101/2005 Sb. 
             NAŘÍZENÍ VLÁDY 
           ze dne 26. ledna 2005 
 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
 
   Vláda nařizuje k provedení § 134 zákona č. 65/1965 Sb., 
zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 
 
                § 1 
 
   Toto nařízení zapracovává  příslušné předpisy Evropských 
společenství1) a upravuje podrobnější požadavky na zajištění 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti a v pracovním 
prostředí. 
------------------------------------------------------------------ 
1) Směrnice  Rady  89/654/EHS  ze  dne  30.  listopadu 1989 
  o minimálních bezpečnostních a  zdravotních požadavcích na 
  pracoviště (první dílčí směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 
  směrnice Rady 89/391/EHS) - Čl. 1 a příloha I. 
  Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních 
  požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo 
  přechodných staveništích (osmá dílčí směrnice ve smyslu čl. 16 
  odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS) - Příloha IV, část A. 
 
                § 2 
 
   (1) Toto nařízení se nevztahuje na pracoviště 
a) v dopravních prostředcích používaných při silniční, železniční 
  a letecké dopravě mimo objekt zaměstnavatele,2) 
b) užívané při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 
  způsobem a nakládání s výbušninami, podléhající vrchnímu dozoru 
  podle zvláštního zákona,3) 
c) na plavidlech  používaných při vnitrozemské  nebo námořní 
  plavbě.4) 
 
   (2) Tímto nařízením nejsou dotčeny 
a) obecné technické požadavky na výstavbu,5) 
b) zvláštní požadavky na pracoviště,6) 
c) zvláštní požadavky na uvedení výrobků na trh a do provozu,7) 
d) zvláštní požadavky na činnosti související s využíváním jaderné 
  energie a ionizujícího záření,8) 
e) zvláštní požadavky na požární ochranu,9) 
f) zvláštní požadavky na činnosti související s prevencí závažných 
  havárií,10) 
které jsou stanoveny zvláštními právními předpisy. 
------------------------------------------------------------------ 
 2) Například zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 
  na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., 
  o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
  a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 
  odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 
  Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., 
  zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 
  103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 237/2004 Sb., 
  zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění zákona č. 189/1999 
  Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 
  132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., 
  zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 
  103/2004 Sb., a zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 
  a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
  podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
  ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., 
  zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 
  167/2004 Sb. 
 3) Zákon č. 61/1988 Sb.,  o hornické činnosti, výbušninách 
  a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., 
  zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 
  128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., 
  zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 
  226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 227/2003 Sb. 
 4) Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona 
  č. 358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 309/2002 
  Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 118/2004 Sb. 
  Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě. 
 5) Například  zákon č.  50/1976 Sb.,  o územním  plánování 
  a stavebním řádu  (stavební zákon), ve  znění zákona č. 
  137/1982 Sb., zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., 
  zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 
  43/1994 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., 
  nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 95/2000 Sb., nálezu 
  Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 96/2000 Sb., zákona č. 
  132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., 
  zákona č. 59/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 
  320/2002 Sb., zákona č. 405/2002 Sb., zákona č. 422/2002 Sb., 
  zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 
  300/2004 Sb., vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických 
  požadavcích  na výstavbu,  a vyhláška  č. 369/2001 Sb., 
  o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
  staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 6) Například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
  a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 
  254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., 
  zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 
  120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., 
  zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 
  167/2004 Sb. a zákona č. 326/2004 Sb., a nařízení vlády č. 
  178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
  zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. 
  a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 
 7) Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
  výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona 
  č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 
  Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb., a zákon 
  č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně 
  některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve 
  znění zákona č. 146/2002 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb. 
 8) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání atomové energie 
  a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění 
  některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 
  71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., 
  zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 
  279/2003 Sb. a zákona č. 186/2004 Sb. 
 9) Například zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
  zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 
  203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., 
  zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. 
10) Zákon  č. 353/1999  Sb., o  prevenci závažných  havárií 
  způsobených  vybranými  nebezpečnými  chemickými  látkami 
  a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., 
  o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých 
  dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších 
  předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona 
  č. 258/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 82/2004 
  Sb. 
 
                § 3 
 
   (1) Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými 
technickými a organizačními opatřeními, splňujícími požadavky 
tohoto nařízení, ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví 
osob. 
 
   (2) Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště 
vychází z hodnocení rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení 
bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu k vykonávané činnosti, 
zejména z posouzení možností omezení úrovně rizikových faktorů 
pracovních podmínek, požadavků na ochranu zaměstnanců před účinky 
škodlivin a  rizik vyplývajících z  provozování a používání 
výrobních a pracovních prostředků a zařízení. 
 
   (3)  Podmínkou k  uvedení pracoviště,  včetně výrobních 
a pracovních prostředků, do provozu a používání je, že odpovídají 
požadavkům stanoveným ve zvláštních právních předpisech5),6),7) 
a požadavkům tohoto nařízení. Před uvedením pracoviště do provozu 
a používání je nutné zajistit 
a) uspořádání pracoviště tak, aby zaměstnanci byli chráněni před 
  nepříznivými povětrnostními vlivy a před škodlivými účinky 
  pracovních  a  technologických  postupů  a  výrobních 
  a technologických procesů, včetně  určení osob, k jejichž 
  povinnostem  patří zajišťovat  bezpečný provoz, používání, 
  údržbu, úklid, čištění a opravy pracoviště, 
b) stanovení  obsahu a  způsobu vedení  provozní dokumentace 
  a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za 
  jejich vedení, 
c) umístění, uspořádání  a instalaci výrobních  a pracovních 
  prostředků a zařízení, skladových prostorů, komunikačních ploch 
  a dopravních  komunikací  a  vymezení  pracovního  místa 
  zaměstnanci; stroje a technická zařízení se umísťují tak, aby 
  byly pokud možno soustředěny výrobní a pracovní prostředky 
  a zařízení s přibližně stejnými účinky podle druhů a vlastností 
  škodlivin a vlivů na okolí, 
d) náležité a bezpečné upevnění technického vybavení pracoviště 
  a výrobních a pracovních prostředků a zařízení a jejich částí 
  tak, aby nemohlo dojít k jejich nežádoucímu (nechtěnému) 
  pohybu, 
e) opatření k ochraně zdraví pro pracoviště, na kterých jsou 
  používány zdraví škodlivé nebo nebezpečné látky a přípravky, 
  stanovené zvláštními právními předpisy,6) 
f) opatření pro zdolávání mimořádných událostí a pravidla pro 
  chování zaměstnanců  k zajištění bezpečné  evakuace osob, 
  případně zvířat, podle zvláštních právních předpisů,9) 
g) zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných osob, a to 
  i v mimopracovní době. 
 
