Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 19.04.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=241


logo k článku
WELDSPREAD
Datum: 7.4.2008
Autor: Ing.Václav Minařík,CSc.

WELDSPREAD

Evropský transfer modelů certifikace svářečského personálu

CWS ANB řeší spolu s dalšími partnery projekt WELDSPREAD. CWS ANB se zapojuje do mezinárodní spolupráce v souladu se svým posláním. Projekt je schválen v rámci ´progranu Loenardo da Vinci

Důvod řešení projektu

EWF certifikační systém potřebuje být stále více rozšiřován v zemích, které jsou členy EWF.

EWF certifikační systém také potřebuje být propagován v nových zemích, jako je Litva a Řecko, s cílem jeho budoucího zavedení do nových svářečských komunit.

Základ

Existence harmonizovaných pravidel pro různé kategorie svářečského personálu, které jsou nyní používané v 29 zemích.

Je potřeba propagovat systém EWF v dalších komunitách pro zajištění kvalifikovaného a uznatelného výcviku, kvalifikace a certifikace svářečského personálu. – uznání kompetencí a propagace mobility pracovníků.

Cíle

WELDSPREAD má za cíl podporu implementace harmonizovaného systému kvalifikace/zkoušek a certifikace.

Rozšíření tohoto profesionálního systému kvalifikace/zkoušek/certifikace v pěti zemích, kde je již zaveden RO, H, CZ, SL, SK a ve dvou nových zemích GR, LT.

Partnerství

Přísně geograficky rozděleno.

Znalosti a experti ve výcviku a kvalifikaci v oblasti svařování EWF působí jako zastřešující organizace se zkušenostmi a experty pro propagaci systému a podporu jeho zavedení na národní a evropské úrovni.

CWS-ANB, MhTE, ASR, IzV a VUZ budou propagovat systém na národní úrovni s cílem zvýšit počet vycvičených profesionálů, s důrazem na zajištění jakosti a mobilitu profesionálů

KTK a University of Thessaly budou účastny jako výukové organizace schopné adaptovat systém nejdříve na jejich národní úrovni.

Výstupy

Pořádání workshopů pro propagaci systému v CZ, RO, GR a LT. Rozšiřovací aktivity s cílem propagovat zavedení systému v sedmi evropských zemích. Semináře, konference a výstavy pro předávání znalostí výcvikových organizacím, firmám v Evropě.

Posouzení předmětů a výcviku s ohledem kulturní a jazykové rozdíly mezi zeměmi.

Dopad

EWF vyvíjí velké úsilí (uznané na evropské úrovni od zájmových skupin – majitelé, výukové školy a průmyslové firmy, malé a střední firmy) v oblasti jakosti a harmonizace výuky svářečského personálu. Systém kvalifikace/zkoušek/certifikace založený na širokém základě je základní pro udržování jakosti a pravdivý indikátor EWF pravidel.

Specifické úkoly

 • Široce propagovat a rozšiřovat systém pomocí sítě EWF, zahrnující národní svářečské instituty a společnosti 29 zemí.
 • Oslovit další svářečské komunity, nové země jako je Řecko a Litva, které nejsou členy EWF a nemají uznání jejich národní kvalifikace a certifikace.
 • Ideou WELDSPREAD je zvýšit povědomí o existenci a přidané hodnotě tohoto systému, díky kterému dochází k posouzení a uznání profesionálních dovedností a kompetencí.
 • Konference, semináře, veletrhy, technologické akce atd. budou použity pro oslovení cílové skupiny – osob a firem hledajících uznání pro kvalifikaci a certifikaci a výukových institutů hledajících kvalifikační a certifikační programy v oblasti svařování a příbuzných aktivit.

Cílové skupiny

 • Národní odborné instituty zapojené do výuky a kvalifikace.
 • Průmyslové SME firmy

Potencionální uživatelé

 • Svářečtí profesionálové
 • Firmy zabývající se svářečskou výrobou, SME
 • Potencionální přidaná hodnota
 • Kvalifikace svářečských profesionálů přímo zvýší kvalitu a spolehlivost
 • Nepřímo, seznámení s postupy nejlepší praxe prostřednictvím propagace a implementace tohoto systému v nových zemích, v Řecku a Litvě dovolí rozšířit v blízkém budoucnu systém na další země.

Projekt je řešen v „pracovních balíčcích“ Working Package (WP).

