English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 117
Datum: 6.10.2008

Server CWS ANB

Došlo k dalšímu zdokonalení systému evidence CWS ANB. Server CWS ANB byl umístěn na páteř internetu a pracuje tedy s vysokými rychlostmi přenosu dat. Dochází tak k zásadní změně, která umožní rychlou výměnu velkého množství dat a informací mezi CWS ANB a zkušebními organizacemi.

Otázky do harmonizované databáze EWF/IAB

CWS ANB připravila další otázky do databáze EWF/IAB pro zkoušky I/EWS a I/EWP. Všechny otázky mají 4 odpovědi a z nich je jen jedna správná. Dále se průběžně validují otázky vytvořené dalšími státy a opravují překlady otázek pro I/EWE.

Lze očekávat, že od prvního ledna 2009 bude pro I/EWE test z mezinárodní databáze používán „na ostro“, tzn. Budou se výsledky počítat do celkového výsledku zkoušky. I/EWT harmonizovaný test bude spuštěn na zkoušku. V současné době probíhají překlady otázek I/EWT.

Práce na harmonizované databázi je jednou ze základních činností ANB v posledních dvou letech. ANB, které nezvládne tyto činnosti bude podle rozhodnutí Board of Directors pokutováno.

Zasedání pracovní skupiny IAB WG 6

Pracovní skupina IAB WG 6 měla jednání dne 24.9.2008 v Duisburgu na SLV Duisburg. Jednání vedl předseda pracovní skupiny Dr. Klaus Wichart z SZA z Vídně.

Skupina se zabývala analýzou otázek z harmonizované databáze IAB/EWF (v tomto roce se používá pro zkoušky I/EWE). Konstatovala, že mezinárodní otázky v mnoha případech neodpovídají očekávaným výsledkům, které jsou popsány v pravidlech IAB a klíčovým slovům z osnov. Doporučila Group B dopracovat otázky tak aby odpovídaly očekávaným výsledkům. Dále bylo doporučeno publikovat mezinárodní otázky. Pokud nebude průchozí návrh na zveřejnění „ostrých“ otázek, je návrh na zpracování podobných „cvičných“, které by se zveřejnily. Něměcko a ČR jsou pro takové otázky, které by měly pouze jednu správnou odpověď a ne až čtyři (jako je tomu doposud).

Protože výsledky uchazečů u testů IWE nejsou dobré, pracovní skupina doporučuje IAB Group B umožnit všem přednášejícím mít k dispozici příslušné zkouškové otázky z mezinárodní databáze, aby podle nich mohli směřovat své přednášky. Nesmí se ovšem stát, aby se na přednáškách probíraly otázky. Musí se vykládat příslušná látka (back ground).

Pracovní skupina rovněž navrhla dálkové studium pro mezinárodní svářečské konstruktéry. Zkušenosti z Německa s touto kvalifikací jsou velmi dobré. Stejně jako u nás, z počátku byl menší zájem ale postupně se pro konstruktéry, kteří pracují se svařovanými konstrukcemi, stala tato kvalifikace velmi žádaná.

Vchod do SLV Duisburg

Při jednání WG 6 u smart board Klaus Wichart a Christian Ahrens

Certifikáty svářečského personálu

Svářečský personál na všech úrovních získává kvalifikaci studiem na ATB a posléze zkouškou před nezávislou komisí jmenovanou CWS ANB. Tato kvalifikace je vyjádřena v Diplomu, který platí celý život.

Druhá věc je způsobilost. Pokud pracovník má prokázat způsobilost pro příslušnou funkci, prokazuje se to Certifikátem. Certifikát má omezenou platnost a vyjadřuje současný stav jeho vědomostí, dovednosti. Často (hlavně určitou dobu po absolvování kvalifikačních zkoušek) je kvalifikovaná osoba zároveň způsobilá.

Evropský certifikát svářečského dozoru – lze vydat nejdříve po 2 letech po vykonání kvalifikační zkoušky a obdržení diplomu. Za tu dobu musí kvalifikovaný pracovník s Diplomem získat zkušenosti, vzdělávat se a vykonávat bezchybně funkci svářečského dozoru. Vše musí být zdokumentováno a prokázáno komisi CWS ANB. Evropský certifikát má platnost tři roky a je vázán na používané metody svařování, materiály, a svařované výrobky.

Význam certifikátu stále stoupá. Jde především o případy, kdy např. Evropský svářečský inženýr, který absolvoval kurz a zkoušku před více lety, odešel z oboru a nyní se vrací. Od takových pracovníků je certifikát vyžadován, aby tím prokázali, že jejich způsobilost je stále dostatečná. Pokud komise rozhodne, že je tomu opačně, příslušný žadatel si musí doplnit znalosti aktuální v oboru svařování (např. nové normy, materiály).