   (4) Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí 
a) stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, 
  termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení 
  pracoviště,  včetně  pracovních  a  výrobních  prostředků 
  a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce 
  a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory 
  způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních 
  prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících 
  kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání 
  pracoviště,11) 
b) dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených 
  v písmenu a) a určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich 
  provádění,11) 
c) aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností uvedených 
  v písmenu a) a kontrolní a revizní záznamy, hlášení údajů 
  o stavu zařízení získávaná například ze snímačů a čidel, byly 
  vedeny způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů po 
  stanovenou dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby 
  byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní 
  činnost a dozorovým a kontrolním orgánům. 
------------------------------------------------------------------ 
 5) Například  zákon č.  50/1976 Sb.,  o územním  plánování 
  a stavebním řádu  (stavební zákon), ve  znění zákona č. 
  137/1982 Sb., zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., 
  zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 
  43/1994 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., 
  nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 95/2000 Sb., nálezu 
  Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 96/2000 Sb., zákona č. 
  132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., 
  zákona č. 59/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 
  320/2002 Sb., zákona č. 405/2002 Sb., zákona č. 422/2002 Sb., 
  zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 
  300/2004 Sb., vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických 
  požadavcích  na výstavbu,  a vyhláška  č. 369/2001 Sb., 
  o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
  staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 6) Například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
  a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 
  254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., 
  zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 
  120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., 
  zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 
  167/2004 Sb. a zákona č. 326/2004 Sb., a nařízení vlády č. 
  178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
  zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. 
  a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 
 7) Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
  výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona 
  č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 
  Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb., a zákon 
  č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně 
  některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve 
  znění zákona č. 146/2002 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb. 
 9) Například zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
  zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 
  203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., 
  zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. 
11) Například nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví 
  bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
  technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
                § 4 
 
   (1) Pracoviště a pracovní prostředí, s výjimkou pracovišť na 
zemědělsky obhospodařovaných pozemcích a příjezdových polních 
cestách k nim, pracovišť užívaných při práci v lese, pracovišť 
obdobného charakteru a pracovišť na stavbách určených pro plnění 
funkcí lesa,12) musí splňovat další podrobnější požadavky, které 
jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení. 
 
   (2) Příloha k tomuto nařízení se nepoužije v rozsahu, v jakém 
jsou požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro určitý 
typ pracoviště stanoveny zvláštním právním předpisem. 
------------------------------------------------------------------ 
12) Vyhláška č.  433/2001 Sb., kterou  se stanoví technické 
  požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa. 
 
                § 5 
 
   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2005. 
 
             Předseda vlády: 
            JUDr. Gross v. r. 
 
           1. místopředseda vlády 
        a ministr práce a sociálních věcí: 
            Ing. Škromach v. r. 
 
 
               Příloha 
 Další podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
 
  1. Stabilita a mechanická odolnost staveb 
 
    Stavby musí splňovat technické požadavky na výstavbu dle 
    zvláštních právních předpisů.5) Konstrukce a mechanická 
    odolnost staveb nebo jejich částí, ve kterých se nalézají 
    pracoviště, musí odpovídat povaze jejich používání. 
------------------------------------------------------------------ 
 5) Například  zákon č.  50/1976 Sb.,  o územním  plánování 
  a stavebním řádu  (stavební zákon), ve  znění zákona č. 
  137/1982 Sb., zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., 
  zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 
  43/1994 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., 
  nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 95/2000 Sb., nálezu 
  Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 96/2000 Sb., zákona č. 
  132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., 
  zákona č. 59/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 
  320/2002 Sb., zákona č. 405/2002 Sb., zákona č. 422/2002 Sb., 
  zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 
  300/2004 Sb., vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických 
  požadavcích  na výstavbu,  a vyhláška  č. 369/2001 Sb., 
  o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
  staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
  2. Elektrické instalace, průmyslové rozvody, potrubní systémy, 
   vedení a sítě, únikové cesty a východy 
 
2.1 Elektrické instalace 
 
2.1.1  Zařízení pro vnitřní a venkovní rozvody elektrické energie 
    (dále jen "instalace") a elektrická zařízení musí být 
    navržena, vyrobena, odborně prověřena a vyzkoušena před 
    uvedením do provozu a provozována tak, aby se nemohla stát 
    zdrojem  požáru nebo  výbuchu; zaměstnanci  musí být 
    odpovídajícím způsobem chráněni před nebezpečím úrazu 
    způsobeného elektrickým proudem, elektrickým obloukem nebo 
    účinky statické elektřiny. 
 
2.1.2  Všechny části  instalace musí být  mechanicky pevné, 
    spolehlivě upevněné a nesmějí nepříznivě ovlivňovat jiná 
    zařízení; musí být dostatečně  dimenzovány a chráněny 
    proti účinkům  zkratových proudů a  přetížení; části 
    zařízení musí být provedeny tak, aby na místech, jimiž 
    prochází elektrický proud, nemohlo za běžných provozních 
    podmínek dojít k nebezpečnému ohřátí vodičů. 
 
2.1.3  Instalace musí být provedeny tak, aby je bylo možno podle 
    potřeby vypnout. Při uvádění do provozu po částech musí 
    být nehotové části spolehlivě odpojeny a zabezpečeny proti 
    nežádoucímu zapojení, popřípadě jinak zajištěny. 
 
2.1.4  Instalace, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo 
    zdraví osob, musí být bez zbytečného odkladu odpojeny 
    a zajištěny. 
 
