English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 94
Datum: 3.10.2006
Autor: CWS ANB
Nové PAB

V současné době probíhá posuzování žádosti firmy „Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.“ o ATB pro výuku mezinárodních svářečů. Nyní je ve fázi posuzování dokumentace před auditem na místě.

Mezinárodní svářečský inspekční personál

V minulém měsíci proběhl kurz a zkoušky „Mezinárodních svářečských inspektorů“ na Autorizovaném výukovém středisku (ATB) ATG, s.r.o. v Praze Letňanech v anglickém jazyce. Kurz byl určen uchazečům z Iráku, z oblasti petrochemického průmyslu.

IIW prohlášení o Manganu

Ve vědecké literatuře a US soudy je tvrzeno, že pracovní expozice manganovými sloučeninami v dýmu při svařování ocelí způsobuje nebo podporuje začátek Parkinsonovy nemoci a/nebo parkinsonismu/manganismu u svářečů a všech kolem jejich práce. Toto tvrzení je důsledně popíráno. Informovaná vědecká diskuze je obtížná v kontextu s vedením soudního sporu, přesto, ne všechny aspekty o práci s manganem a jeho sloučeninami v těle jsou plně známé nebo jisté.

IIW bere v úvahu, že důkazy ve vědecké literatuře ukazují, že:

 1. Sloučeniny obsahující mangan, sloučený s železnými a dalšími oxidy, se vyskytují v částicích dýmu od svařování oceli a při příbuzných procesech.
 2. Klinický manganismus a Parkinsonova nemoc jsou dvě různé nemoci, které pečlivým a důkladným šetřením, mohou být odlišeny od sebe.
 3. Studie nepodporují závěry, že svářeči jsou ohroženi nebo podstupují větší riziko výskytu Parkinsonovy nemoci vůbec nebo v dřívějším věku než ostatní z podobné komunity.
 4. Přestože ohromný počet svářečů na celém světě používá obloukové svařování pro spojování kovů, velmi málo, pokud vůbec nějací svářeči, mají vyvinutý klinický manganismus jako výsledek expozice svařovacími dýmy. Riziko může být trochu větší při příbuzných metodách, jako je tepelné dělení, drážkování nebo vytvrzování při kterých je emise dýmů větší, ale opět se jedná o velmi málo případů.
 5. Neexistuje přesvědčivá evidence, že pracovní expozice svářeče dýmy obsahující mangan zvyšuje riziko vzniku odlišného neurochování a ztrátu jemného řízení pohybu. Tady je nicméně nedostatečná evidence pro puštění z mysli této problematiky s absolutní jistotou.

Proto IIW doporučuje:

 1. Expozice složkami manganu v dýmu a prachu ze svařování a příbuzných procesů by měla být minimalizována, nejméně na úroveň národních limitů pro pracovníky.
 2. Další výzkum a doplňkový výzkum by měl být zaměřen a udělat pokrok při pochopení těchto oblastí:
  • Absorpce těchto sloučenin ve vztahu ke svařování
  • Jaká je podstata ukládání v lidském těle a
  • Dávka a potenciální neurologický efekt.

Svařovací průmysl a ostatní průmysl, který využívá svařování a příbuzné procesy, by měl hrát podstatnou roli v dalším zkoumání, hledání a v podpoře tohoto výzkumu ve spolupráci s vládami, odbory a zaměstnavatelskými zdravotnickými organizacemi.

(Omlouváme se za překlad, neznáme správné lékařské termíny a jejich význam- je to provedeno narychlo- CWS ANB)

Podle odborníka na bezpečnost a ochranu práce ve svařování, Stanislava Beneše, je limit v ČR – 1 mg/m3 Mn.

Jednání IIW v Quebecu

Komise XVI Svařování plastů a technologie adhezivního spojování

Již v předešlých IS jsme vás informovali o průběhu mezinárodní konference IIW, která se uskutečnila koncem srpna letošního roku v kanadském QUEBECU. Na programu bylo i jednání komise XVI, která se zabývá problematikou svařování termoplastů a kterou vede Dr. Chung – Juan Wu , z Michiganu – člen delegace Spojených států amerických.

Do jednání této komise se stěžejně dostává problematika průmyslového spojování materiálů z termoplastů, což je také předmětem výzkumu předních světových vědeckých pracovišť. Nejvíce zakázek pro prvotní i aplikovaný výzkum přichází z průmyslových oborů, zejména z automobilového průmyslu.

Nelze porovnávat situaci v České republice s průmyslově vyspělými státy v otázkách výzkumu a vývoje nových technologií neboť u nás nemáme výzkumná pracoviště vybavená potřebnou technikou a nelze ani očekávat v nejbližší době, že se tato situace výrazně zlepší. Důvodem jsou potřebné finanční i materiální zdroje. Ve státech jako jsou USA, Německo, Japonsko a podobně se na výzkumu podílejí špičkoví výrobci svařovací techniky a zakázky přicházejí z průmyslu. Výzkumná pracoviště jsou většinou při univerzitách a mnoho prací je prováděno v rámci doktorandských prací absolventů těchto univerzit. Musíme pouze doufat, že se i naši mladí doktoranti se formou stáží dostanou na tyto pracoviště a v budoucnu vytvoří základ i pro tento obor v České republice.

