zařízeních, 
v kyslíkárnách a výrobnách acetylénu, na plavidlech a drážních 
vozidlech. 
 
               § 176 
 
             Chladicí zařízení 
 
   (1) Potrubí chladicích zařízení musí být označeno podle druhu 
látek v nich dopravovaných v místech uzávěrů a v nepřehledných 
trasách a  nesmí být vedeno šachtami  výtahů, chodbami ani 
schodištěm a nesmí být volně přístupné nepovolaným osobám. 
 
   (2) Průlezné kanály určené výhradně pro potrubí s chladivem, 
v nichž je nutno provádět dozor nebo údržbu, musí být vybaveny 
větráním zabezpečujícím dostatečnou výměnu vzduchu. 
 
   (3) Kompresorová chladicí zařízení musí být opatřena nejméně 
jedním ventilem na sacím i výtlačném hrdle kompresoru nebo na 
vstupním hrdle do kondenzátoru a na výstupním hrdle ze sběrače 
kapalné chladicí látky nebo z kondenzátoru, není-li u chladicího 
zařízení instalován sběrač. 
 
   (4) Aparát nebo skupina aparátů musí být opatřena ventily, 
které umožňují uzavřít aparáty z obou stran; není-li na některé 
nádobě instalováno pojistné zařízení, musí být uzavírací ventil na 
jedné straně trvale zaplombován v otevřené poloze. 
 
   (5) Chladicí zařízení musí být opatřeno uzavírací armaturou, 
pojistným  zařízením, tlakoměrem,  stavoznakem a  štítkem se 
základními technickými údaji. 
 
   (6) Po celou dobu přítomnosti pracovníků v kanále, ve kterém 
je vedeno potrubí s chladivem, musí být v činnosti větrací 
zařízení. 
 
   (7) Pojistné ventily a membránové pojistky musí být opatřeny 
výfukovou trubkou řešenou tak,  aby nemohlo dojít k jejímu 
zamrznutí, a vyvedenou do prostoru, kde nemůže být nikdo ohrožen. 
 
               § 177 
 
               Strojovny 
 
   (1) Strojovny musí být opatřeny dveřmi z nehořlavých hmot. 
 
   (2) Strojovny musí mít alespoň jeden únikový východ vedoucí 
do volného prostoru; únikové dveře nesmějí mít práh a musejí být 
otvíratelné ve směru úniku. 
 
   (3) Vně strojovny poblíž únikového východu musí být umístěn 
nouzový vypínač pro vyřazení chladicího zařízení z provozu; je-li 
strojovna umístěna v jiném podlaží budovy, musí být druhý nouzový 
vypínač umístěn v přízemí objektu. 
 
   (4) Všechna potrubí procházející stěnami, stropem a podlahou 
strojovny musí být v průchodech utěsněna. 
 
   (5) Strojovny musí být řádně větrány; kromě přirozeného 
větrání pro běžný provoz musí v nich být zřízeno předepsané 
havarijní větrání. 
 
               § 178 
 
            Chlazené místnosti 
 
   (1) V chlazených místnostech s teplotou nižší než 0 stupňů C 
 
 a) nesmí pracovat osamocený pracovník bez kontroly déle než 
  hodinu, 
 b) musí být  umístěn vypínač elektrického  osvětlení, jehož 
  rozsvícení musí být signalizováno vně místnosti. 
 
   (2) Po skončení pracovní směny musí být chlazené místnosti 
s teplotou nižší než 0 stupňů C zkontrolovány, zda v nich nejsou 
osoby, a spolehlivě uzavřeny. 
 
   (3) Únikové cesty a cesty  k hlásičům provozních nehod 
a poruch musí být stále volné a opatřeny nouzovým osvětlením. 
 
   (4) Aby pracovníci pracující v chlazených místnostech mohli 
tyto prostory v kterémkoliv okamžiku opustit, musí být splněny 
nejméně dvě z těchto podmínek: 
 a) uzávěry dveří jsou ovladatelné zevnitř i zvenčí; 
 b) v uzavíratelné chlazené místnosti je v blízkosti dveří vhodné 
  nářadí umožňující jejich násilné otevření; 
 c) v chlazené místnosti je umístěn telefon nebo spolehlivé 
  signalizační  zařízení  umožňující  spojení  s  pracovním 
  stanovištěm stálé obsluhy; 
 d) v chlazené místnosti je zřízen samostatný trvale přístupný 
  nouzový východ uzavíratelný zevnitř; 
 e) chlazená místnost je opatřena zřetelně označenou a snadno 
  vyjímatelnou výplní dveří nebo stěny do chodby umožňující 
  únik. 
 
              DEVÁTÁ ČÁST 
            Plynová zařízení 
 
               § 179 
 
            Společná ustanovení 
 
   (1) Materiály použité při konstrukci a stavbě plynových 
zařízení musí odpovídat provozním podmínkám a vlastnostem plynů. 
Materiály nesmějí s plynem vytvářet nebezpečné sloučeniny. 
 
   (2) Konstrukcí zařízení musí být zajištěna jeho těsnost 
a pevnost. 
 
   (3) Jednotlivé části strojního zařízení musí být vodivě 
spojeny. 
 
   (4) V  budovách  musí  být  zajištěno  dokonalé větrání 
s přihlédnutím k vlastnostem a množství vyráběných a upravovaných 
plynů. 
 