2.1.5  Instalace musí být provedeny a uloženy tak, aby byly 
    přehledné; průchody stěnami  a konstrukcemi musí být 
    provedeny tak, aby nemohlo dojít k poškození instalace ani 
    stavby. Vzdálenosti vodičů a kabelů navzájem, od částí 
    staveb, od nosných a jiných konstrukcí, musí být voleny 
    podle druhu izolace a způsobu jejich uložení. 
 
2.1.6  Pohyblivé a poddajné přívody musí být kladeny a používány 
    tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození, byly zajištěny 
    proti posunutí nebo vytržení a zabezpečeny proti zkroucení 
    žil.  Při používání  rozpojitelných spojů  nesmí být 
    v rozpojeném stavu napětí na kontaktech vidlic. 
 
2.1.7  Elektrická  zařízení,  která  se  napojují pohyblivým 
    přívodem, musí být při přemísťování odpojena od elektrické 
    sítě, pokud nejsou upravena tak, že jimi lze pohybovat pod 
    napětím. 
 
2.1.8  Prozatímní instalace nebo jejich části musí být v době, 
    kdy nejsou používány,  vypnuty, pokud jejich vypnutí 
    neohrozí  bezpečnost  osob  nebo  provozu  výrobních 
    a pracovních prostředků a zařízení. Prozatímní instalace 
    nesmí být zřizovány v prostředí s nebezpečím výbuchu. 
    Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně 
    trvale označený. 
 
2.1.9  Jsou-li na pracovišti používány přenosné světelné zdroje, 
    musí být odolné proti nárazu. 
 
2.2 Průmyslové rozvody, potrubní systémy, vedení a sítě (dále jen 
  "vedení") 
 
2.2.1  Vedení musí být chráněno proti mechanickému nebo tepelnému 
    namáhání a korozi v  souladu s požadavky zvláštních 
    právních předpisů. 
 
2.2.2  Ústí-li vedení pro nebezpečné  látky a přípravky do 
    prostoru, kde může dojít k ohrožení osob, musí být 
    uzavírací zařízení, pokud není zaslepeno, zdvojeno. 
 
2.2.3  Vyústění pojistných ventilů vedení musí být vyvedeno do 
    prostoru, kde nemůže dojít k ohrožení zaměstnanců ani 
    dalších osob, které se mohou v prostoru zdržovat. 
 
2.2.4  Vedení  musí  být  na viditelných  místech  označeno 
    bezpečnostními  značkami  (dále  jen  "značka")13) 
    v závislosti na druhu, teplotě a směru dopravy látek nebo 
    přípravků. 
 
2.2.5  Pro vykonávání prací spojených se zásahem do vedení, jímž 
    se dopravují nebezpečné látky nebo přípravky, musí být 
    vypracován samostatný technologický postup. 
 
2.2.6  Průlezné nebo průchodné  kanály, otvory a kolektory, 
    v nichž je nutné provádět pravidelnou kontrolu, údržbu 
    nebo opravy, musí být větratelné, podle potřeby odvodněné 
    a bezpečně přístupné, včetně zajištění dostatku prostoru 
    pro práce v nich a potřebného osvětlení. 
 
2.2.7  Potrubí, jimiž se rozvádějí nebezpečné látky, musí být pod 
    komunikacemi a při přechodu dutých podzemních prostor 
    uložena v ochranných trubkách. 
 
2.3 Únikové cesty a východy 
 
2.3.1  Únikové cesty  a východy musí  svým druhem, počtem, 
    kapacitou, technickým vybavením a provedením odpovídat 
    požadavkům zvláštních právních předpisů,9) musí zůstat 
    trvale volné, bez překážek a vést co nejvhodnější cestou k 
    východu do volného prostoru nebo na bezpečné místo. V 
    případě nebezpečí musí mít zaměstnanci možnost rychle a co 
    nejbezpečněji opustit pracoviště. 
 
2.3.2  Druh a počet únikových cest a dveří, kterými prochází 
    úniková cesta, jejich kapacita, provedení a vybavení 
    závisí na způsobu používání, vybavení a povaze pracoviště, 
    jakož i na maximálním počtu osob, které mohou být na 
    pracovišti přítomny. Únikové cesty, východy a evakuační 
    výtahy na únikových cestách musí být trvale označeny 
    značkami pro únik a evakuaci osob. Tam, kde je to 
    technicky vhodné, je možné použít k jejich označení 
    orientační systémy z materiálů s dostatečnou  délkou 
    dosvitu nutnou na dobu opuštění budovy.13) 
 
2.3.3  Dveře,  kterými prochází  úniková cesta,  pro případ 
    nebezpečí 
 
    - musí být průchodné bez dalších opatření a zvláštní 
     pomoci, 
 
    - se otevírají zpravidla ve směru úniku, 
 
    - nesmí zajištěním proti vstupu nepovolaných osob bránit 
     úniku a evakuaci osob, 
 
    - nesmí být posuvné nebo karuselového provedení, 
 
    - nouzové východy, určené v projektové dokumentaci stavby, 
     se otevírají ve směru úniku. 
 
2.3.4  Mechanismus ovládání dveří,  kterými prochází úniková 
    cesta, musí být zvolen tak, aby mohly být snadno a bez 
    zbytečného prodlení otevřeny jakoukoli osobou, která by je 
    chtěla použít v případě nebezpečí. 
 
2.3.5  Únikové cesty a východy musí být během provozní doby 
    budovy dostatečně osvětleny a vybaveny nouzovým osvětlením 
    vyhovujícím normovým požadavkům. Tam, kde je to technicky 
    vhodné, je možné použít k jejich označení orientační 
    systémy z materiálů s dostatečnou délkou dosvitu nutnou na 
    dobu opuštění budovy.13) 
------------------------------------------------------------------ 
 9) Například zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
  zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 
  203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., 
  zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. 
13) Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled 
  a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění 
  nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
 
  3. Střechy, příčky, stěny a stropy, podlahy 
 
3.1    Střechy 
 
     Přístup na konstrukci střechy vyrobené z materiálu 
     o nedostatečné   pochůzné  pevnosti   nesmí  být 
     zaměstnavatelem povolen, pokud nejsou zajištěny podmínky 
     pro bezpečný výkon práce. 
 