Zasedání ISO/TC 44/SC11

Ve dnech 29.9.2008 až 1.10.2008 se konalo v Paříži zasedání ISO/TC 44/SC11 na IS – Institutu de Soudure.

Jednání bylo přítomno 22 delegátů z Velké Británie, Slovenska, Itálie, Francie, Německa, Kanady, USA, České republiky, Rumunska, Rakouska, Dánska, Norska, Finska a Japonska.

Program zasedání byl následující:

 1. Zahájení (10.00 hod)
 2. Představení delegátů
 3. Přijetí návrhu programu (dokument N211)
 4. Ustavení návrhové komise pro rezoluce
 5. Dok. N 207. Zápis z jednání ISO/TC 44/SC11 ve Vídni ve dnech 5. až 7.11.2007 – Schválení
 6. Dok. 210 - Výsledky systematického přezkoumání ISO 9606-2:2004
 7. Dok. N 208 ISO/DIS 9606 – 1.2:2007
 8. Diskuze o výsledcích a připomínkách, které došly po DIS hlasování návrhu ISO/DIS 9606 -1.2:2007
 9. Body pro budoucí práci
 10. Požadavky na následující jednání
 11. ostatní
 12. Schválení rezolucí

Připravovaná norma ISO 9606 – 1, která neprošla prvním hlasováním, byla po zasedání ve Vídni v roce 2007 na základě připomínek změněna a v srpnu 2008 proběhlo druhé hlasování. Ani při druhém hlasování norma „neprošla“. Proti byly následující státy: Rakousko, Česká republika, Německo, Holandsko, Norsko, Polsko, Velká Británie. Hlasování se zdržela Čína, Dánsko, Irán a Švýcarsko.

Připomínek po hlasování členských zemí bylo 191. První den jednání byly vybrány strategické okruhy v kterých by bylo nutno dojít ke shodě dříve než se začnou projednávat jednotlivé připomínky.

Snaha komise ISO/TC 44/SC11 je dosáhnout dohody a vytvořit tak mezinárodní standard používaný v celém světě.

Prvním velmi důležitým bodem je otázka kvalifikace a způsobilosti svářečů. Diskuze na toto téma je permanentní. Některé země pokládají otázku: proč mixovat kvalifikační standard s výukou? Obvyklá odpověď především delegátů z evropských zemí je: „protože nechceme mít cirkusové koně ale kvalifikované svářeče“.

Základní problémy, neshody a připomínky k nové normě jsou v následujících oblastech:

 • polohy svařování
 • třídy přídavných materiálů
 • Transfer Mode – způsoby přenosu svarového kovu v oblouku
 • prodlužování zkoušek

Nelze na tomto místě popisovat všechny připomínky k jednotlivé problematice. Ty budou vypořádány později písemně ve formuláři k tomu určeném.

Lze shrnout, že na základě svých mnohaletých zvyklostí některé státy mimo Evropu mají jiný pohled na rozsah uznaných poloh.

Jednou ze základních změn navrhované normy jsou zkoušky svářečů na základě použitého přídavného materiálu. Po dlouhých diskuzích se rozdělil přídavný materiál na tři skupiny:

 • FM1 - C, Mn steel, Mn méně než 2% a nízkolegované oceli s 5%
 • FM 2 - legované oceli od 5% do 12%, martenzitické a feritické Cr od 9 do 18, Ni méně než 8
 • FM3 - Austenitické a duplexní oceli, Cr od 17 do 26, Ni 8 až 31

Návrh obsahuje novou tabulku, která udává rozsah oprávnění pro přídavné materiály. V zásadě jde o to, že FM 1(filler material) je pouze pro základní materiály z první skupiny, FM2 pro materiály skupiny 1 a 2 a FM 3 jen pro materiály obsažené v třetí skupině.

Zatím v žádném návrhu nebylo řešeno, jaké bude označení zkoušky, pokud se bude svařovat bez přídavného materiálu. Podle výše uvedeného by měl svářeč možnost svařovat bez přídavného materiálu cokoliv.

Tento návrh, který byl přijat na zasedání, je kontraverzní a bude rozeslán k dalšímu hlasování , obávám se, že bude příčinou dalších negativních hlasování. Pokud by se zkoušky svářečů dělaly podle přídavného materiálu, bylo by nutné změnit mj. i normy pro schvalování postupů svařování.

Delegáti byli opakovaně vyzýváni, že je potřeba dosáhnout konsenzu, protože se tvoří mezinárodní norma. Taková norma musí odrážet praxi v celém světě. Bylo též zmíněno, že ISO dovoluje modifikaci svých norem při zavádění do národní soustavy.

K této problematice proběhla obsáhlá diskuze. Německo, Rakousko, ČR a další evropské státy totálně nesouhlasí s kvalifikací podle přídavných materiálů.