   (5) Rozmrazování zařízení otevřeným ohněm je zakázáno. 
 
   (6) Pro provoz plynového zařízení musí být vypracován místní 
provozní řád. 
 
   (7) U zařízení, kde se pracuje s nebezpečnými plyny, musí být 
pro pracovníky zabezpečena dýchací a oživovací technika. 
 
               § 180 
 
        Zařízení pro výrobu a úpravu plynů 
 
   (1) V budovách, kde se vyrábějí a upravují hořlavé a hoření 
podporující plyny, je zakázána manipulace s otevřeným ohněm. 
 
   (2) V provozech, kde se vyrábějí a upravují nebezpečné plyny, 
musí být zajištěna bezpečná likvidace jejich úniku. 
 
               § 181 
 
          Zařízení pro skladování plynů 
 
   (1) Zařízení pro skladování plynů musí být opatřeno měřidly 
tlaku a množství plynu. 
 
   (2) Dodržování technických hodnot, jejichž překročení by 
mohlo mít za následek havárii nebo poruchu zařízení, musí být 
spolehlivě zajištěno. 
 
   (3) Zařízení musí být spolehlivě zajištěno proti účinkům 
atmosférické elektřiny. 
 
   (4) Při skladování plynů se  musí stanovit a dodržovat 
ochranná pásma, ve kterých  je zakázána jakákoli manipulace 
s otevřeným ohněm a uskladňování jakýchkoli látek. Ochranné pásmo 
musí být zřetelně označeno. 
 
   (5) Pro skladování plynů těžších než vzduch nesmějí být 
v ochranném pásmu vstupy do podzemních prostor. 
 
   (6) Zařízení pro skladování  plynů je zakázáno zřizovat 
v nedostatečně větraných prostorách. 
 
               § 182 
 
       Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové 
               stanice 
 
   (1) Plnírny plynů musí být umístěny v samostatných přízemních 
budovách bez podstřešních prostorů; plnírny plynů těžších vzduchu 
nesmějí být podsklepeny. 
 
   (2) Plnírny plynů (kromě plníren plynů inertních) musí být od 
sebe odděleny. Kompresní stanice pro nebezpečné plyny musí být 
odděleny od plníren. 
 
   (3) Plnicí  zařízení  musí  být  opatřeno zařízením pro 
odvzdušnění a pro vypouštění zbytkového přetlaku; přitom musí být 
zajištěno, aby plyn neohrožoval bezpečnost pracovníků. 
 
   (4) Je zakázáno plnit nádoby, 
 a) u nichž prošla lhůta periodické zkoušky, 
 b) které nemají předepsané značení, 
 c) které mají poškozený povrch, patky, ventily, výstroj nebo 
  izolaci, 
 d) jejichž používání nebylo v ČSSR povoleno, 
 e) které nemají předepsanou výstroj, 
 f) které jsou určeny pro acetylén, jestliže nemají označení 
  porézní hmoty, nebo u nichž poklesl obsah látky, ve které je 
  acetylén rozpuštěný pod stanovenou mez, 
 g) u nichž nelze zjistit zbytkový plyn a které jsou uvnitř 
znečištěny. 
 
   (5) Při plnění nádob nebezpečnými plyny a při manipulaci 
s těmito nádobami musí být vždy přítomni nejméně dva pracovníci 
a musí být trvale k dispozici alespoň dva izolační dýchací 
přístroje. 
 
   (6) Plnicí potrubí musí mít za kompresory umístěny zpětné 
ventily a musí být zajištěno tak, aby plyn z plněných nádob nemohl 
proudit zpět do kompresorů nebo čerpadel, a musí být zajištěno 
proti možnosti přeplnění nádob. 
 
   (7) Nádoby na plyn musí být při plnění bezpečně zajištěny 
proti převržení. Připojení nádoby na plnicí zařízení musí být 
provedeno tak, aby byla zaručena těsnost spojení mezi připojovacím 
potrubím a uzavíracím ventilem nádoby. 
 
   (8) Na vysokotlakém sběrném potrubí tlakové stanice musí být 
instalovány uzavírací, redukční a pojišťovací armatury a měřicí 
a kontrolní přístroje. 
 
   (9) Při provozu nádob nesmí dojít k jejich ohřátí nad 
povolenou teplotu. 
 
   (10) Odfuk plynu z pojistných armatur a podobných zařízení 
musí být vyveden mimo objekt. 
 
               § 183 
 
       Zařízení pro zkapalňování a odpařování 
               plynů 
 
   (1) Zkapalňovat a odpařovat se mohou jen plyny, které jsou 
pro tento účel upraveny. 
 
   (2) Na potrubí pro vypouštění zkapalněných plynů do ovzduší 
musí být zdvojeny armatury a při vypouštění musí být pracovníci 
chráněni proti účinkům plynů a nízkých teplot. 
 
               § 184 
 
       Zařízení pro zvyšování a snižování tlaku 
               plynů 
 
   (1) U zařízení s trvalou obsluhou musí mít objekt zvláštní 
místnost pro obsluhu. 
 
   (2) Jednotlivé stupně zařízení musí být zajištěny proti 
nedovolenému stoupnutí nebo poklesu tlaku a u kompresorů musí být 
zajištěna kontrola chladicího média. 
 
