English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 110
Datum: 2.2.2008
Autor: Ing.Václav Minařík,CSc.
Zasedání IAB v Paříži

Ve dnech 14. – 16.1.2008 se konalo pravidelné pracovní zasedání IAB a EWF na Institutu svařování v Paříži.

Zasedání Group A „kvalifikace personálu“ začalo v 8.30 dne 14.1.2008. Group A, ve které členy vždy dva zástupci národního ANB jednala podle předem připraveného programu. Předsedou Group A je prof. Ch. Ahrens z Německa.

Bylo znovu projednáno souhrnné pravidlo pro kvalifikaci svářečského personálu. Toto pravidlo slučuje dosavadní pravidla pro jednotlivé kvalifikační stupně svářečského dozoru. Bylo poukázáno na některé chyby, které budou odstraněny do Výročního zasedání IIW v Grazu.

Bylo připraveno pravidlo „Inspection Personel Guideline“ Draft 6, Revision 2, pod vedením G. Hernándeze. Zároveň se připravují harmonizované testové otázky pro svářečské inspektory, podobně jako je tomu u svářečských inženýrů, technologů apod. Databáze IAB je připravena na implementaci všech kvalifikací. V připravené verzi výše zmíněného pravidla je možnost vynechat technologický modul při „ATB Check“. Dikuze probíhala o tom, co si pod tímto pojmem konkrétně představit, a na základě čeho bude ATB hodnotit uchazeče. Definici „ATB Check“ připraví pracovní supina a předloží Group A ke schválení na zasedání V Grazu v červenci 2008. Byly též vzneseny připomínky ke správnosti některých ustanovení pravidla.

K. Lingewald (S) informoval o práci skupiny „Welders curriculum“. Mezinárodní databáze otázek je připravena, její použití bude dobrovolné. Dále byla podána informaci o stavu přípravy EN ISO 9606-1 – Zkoušky svářečů – Oceli. Norma je po připomínkách členských zemí a jednání komise ISO TC 44 SC11 přepracována. Další jednání bude v druhé polovině roku 2008 na AFNOR v Paříži.

O činnosti pracovní skupiny „Distance Learning“ referoval K. Wichrt se SZA z Vídně.

Esa Tikka (F) informoval o kvalifikaci „Mezinárodní konstruktér svařovaných konstrukcí“ . První autorizovanou zemí pro tuto kvalifikaci je Finsko. Druhou zemí je ČR. V roce 2008 plánují autorizaci ještě Slovensko, Maďarsko a Švédsko. V dalším roce předpokoládá autorizaci Belgie a později Chorvatsko, Singapur a Španělsko. Řada zemí však na dotazník o zájmu neodpověděla a tak bude žádostí o autorizaci mnohem více.

International Plastic Welder - mezinárodní svářeč plastů. Byla podána informace, že pravidlo řeší EWF, připravuje nový dokument EWF 581, který by měl rozdělit stávající kvalifikaci na svářeče a operátora plastů.

Z hlediska vytváření nových pravidel je zájem některých zemí o kvalifikaci „Mechanised Welding Operator“ a „Mechanical destructive testing“.

Byla též podána informace o projednávaných bodech na IAB Board. Určitým problémem se jeví menší výkony mimoevropských ANB a z toho vyplývající převažující financování systému ze strany evropských ANB.

Jednání v Granjon Room na Institutu svařování IS v Paříži

Jednání Group B 14.1.2008 odpoledne a 15.1.2008 celý den se zabývalo autorizacemi jednotlivých ANB pro specifické kvalifikace.

Klaus Wichert (SZA) předložil k projednání přístupové podmínky a přechodová pravidla pro kurzy v Indonesii. Obdobně rakouské ANB hodlá zahájit aktivity v Egyptě a proto byly projednány přístupové podmínky a přechodová pravidla pro Egypt.