3.2 Příčky, stěny a stropy 
 
3.2.1  Prosklené nebo průsvitné  stěny, zejména celoskleněné 
    příčky  v  prostorech  nebo  v  blízkosti  pracovišť 
    a dopravních komunikací, musí být zřetelně označeny ve 
    výši  1,1  m  až  1,6  m  nad podlahou a vyrobeny 
    z bezpečnostního materiálu nebo chráněny tak, aby se 
    zabránilo nebezpečnému kontaktu  zaměstnance s těmito 
    stěnami nebo příčkami, nebo  úrazu v případě jejich 
    rozbití. 
 
3.2.2  Povrchy stěn a stropů musí být provedeny tak, aby je bylo 
    možno opravovat, čistit a udržovat. 
 
3.2.3  Nechráněné otvory ve stěnách, s výjimkou otvorů, jejichž 
    dolní okraj leží výše než 1,1 m nad podlahou, nebo otvorů 
    o šířce menší než 0,30 m a výšce menší než 0,75 m, musí 
    být zabezpečeny proti vypadnutí osob, pokud by mohlo dojít 
    k pádu do větší hloubky než 1,5 m. Profil průlezných 
    otvorů musí odpovídat způsobu použití. 
 
3.3 Podlahy 
 
3.3.1  Povrch podlahy pracoviště včetně komunikací musí být 
    rovný,  pevný, upravený  proti skluzu  a nesmí  mít 
    nebezpečné  prohlubně, otvory  nebo nebezpečný sklon. 
    Povrchy podlah musí být provedeny tak, aby je bylo možno 
    opravovat, čistit a udržovat a v prostorech s nebezpečím 
    výbuchu musí být z nejiskřivého materiálu. Podlahy v 
    mokrých provozech musí být provedeny tak, aby se na nich 
    nemohla hromadit voda. 
 
3.3.2  Nosnost a typ podlahy musí odpovídat předpokládanému 
    využití. 
 
3.3.3  Roštové podlahy, lávky a schodiště se zřizují jen tam, kde 
    nedojde k ovlivnění pracovišť škodlivinami nebo prachem z 
    jiných pracovišť. Pracoviště vybavená roštovými podlahami, 
    lávkami nebo schodišti musí být zabezpečena proti vnikání 
    škodlivin z jiných provozů. 
 
3.3.4  Zaměstnanci nesmí být vystaveni nebezpečí pádu z výšky na 
    pracovišti nebo na komunikaci s podlahou umístěnou výše 
    než 0,5 m nad okolní podlahou nebo terénem. Pro tento účel 
    je nutno zajistit bezpečný přístup. 
 
3.3.5  Zábradlí musí být zřízena u pracovišť a komunikací o 
    nestejné úrovni, je-li rozdíl úrovní vyšší než 0,5 m a na 
    volných okrajích  mostů, lávek, ochozů,  galérií, na 
    schodištích a vyrovnávacích rampách. Zábradlí není třeba, 
    je-li bezpečnost osob zajištěna jiným způsobem, například 
    parapety, zdivem nebo jinou konstrukcí. Hrozí-li nebezpečí 
    podklouznutí osob, popřípadě pádu předmětů, musí být 
    zábradlí u podlahy opatřeno ochrannou lištou o výšce 
    nejméně 0,1 m. 
 
3.3.6  Všechny otvory nebo nebezpečné prohlubně v podlahách musí 
    být zakryty nebo ohrazeny. Poklopy nebo kryty musí mít 
    nosnost odpovídající nosnosti okolní podlahy a musí být 
    osazeny tak, aby se nemohly samovolně odsunout nebo 
    uvolnit, a musí být zapuštěny do stejné úrovně s okolní 
    podlahou. 
 
3.4 Dveře, vrata a průlezné otvory 
 
3.4.1  Umístění, počet a rozměry dveří a vrat, jakož i používané 
    materiály, jsou určeny povahou práce a způsobem používání 
    daných pracovišť nebo prostorů. Prostor dveří nebo vrat 
    nutný pro evakuaci osob a přístup k nim musí být trvale 
    volný a nesmí být zužován překážkami a provedení křídel 
    vrat musí v otevřené poloze umožnit jejich zajištění proti 
    samovolnému uzavření. Otevřená křídla dveří a vrat vedoucí 
    do  venkovního  prostoru  nesmí  ohrožovat provoz na 
    přilehlých komunikacích a v případě ohrožení musí být 
    provedena jejich aretace v krajních polohách. 
 
3.4.2  Průhledné nebo prosklené dveře musí být ve výšce 1,1 m až 
    1,6 m nad podlahou náležitě výrazně označeny. 
 
3.4.3  Kyvadlové (létací) dveře nebo vrata musí být průhledné 
    nebo mít průhledné výplně a musí být zajištěna možnost 
    jejich aretace v krajních polohách. 
 
3.4.4  Nejsou-li prosklené nebo průhledné výplně dveří nebo vrat 
    vyrobeny z nerozbitného skla nebo bezpečnostního materiálu 
    a existuje-li nebezpečí zranění zaměstnanců v případě 
    rozbití dveří nebo vrat, musí být tyto výplně zajištěny 
    proti mechanickému poškození. 
 
3.4.5  Posuvné dveře musí být vybaveny bezpečnostním mechanismem, 
    který by zabraňoval jejich samovolnému vysunutí z rámu 
    a vypadnutí. 
 
3.4.6  Sklopné a zdvižné dveře a vrata a otočná vrata musí být 
    vybaveny bezpečnostním mechanismem zabraňujícím jejich 
    nechtěnému pohybu. Spodní hrana sklopných a zdvižných 
    mechanicky ovládaných vrat musí být označena značkami 
    (například šikmým bezpečnostním šrafováním).13) 
 
3.4.7  Není-li zajištěn bezpečný průchod osob v bezprostřední 
    blízkosti vrat určených pro provoz dopravních prostředků, 
    zaměstnavatel zajistí samostatný vstup pro pěší; tento 
    vstup musí být výrazně označen značkou a trvale volně 
    přístupný. 
 
3.4.8  Zúžené vjezdy a výjezdy pracovišť, určené pro pěší i pro 
    provoz dopravních prostředků musí být opatřeny značkami 
    označujícími riziko střetu osob s překážkami.13) Značky 
    musí být viditelné při otevřených vratech. 
 