   (3) Zařízení musí být od vstupního a výstupního plynovodu 
odděleno izolačními spoji. 
 
   (4) Hlavní uzávěr na přívodu plynu do zařízení musí být 
umístěn před objektem. 
 
               § 185 
 
           Zařízení pro rozvod plynů 
 
   (1) Jednotlivé úseky rozvodů plynů musí být uzavíratelné 
a každý úsek musí mít možnost odvzdušnění a odplynění. 
 
   (2) Rozvody  plynů  musí  být  chráněny  proti  korozi 
a v případech jejich  vedení nad  zemí též  proti účinkům 
atmosférické elektřiny. 
 
   (3) Pokud rozvody plynů křižují komunikace nebo prostory, 
které by mohly být naplněny unikajícím plynem, musí být uloženy do 
ochranné trubky, ve které nesmí být rozebíratelné spoje. 
 
   (4) Rozvody plynů uložené v zemi nesmějí být kladeny jako 
průchozí pod objekty. 
 
   (5) Při rozmrazování plynovodu nebo při hledání netěsnosti na 
plynovodu, který je v provozu, nesmí být použito plamene. 
 
               § 186 
 
          Zařízení pro spalování plynů 
 
   (1) Zařízení musí být vybaveno hlavním uzávěrem. 
 
   (2) Přívod plynu do zařízení musí být vybaven regulačním, 
měřicím a zabezpečovacím zařízením podle povahy zařízení, podle 
vlastností a množství plynu. 
 
   (3) Před zapálením plynu v zařízení musí být spalovací 
prostor zbaven větráním výbušné směsi. 
 
   (4) Zařízení musí být umístěno jen v prostorách s dostatečnou 
výměnou vzduchu k zajištění dokonalého spalování. 
 
   (5) Zplodiny  spalování  musí  být  odvedeny  tak,  aby 
neohrožovaly bezpečnost pracovníků. 
 
              DESÁTÁ ČÁST 
             Průmyslové pece 
 
               § 187 
 
              Vysoké pece 
 
   (1) Vysoké pece musí být odpojitelné bezpečnými uzávěry od 
plynovodní  sítě  a  vzduchového  potrubí. Okružní větrovody 
a rozvodná potrubí pro vysokopecní plyn musí být opatřeny průlezy 
a čisticími otvory s pevně zajištěnými kryty. Pojistné ventily 
(klapky) proti výbuchu musí být umístěny na komíncích potrubí pro 
odvod plynu nebo na sazebně. Vstup na sazebnu a plošinu kolem 
šachty musí být opatřen uzamykatelnou zábranou. 
 
   (2) Chlazení pláště a forem vysoké pece musí být provedeno 
tak, aby nemohlo dojít k přerušení dodávky chladicí vody. 
 
   (3) Železové a struskové žlaby musí mít dostatečný sklon 
a musí být dostatečně hluboké. Při používání výkyvného žlabu musí 
být se zřetelem na bezpečnost práce zajištěn náhradní žlab. 
Přečnívající konce žlabů mimo plošinu musí být opatřeny plošinkou 
se zábradlím a ochrannou lištou. 
 
   (4) Ohřívače větru s příslušenstvím musí být plynotěsné 
a musí být opatřeny registračním zařízením a měřicími přístroji. 
 
   (5) Při otevírání nebo uzavírání odpichového otvoru musí být 
před ním umístěny zástěny, které brání rozstřiku železa na 
přilehlá pracoviště. 
 
   (6) Vysoké pece musí být opatřeny spojovacím nebo signálním 
zařízením mezi jednotlivými pracovišti. 
 
   (7) Na sazebnu a plošiny kolem šachty musí vstupovat vždy 
současně alespoň dva pracovníci vybavení izolačními dýchacími 
přístroji a  přístrojem na zjišťování  kysličníku uhelnatého 
v ovzduší. 
 
   (8) V provozu  vysokých pecí musí  být zřízena stanice 
protiplynové služby. 
 
   (9) Pomocná zařízení a nářadí používaná při práci s tekutým 
kovem nebo struskou nesmějí být vlhká ani studená. 
 
               § 188 
 
       Společná ustanovení pro ocelářské pece 
 
   (1) Sázecí koryta ocelářských pecí musí mít ve dně otvory. 
Uložení sázecích koryt na korýtkové stojany musí být provedeno 
tak, aby mohla být sázecím strojem bezpečně převážena. Stanoviště 
obsluhy sázecího stroje musí být zabezpečeno proti působení 
škodlivých vlivů. 
 
   (2) U pecí vytápěných olejem musí být udržována dokonalá 
těsnost zařízení pro olej. 
 
   (3) Přeřazování topného média a vzduchu musí být prováděno 
jen při zavřených otvorech (dveřích) pece. 
 
   (4) Nikdo  se  nesmí  zdržovat  pod  pecí  v  prostoru 
předehřívacích komor a reverzačního zařízení. 
 
   (5) Do pece, na žlab nebo do pánve nesmí být sázen mokrý 
materiál. 
 
   (6) Odpich pece musí být oznámen zvukovým signálem. 
 
   (7) Při opravě půdy nístěje pece musí být pracovníci před 
odpichovým otvorem upozorněni na nebezpečí rozstřiku strusky nebo 
tekutého kovu; pro zmenšení rozstřiku musí být odpichový otvor 
zakryt plechovou zástěnou. 
 