Zástupce kanadského ANB projednal přístupové podmínky ke kurzům v Kanadě s žádostí o jejich prodloužení. Zajímavá je informace, že Kanada má asi 5 až 6000 svářečských dozorů, ale jen 48 přihlášek k IWE. Kanadské ANB (CWB) má snahu tyto dozory přvést na mezinárodní kvalifikace, má na to ale málo času. Po vzrušené debatě se hlasováním (17 pro 11 proti a 4 se zdrželi) Kanadě přechodové období prodloužilo. Obecně lze říci, že na americkém kontinentě, vzhledem k rozdílným technickým normám a i historickým zvyklostem se systém IAB rozvíjí pomalu.

Další projednání a schválení přístupových podmínek bylo pro Singapur. Singapur je v oblasti mezinárodních kvalifikací aktivní, připravuje se také na 62. Výroční zasedání IIW v roce 2009.

Při pravidelném projednávání OP´s – operačních postupů byla diskutována i otázka jak postupovat v případě, že země má člena IIW, který však nemá zájem o členství v IAB a o utvoření vlastního ANB. Přesto však blokuje podle stávajících pravidel operace zahraničních ANB, aniž by projevil zájem o vlastní ANB. Toto je příklad např. Mexika. Pravidla v tomto případě by se měly změnit.

Dále byly diskutovány kontraverzní témata, jako je princip rozhodování z dola nahoru a ne obráceně, jak se to stává v IAB, které je součástí IIW a Board of Directors IIW má poslední slovo v rozhodnutích a některá si může i vynutit. Návrhy jsou dány, že prezidenta IAB by měly volit národní ANB a ne být jmenován Board of Directors IIW apod.

Bylo též oznámeno, že ceny za audity IAB budou oproti roku 2007 zvýšeny o 2%. Toro rozhodnutí se dotkne i CWS ANB, které v tomto roce čekají reaudity.

Velmi náročné diskuze se týkaly bodu týkajícího se harmonizované databáze otázek pro svářečský personál. V současné době je hotovo vše pro IWE. Bylo rozhodnuto, že od ledna 2008 se při všech zkouškách IWE musí tato databáze použít pro 25 % času zkoušky. Protože poznatky po zkušebním použití v loňském roce takové, že převážná většina uchazečů by testy úspěšně nesložila, je na rozhodnutí ANB, zda v tomto období použije pro hodnocení uchazečů či nikoliv. Group B rozhodla, že toto je správná cesta k zjištění problémů (např. velké obtížnosti některých otázek, nesrozumiztelnosti apod.) Pro vlastní obsluhu databáze CWS ANB svolá v březnu t.r. školení vedoucích příslušných ATB.

V databázi ještě chybí řada otázek a jednotlivá ANB musí poslat další otázky na sekretariát a projektovému manažeru, tak aby byly na zasedání IAB v Gratzu soubory kompletní.

V dalším bodě bylo projednáváno srovnání přístupových podmínek jednotlivých zemí. H. Bodt jako „správce direktoráře přístupových podmínek“ navrhl, aby nové ANB nejdříve jednalo s jeho pracovní skupinou, která pomůže ve formulaci přístupových podmínek a přechodových pravidel. Toto by velmi urychlilo jednání Group B.

Celý blok jednání Group B byl zaměřen na převod pravidel EWF o certifikaci jak personálu tak CC Company Certification (certifikaci výrobců) podle EN ISO 3834. Mr. Mora, vedoucí pracovní skupiny předložil opětovně návrhy pravidel IAB na tuto činnost. Protože e-mailovým hlasováním se v listopadu 2007 tato pravidla neschválila, bylo nutno je znovu projednat a schválit. V závěru bylo hlasováno o každém dokumentu. Rozpoutal se tuhý boj, který skončil hlasováním o každém dokumentu (1 personální certifikace a 4 certifikace výrobců). Těsným hlasováním byly dokumenty IAB schváleny. Výsledek není příliš uspokojivý, protože se obvykle hledá širší konsenzus. Toto těsné hlasování mělo jistě vliv i na jednání EWF o dva dny později, kde EWF si zatím podrží minimálně část certifikačního systému. Evropské ANB CC tak mohou používat i evropský systém certifikace výrobců.

V rámci jednání Group B byl schválen rozsah autorizací jednotlivých ANB. Byly předloženy zprávy z auditů.

Group B schválila program auditů na rok 2008.

