English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 121
Datum: 30.1.2009

Zasedání IIW v Paříži

Ve dnech 12. až 16. 1.2009 se konalo v Paříži pravidelné zasedání komisí a pracovních skupin IIW. Jednání probíhá na IS (Institute de Soudure) ve Villepinte. Zástupci CWS ANB se musí povinně zúčastňovat těchto jednání.

IAB Group A (Education, Training and Qualification)

Skupina jednala pod vedením Christiana Ahrense, který je chairman této skupiny IAB. Byly představeni noví delegáti z Nigérie, Alžírska a Turecka. Delegace Turecka dostala pro toto zasedání výjimku, že se mohlo zúčastnit více osob (4) oproti striktně dodržovanému počtu (2). Všechny tyto země se chtějí zapojit do harmonizovaného systému IAB. Delegáti z afrických zemí měli v průběhu celého jednání na hlavě buď velký klobouk nebo čepice, počínaje kulichem a konče klasickou rádiovkou s anténkou. Počet přítomných byl rekordně vysoký – přítomno bylo 69 delegátů. Pro zasedání skupin IAB je do budoucna vždy potřeba počítat s velkým sálem.

Projednávané materiály mají všichni delegáti k dispozici delší čas před zasedáním, takže se mohou připravit k diskuzi a schvalování předkládaných materiálů.

Program jednání byl schválen všemi hlasy. Pravidelně se schvaluje též zápis z minulého zasedání (Graz), kde mohou delegáti uplatnit své připomínky. Obvykle se jedná pouze o editační záležitosti. Velmi důležitá je kontrola splnění úkolů, které vyplynuly z minulého zasedání, podle tzv. „Actions List“.

Následovaly zprávy vedoucích a diskuze k výsledkům práce jednotlivých pracovních skupin.

WG A 2a/2b Existující pravidla pro inženýra, technologa, specialistu a praktika. Zprávu překládal Christian Ahrens. Souhrnné pravidlo pro výše uvedené kvalifikace existuje a je aplikováno všemi ANB. V roce 2010 bude provedena revize na základě došlých návrhů. G. Rihar (Slovinsko) navrhl modernizaci programu výuky pro svářečský dozor. J.Guild (Jižní Afrika) navrhl změnu zkoušky a váhy ústního zkoušení. Diskuze nevedla k jednoznačnému rozhodnutí a případné změny se budou projednávat v roce 2010.

WG A 3a Welder Curriculum – zprávu podal C.G. Lindewald. Tato komise očekává případné změny v normě ISO 9606-1, které by zapracovala do pravidla pro mezinárodní svářeče (IW).

WG A 3b Pravidlo pro inspektory. Zprávu podával G. Hernández (Španělsko). Tato pracovní skupina se zaměřila na tvorbu otázek pro inspektory. Změny pravidla navrhoval Ch. Smallbone (Austrálie). Diskuze je především o délce trvání zkoušky a přístupových cestách do jednotlivých stupňů vzdělávání.

WG A 6a Pravidlo pro dálkové studium. Zprávu přednesl vedoucí skupiny Klaus Wichart (Rakousko). Skupina se sešla v listopadu 2008 v Duisburgu. Členem skupiny je i ředitel exekutivy CWS ANB Ing. Minařík. Byly prezentovány závěry: vytvořit databázi otázek pro dálkové studium a zároveň „cvičných otázek“, které by byly publikovány. Na zasedání se přihlásili dobrovolníci pro tuto práci.

WG A 7a Pravidlo pro mezinárodní svářečské konstruktéry. Byla podána zpráva o vývoji v této oblasti panem E. Tikka (Finsko). Autorizaci pro tuto kvalifikaci má zatím pouze Finsko a ČR. Švédsko je v procesu autorizace a další země se hlásí.

WG A 8a Mezinárodní svářeč plastů. M. Muriga (Itálie) informoval že funguje komise u EWF a tato komise čeká na vydání nové EN 13067.

WG A 9a Mechanizované, orbitální a robotické svařování – E. Tikka (Finsko) představil základní schéma možného pravidla IAB pro kvalifikaci pracovníků. Práce bude pokračovat.