   (8) Pomocná zařízení a nářadí používaná při práci s tekutým 
kovem nebo struskou nesmějí být vlhká ani studená. 
 
               § 189 
 
              Konvertory 
 
   (1) Ovládací části sklápěcího zařízení konvertorů musí být 
opatřeny blokováním nebo uspořádány tak, aby se předešlo náhodným 
pohybům konvertorů při provozu, prohlídkách nebo opravách. Přívody 
kyslíku nebo vzduchu do konvertorů musí být zajištěny před 
přívodem nebo nasátím hořlavého nebo výbušného plynu do potrubí. 
 
   (2) Pro vsazování přísad musí být zajištěny násypné žlaby 
nebo jinak zabráněno padání těchto materiálů pod konvertor. 
 
   (3) Obsluha konvertoru musí být upozorněna na jeho pohyby 
zvukovými a světelnými signály; před litím strusky nebo oceli musí 
být upozorněni i pracovníci zdržující se pod plošinou konvertoru. 
 
   (4) V době provozu nebo při opravách konvertoru je zakázán 
vstup nepovolaným osobám pod konvertor; při oklepávání trysky nebo 
odtahové šachty musí být všem pracovníkům zabráněn vstup pod 
konvertor. 
 
               § 190 
 
           Obloukové elektrické pece 
 
   (1) Práce na klenbě obloukové elektrické pece (nastavování 
elektrod, oprava klenby, chlazení apod.) smí být prováděna až po 
vypnutí elektrického proudu. 
 
   (2) Při práci na klenbě musí pracovníci stát na kovové 
konstrukci nebo na zvlášť zřízené pracovní plošině. 
 
   (3) Při nasazení pevné vsázky se smí s pecí otáčet jen při 
zdvižených elektrodách a po vypnutí elektrického proudu. 
 
               § 191 
 
           Indukční elektrické pece 
 
   (1) Při  provozu  indukční  elektrické  pece  musí  být 
kontrolována teplota chladicí vody a průchod chladicího vzduchu. 
 
   (2) Jakékoliv manipulace v peci (rovnání vsázky sochorem, 
měření teploty tavby apod.) smějí být prováděny jen po vypnutí 
elektrického proudu, není-li bezpečnost pracovníka zajištěna jiným 
způsobem. 
 
               § 192 
 
              Kupolové pece 
 
   (1) Výpusti strusky a kovu musí být vybaveny zástěnami 
zabraňujícími rozstřiku strusky nebo kovu do okolí. 
 
   (2) Potrubí pro přívod větru (vzduchu) musí být poblíž pece 
opatřeno šoupátky nebo hradítky, která se automaticky uzavírají, 
dojde-li k přerušení dodávky větru (vzduchu). 
 
   (3) Při vypouštění strusky nebo tekutého kovu se nesmí nikdo 
zdržovat proti vypouštěcímu žlábku. 
 
   (4) Při opravách uvnitř pece musí být pracovníci zajištěni 
ochranným krytem nebo musí být zavážecí dveře uzavřeny a zajištěny 
proti otevření. 
 
   (5) Při čistění  dna pece musí  být okolí pece  suché 
a v blízkosti pece se nesmějí zdržovat nepovolané osoby. 
 
   (6) Stav vyzdívky  musí  být pravidelně  a prokazatelně 
kontrolován. 
 
               § 193 
 
              Hlubinné pece 
 
   (1) Koruna hlubinné pece musí být stále přikryta příklopem 
(víkem), který se smí otvírat jen při sázení nebo vyprazdňování 
pece. Prostory pod hlubinnými pecemi musí být větrány. 
 
   (2) Do prostoru pod hlubinné pece musí vstupovat vždy alespoň 
dva pracovníci vybavení detektorem pro zjišťování koncentrace 
nebezpečného plynu (například CO). 
 
   (3) Při opravách vyzdívek uvnitř pecí musí být prostor pece 
řádně odvětrán a hlavní uzávěr plynu bezpečně zajištěn (například 
zaslepením). 
 
   (4) Vchod do prostoru pod hlubinné pece musí mít bezpečnostní 
označení. 
 
              JEDENÁCTÁ ČÁST 
            Elektrická zařízení 
 
               § 194 
 
            Společná ustanovení 
 
   (1) Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu 
odborně prověřena a vyzkoušena. 
 
   (2) Elektrická zařízení se smějí používat (provozovat) jen za 
provozních a pracovních podmínek, pro které byla konstruována 
a vyrobena. 
 
   (3) Všechny části elektrického zařízení musí být mechanicky 
pevné, spolehlivě upevněné a nesmějí ovlivňovat nepříznivě jiná 
zařízení; musí být dostatečně dimenzovány a chráněny proti účinkům 
zkratových proudů a přetížení. 
 
   (4) Části elektrických zařízení musí být provedeny tak, aby 
na místech, jimiž protéká elektrický proud, nemohlo za obvyklých 
podmínek dojít k nebezpečnému ohřátí vodičů. 
 
   (5) Elektrická zařízení musí být upravena tak, aby je bylo 
možno podle potřeby vypnout. 
 