Bylo schváleno rozšíření autorizací některých ANB. Jednalo se o:

 • Chorvatsko IWP
 • Itálii IWIP B pro
  • Kazachstán
  • Saudi Arabia
  • IWE pro - Turecko
  • Speciální kurz metalografie (EWF)
 • Finsko - Mezinárodní konstruktér svařovaných konstrukcí
 • Thajsko IW
 • Czech Rep. Mezinárodní konstruktér svařovaných konstrukcí
  • Specializační kurz pro betonářské oceli (EWF)

Byl schválen nový ředitel exekutivy norského ANB – Sverre Ericcsen

V závěru jednání Group B, slovenská delegace seznámila přítomné s problémy na Slovensku. Problém bude řešen v součinnosti se sekretariátem IAB/EWF.

Mimo oficiální jednání došlo k dohodě ředitelů ANB dále uvedených zemí a představitelů IIW, že se v říjnu 2008 bude konat regionální svářečská konference IIW za účasti Slovenska, České republiky, Maďarska, Polska, Rakouska a některých dalších států. Tato prestižní konference pod patromací IIW by se pravidelně konala v jednom ze zúčastněných států. Předpokládáme první konferenci na Slovensku.

V rámci týdenního jednání byl 16.1.2008 je workshop pro auditory IAB/EWF. Dvanáct auditorů IAB/EWF pro celou síť ANB a ANB CC je školeno a musí plnit zadané úkoly za něž jsou hodnoceni. Ředitel exekutivy CWS ANB Ing. Václav Minařík se zúčastnil 16.1.2008 tohoto pravidelného workshopu auditorů IAB/EWF. Tentokrát celá činnost byla věnována auditům CC (EN ISO 3834). Účelem je procvičit znalosti auditorů, diskutovat sporné otázky a sjednotit jejich postup. Toto shromáždění auditorů také navrhuje některé záleřitosti k projednání Group B resp. Group A.

Delegace CWS ANB se zúčastnila 16.1.2008 školení na harmonizované databázi otázek pro svářečský personál. Byly prakticky předváděny možné varianty přístupu, vyplňování odpovědí, hodnocení a statistika.

Zástupci všech ANB byli pozváni 16.1.2008 na večeři do hotelu Hyatt Regency Mr. Germánem Hernandézem u příležitosti jeho ukončení funkce prezidenta EWF. Předali jsme u této příležitosti Germánu dárek CWS ANB, za velmi dobrou, jak oficiální tak neformální, spolupráci s CWS ANB.

Ve čtvrtek 17.1.2008 probíhalo v Institut de Soudure 31.výroční zasedání EWF. Pravidelně jednání začalo kontolou zápisu z minulého zasedání z Dubrovníku a kontrolou listu akcí.

Jednání EWF v Room Moissan na IS v Paříži

Byla podána zevrubná informace o jednání strategických konzultačních skupin – Strategic Consultations Groups, které se konaly na podzim 2007. Schůze byly čtyři, v Bruselu, Bukurešti, Bratislavě a Kodani (o účasti ČR na Bratislavské schůzce jste byli informováni). Protože zástupci jednotlivých ANB na jedné konzultační schůzce nebyli úmyslně seznamováni s výsledky a názory ostatních konzultačních skupin, aby nebyli ovlivněni názory jiných, byla podána souhrnná informace a prezentován průnik názorů jednotlivých ANB.

Hlavním tématem na kterém se shodli (aniž by to věděli) zástupci evropských ANB je velmi silná vůle po identitě EWF (pouze 2 ANB měly rezervovaný přístup). Výsledek jednání strategických konzultačních skupin dal velmi silný mandát novému prezidentovi EWF a Board of Directors vytvořit novou identitu EWF.

Nové vedení EWF připraví souhrnou prezentaci, která bude obsahovat:

 1. Nové poslání
 2. Vizi
 3. Strategii

Za jednotlivé oblasti rozvoje odpovídají „champions“ tj. jedotliví ředitelé EWF.

Prezident EWF má m.j. úkol „zajištění, že evropské zájmy jsou dostatečně zabezpečeny v IAB a IIW“. Ja vyplynulo z předložených faktů a diskuze zatím tomu tak není.