WG A 10a Mechanické destruktivní zkoušení – L. Mráz (Slovensko) konstatoval že zatím nikdo ze skupiny se aktivně nezapojil do práce. Skupina bude pokračovat podle zájmu států o tuto kvalifikaci.

WG A 11a Editační skupina – V Ponomarjev (Ukrajina) prezentoval gramatické a další nepřesnosti v pravidlech a jejich opravy.

WG A 12a Zdraví a bezpečnost – O. Godson (Nigerie) prezentoval návrhy této poměrně nově ustavené skupiny. Předložil návrhy na kvalifikace „Mezinárodní svářečský inženýr pro bezpečnost práce“ a podobně pro další kvalifikace. Tato iniciativa se nesetkala s porozuměním delegátů a bylo doporučeno aby se komise zabývala bezpečností práce při svařování v modulu, který by bylo možno dobrovolně přiřadit k jakémukoliv harmonizovanému kurzu.

Byly podány informace z IAB Board of Directors. Bylo hodnoceno plnění Strategického plánu IAB.

IAB Group B ( Implementation and Authorisation)

Jednání Group B vedl její předseda J. Guild z Jižní Afriky. Po obvyklých bodech (schválení programu, zápisu z minulého jednání, omluvách apod.) se přikročilo k standardnímu jednání této skupiny, kde řada věcí je důvěrných.

Německo projednalo přístupové podmínky do kurzů IAB pro Estonsko. G. Hernandez prezentoval práci WG B 1 – Pravidla a operační postupy IAB. Byla navržena řada změn, které byly schváleny.

WG B 4 – Harmonizovaná databáze otázek. Předseda I. Fernandéz (Portugalsko) prezentoval stav otázek na základě rozhodnutí IAB z Quebecu, Prahy a Dubrovníku.

WG B 5 – Přístupové podmínky a pomoc novým ANB – referoval H. Bodt (Holandsko). Tato pracovní skupina pomáhá při zpracování přístupových podmínek novým ANB a nejdříve je schválí, než jsou prezentovány před celou Group B. Zároveň spravuje „knihu přístupových podmínek všech ANB“.

WG B 6 – Certifikační systém pro personál a firmy – S. Mora (Itálie) informoval o přípravě mezinárodního certifikačního systému pro personál a o vývoji v oblasti certifikace podle EN ISO 3834.

Nejdůležitější a též nejdelší bod programu se týkal harmonizované databáze otázek. K tomuto bodu byla předložena řada materiálů. Italo Fernandez – manažer tohoto úkolu informoval o současném stavu. Dosavadní zkušenosti s používáním pro zkoušky IWE jsou negativní a jen velmi malé procento uchazečů by splnilo požadavky zkoušky. Delegáti Francie, Norska, České republiky, Ukrajiny a dalších poukázali na množství chyb v samotných otázkách. Po velmi obsáhlé diskuzi byla ustavena pracovní skupina, kde pro každý předmět je „Champion“ (odpovědný za otázky) a dva experti. Všechny otázky se budou znovu kontrolovat a event. opravovat. Zároveň se připravují nové otázky pro další stupně – technolog, specialista, praktik, inspektor. Každé ANB musí zaslat příslušný počet otázek. Bylo schváleno pravidlo, že pokud toto ANB nesplní hrozí mu pokuta 1000,- Euro a to i opakovaně. Ostrý start harmonizovaných testů je tedy odložen, což je dobrá zpráva, pro všechny zúčastněné.

Jednání pokračovalo částí, která se týká autorizačních aktivit IAB a EWF. Byl schválen seznam autorizací pro jednotlivá ANB a program auditů na tento rok. Inf. Minařík z CWS ANB provede audit u norského ANB. Projednaly se též zprávy z provedených auditů (11) a přijaly příslušné závěry.

Byl potvrzen statut auditorů, kterým vypršela platnost oprávnění, na další tři roky (Ing. Minařík a další). Vzhledem k postupnému ukončení činnosti stávajících vedoucích auditorů IAB a EWF (T. Jessop a G. Hernández) byli zvolení noví hlavní auditoři: Christian Ahrens, Italo Fernandez, Ruth Feraz a Henk Bodt. Byl tak rozšířen počet hlavních auditorů na 4 vzhledem k nárůstu výkonů.