   (6) Elektrická zařízení uváděná do provozu po částech musí 
mít nehotové části zařízení spolehlivě odpojeny a zabezpečeny 
proti nežádoucímu zapojení, popřípadě musí být jinak zajištěny, 
aby ve stavu pod napětím nedošlo k ohrožení osob. 
 
   (7) Elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují 
život nebo zdraví osob, musí být ihned odpojena a zajištěna. 
 
               § 195 
 
             Elektrická vedení 
 
   (1) Elektrická vedení musí být uložena a provedena tak, aby 
byla přehledná, co nejkratší a aby se křižovala jen v odůvodněných 
případech. 
 
   (2) Průchody elektrických vedení stěnami a konstrukcemi musí 
být provedeny tak, aby nebylo ohrožováno elektrické vedení, 
podklady, ani okolní prostory. 
 
   (3) Vzdálenosti vodičů a kabelů navzájem, od částí budov, od 
nosných a jiných konstrukcí, musí být voleny podle druhu izolace 
a způsobu jejich uložení. 
 
   (4) Spoje, jimiž se izolovaná elektrická vedení spojují nebo 
připojují, nesmějí snižovat stupeň izolace elektrického vedení. 
V trubkách a podobném úložném  materiálu nesmějí být vodiče 
spojovány. 
 
               § 196 
 
       Pohyblivá a poddajná elektrická vedení 
 
   (1) Pohyblivé a poddajné přívody musí být kladeny a používány 
tak, aby nemohly být poškozeny a aby byly zajištěny proti posunutí 
a vytržení ze svorek a zabezpečeny proti zkroucení žil. 
 
   (2) Při používání rozpojitelných spojů nesmí být v rozpojeném 
stavu napětí na kontaktech vidlic. 
 
   (3) Elektrická  zařízení, která  se napojují  pohyblivým 
přívodem, musí být při přemisťování odpojena od elektrické sítě, 
pokud nejsou upravena tak, že jimi lze pohybovat pod napětím. 
 
               § 197 
 
       Prozatímní (dočasná) elektrická zařízení 
 
   (1) Prozatímní elektrická zařízení nebo jejich části musí být 
v době, kdy nejsou používány, vypnuty, pokud jejich vypnutí 
neohrozí bezpečnost osob a technických zařízení. 
 
   (2) Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně 
označen. 
 
   (3) Prozatímní  elektrická zařízení  se nesmějí zřizovat 
v prostředí s nebezpečím výbuchu. 
 
               § 198 
 
      Elektrická zařízení na pracovních strojích 
 
   (1) Stroje, zařízení nebo jejich části musí být zabezpečeny 
proti samovolnému spuštění po přechodné ztrátě napětí v síti; to 
se netýká případů, u nichž samovolné spuštění není spojeno 
s nebezpečím úrazu, poruchy nebo provozní nehody. 
 
   (2) K samovolnému spuštění stroje nebo zařízení nesmí dojít 
ani v případech nahodilých zkratů nebo zemních spojení v řídicích 
obvodech. Porucha v řídicích obvodech nesmí znemožnit ani nouzové 
nebo havarijní zastavení stroje. 
 
               § 199 
 
             Ochranná opatření 
 
   Elektrická  zařízení musí  být ve  všech svých částech 
konstruována, vyrobena, montována a provozována s přihlédnutím 
k provoznímu napětí tak, aby nebyla při obvyklém používání zdrojem 
úrazu, požáru nebo výbuchu. 
 
   Zejména se musí učinit opatření 
 a) proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím 
  (živým částem), 
 b) proti nebezpečnému dotykovému napětí na přístupných vodivých 
  neživých  částech (například  obalech, pouzdrech, krytech 
  a konstrukcích), 
 c) proti škodlivým účinkům atmosférických výbojů, 
 d) proti nebezpečí vyplývajícímu z nábojů statické elektřiny, 
 e) proti nebezpečným účinkům elektrického oblouku, 
 f) proti škodlivému působení prostředí na bezpečnost elektrického 
  zařízení. 
 
              DVANÁCTÁ ČÁST 
          Nářadí a pracovní pomůcky 
 
               § 200 
 
              Ruční nářadí 
 
   (1) Rukojeti, násady a jiná místa, kde je třeba nářadí 
uchopit, musí být hladce opracována a vhodně tvarována. Násady 
a rukojeti musí být zajištěny proti uvolnění. 
 
   (2) Úderné plochy a hroty nářadí nesmějí mít otřep nebo 
trhliny. 
 
   (3) V prostředí a na pracovištích, kde je nebezpečí výbuchu, 
musí být používáno nářadí z nejiskřícího materiálu. 
 
   (4) Kladiva, sekáče, tužlíky (temováky) a obdobné nářadí 
určené pro práci s  kaleným nebo jinak tepelně zpracovaným 
materiálem nesmějí být zhotoveny z materiálu, který se odštěpuje. 
 
   (5) Kleště, kterých se užívá k uchopení nebo přidržování 
materiálu při kování, musí mít tvar odpovídající tvaru kovaného 
materiálu. 
 
               § 201 
 
           Mechanické ruční nářadí 
 
   (1) Mechanické ruční nářadí musí být provedeno tak, aby 
zajišťovalo bezpečné upínání nástroje a aby nepřipouštělo styk 
obsluhy s pohybujícími se částmi mechanického ústrojí, popřípadě 
nástroje. 
 