3.4.9  Dveře a vrata s automatickým ovládáním nesmí svým pohybem 
    ohrožovat zaměstnance a musí být učiněna taková opatření 
    (například  zřízením  signalizace  na  obou  stranách 
    komunikace),  aby nedocházelo  ke srážkám  dopravních 
    prostředků. Musí být vybaveny snadno rozpoznatelným a 
    dostupným bezpečnostním mechanismem, případně vybaveny 
    zvukovou a světelnou signalizací jejich pohybu. V případě 
    výpadku energie musí být umožněno jejich ruční ovládání. 
 
3.4.10 Průlezné otvory musí mít dostatečné rozměry pro jejich 
    používání osobami. Průlezné otvory nesmějí mít žádný 
    rozměr menší než 0,7 m ve stropech a než 0,6 m u zřídka 
    používaných vstupních otvorů  do šachet nebo kanálů. 
    Uvedené rozměry vstupních  otvorů nesmí být zužovány 
    žebříky nebo stupadly. 
------------------------------------------------------------------ 
13) Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled 
  a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění 
  nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
 
  4. Pracoviště s výskytem prachu a škodlivin v pracovním ovzduší 
 
4.1   Stavební provedení prašných provozů a pracovišť s výskytem 
    prachu a škodlivin v pracovním ovzduší musí být řešeno 
    tak, aby bylo co nejvíce omezeno usazování prachu na 
    plochách stěn, stropů a na konstrukcích.14) Vybavení 
    pracoviště musí umožňovat snadnou údržbu, čištění prostorů 
    a provádění úklidových prací. 
 
4.2   Povrch stěn a  stropů pracovišť, kde se pracuje se 
    škodlivinami, musí být proveden tak, aby bylo zabráněno 
    pohlcování  nebo usazování  škodlivin. Provedení stěn 
    a stropů musí umožňovat jejich čištění a udržování. 
------------------------------------------------------------------ 
14) Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky 
  ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády 
  č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 
 
  5. Dopravní komunikace, nebezpečný prostor 
 
5.1   Dopravní  komunikace uvnitř  staveb a  ve venkovních 
    prostorách  (dále jen  "komunikace") včetně schodišť, 
    šikmých ramp, pevně zabudovaných žebříků a nakládacích 
    a vykládacích prostorů a ramp musí být voleny a umístěny 
    tak, aby zajišťovaly snadný, bezpečný a vyhovující přístup 
    pro pěší nebo jízdu dopravních prostředků, aby nedocházelo 
    k     ohrožení zaměstnanců, zdržujících se v jejich 
    blízkosti. Od ostatních ploch se stejnou úrovní musí být 
    komunikace výrazně odlišeny13) a musí být dostatečně 
    široké a trvale volné. Komunikace pro pěší musí být řešeny 
    s ohledem na počet osob, které je budou používat; není-li 
    stanoveno zvláštními právními předpisy jinak, musí být 
    široké nejméně 1,1 m. 
 
5.2   Spojení nebo křížení komunikací musí být zpravidla v jedné 
    úrovni. Komunikace o různých úrovních s výškovým rozdílem 
    větším než 0,20 m  se spojují šikmými rampami nebo 
    schodišti. 
 
5.3   Zaměstnavatel zajistí prostředky pro úklid, čištění a 
    údržbu vnitřních prostor a pro venkovní údržbu. Lhůty pro 
    provádění úklidu, čištění a údržby komunikací stanoví 
    zaměstnavatel a uvede ve vnitřním předpisu. 
 
5.4   Účelové komunikace nesmí sloužit jako trvalé pracoviště. 
 
5.5   Všechny spojovací cesty a prostory ve stavbách musí být 
    vedeny tak, aby zaměstnanci byli vystaveni co nejméně 
    působení nadměrného tepla, prachu, kouře a hluku. 
 
5.6   Komunikace provedené jako roštové mosty, lávky, galerie, 
    schodiště a ochozy musí mít šířku nejméně 0,5 m a musí mít 
    po celé ploše pevnou, rovnou podlahu upravenou tak, aby jí 
    nemohly propadávat předměty ohrožující bezpečnost osob, 
    podél boků u podlahy musí být opatřeny ochrannou lištou 
    o výšce nejméně 0,1 m a musí být podél volného okraje 
    vybaveny vhodnou ochrannou konstrukcí. Vhodnou konstrukcí 
    se rozumí  zábradlí nebo jiná  rovnocenná konstrukce 
    o dostatečné výšce a s výplní zabraňující propadnutí osob. 
 
5.7   Šachty, vpusti nebo jiné nebezpečné otvory na povrchu 
    komunikace musí být zakryty poklopy nebo mřížemi, jejichž 
    nosnost odpovídá jejich provoznímu zatížení a instalovány 
    v jedné rovině s komunikací. Poklopy a mříže musí být 
    zajištěny proti samovolnému uvolnění. 
 
5.8   Nezakryté nádrže kapalin bez trvalé obsluhy musí být 
    opatřeny vhodným ohrazením proti pádu osob a v případě 
    potřeby  označeny značkami.  Za vhodné  ohrazení lze 
    považovat  zábradlí,  oplocení  nebo  jinou ochrannou 
    konstrukci proti pádu osob. 
 
5.9   Nepřejízdné  a nepřechodné  jímky musí  být ohrazeny 
    zábradlím nebo rovnocennou konstrukcí proti pádu osob a v 
    případě potřeby označeny značkami. Přejízdné jímky a 
    trvale nepoužívané pracovní jámy musí být překryty poklopy 
    nebo kryty, které jsou zajištěny proti posunu případně 
    samovolnému uvolnění, a jejich nosnost musí odpovídat 
    provoznímu zatížení. 
 
5.10  V jednom schodišťovém rameni nesmějí být méně než tři 
    stupně. Ve stavbách pro výrobu a skladování5) musí být 
    první (nástupní) a poslední (výstupní) stupeň v každém 
    rameni rozeznatelný od okolní podlahy. Volné strany schodů 
    a odpočívadel musí být opatřeny ochranným zařízením proti 
    pádu osob a každé schodišťové rameno musí být vybaveno 
    madlem alespoň po jedné straně. 
 
5.11  Schodišťové rameno nesmí začínat bezprostředně za dveřmi 
    nebo vraty. Mezi schodišťovým ramenem a dveřmi musí být 
    plošina, jejíž délka musí být alespoň 0,75 m zvětšená o 
    šířku schodišťového stupně. 
 