Stěžejní problematika je v současné době v laserových technologiích používaných při svařování termoplastů. Pro objasnění nezasvěceným čtenářům pouze uvádím, že tyto technologie se používají při svařování materiálů, kde jeden musí být transparentní a druhý musí absorbovat energii dodávanou laserovým paprskem. Zdrojem již nejsou klasické lasery ale výkonové diody, které za posledních několik let učinily výrazný pokrok a jsou schopny výkonů i několik set W. Svařování probíhá tak, že paprsek prochází transparentním plastem na rozhraní mezi transparentní a netransparentní vrstvou se generuje teplo potřebné k provedení svaru. Tato technologie se používá například při svařování světel automobilů, kde transparentní část tvoří polykarbonát a netransparentní je tvořena kopolymery svařitelnými s transparentními plasty. Dále se tyto technologie používají v optice, při výrobě lékařských zařízení, opto-elektronice, v chemických technologiích a podobně. Předmětem výzkumu je zejména rychlost svařování, šířka svarového švu a bezpečnost svaru tj. dosažení maximálního svařovacího faktoru.

Velmi zajímavý byl příspěvek zabývající se vlivem distribuce sazí v netransparentní části na absorpci laserového paprsku. Tato vlastnost velmi ovlivňuje parametry svaru i celkovou životnost svařeného výrobku.

Oproti předchozím konferencím byl znatelný návrat k jednodušším technologiím svařování horkým tělesem na tupo v průmyslové opakované výrobě a vývoj jiných způsobů bezkontaktního ohřevu jako je infračervené záření a podobně. V těchto případech se jedná většinou o svařování POM, kde je značným problémem lepivost zahřátého materiálu na kontaktní plochu horkého tělesa. K této otázce probíhá výzkum v Německu a zabývá se zejména svařovacími parametry zamezujícími lepivost materiálu na horké těleso. Na tomto výzkumu se podílí výrobce teflonových povlaků, firma Dupont. Průběžný výsledek ovšem vede ke konstatování, že lepivost neovlivňuje povrchová úprava horkého tělesa, ale svařovací parametry celého procesu svařování. Povrchová úprava musí pouze zabezpečovat konstantní dlouhodobé vlastnosti i při opakované výrobě v počtu tisíce kusů. Tyto technologie nahrazují v mnoha případech i svařování vibrační a dosahují svařovacích faktorů okolo 90%, což je o 20 – 30 % vyšší než u vibračního svařování.

Dalším velmi zajímavým tématem byla kontrola jakosti svařovaných spojů v opakované výrobě. Jedná se zejména o kontrolu tlakových zařízení v různých odvětvích průmyslových oborů. Příkladem mohou být benzinová čerpadla pro automobilový průmysl nebo dávkovací čerpadla pro úpravu vody. Jedná se o dlouhodobé úkoly, jejichž výsledkem je definice pozorovatelných vlastností svarového švu.

Na závěr bylo konstatováno, že na příští generální zasedání v Dubrovníku se komise XVI pokusí připravit i témata z neprůmyslového svařování termoplastů standardními metodami.

Ing. Alexandr Bareš

EA výklad kritérií normy ISO IEC 17024

ČIA zveřejnil na svých webových stránkách Stanovisko certifikačního výboru EA k požadavkům ISO/IEC 17024 (dle zápisu z jednání, které proběhlo v březnu 2005). Toto stanovisko má charakter doporučení k výkladu kritérií normy ISO/IEC 17024 – jedná se o stanovisko dohodnuté na mezinárodní úrovni. Certifikační orgány však mohou zvolit i jiná řešení, pokud nejsou v rozporu s požadavky normy. ČIA ke stanovisku připojí texty, kterých se výklady týkají

Technické normy – velké výhody pro malé podniky

K prosperitě malých a středních podniků chce přispět i ČNI, a proto k letošnímu Světovému dni technické normalizace (19. října 2006), s mottem Technické normy - velké výhody pro malé podniky, připravil všem zájemcům speciální nabídku. Chcete získat informace o technické normalizaci, o zpřístupnění technických norem v Informačních centrech HK ČR, o podpoře malého a středního podnikání MPO stejně jako poznatky z různých odborných oborů? Chcete zakoupit tištěné technické normy se slevou 50 %? Oslavte Světový den technické normalizace v Českém normalizačním institutu.


 Související

Související články
Informační servis č. 97 (2.1.2007)
59. generální zasedání a mezinárodní konference Mezinárodního institutu ve svařování - 59th Annual Assembly and International conference of the International Institut of Welding (6.11.2006)
Informační servis č.95 (31.10.2006)

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.