   (2) Spouštěcí a zastavovací ovládače musí být snadno a rychle 
ovladatelné a nesmí  umožňovat náhodné spuštění mechanického 
ručního nářadí nebo zaseknutí příslušného ovládače, pokud je 
nářadí v chodu. 
 
   (3) Části sloužící k uchopení a držení musí být tvarovány 
tak, aby nedocházelo u pracovníků k nadměrné únavě a deformacím 
rukou. 
 
   (4) Dvoučelisťová sklíčidla nesmějí být používána k upínání 
nástrojů s rotačním pohybem. 
 
   (5) Seřizování, čistění, mazání a opravy mechanického nářadí 
smějí být prováděny, jen je-li nářadí v klidu. 
 
   (6) Při používání  mechanického nářadí se  musí chránit 
pohyblivé přívody elektrického proudu, stlačeného vzduchu a jiné 
energie vhodným způsobem proti poškození. 
 
   (7) Mechanické ruční nářadí se smí odkládat, přenášet nebo 
opouštět, jen když je v klidu. 
 
               § 202 
 
            Pneumatické nářadí 
 
   (1) Rychlospojky s poškozeným  bajonetovým uzávěrem nebo 
těsněním se nesmějí používat. 
 
   (2) Odbočka potrubí pro upevnění pryžové hadice musí být 
opatřena vzduchovým kohoutem nebo samouzavíracím ventilem. 
 
   (3) Při používání pneumatického nářadí nesmí tlak vzduchu 
překročit stanovené hodnoty. 
 
   (4) Pneumatické nástroje nesmějí být po použití uvolňovány 
vystřelováním. 
 
   (5) Hadice musí být před připojením k pneumatickému nářadí 
profouknuty stlačeným vzduchem. 
 
   (6) Průtoku vzduchu nesmí být bráněno ohýbáním hadic. 
 
   (7) Hadice musí být na nátrubku zajištěna sponou proti 
sesmeknutí. 
 
   (8) Před prováděním jakýchkoliv úprav nebo oprav musí být 
u pneumatického nářadí uzavřen přívod vzduchu a z hadice musí být 
vypuštěn tlakový vzduch. 
 
               § 203 
 
          Nářadí se spalovacím motorem 
 
   (1) K pohonu nářadí se spalovacím motorem nesmí být používáno 
benzínu s nebezpečnými látkami jako přísadami. 
 
   (2) Pohonné hmoty smějí být doplňovány jen při zastaveném 
motoru. 
 
   (3) Při startování musí být nářadí se spalovacím motorem 
postaveno spolehlivě na pevném podkladě a přidržováno rukou. 
Startovací šňůra nesmí být při startování omotávána okolo ruky. 
 
               § 204 
 
            Vstřelovací přístroje 
 
   (1) Vstřelovací přístroje musí být opatřeny 
 a) ochranou obsluhy před odraženými hřeby, úlomky, střepinami 
  a podobnými pevnými částicemi, 
 b) zařízením zajišťujícím, že nedojde k odpálení, nebude-li závěr 
  úplně uzavřen a hlaveň přístroje přitlačena k nastřelované 
  ploše, 
 c) zařízením zabraňujícím samovolnému  odpálení při nabíjení 
  vstřelovacího přístroje nebo při pádu nabitého přístroje. 
 
   (2) Vstřelovací přístroje nesmějí být skladovány nabité. 
 
   (3) Vstřelovací přístroje musí být  v době, kdy nejsou 
používány, v uzamykatelném obalu. 
 
   (4) Přenášet a přepravovat vstřelovací přístroje se smí, jen 
když nejsou nabité. 
 
   (5) Ze  stanoviště, které  nezaručuje vstřelovači dobrou 
stabilitu, je vstřelování zakázáno. 
 
               § 205 
 
         Opěrné, dvojité a závěsné žebříky 
 
   (1) Žebříky musí být zhotoveny z takových materiálů, aby 
bezpečně snesly požadované zatížení. 
 
   (2) Žebříky musí mít jednotnou vzdálenost příčlí nejvíce 
0,33 m; příčle se nesmějí v bočnicích otáčet. 
 
   (3) Dvojité žebříky musí být opatřeny zajišťovacími řetízky, 
táhly a kováním. 
 
               § 206 
 
           Výsuvné pojízdné žebříky 
 
   (1) Žebříky musí být opatřeny samočinně působící brzdou, 
sklonoměrem, vodováhou a podpěrami a musí na nich být označena 
jejich nosnost. 
 
   (2) Při používání žebříků musí být jejich kola zabrzděna nebo 
založena a zajišťovací patky vysunuty. 
 
   (3) Při dopravě žebříků musí být vysouvací část zasunuta 
a zajištěna proti samovolnému vysunutí. 
 
