English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 115
Datum: 11.8.2008

Výroční zasedání IIW v Grazu

Ve dnech 6. až 10.7. 2008 se konalo 61. Výroční zasedání IIW v Grazu (Rakousko). Jednání probíhalo v kongresovém centru v Grazu.

Dne 6.7. 2008 ve 14.00 hod. proběhlo vlastní výroční zasedání. Na jednání jsou vždy tři zástupci z členských zemí IIW. Na tomto zasedání zastupovali ČR členové SR CWS ANB - Ing. Pavrel Flégl, Ing. Dr. Vladimír Kudělka a Ing. Václav Minařík,CSc. ; ředitel exekutivy CWS ANB.

Board of Directors IIW

Před zahájením General Assembly IIW

Po výročním zasedání se v 18.00 hod. konalo „Opening ceremony“- úvodní ceremoniál. V rámci něho zazněly projevy prezidenta IIW Chrise Smallbona, starosty Grazu a za organizátory prof. Cerljaka. Byly uděleny ceny pro významný přínos oboru svařování.

Následoval koncert vybraných árií z opery A. Mozarta: Kouzelná flétna.

Openning Ceremony

Po Openning Ceremony byla recepce v historických prostorách kongresového centra. Zde došlo na neformální setkání přátel z různých zemí při dobrém jídle a pití.

Jako obvykle na těchto výročních zasedáních, byl uspořádán 8.7.2008 „rakouský večer“, kde se hostitelská země představuje se svoji kulturou. V Grazu byl uspořádán v prostorách hradu, v kasematech a přilehlých prostorech. Počasí tentokrát příliš nepřálo, tak se většina hostů stáhla do přilehlých uzavřených prostor.

Rakouský večer 1

Rakouský večer 2

Rakouský večer 3

Dne 9.7. 2009 byl uspořádán slavnostní banket, který byl otevřen projevy stávajícího a budoucího prezidenta IIW. Po třech letech ve funkci končí Chris Smallbone a 11.7. 2008 se stal prezidentem IIW Prof. Dr.-Ing. Ulrich Dilthey – z RHTH – TU Aachen, z Německa.

Banket IIW

Česká delegace

Od 7.7.08 začala tvrdá práce v komisích a pracovních skupinách. CWS ANB musí povinně navštěvovat Group A a B IAB.

Group A – Výchova a kvalifikace pod vedením Christiana Ahrense jednala podle předem zveřejněného programu. Jako hosté byli jednání přítomni zástupci Turecka a Vietnamu

Velmi důležitá byla diskutovaná a následně schválená změna v souhrnném pravidle pro IWE, IWT, IWS a IWP. Zde se vymaže věta z úvodu, zakazující vydávání diplomů EWF. Již dříve Board of directors EWF rozhodl, že se budou nadále vydávat evropské diplomy souběžně s mezinárodními.

To umožňuje vydávání razítek EWF apod.

Mr. Lindewald (Švdsko) referoval o připravovaných změnách v osnově IW „Mezinárodního svářeče“

Lars Johanson (Švédsko) představil prezentaci projektu „Výchova mezinárodních svářečů na středních školách“ který je řešen ve Švédsku. Projekt financuje Swedish Welding Commission, nejsou použity žádné externí zdroje. Hlavními úkoly projektu je podání profesionálních informací školám (včetně učitelů a mistrů), marketing (mladí lidé, průmysl), konzultace, vypracování vzorových příruček jakosti pro školy, kvalifikace učitelů na školách jako IWS apod. Během první fáze projektu se již přihlásilo 9 škol pro schválení jako ATB.

Essa Tikka (Finsko) informoval, že podobný postup je uplatňován ve Finsku. Severské země obecně mají nejlepší výsledky s kvalifikací „mezinárodní svářeč“.

Byl projednán Draft 8 pravidla „International Welding Inspection Personnel“ Zde proběhla diskuze o stejné změně jaká již prošla u souhrnného pravidla pro svářečský dozor – dovolit vydávat evropským ANB i diplomy EWF. I zde po diskuzi byla změna do pravidla zapracována: „Jakémukoliv EWF ANB je dovoleno vydávat diplomy ekvivalentní s IIW, vydanými tím samým ANB“. Celé pravidlo bude mít řadu změn, které reagují na potřeby průmyslu.