Byla projednána řada dokumentů týkajících se statutu IAB a chodu organizace (rozpočet, výroční zpráva apod.

Dne 14.1.2008 byl pořádán pro delegáty IAB slavnostní večer v restaurntu Mollard při příležitosti ukončení aktivní činnosti v IAB pana B. Pekkariho, prezidenta IIW a IAB z nedávné doby.

Assessor Wokshop IAB, EWF

Dne 14.1.2009 se konal pravidelný a povinný workshop pro auditory IAB a EWF. Skupina auditorů (14 osob) projednává některé návrhy pracovních komisí a sjednocuje výklad pravidel. Proběhla diskuze na změnami pravidel a operačních postupů. Při tomto workshopu se sjednocuje interpretace jednotlivých ustanovení pravidel, tak aby auditoři měli stejný přístup k posuzování ANB. Workshop byl zakončen řešením konkrétních modelových situací při auditech a zkouškou všech auditorů.

33. Výroční zasedání EWF

Dne 15.1. proběhlo na IS v Paříži výroční zasedání EWF. Jednání vedl prezident EWF pan Tim Jessop (UK). Po schválení programu, schválení zápisu z 32. zasedání v Grazu a kontrole úkolů se přikročilo k velmi rozsáhlé agendě jednání, která trvala od 8.30 do 18.30 hod.

Projednány byly administrativní věci, především Výroční zpráva EWF za rok 2008 a aktivity sekretariátu EWF – předkládala Luisa Coutinho. Byl projednán rozpočet na rok 2009 a schváleny předběžné výsledky roku 2008.

Byla projednána členská situace Islandu a kriteria pro uznávání ANB. Na výročním zasedání byla prezentována výkonným ředitelem „Evropská svářečská asociace“ (EWA) která se zabývá přídavnými materiály pro svařování. Byla přednesena studie EWF/DVS „Přidaná hodnota svařování“.

Prezident EWF informoval podrobně delegáty o jednání s IIW. Bylo dosaženo shody. Všechna pravidla pro personál i jakost svařování (mezinárodní) vlastní EWF a IIW platí licenci za jejich používání. Zároveň byla uzavřena nová smlouva na roky 2010 až 2015 o sídle spojeného sekretariátu IAB a EWF v Portugalsku, jako doposud.

Jednotliví viceprezidenti podali zprávu z jejich oblastí odpovědnosti.

Technickou komisi vedl Henk Bodt. Bylo projednáno 12. bodů, týkajících se pravidel EWF pro jednotlivé oblasti harmonizace personálu.

Byla projednána cena pro nejlepší svářečský dozor v Evropě. Tato cena bude předána vybrané osobě na konferenci Eurojoin v Benátkách v květnu t.r.

Velká pozornost byla věnována řešení evropských projektů. Prostředky z projektů tvoří nezanedbatelnou část rozpočtu EWF.

Bylo projednáno velmi důležité pravidlo pro evropskou certifikaci svářečů. Toto pravidlo je již ve formě, kdy se očekává schválení na příštím zasedání v květnu t.r.

Zpráva z jednání IIW (International Institute of Welding)- Komise SC Qual – Management jakosti ve svařování a příbuzných oborech

14. ledna 2009 v Paříži

Pravidelného lednového zasedání v Paříži, pod vedením již uzdraveného chairmana této komise, pana Rainera Zwätze z Německa se zúčastnilo 13 delegátů, listina přítomných delegátů bude v příloze oficiální zprávy z jednání (p.Zwätz-zatím nedodáno) včetně zástupců pracovní skupiny VI IAB (Dr. Stefano Morra, Luca Costa z IIS z Itálie). Delegátem ČR v této komisi je Ing. Pavel Flégl.