 
              TŘINÁCTÁ ČÁST 
               zrušena 
 
              PRVNÍ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 207 
 
  
               zrušen 
 
               § 208 
 
  
               zrušen 
 
               § 209 
 
  
               zrušen 
 
               § 210 
 
  
               zrušen 
 
               § 211 
 
  
               zrušen 
 
               § 212 
 
  
               zrušen 
 
               § 213 
 
  
               zrušen 
 
              DRUHÝ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 214 
 
  
               zrušen 
 
              TŘETÍ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 215 
 
  
               zrušen 
 
               § 216 
 
  
               zrušen 
 
               § 217 
 
  
               zrušen 
 
               § 218 
 
  
               zrušen 
 
               § 219 
 
  
               zrušen 
 
               § 220 
 
  
               zrušen 
 
               § 221 
 
  
               zrušen 
 
               § 222 
 
  
               zrušen 
 
               § 223 
 
  
               zrušen 
 
               § 224 
 
  
               zrušen 
 
              ČTVRTÝ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 225 
 
               zrušen 
 
              PÁTÝ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 226 
 
  
               zrušen 
 
               § 227 
 
  
               zrušen 
 
               § 228 
 
  
               zrušen 
 
              ŠESTÝ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 229 
 
  
               zrušen 
 
               § 230 
 
  
               zrušen 
 
              SEDMÝ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 231 
 
  
               zrušen 
 
              OSMÝ ODDÍL 
               zrušen 
 
               § 232 
 
  
               zrušen 
 
               § 233 
 
  
               zrušen 
 
               § 234 
 
  
               zrušen 
 
               § 235 
 
  
               zrušen 
 
               § 236 
 
  
               zrušen 
 
              ČTRNÁCTÁ ČÁST 
         Nebezpečné látky a nebezpečné 
               záření 
 
               § 237 
 
             Nebezpečné látky 
 
   (1) Při výrobě nebezpečných látek musí být zabráněno úniku 
těchto látek do prostoru pracovišť. 
 
   (2) Nádrže a provozní zařízení obsahující nebezpečné látky, 
u nichž může dojít vlivem účinků statické elektřiny k ohrožení 
stability jejich obsahu, musí být uzemněny. 
 
   (3) Zařízení, jeho součásti a prostory obsahující nebezpečné 
látky musí být označeny bezpečnostním označením. 
 
   (4) Pracoviště s  výskytem nebezpečných látek  musí být 
opatřena dostatečným množstvím asanačních prostředků. 
 
   (5) Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými 
látkami, musí být organizací  v potřebném rozsahu seznámeni 
s účinky těchto  látek, se způsoby,  jak s nimi  zacházet, 
s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, s potřebnými 
asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií. 
 
               § 238 
 
          Skladování nebezpečných látek 
 
   (1) Nebezpečné látky smějí být skladovány jen na místech 
k tomu určených v předepsaném množství a v bezpečných obalech; na 
obalech musí být vyznačen jejich obsah a bezpečnostní označení. 
Společně skladovat se smějí jen ty nebezpečné látky (jejich 
směsi), které spolu nebezpečně nereagují. 
 
   (2) Zásobníky pro skladování nebezpečných látek musí být 
opatřeny bezpečnostním zařízením odpovídajícím druhu skladovaného 
materiálu,  jalovou  výpustí  pro  vyprazdňování, pokud není 
vyprazdňování zajištěno jinak, a zařízením na měření teploty 
uvnitř zásobníku. 
 
   (3) Armatury cisteren a nádrží musí být po dobu skladování 
opatřeny spolehlivými uzamykatelnými kryty. 
 
               § 239 
 
               Žíraviny 
 
   (1) Při vyprazdňování nádob se žíravinami musí být použito 
vhodné vyklápěcí zařízení. 
 
   (2) Asanace  obalů,  strojů,  zařízení,  ploch  apod. 
kontaminovaných žíravinami se musí provést okamžitě. Použitý 
asanační materiál se nesmí skladovat. 
 
               § 240 
 
               Záření 
 
   (1) Zdroje  intenzívního infračerveného  a ultrafialového 
záření musí být stíněny v bezprostřední blízkosti zdroje. 
 
   (2) V prostorech, v nichž se používá osobních ochranných 
pracovních prostředků na ochranu zraku před škodlivými účinky 
infračerveného záření, musí být zajištěno přiměřené osvětlení 
vyrovnávající úbytek světla vyvolaný předepsanou ochranou zraku 
před infračerveným zářením. 
 
   (3) Laserové přístroje musí  být vybaveny optickou nebo 
akustickou signalizací chodu a zajištěny proti náhodnému úniku 
záření při poruše přístroje. Barva optického signálu musí být 
volena tak, aby signál byl viditelný při použití individuálních 
ochranných filtrů. 
 
   (4) Ochranný plášť zdroje musí být zajištěn tak, aby jej bylo 
možno sejmout jen při vypnutém proudu a vybitých kondenzátorech. 
 
   (5) Pozorovací a seřizovací systémy umožňující pohled do 
dráhy paprsku musí být  opatřeny ochranným zařízením, které 
znemožňuje ohrožení zdraví působením paprsků. 
 
   (6) Pracovní prostory, ve kterých se pracuje s laserovými 
paprsky, musí být označeny; vchod do místnosti musí být zajištěn 
tak, aby při otevření dveří nebyli pracovníci vně místnosti 
ohroženi zářením. 
 
   (7) V místnosti, kde se pracuje s laserovými paprsky, nesmějí 
být uloženy výbušné nebo hořlavé látky, pokud nejsou potřebné 
k provozu laseru. Používá-li se jako chladicího média kapalných 
plynů, musí být zajištěno nucené větrání místností. 
 
   (8) Laserový přístroj pracující v neviditelné oblasti spektra 
nesmí být ponechán v činnosti bez dozoru. 
 