Jednání IAB

Dále bylo projednáváno platné pravidlo pro „Mezinárodní svářečské konstruktéry“. Bylo poukázáno na nové normy, které je nutno do výuky zahrnout.

Z hlediska svářečů plastů bylo jasně deklarováno, že pokud se nezmění EN 13067, tak ANB musí dodržovat stávající pravidlo doc.EWF 581. Je známo, že se připravuje revize výše uvedené normy.

Další jednání se týkalo nově připravovaných kvalifikací „International Mechanised Welder“ (Essa Tikka), speciálního kurzu „Mechanical Destructive Testing“ (Mráz)

Editační pracovní skupina (Ponomarjev) předložila návrhy na změny formulací v dokumentech IAB.

Poměrně nečekaný návrh předložila Nigérie – začít práce na certifikaci bezpečnosti při svařování. K návrhu se Group A vrátí na svém pravidelném zasedání v Paříži v lednu 2009.

Group A diskutovala o přístupových podmínkách do kurzů. Jim Guild (Jižní Afrika) navrhl zrušit nebo zjednodušit podmínky pro vstup do nižších kategorií kurzů. Příslušná pracovní skupina se návrhem bude dále zabývat.

Ředitelka exekutivy IAB Ruth Feraz informovala o jednání Board IAB. Prezidentem IAB byl jmenován Germán Hernandez (Španělsko) místo Berti Pekariho (Švédsko).

Aktivity EWF představil delegátům prezident EWF Mr. Tim Jessop (UK). Mimoevropští delegáti byli informování o nové strategii a poslání EWF i o rozhodnutí zachovat si právo na vydávání diplomů. V současné době je přidruženým členem EWF Jižní Afrika a Irán. Toto členství mimoevropských zemí v EWF a případné další rozšiřování, domnívám se, nebude u IIW přijímáno s velkým nadšením.

Sekretariát EWF/IAB předložil ke schválení výroční zprávu. Zpráva byla schválena. Jsou přihlášeny dvě nové ANB – Brazílie a Indie. V současné době je 37 ANB na světě (včetně právě probíhajícího procesu autorizace v Nigérii, Singapuru a USA). Řada ANB působí mimo své území v zemích kde ANB není ustaveno.

Počet vydaných diplomů se vloni zvýšil oproti předchozímu roku o 9,14%. Rozvoj zaznamenávají v poslední době diplomy „Mezinárodní svářeč“. Nejvíce je vydaných diplomů IWS a IWE. U nás je kvalifikace svářečského specialisty zatím nedoceněna. Tito pracovníci jsou v zahraničí přímo na výrobní dílně a podléhají jednomu svářečskému inženýrovi

Předseda Group A Christian Ahrens byl zvolen na další období.

GROUP B - pod vedením Jima Guilda (Jižní Afrika) projednávala přístupové podmínky do kurzů jednotlivých zemí. Ředitel exekutivy CWS ANB projednal zpřesňující změnu přístupových podmínek u kvalifikace IWT.

Byly projednány změny OP´s (Operating Procedures) základních postupů fungování IAB a ANB, které předložila ředitelka exekutivy IAB Ruth Feraz. Především se to týkalo OP 11 o působení ANB v zahraničí, OP2, které řeší činnost auditorů IAB, OP 12 s přílohou, kde se opět zvyšuje cena za audity a OP 18 srování přístupových podmínek do kurzů.

Velká pozornost byla věnována databázi harmonizovaných otázek. Italo Fernandes provedl podrobný rozbor celé situace, chybějící otázky i problémy s implementací.

Detlef von Hofe informoval o postpu prací na certifikačním schématu pro svářečské inspektory.

Group B schválila výsledky reauditů v ČR u CWS ANB. Autorizace CWS ANB se tak prodlužuje na dalších pět let.

Ing. Václav Minařík,CSc. projednal na Group B změnu přístupových podmínek na kvalifikaci IWT. Změna byla schválena.

V oblasti certifikace výrobců podle EN ISO 3834 se přihlásila k autorizaci ANB CC Francie, Irán a Austrálie. Příští audit ANB CC v Polsku a provede Tim Jessop a Václav Minařík Byl projednán plán auditů ANB a ANB CC na příští období.