Po přivítání účastníků a odsouhlasení programu vedl jednání pan Zwätz; projednány byly následující body:

 • Schválení zprávy ze společného zasedání IAB WG6 a SC Qual, které se konalo v Grazu (Doc. SC-Qual-116-08), cílem společných jednání je především sjednocení požadavků na odbornou způsobilost personálu a firem v oblasti svařování a používaných dokumentů při jejich prověřování,
 • Odsouhlasení zprávy ze zasedání komise SC-Qual ze dne 9.7. 2008 v Grazu (Doc. SC Qual-117-08),
 • Opakovaně nebyla přednesena informace o stavu používání pWPS, WPQR a WPS v průmyslu ve státech členů IIW z důvodu nemoci pana D. Shackeltona(UK)
 • K závěru se blíží práce na „Checklistu pro provádění auditů podle ISO 3834“ Vývoj a doporučení IIW (Best Practice Guideline, Doc. SC-Qual-85r2-07 a SC-Qual-116-08).
 • Diskutována byla potřeba dokončení dotazníku „Přehled používaných norem v různých oblastech svařování a příbuzných procesech“ (Dokument SC-Qual-108 a SC-Qual-109). Odpověď zatím zaslali Japonsko, USA, Německo, Švédsko, Kanada, velmi žádoucí je zjistit tyto požadavky především u velkých států jako je UK, Čína, Rusko, Itálie atd. Pro dokončení úkolu bylo dohodnuto, že formulář bude zjednodušen spojením souvisejících oborů- návrh zpracuje Dr. Morra.
 • Materiál „ Stanovení životnosti konstrukcí z niklu, hliníku a oceli, svařovaných tavným svařováním“ nebyl dokončen z důvodu nemoci pana Zwätze, nutná kooperace s dalšími komisemi IIW- WU C-XIII a C XV (Doc. SC-Qual-86-07). Případné publikování takového materiálu by mohlo být vynikající pomůckou pro konstruktéry, svářečské dozory, technology a studenty technických oborů, ale jedná se o obrovský rozsah podkladů se značnými nároky na financování projektu i na čas vybraných autorů.
 • Obsah materiálu „Minimální požadavky pro osoby, které zkoušejí svářečský personál“ (Doc. SC-Qual-110.08 a SC-Qual-117-08, příloha 2) byl projednán, před finálním vydáním bude projednáno s IAB WGB6.
 • Doporučení pro stanovení požadavků na provedení svaru podle ISO 5817 v závislosti na zatížení, napjatosti, následcích havárie a požadavcích na životnost (Doc. SC-Qual-89-07, SC-Qual-102-07 a SC-Qual-105-08). Zatím existuje podobný materiál v DVS směrnicích, další projednávání proběhne na zasedání IIW-SC Qual v Singapore, které je plánováno na 15.07. 2009.
 • Veškeré uvedené dokumenty jsou přístupné na heslem chráněných stránkách IIW, v případě zájmu se obracejte na sekretariát ČSvSp, CWS ANB příp. p. Flégla.

Zpráva z jednání IIW (International Institute of Welding)- Komise VI-terminologie a pracovní skupiny 1-Lexikon IIW

12. a 13. ledna 2009 v Paříži

V rámci pravidelného lednového zasedání v Paříži, které je pořádáno vždy jako vložené zasedání mezi výročními zasedáními IIW, byla uskutečněna jednání komise terminologie současně s pracovní skupinou pro tvorbu terminologického lexikonu IIW.

Jednání komise byli přítomni: Mr. P. Flégl, Prof. V. Karkhin (RU), Dr. C. Mayer (F), Mr. D. Rippegather (D), Ms. S. M Thomas (UK), Dr. H. G. Ziegenfuss (USA).

Při zahájení jednání komise VI proběhlo jednání pracovní skupiny WG1 „IIW Lexikon“ Přítomné přivítala a další jednání vedla paní Sheila Thomas.

Projednán a následně odsouhlasen byl zápis z 9. výročního zasedání, které se konalo dne 8. Července v Grazu. Závěry z jednání:

 • IIW Lexikon- projednání možnosti (se sekretariátem IIW) používání lexikonu mimo heslem chráněnou zónu na internetových stránkách IIW; souvisí také s činností pracovní skupiny „Marketing a komunikace“, zatím nebylo rozhodnuto, zda bude možné využívání bez on-line plateb,
 • D. Ripegather projedná s komisí XVI otázku správné terminologie u „Třecího svařování“ a „Frikčního svařování“,
 • Definování klíčových slov pro správné používání slovníků IIW, aby nedocházelo k chybám v práci s jednotlivými pojmy, v této oblasti je používán dále tzv. „List of Terms“ a již 20 let má v této oblasti zkušenosti s vývojem jazykového SW „MultiThes“ Tato společnost sídlí na Miami-projedná Dr. Ziegenfuss. Cílem je sjednocení klíčových slov používaných ve všech verzích lexikonů,
 • Změny v současném vydání IIW lexikonu (Doc. IIW, VI-1-107-09)