5.12  Schodiště a vertikální komunikační otvory musí být řešeny 
    tak, aby nedocházelo k šíření škodlivin mezi jednotlivými 
    podlažími staveb. Nestanoví-li zvláštní právní předpisy 
    jinak, musí být nejmenší průchodná šířka schodišťových 
    ramen 1,1 m. 
 
5.13  Komunikace používané pro pěší nebo pro provoz dopravních 
    prostředků  musí  být  voleny  v  souladu  s počtem 
    potenciálních uživatelů a v závislosti na druhu pracovní 
    činnosti a musí být trvale volné a dostatečně široké s 
    dostatečnou podchodnou výškou. Jsou-li na komunikacích 
    používány  dopravní  prostředky,  musí  být zajištěna 
    dostatečná šířka jízdního pruhu stanovená v závislosti 
    na šířce používaných dopravních prostředků včetně šířky 
    nákladu a dostatečný bezpečný prostor i pro pěší o šířce 
    nejméně 1,1  m. Nelze-li bezpečný  prostor pro pěší 
    zajistit, musí být v době provozování dopravy v těchto 
    místech chůze zakázána. 
 
5.14  Pod vystupujícími konstrukčními prvky nad komunikacemi, 
    zejména  pod zavěšeným  vedením, kabelovými  lávkami, 
    svítidly apod., musí být ve všech prostorech, kde se 
    zdržují nebo procházejí osoby, dodržena alespoň minimální 
    podchodná výška 2,1 m od podlahy. 
 
5.15  Pracoviště na komunikacích musí  být po dobu trvání 
    nezbytných prací označeno značkami. Značky se umístí ve 
    vzdálenosti umožňující bezpečné zastavení přijíždějícího 
    dopravního  prostředku,  a  to  na  všech přístupech 
    k pracovišti. 
 
5.16  Povrch  venkovních  komunikací  musí  být  zpevněný, 
    s příslušným spádem k odvádění srážkových vod a nesmí být 
    kluzký. V místech, kde  se u jednosměrné komunikace 
    předpokládá stání dopravních prostředků pro nakládání 
    a vykládání, musí být  komunikace v dostatečné délce 
    přiměřeně rozšířena v závislosti na šířce používaných 
    dopravních prostředků, velikosti manipulačních jednotek 
    nebo druhu materiálu. 
 
5.17  Mezi komunikacemi pro vozidla a dveřmi, vraty, průchody, 
    chodbami a schodišti musí být zajištěn dostatečný prostor 
    pro pěší. Ústí-li do  průjezdu objektu východy nebo 
    průchody, musí mít chodník pro pěší zábradlí. V průjezdu 
    je zakázáno zřizovat příčnou komunikaci. 
 
5.18  Dveře vedoucí do průjezdu stavby musí být osazeny tak, aby 
    při otevření nezúžily šířku chodníku pro pěší. 
 
5.19  Tam, kde to povaha  provozu a uspořádání pracoviště 
    vyžaduje z hlediska bezpečnosti zaměstnanců, musí být 
    komunikace  zřetelně  vyznačena  značkami označujícími 
    komunikaci,13) nebo opatřena vhodným ohrazením. 
 
5.20  Vedou-li visuté dráhy pro dopravu manipulačních jednotek 
    nad komunikacemi nebo nad pracovišti, musí být zajištěny 
    tak,  aby osoby  neohrožoval padající  materiál nebo 
    dopravované předměty. 
 
5.21  Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, 
    v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu 
    zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno 
    zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu 
    do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být výrazně 
    označen značkou.13) Na ochranu zaměstnanců, kteří mají 
    oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být 
    přijata příslušná organizační opatření. 
 
5.22  Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky musí být navrženy 
    a vyrobeny tak, aby mohly být používány bezpečně. Musí být 
    vybaveny nezbytnými bezpečnostními mechanismy a snadno 
    rozpoznatelným a dostupným nouzovým spínačem. 
 
5.23  Pevně zabudované žebříky musí být zhotoveny a připevněny 
    tak, aby nemohlo dojít k jejich deformacím nebo k výkyvům. 
    Žebříky musí mít jednotnou vzdálenost příčlí nejvíce 0,33 
    m; mezi žebříkem a stěnou nebo jakoukoliv konstrukcí na 
    straně výstupu musí být ponechán volný prostor nejméně 
    0,65 m. Mezi příčlemi a stěnou nebo jakoukoliv konstrukcí 
    na straně odvrácené od výstupu musí být ponechán volný 
    prostor nejméně 0,18 m. 
------------------------------------------------------------------ 
 5) Například  zákon č.  50/1976 Sb.,  o územním  plánování 
  a stavebním řádu  (stavební zákon), ve  znění zákona č. 
  137/1982 Sb., zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., 
  zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 
  43/1994 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., 
  nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 95/2000 Sb., nálezu 
  Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 96/2000 Sb., zákona č. 
  132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., 
  zákona č. 59/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 
  320/2002 Sb., zákona č. 405/2002 Sb., zákona č. 422/2002 Sb., 
  zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 
  300/2004 Sb., vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických 
  požadavcích  na výstavbu,  a vyhláška  č. 369/2001 Sb., 
  o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
  staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
13) Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled 
  a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění 
  nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
 
  6. Nakládací a vykládací rampy 
 
6.1   Manipulační  prostory rampy  musí vyhovovat  rozměrům 
    manipulačních jednotek, kterými má být při nakládání 
    a vykládání manipulováno, a rozměrům po nich pojíždějících 
    dopravních prostředků. Volné okraje rampy musí být trvale 
    označeny  značkami  označujícími  nebezpečnou  hranu 
    a upozorňující na nebezpečí pádu osob nebo rizika střetu 
    osob  s překážkami.13)  Rampa instalovaná  po nabytí 
    účinnosti tohoto nařízení musí mít alespoň jeden bezpečný 
    výstup nebo výjezd. 
 