WP1 Project managemet – Vedení projektu

Hlavním úkolem této části projektu je zajistit hladký průběh projektu podle časového plánu, zpracování administrativních záležitostí, dodržování rozpočtu atd. Velmi důležitým úkolem je zajištění bezproblémové spolupráce mezi partnery konsorcia projektu. Dále příprava zasedání konsorcia a vyhodnocení výsledků.

WP2 – Analýza národních certifikačních systémů a srovnání s EWF certifikačním systémem

Cíle:

Vyvinout podpůrné dokumenty které budou průvodcem při používání a implementaci kvalifikačního/zkušebního/certifikačního systému. Tyto dokumety (např. manuály pro zavedení) musí jasně identifikovat strukturu systému, jeho pravidla a operační postupy. Dále budou vytvořeny vysvětlující dokumenty pro použití on-line databáze otázek a odpovědí a schopnosti generovat standardní zkušební testy.

WP3 –Implementace EWF certifikačního systému

Cíle:

 • Propagovat zavedení systému kvalifikace/zkoušek/certifikace v zemích, které jsou členy EWF s důrazem na přidanou hodnotu certifikací a kompetencí uznaných na evropské úrovni.
 • Hlavním úkolem tohoto WP je implementace systému kvalifikace/zkoušek/certifikace v Řecku a Litvě.
 • •CWS-ANB a další budou spolupracovat na předávání poznatků nejlepší praxe s ohledem na zavedení systému EWF v Řecku a Litvě

WP4 –Propagace evropského systému certifikace svářečského personálu

Cíle:

 • Vytvoření povědomí a znalostí týkajících se existence a pravidel a postupů pro zavádění harmonizovaného kvalifikačního/certifikačního systému
 • Podporovat zájmy příslušných stran adoptovat a zavést systém.

Všechny zúčastněné země vytvoří národní a regionální síť pro propagaci EWF kvalifikačního/certifikačního systému. Budou vytvořeny propagační materiály, přeložené do národních jazyků z důvodů odstranění jazykových bariér. Bude vytvořen periodický bulletin v příslušném médiu a seznam cílových osob a firem.

Prezentace pro získání kontaktů pro vývoj projektu a dlouhodobou spolupráci při uplatňování výsledků projektu. Výuková pracoviště ATB budou informovat v mnohem větší míře o kvalifikačním/certifikačním systému EWF své studenty a svářeče.

WP5 –Rozšiřování

Cíle:

 • Rozšiřování výsledků projektu na evropském základě prostřednictvím investorů ve svářečské komunitě a prostřednictvím průmyslových firem
 • Maximalizovat informovanost investorů o aktivitách WELDSPREAD ve vztahu ke kvalifikačnímu/certifikačnímu systému EWF uvnitř svářečského sektoru
 • Zajistit vhodnost a použitelnost aktivit WELDSPREAD po ukončení projektu

Úkoly

 • EWF vytvoří informační leták pro projekt a informační listy a postery, které budou k dispozici na zasedáních IIW a EWF.
 • EWF bude dělat pravidelné publikace ve svém newsletteru
 • EWF bude propagovat projekt na svých www stránkách
 • Všichni zbývající patneři budou rozšiřovat výsledky projektu na svých webových stránkách a v časopisech.
 • Všichni partneři budou využívat příležitosti pro prezentaci projektu a pro vytvoření nových kontaktů pro co nejširší zavedení systému EWF.

Očekává se 6 prezentací na mezinárodních akcích a 7 národních prezentací spolu s letáky a brožurami a účast na dvou hlavních evropských svářečských veletrzích.

WP6 – Využívání výsledků

Cíle:

 • Definice pravidel implementace pravidel
 • Workshopy ve 4 evropských zemích (Řecko, Litva, Rumunsko a Česká republika) s cílem vytvořit podmínky pro kontinuální vylepšování systému a jeho dalšího zavádění
 • Vytváření pilotních setkání a rozšiřování mezi národními svářečskými komunitami
 • Prezentování využívání certifikačního systému dalším svářečským komunitám v jiných geografických oblastech např. v průběhu essenského veletrhu a EUROJOIN v Benátkách.
 • Prezentace vývoje projektu a výsledků v průběhu výročních zasedání IIW a EWF

WP7 – Plán kvality a vyhodnocení

Cíle:

 • Vyvinout strategii vyhodnocení založenou na aktuálních potřebách konečných uživatelů systému EWF
 • Zajistit kontinuální řízení a zajištění kvality výsledků v průběhu trvání projektu
 • Validovat, doplňovat a zavést do používání databázi zkoušek (testů)
 • Posuzovat kvalitu v průběhu výukových programů

Výsledkem bude příručka „Quality Management Handbook“

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.