V různém byly v rámci pracovní skupiny (WG 1) projednány otázky číslování dokumentů, publikace lexikonů a MultiThes ve formě pdf. souborů ve veřejně přístupné části webových stránek IIW a příštího zasedání WG 1 ještě před výročním zasedáním v létě 2009, a to dne 29. dubna 2009 v Düsseldorfu.

Při zasedání komise VI-terminologie, které zahájil a řídil Dietmar Rippegather byly projednávány následující body:

 • Zahájení, revize a prověření správných kontaktních údajů současných členů komise VI,
 • Projednání zápisů z jednání komise VI(Berlín- Doc. VI-890-08, ve dnech 3 až 5 června 2008, Graz, Doc. VI-904-08),
 • Terminologie svařování a sjednocení pojmů v dokumentech IIW a ISO/TC/44/SC 7,
 • Lexikon svařování – informace WG 1,
 • Business plan komise VI – Doc. VI-855-07 a VI-892-08, kontrola a zpráva pro sekretariát IIW,
 • MCT-část 3 „Obloukové svařování“, pokračování práce na dokumentu VI-898-08 a porovnání s ISO standardy, Doc. ISO (VI-910-08),
 • Návrh terminologického slovníku pro „Tepelné dělení (Doc. VI-883-08),
 • Výzva k účasti na zpracování lexikonů IIW v jazycích členů IIW,
 • Prezentace jednotlivých MCT (Vícejazyčné slovníky) na www stránkách IIW,
 • Frikční svařování – názvy a definice (Doc. VI-884-08, VI-900-08),
 • IIW slovník pro „Speciální procesy“ – revize terminologie pro svařování laserem (Doc. VI-860-07- v Dubrovníku a Grazu posunuto),
 • Nové číslování v MCT,
 • Současné a plánované aktivity komise VI
 • Seznam vydaných dokumentů k terminologii ve svařování komise VI a jiných organizací,
 • Návrhy na udílení cen IIW, poznámky k ISO/TR 25901, Doc. VI- 858R1-07- zda se má zapojit i komise VI,
 • Různé – bylo dohodnuto místo a datum dalšího zasedání komise VI před výročním zasedáním v Singapore 2009, a to v dubnu v Düsseldorfu.

Veškeré citované dokumenty, příp. řada dalších jsou k dispozici na stránkách IIW v heslem chráněné zóně. Pokud máte o některý z dokumentů zájem, obracejte se na sekretariát ČSvSp, CWS ANB nebo přímo na delegáta ČR v komisi VI (Flégl).

Audity ČIA na CWS ANB

V lednu 2009 byly úspěšně dokončeny audity ČIA na CWS ANB. Jednalo se o dozorový audit na CO 3032 pro certifikaci personálu a CO 3111 pro certifikaci procesu svařování podle EN ISO 3834. Oba audity proběhly bez neshod.

WELDSPREAD

Třetí zasedání konsorcia projektu WELDSPREAD proběhlo ve dnech 28. a 29.1.2009 za účasti zástupce CWS ANB v Bratislavě. Nejbližšími úkoly v rámci projektu je pořádání workshopu o harmonizovaných kvalifikacích a certifikaci v Athénách a v Praze. Workshop v Praze se uskuteční dne 6.4.2009.

Publikace pro kurzy IWE a IWT

Kolektiv autorů pod vedením Ing.Jiřího Bartáka,CSc. připravuje novou učebnici pro posluchače kurzů IWE a IWT.

Nový manažer jakosti CO

Novým manažerem jakosti CO 3111 CWS ANB pro certifikaci procesu svařování se stal Ing. Simon Palupčík. Nahradil tak Ing.Dr.Karla Hennhofera.


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.