Dalším problémovým místem se ukázal návrh USA na rozdělení zkoušek podle přenosu kovu v oblouku. Takže svářeč by měl zvlášť zkoušky pro svařování zkratovým, kapkovým a sprchovým přenosem kovu.

Tyto nové skutečnosti, které byly navrženy by podle mínění řady států měly být prodiskutovány „doma“, než se dají do návrhu mezinárodní normy. Přesto bude tato změna v novém návrhu normy. Je pravdou, že dnešní moderní svařovací zdroje vyžadují zkušenosti a dovednosti svářeče svařovat příslušnou technikou.

Dalším velmi sporným návrhem byl návrh USA, pokud se při zkoušce provede jeden doplňkový koutový svar (jednovrstevný) v poloze PB, tak by měl svářeč rozsah oprávnění na všechny koutové svary ve všech polohách.

Nejvíce diskutovaná byla kapitola 9. návrhu této mezinárodní normy, která se zabývá platností a prodlužováním zkoušek. Zásadní je délka platnosti zkoušky. V návrhu je tři roky, ale po dvou letech přezkoušení. V kapitole 9 je též uvedeno, že certifikát má platnost 6 měsíců. Dále oprávnění platí jen po prodlužování několika způsoby. Celý text je nejasný. Vůbec nebylo řešeno co by akreditované certifikační orgány podle EN ISO/IEC 17024 psaly na certifikát ohledně datumu platnosti.

Kontraverzní je též paragraf 9.3c), kde se jedná o prodlužování platnosti oprávnění. Zde byla i možnost prodlužování pouze na základě vizuální kontroly. Na návrh Velké Británie se hlasovalo o odstranění tohoto paragrafu. Návrh byl přijat, přesto se dále jednalo o znění tohoto článku. Je zřejmé že paragraf 9.3c) nebude pro Evropu.

Jednání probíhala vždy do pozdního večera.

Vložené zasedání CEN/TC 121/SC2

Dne 1.10.2008 před začátkem dalšího dne jednání ISO/TC 44/SC11 svolal předseda CEN/TC 121/SC2 Holger Zernitz z Německa jednání této evropské komise. Podal návrh aby CEN odstoupila z Vídeňské dohody pro tento bod (EN ISO 9606 – 1). Proběhla diskuze a hlasování o tomto návrhu. Pro:Německo, Norsko, Dánsko, Itálie, ČR, Velká Británie. Proti: Finsko, Francie, Slovensko.

Výsledek je rezoluce : „Resolution 1/2008 taken by CEN/TC 121/SC 2“. V této rezoluci je odkaz na negativní hlasování o prvních dvou návrzích prEN ISO 9606-1 a odstoupení CEN z paralelní práce na normě. CEN počká, až bude práce v ISO na ISO/DIS 9606-1.3 (další verze) hotova, co se s tím udělá a odhlasovaná a potom bude řešit zda normu bude projednávat a převezme ji.

Hlavně v té době přítomné francouzské delegátky (sekretářky ISO) se snažily velmi emotivně hlasování o této rezoluci zpochybnit, zda je to podle pravidel, odvoláváním se na články stanov, že něco takového nebylo v programu a tudíž se nemůže o tom hlasovat. Předseda komise CEN je upozornil, že nejsou na komisi ISO ale CEN, za kterou má plnou odpovědnost a citoval pravomoci CEN. Zde je jasně napsáno, že pokud neprojdou 2 hlasování, může CEN odstoupit ze společného zpracování normy. (Něco mi to připomínalo).

Bylo dále rozhodnuto o započetí práce na revizi EN 1418.

Po cca 1 hodinovém jednání CEN/TC 121/SC2pokračovala schůze ISO/TC 44/SC11.

Japonský delegát představil systém zkoušek svářečů v Japonsku, který je velmi odlišný od Evropy a Ameriky. Japonci chtějí aplikovat ISO/DIS 9606-1, ale vidí krizi ve zpracování této normy. Už provádějí zkoušky podle návrhu normy. Chtějí však takovou normu, aby byla bez drastických dopadů na japonské svářeče.

SC 11 dále projednával všechny připomínky došlé po hlasování. Polohy jsou v novém návrhu vyjádřeny slovy a ne písmennými zkratkami, např. místo PA – plochá. To údajně odpovídá návrhu v nové ISO 6947.

V průběhu jednání se objevil kanadský návrh zrušit rozlomení, ten se ale neodhlasoval.

Výsledkem jednání bude nový návrh ISO 9606 – 1.3 (třetí), který přijde na jednotlivé členské země ISO k hlasování.

Tato norma je velmi důležitá pro průmysl, takže při jejím projednávání budeme aktivně působit v komisi ISO i CEN. Lze jen doufat, že dojde k rozumnému kompromisu a mezinárodní norma bude skutečným nástrojem pro zkoušky svářečů na celém světě.

vm


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.