Ředitel H.Bodt má na starosti „Systém pro výcvik, kvalifikaci a certifikaci“. Přestože EWF předala hlavní kvalifikace a nyní i certifikace do IAB, je nyní možné, že si paralelně systémy i ponechá. Nebyl schválen převod certifikace podle EN ISO 3834 (CC) ve spojení se systémem enviromentu a risk managemetu. Podobně u mezinárodní personální certifikace a kvalifikace (IAB) nejsou na rozdíl od evropské možná razítka svářečských dozorů což vede k nespokojenosti.

Přítomný prezident IAB B. Pekkari (Švédsko) prohlásil, že tyto tendence nebude IAB akceptovat. Prezident EWF připomněl, že jsme na zasedání EWF a že rozhodují členové EWF.

Výroční zasedání EWF schválilo poslání EWF, Globální aktivity EWF, Vizi i Strategii EWF. Hlasování bylo velmi jednoznačné (proti Švédsko, Norsko). Byla projednána i krátkodobá strategie EWF.

Sekretariát EWF/IAB informoval o aktivitách v oblasti reklamy harmonizovaného systému. Byl vytištěn stolní kalendář EWF/IAB, bohužel v tomto roce pozdě. Každé ANB obdrží 5 kusů. Jinak jsou vytištěny postery k systémům kvalifikace a certifikace.

Připravuje se Výroční zpráva za rok 2007.

K otázce finanční pozice EWF: funguje spojený sekretariát EWF/IAB v Portugalsku. Bylo rozhodnuto, že nový pokladník EWF oddělí finance EWF a IAB, aby bylo možno zjistit finanční zdraví EWF. EWF má cca 50 % příjmů z evropských projektů. Po analýze jasně vyplývá, že pokud se zastaví vydávání evropských diplomů a certifikátů úplně, bude to mít velký dopad na rozpočet roku 2008 a další roky. Analýza rovněž potvrzuje, že mimoevropské země používají téměř výhradně přechodové období pro vydávání diplomů a v okamžiku kdy skončí může dojít k výraznému snížení počtu vydaných certifikátů a tím i k finančnímu propadu.

Delegáti byli seznámeni s členskou situací. Byla prezentována velikost fixního a variabilního poplatku do EWF.

Přidruženým členem EWF se stala Jižní Afrika. Tento krok asi není příliš po chuti IAB.

Do příštího zasedání EWF budou připraveny nové stanovy. Budou vycházet z nové vize a strategie EWF.

Byly schváleny hlasováním body, které je nutno projednat s IAB (přes nesouhlas přítomného prezidenta IAB):

 • podmínky převodu certifikací podle EN ISO 3834 a EN ISO 14731
 • požadavek na více demokratickou strukturu IAB (dosud prezidenta IAB dosazuje Board of Directors IIW), ve vedení IAB jsou zástupci světadílů – tj. Evropa je v menšině, přestže systém vytvořila a dosud ho financuje svými výkony z cca 89%!!!) – požadavek EWF je aby vedení IAB volily ANB.
 • vyjádření se k požadavku IAB, že chce převést vše týkající se enviromentu a risk managementu od EWF.
 • vydávání EWF diplomů
 • návrh změny stanov IAB
 • okamžité akceptování evropských ANB CC ze strany IAB.

V rušné diskuzi bylo poukazováno na finanční částky předané IIW na reklamu a na výsledky celé kampaně.

V Dubrovniku v roce 2007 bylo rozhodnuto, že jednání TC (Technical Commitee) je součastí jednoho zasedání.

Byla podána zpráva o řešení projektů. Celkem projekty v nichž je EWF přinesly do systému 3.000.000 Euro.

Vedoucí pracovních skupin podali zprávy o projednávané problematice. Většinou jde o malé změny pravidel EWF.

Na zasedání EWF se přišel rozloučit generální sekretář Mr. Daniel Boufiels, který odchází do důchodu.

Rozloučení s gen. sekretářem IIW.

Příští velká akce EWF je konference EUROJOIN 7, která se bude konat v Benátkách od 21. do 25.5.2009. Samozřejmě další jednání je též v termínu pořádání 61. výročního zasedání IIW v Gratzu.