6.2   Rampa převyšující okolní plochu o více než 0,5 m, která 
    slouží také pro pěší, musí být podél volného okraje 
    vybavena vhodným ochranným zařízením proti pádu, například 
    snímatelným ochranným zábradlím.5) 
------------------------------------------------------------------ 
 5) Například  zákon č.  50/1976 Sb.,  o územním  plánování 
  a stavebním řádu  (stavební zákon), ve  znění zákona č. 
  137/1982 Sb., zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., 
  zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 
  43/1994 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., 
  nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 95/2000 Sb., nálezu 
  Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 96/2000 Sb., zákona č. 
  132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., 
  zákona č. 59/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 
  320/2002 Sb., zákona č. 405/2002 Sb., zákona č. 422/2002 Sb., 
  zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 
  300/2004 Sb., vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických 
  požadavcích  na výstavbu,  a vyhláška  č. 369/2001 Sb., 
  o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
  staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
13) Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled 
  a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění 
  nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
 
  7. Pracoviště pro výrobu, opravy a údržbu dopravních prostředků 
 
7.1   Pracoviště,  kde se  pracuje na  spodcích dopravních 
    prostředků,  musí být  vybaveno bezpečnými zdvihacími 
    zařízeními, zvedacími plošinami, rampami nebo pracovními 
    jámami, které odpovídají normovým hodnotám a které umožní 
    zaměstnancům vykonávat činnosti ve vhodné pracovní poloze. 
    V prostředí s nebezpečím výbuchu postupuje zaměstnavatel 
    podle zvláštních právních předpisů.15) 
 
7.2   Rampa musí být v případě potřeby vybavena vodícími lištami 
    zabraňujícími  bočnímu sjetí dopravního prostředku. Na 
    konci neprůjezdné rampy musí být nainstalovány zarážky. 
 
7.3   Hloubka pracovní jámy musí  umožnit práci ve vhodné 
    pracovní poloze, její stěny a podlaha musí být omyvatelné. 
    Podlaha musí být v případě potřeby vybavena záchytnou 
    jímkou a elektrické zařízení v jámě musí být v souladu s 
    požadavky zvláštních právních předpisů. Pracovní jáma musí 
    být vybavena  nejméně jednou elektrickou  zásuvkou a 
    dostatečným počtem svítidel  a výklenky umístěnými v 
    dostatečné  výšce ve  stěnách umožňujícími odkládání 
    pracovních prostředků a pomůcek. 
 
7.4   V bezprostředním okolí pracovní jámy musí být na podlaze 
    vyznačen ochranný manipulační prostor, který musí být 
    vhodným  způsobem zajištěn  tak, aby  do něho  mimo 
    přistavovaných dopravních prostředků a zaměstnanců, kteří 
    dopravní  prostředek přistavují  nebo vykonávají jeho 
    údržbu, případně opravy, nesměly vjíždět jiné dopravní 
    prostředky ani vstupovat jiné osoby. Používané pracovní 
    jámy je zakázáno překračovat a přeskakovat. 
 
7.5   V bezprostřední blízkosti pracovní jámy musí být umístěny 
    značky  upozorňující na  nebezpečí pádu  a značky s 
    vyznačením v ní zakázaných činností. 
 
7.6   Trvale nepoužívaná pracovní jáma nebo její nepoužívaná 
    část se musí zabezpečit podle bodu 5.9. 
 
7.7   Přes pracovní jámu pro více než dva dopravní prostředky 
    musí  být  za  každým  druhým  přistaveným dopravním 
    prostředkem umístěny můstky pro bezpečný přechod. 
------------------------------------------------------------------ 
15) Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na 
  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí 
  s nebezpečím výbuchu. 
 
  8. Poskytování první pomoci 
 
    Prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci14) musí 
    být umístěny na dostupném místě a musí být označeny 
    značkami.13) 
------------------------------------------------------------------ 
13) Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled 
  a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění 
  nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
14) Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky 
  ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády 
  č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 
 
  9. Venkovní pracoviště 
 
9.1   Venkovní pracoviště musí  být zajištěna proti vstupu 
    nepovolaných osob a  uspořádána tak, aby nedocházelo 
    k ohrožení zdržujících se zaměstnanců a osob a byl zaručen 
    bezpečný pohyb dopravních prostředků i chodců. 
 
9.2   Venkovní pracoviště, odstavné, parkovací a manipulační 
    plochy a komunikace k nim musí být rovné, zpevněné a 
    odvodněné a upravené proti nebezpečí pádu nebo uklouznutí 
    zaměstnanců. 
 
9.3   Není-li denní osvětlení dostatečné, musí mít venkovní 
    pracoviště po dobu, kdy se na něm zdržují zaměstnanci, 
    zajištěno umělé osvětlení odpovídající intenzity. 
 
9.4   Venkovní  pracoviště musí  být, pokud  je to možné, 
    uspořádána tak, aby zaměstnanci 
 
    - byli chráněni před nepříznivou povětrnostní situací, 
 
    - nebyli vystavováni škodlivým účinkům hluku a škodlivin, 
     zejména plynů, par a prachu, a byli chráněni před 
     padajícími předměty, 
 
    - mohli rychle opustit pracoviště v případě nebezpečí, 
     případně aby jim mohla být rychle poskytnuta pomoc. 
 
  10. Skladování a manipulace s materiálem a břemeny 
 
10.1  Ve skladech a jiných prostorech určených ke skladování 
    musí být na dobře viditelných místech umístěny tabulky 
    určující maximální přípustnou nosnost podlahy. Pokud se 
    tam volně skladují sypké materiály, musí být trvale 
    výrazně  označena maximální  skladovací výška sypkého 
    materiálu nad podlahou. Ruční ukládání do regálů ve výšce 
    nad 1,8 m musí být prováděno z bezpečných pracovních 
    zařízení (například žebřík, schůdky, pojízdné schody, 
    manipulační plošina). Zaměstnavatel zajistí, aby nebyly 
    nadměrně zatěžovány části staveb a stavebních konstrukcí 
    manipulovaným materiálem, pokud není prokázána dostatečná 
    nosnost částí staveb a stavebních konstrukcí. 
 
10.2  Rozměry a druh manipulačních jednotek a způsob jejich 
    bezpečného zakládání do regálu musí odpovídat požadavkům 
    uvedeným v průvodní dokumentaci regálu. Regály musí být 
    trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky 
    a nejvyššího počtu buněk ve sloupci. Manipulační jednotky, 
    materiál a předměty musí být skladovány a stohovány tak, 
    aby se i při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly 
    sesunout. 
 