   (9) Pracovníci zaměstnaní v prostoru působení laserových 
paprsků musí být poučeni o ochranných opatřeních. 
 
              PATNÁCTÁ ČÁST 
           Závěrečná ustanovení 
 
               § 241 
 
  
               zrušen 
 
               § 242 
 
            Zrušovací ustanovení 
 
   Zrušují se tyto předpisy: 
 
   1. nařízení č. 8/1885, vydané ministeriem věcí vnitřních 
a obchodu dne 17.ledna 1885, jímž na ochranu osob při výrobě 
zápalného zboží fosforového zaměstnaných vydávají se předpisy 
o zařízeních a opatřeních, jichž v provozovacích závodech třeba 
šetřiti; 
 
   2. nařízení c.k. místodržitele pro Čechy ode dne 30.května 
č. 10103 č. 28/1892 Zákoníku zemského království Českého, jež se 
týče opatření bezpečnostních k ochraně dělníků zaměstnaných na 
věžích, střechách, ve studnicích atd.; 
 
   3. nařízení c.k. místodržitele pro království České ze dne 
12.března 1907 č. 33/1907 č. 1982 praes. - Zákoníku zemského 
království  Českého, o  opatřeních k  zabránění úrazům  při 
hospodářských strojích ve znění vyhlášení č. 23/1908 Zákoníku 
zemského království Českého; 
 
   4. nařízení c.k. místodržitele na Moravě ze dne 28.prosince 
1910 č. 2/1911 Zákonů  a Nařízení zemských pro Markrabství 
Moravské, o ochraně proti úrazům při hospodářských strojích; 
 
   5. nařízení c.k. zemského presidenta ve Slezsku ze dne 
2.března 1911, čís. X-118/2, č. 13/1911 Zákonů a nařízení pro 
vojvodství Horní a dolní Slezsko, jež se týče zamezení nehod při 
používání hospodářských strojů; 
 
   6. nařízení ministeria obchodu v dohodě s ministeriem vnitra 
ze dne 23.srpna 1911 č. 169/1911 ř.z., jímž se vydávají zvláštní 
předpisy na ochranu života a zdraví dělníků v živnostenských 
závodech, ve kterých se konají knihtiskařské a kamenotiskařské, 
jakož i písmolitecké práce; 
 
   7. nařízení ministeria obchodu v dohodě s ministeriem vnitra 
ze dne 22.srpna 1911 č. 172/1911 ř.z., jímž se vydávají předpisy 
na  ochranu  života  a  zdraví  dělníků  při cukrovarnictví 
zaměstnaných; 
 
   8. nařízení ministeria obchodu v dohodě s ministeriem vnitra 
a ministeriem veřejných prací ze dne 25.září 1911 č. 199/1911 
ř.z., jímž se vydávají předpisy na ochranu života a zdraví dělníků 
při výrobě papíru zaměstnaných; 
 
   9. nařízení ministeria veřejných prací v dohodě s ministeriem 
železnic ze dne 9.ledna 1912 č. 11/1912 ř.z., jímž se mění 
ustanovení o zkoušení lokomotivních kotlů; 
 
   10. výnos ministerstva sociální péče z října 1924 čj. 3952 
(G-24)  Ochrana zdraví  dělníků pracujících  s pneumatickými 
nástroji; 
 
   11. vyhláška ministra hospodářství a práce č. 730/1944 Ú.l. 
nejvyšším přípustném přetlaku plnění methanu a svítiplynu; 
 
   12. výnos ministerstva hospodářství a práce z 12.3.1945 čj.: 
AIII/2-4130-7/3-1945 - Směrnice na  ochranu života a zdraví 
dělníků, zaměstnaných  pracemi natěračskými a  to postřikem, 
namáčením a nátěrem; 
 
   13. vyhláška  ministerstva  techniky  č.  3534/1948 Ú.l. 
o používání trubkového lešení při pozemních stavbách; 
 
   14. vyhláška ministerstev těžkého  průmyslu a vnitra č. 
75/1951 Ú.l. o zákazu plnění a o některých opatřeních, týkajících 
se nevyužitých přenosných lahví; 
 
   15. vyhláška ministerstva stavebního průmyslu č. 90/1952 Ú.l. 
o používání lanového lešení a lanových výtahů na stavbách; 
 
   16. vyhláška ministerstva stavebnictví č. 35/1956 Ú.l.,kterou 
se vydávají předpisy o bezpečnosti při práci na stavbě zděných 
továrních komínů; 
 
   17. vyhláška ministerstev zemědělství a lesního hospodářství 
č. 135/1956 Ú.l. o bezpečnosti při práci v provozních objektech 
a zařízeních zemědělských závodů; 
 
   18. vyhláška ÚRO č. 253/1956 Ú.l. o bezpečnosti při práci na 
mechanických lisech. 
 
   Platnosti pozbývá 
 
   Směrnice ministerstva práce a sociální péče k provádění 
všeobecných předpisů na ochranu  života a zdraví při práci 
v textilní výrobě, uveřejněná ve Sbírce oběžníků pro KNV poř. č. 
1355/50, Zn. I/4-4120-14/12-50. 
 
               § 243 
 
               Účinnost 
 
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.července 1982. 
 
              Předseda: 
 
             Dr. Bartík v.r. 
 
  
 
               Příl.1 
 
  
               zrušena 


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.