Ze všech jednání vyplývá, že v létě v Gratzu nás čekají velmi náročná a možná klíčová jednání mezi IIW/IAB a EWF.

Ředitel exekutivy měl řadu jednání jak s hlavním auditorem a prezidentem EWF, tak s dalšími delegáty národních ANB. Ing. Minařík bude letos auditorem polského ANB – Institutu Spawalnictwa v Glivicích.

Jednání v Paříži se zúčastnil Ing.Václav Minařík,CSc., Ing.Dr.Vladimír Kudělka a Ing.Pavel Flégl (SC Jakost a Terminologie

Tak toto byl ve zkratce týden v Paříži na jednáních. Jednání začínají v 8.30 hod a končí v 17.30 resp. v 18.00 hod. Do 19.00 hod. se obvykle v dešti dostanete pešky a RERem do hotelu, rychle se převléct do neformálního oblečení a na večeři do některé z pařížských hospůdek.

Paříž ještě s vánoční výzdobou

Poznámka na konec:

Zajímavou zkušenost jsme udělali s nekuřáckými restauracemi. Od 1.1.2008 se ve Francii nikde v hospodách nesmí kouřit. Před restauracemi jsou i teď v zimě „předzahrádky“, kde se kouřit smí. Tato předzahrádky jsou plné, naopak uvnitř je prázdno. První večer jsme šli na večeři a sedli jsme si do prázdné restaurace na Champs Elysee. Pěkně to tam táhlo. Tak jsme změnili stůl ale moc se to nezlepšilo. Došlo nám, že číšníci, kteří nosí jídlo a pití na předzahrádku musí mít otevřené stále dveře ven. Zatímco jsme se choulili v kabátech uvnitř prázdné restaurace, lidé na „předzahrádce“ (s koberci a průhlednými stěnami) jen ve svetrech si užívali tepla z plynových hořáku puštěných naplno. Takže podobnou chybu jsme už potom neudělali.

vm

SOFTWARE CWS ANB

V roce 2007 bylo v rámci CWS ANB uvolněno do používání 11 verzí programu „Evidence svářečů“ s celkovým počtem 41 upgrade verzi databáze. Od 1.1.2008 se on line zapisují do systému i všechny kvalifikace svářečů plastů včetně EPW.

Betonáři se rozjížději

Proběhly první tři specializační kurzy podle doc.EWF 544 a TP C 027 pro dozory při svařování betonářských ocelí. Zkušební orgány CWS ANB pro zkoušky svářečů již tento kurz absolvovali a mohou kvalitně provádět zkoušky svářečů podle EN ISO 17660.

V nejbližších dnech vyzveme svářečské školy, aby zahájily výuku (pokud tak ještě neudělaly) svářečů betonářských ocelí

Proběhly jednání CWS ANB s Certifikačním orgánem TAZUS o koordinaci kroků v této oblasti a případné pomoci CWS ANB se specifickou problematikou. Posuzovatelé CO TAZUSu již získávají příslušné kvalifikace z oblasti svařování.

Dozorová návštěva ČIA

Dne 31.1.2008 proběhla na CWS ANB pravidelná dozorová návštěva ČIA na Certifikační orgán pro proces svařování podle EN ISO 3834. Dozor proběhl bez neshod. CWS ANB provádí podle doc. EWF změny v Check listech tak aby došlo k výraznému zjednodušení posuzování.

Foto svařovaných konstrukcí

Jestli budete mít v průběhu roku nějaké Vaše foto zajímavé svařované konstrukce, a je možno ho poslat na CWS ANB, můžete ho dostat do kalendáře EWF/IAB na příští rok. Není to honorováno. Pouze foto s popiskou výrobku, výrobce a místa je reklamou na celém světě. Pozor na copyright - musíte mít vlastní foto které poskytnete.


 Související

Související články
Informace o zasedání IIW ( EWF) v Paříži ve dnech 14. – 18.1. 2008 - COMMISSION VI “TERMINOLOGY” a WU SC “QUALITY MANAGEMENT IN WELDING AND ALLIED PROCESSES” (11.2.2008)

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.