10.3  Šířka uliček mezi regály a stohy musí odpovídat zvláštnímu 
    právnímu předpisu14) a způsobu ukládání manipulačních 
    jednotek. Ulička musí být trvale volná a nesmí být 
    zužována a zastavována  překážkami. Šířka uličky pro 
    průjezd manipulačních vozíků musí být alespoň o 0,4 m 
    větší než největší šířka manipulačních vozíků nebo nákladů 
    a během manipulace musí být vymezen manipulační prostor se 
    zákazem vstupu nepovoleným osobám. 
 
10.4  Trvale používané  skladovací plochy musí  být rovné, 
    odvodněné, zpevněné a označené značkami se zákazem vstupu 
    nepovolaným osobám  a upravené s  ohledem na povahu 
    skladovaných manipulačních jednotek a materiálu a se 
    zřetelem na požadavky na požární ochranu. 
 
10.5  Při ruční manipulaci s břemeny musí být používány takové 
    pracovní postupy, aby se předcházelo úrazům a poškození 
    zdraví  zaměstnanců,14) způsobeným  zejména přiražením 
    břemene, jeho vysmeknutím, zraněním o povrch břemene, 
    uklouznutím, zakopnutím při manipulaci s břemenem, sesutím 
    břemen způsobeným nedostatečným upevněním, naražením nebo 
    pádem břemene při zdvihání, přenášení, spouštění nebo 
    nárazem zaměstnance na dopravní prostředek a na uložené 
    předměty. 
------------------------------------------------------------------ 
14) Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky 
  ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády 
  č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 
 
  11. Sklad pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv 
 
11.1  Provedení  skladu musí  splňovat požadavky zvláštních 
    právních předpisů.9) Ve skladu, popřípadě na vstupu do něj 
    musí být viditelně  umístěn  seznam osob oprávněných 
    manipulovat s nebezpečnou látkou nebo přípravkem16) ve 
    skladu, a místní řád skladu. 
 
11.2  Sklad musí být označen značkou zákaz vstupu nepovolaných 
    osob a zákaz výskytu otevřeného ohně.13) 
 
11.3  Sklad pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv 
    musí mít nepropustnou podlahu, chemicky odolnou proti 
    skladované látce či přípravku. 
 
11.4  K umělému osvětlení skladu smí být použito pouze pevně 
    umístěné svítidlo v nevýbušném provedení. Výrazně označený 
    vypínač se umísťuje vně skladu. 
------------------------------------------------------------------ 
 9) Například zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
  zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 
  203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., 
  zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. 
13) Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled 
  a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění 
  nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
16) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 
  přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 
  186/2004 Sb. 
 
  12. Nízkotlaká kotelna 
 
12.1  Nízkotlakou kotelnou se rozumí objekt nebo část objektu, 
    kde je umístěn alespoň jeden parní kotel s nejvyšším 
    dovoleným přetlakem do 0,5 bar nebo teplovodní kotel s 
    nejvyšší dovolenou teplotou do 110 st. C, s jmenovitým 
    tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším nebo 
    kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů 
    větších než 100 kW, popřípadě další provozně související 
    zařízení  (dále jen  "kotelna").  Kotelna se součtem 
    jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW musí být 
    zřízena v samostatném  objektu nebo samostatné části 
    objektu. 
 
12.2  Prostory kotelny a prostory související musejí být účinně 
    větrány.14) Do prostorů, kde jsou umístěny kotle, musí být 
    zajištěn dostatečný přívod vzduchu potřebný pro spalování 
    a větrání neuzavíratelným otvorem u podlahy kotelen. Odvod 
    vzduchu z kotelen musí být zajištěn alespoň jedním otvorem 
    u stropu  kotelen, popřípadě  odváděcím potrubím  do 
    venkovního prostoru tak, aby bylo  zajištěno dostatečné 
    proudění vzduchu a nebyla negativně ovlivňována funkce 
    hořáků a odvodů spalin. Nucené větrání kotelen, ve kterých 
    jsou umístěny  kotle s přirozeným  tahem, nesmí být 
    podtlakové. 
 
12.3  Pro kotelny musí být písemně zpracován provozní řád 
    kotelny, který musí obsahovat předepsané náležitosti a být 
    v kotelně trvale k  dispozici. Provozní řád obsahuje 
    zejména 
 
    a) popis zařízení kotelny a způsob obsluhy včetně způsobu 
      zajištění signalizace do místa trvalého pracoviště při 
      občasné obsluze, 
 
    b) způsob zajištění a vybavení kotelny (kotlů) ochrannými 
      bezpečnostními  systémy,  bezpečnostní  výstrojí, 
      signalizací a regulací včetně stanovení způsobu a lhůt 
      jejich kontrol a funkčních zkoušek, 
 
    c) způsob a rozsah údržby kotlů, zejména řídících systémů 
      a lhůt čištění kotlů a termíny a rozsah odborných 
      prohlídek kotelen s ohledem na používané topné médium, 
      zařízení a vybavení kotelny (kotlů), 
 
    d) počet a  provedení únikových cest  a východů dle 
      zvláštních právních předpisů, 
 
    e) povinnosti obsluhy kotelny, 
 
    f) určení  osoby pověřené  vedením provozního  deníku 
      kotelny, ve kterém jsou vedeny a ve stanovených lhůtách 
      aktualizovány údaje stanovené provozním řádem kotelny, 
 
    g) způsob vedení zápisů do provozního deníku, 
 
    h) stanovení způsobu a lhůt zjišťování přítomnosti oxidu 
      uhelnatého. 
 
12.4  Odborné prohlídky kotelny musí být prováděny nejméně 
    jednou za 12 měsíců, pokud není v provozním řádu stanoveno 
    jinak, odborně způsobilou  osobou, která o provedené 
    odborné prohlídce zpracuje zápis. 
 
12.5  Na vstupu do kotelny musí být umístěna značka se zákazem 
    vstupu nepovolaným osobám.13) 
------------------------------------------------------------------ 
13) Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled 
  a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění 
  nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
14) Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky 
  ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády 
  č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 
 

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.