Účastníci jednání byli seznámeni s novou strategií a strukturou IAB. Došlo ke zvýšení zastoupení a vlivu EWF na rozhodování Board of Directors. Předsedou Board of Directors IAB se stal Germán Hernandéz (Španělsko). Struktura však zřejmě není konečná a bude se dále projednávat.

Příští zasedání je jako obvykle v Paříži v lednu 2009.

Generální zasedání EWF v Grazu

Generální zasedání EWF proběhlo v Grazu dne 10.7.2008. Jednání vedl prezident EWF Tim Jessop (UK).

Po kontrole úkolů byli delůegáti seznámeni s výroční zprávou. Byly podrobně probírány aktivity sekretariátu, přehled zahraničních cest a jejich přínos pro propagaci EWF.

Zásadním bodem jednání byla zpráva hospodáře EWF Klause Middeldorfa (Německo). Seznámil delegáty s výsledky hospodaření EWF a hlavně provedl jejich analýzu a zároveň prognózu dalšího vývoje financí. IAB navrhovalo zvýšení poplatků o 2% jak k fixnímu, tak variabilnímu členskému poplatku. Počet vydaných diplomů stoupl např. u IWE o 9,57%, jedná se však a zvýšení výkonů IAB na úkor EWF, která od vydávání evropských diplomů v minulých letech upustila. Vzhledem k hospodaření EWF, ale i potřebám evropského průmyslu je opětovné vydávání evropských diplomů vhodným krokem.

V otázce certifikací výrobců podle EN ISO 3834 bylo konstatováno, že došlo k nárůstu certifikovaných firem o více než 18%. Počet ANB CC je v evropě 14.

Jako nová členská země byl do EWF přijat Island.

Byl projednán a přijat nový strategický plán EWF. EWF bude připravovat evropská technická pravidla na základě národních pravidel. V budoucnu by se mělo jednat o celý balík evropských pravidel.

CWS ANB projednala přístupová pravidla do kurzů ETSS (European Thermal Spraying Specialist). EWF je pro ČR schválila.

Bylo navrženo a schváleno udělovat ceny EWF mladým osobám za významný přínos v oboru svařování ve vztahu k vytvoření technických dokumentů, fotografií a videí. Tyto materiály by byly publikovány na webu EWF a vítězové měli volný přístup na konferenci EUROJOIN.

Konference EUROJOIN bude ve dnech 21 a 22 května 2009 v Benátkách.

Delegáti byli informováni o „roce spojovacích technologiích“ v Německu, který začíná v září 2008 a měl by vyvrcholit na mezinárodním veletrhu Schweissen und Schneiden v Essenu v roce 2009.

Bylo rozhodnuto změnit pravidlo pro speciální kurz laserového svařování. Bude se to týkat rozdělení kurzů na moduly, tak aby si uchazeč mohl vybrat co nejvíce vyhovující kurz, vzhledem k potřebám jeho firmy. Dosavadní kurzy byly na všech druzích laserů a byly velmi komplexní, což často firmy ani studenti nepotřebují.

Byla vedena dlouhá diskuze o jednání s IAB, resp. IIW. Posuzovala se efektivnost vynaložení prostředků na reklamu apod. Při předávání certifikačních systémů se IIW (IAB) zavázalo, že dá na reklamu certifikačních systémů 51.000 Euro. Tato úmluva nebyla zcela dodržena.

Jednání skončilo v 19.00 hod. Příští zasedání EWF bude při příležitosti konference Eurojoin v Benátkách v roce 2009.

Evropské diplomy

Na základě rozhodnutí EWF:

CWS ANB opět vydává evropské diplomy svářečského personálu. Jedná se především o diplomy:

  • Evropský svářečský inženýr (EWE)
  • Evropský svářečský technolog (EWT)
  • Evropský svářečský specialista (EWS)
  • Evropský svářečský praktik (EWP).

Držitel mezinárodního diplomu příslušné úrovně může požádat o vydání evropského diplomu zpětně na formuláři, který je na webu www.cws-anb.cz Taktéž, ten který žádá (na příslušném formuláři) o razítko EWF a nemá evropský diplom, musí o něj požádat.

Všichni noví absolventi kurzů budou dostávat mezinárodní diplom a na požádání též evropský.

Cena za druhý diplom je pouze za režii.


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.