English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 189
Datum: 2.3.2015
Autor: CWS ANB

WORKSHOP ATB

Dne 17.2.2015 proběhl na CWS ANB Workshop ATB pro kvalifikaci E/IWE, E/IWT. Bylo projednáno vydání nových učebnic pro IWE a IWT, které by měly být k dispozici do konce roku 2015. Dále byl opět předveden postup při generování harmonizovaných testů EWF, Check list pro ATB, projednány otázky důvěrnosti, nestrannosti a střetu zájmů, doba archivace dokumentů atd.

Zápis z jednání komise terminologie – IIW – Paříž – únor 2015

 1. Zahájení jednání a představení delegátů – jednání zahájil Chairman komise VI, pan Glenn Ziegenfuss z USA. Přivítal přítomné delegáty a seznámil přítomné s maily, kde nepřítomní omlouvali svoji neúčast. Jaká je situace v současném světě, dokladovala i skutečnost, že někteří členové komise se na jednání nedostavili z důvodu nevydání víz do Francie. Při zahájení jednání všech komisí v Paříži 2015 byl předán každému „Bezpečnostní opatření“, součástí tohoto dokumentu byl únikový plán. Ten byl prakticky vyzkoušen hned druhý den pobytu v centrále IIW cvičným požárním poplachem a evakuací delegátů a expertů z budovy.
 2. Na jednání byly zastoupeny tyto státy: USA – 2 delegáti, UK – 1 delegát – paní Sheilla Thomas, která vedla zápis z jednání a zároveň je chairmanem subkomise 1, Finsko – 1 delegát, Švédsko – 1 delegát, Japonsko – 3 delegáti, Rumunsko – 1 delegát, Maďarsko – 1 delegát, Německo – 1 delegát, Česká Republika – 1 delegát.
 3. Paní Sheila Thomas informovala o práci své subkomise, souhrnně popisuje činnost Doc-VI-1-0207-14.
 4. Po schválení programu jednání a zvolení návrhové komise bylo jednáno o následujících bodech:
 5. Aktualizace členů komise VI – byla provedena kontrola kontaktních údajů oficiálně delegovaných členů komise. U některých je problém, že již delší dobu se zasedání komise nezúčastnili a také se neozvali zpět na dotaz mailem – o jejich dalším působení v komisi. Tyto záležitosti jsou v odpovědnosti jednotlivých členských zemí a také delegování pro kalendářní rok (Doc. VI-1107-2014)
 6. Byl schválen zápis z minulého zasedání komise v Soulu, které se konalo ve dnech 14.-16. července 2014 (Doc. VI-1104-2014).
 7. Nedořešené úkoly a od té doby podniknuté akce byly prezentovány panem Ziegenfussem (Doc. VI-1104-2014). V průběhu projednávání tohoto bodu, se zúčastnila jednání komise VI, paní Cecile Mayer, která informovala o změnách a nových možnostech s používáním stránek IIW a také s doplněním databází v oblasti terminologie.
 8. Pracovník IIW z Paříže, pan Pierre Tran objasnil systém ukládání databází komise VI a také jaké SW je nutné používat, aby byly veškeré možnosti pro jejich používání využity.
 9. Sheila Thoma s Jerome Dietsch informovali o databázi „ISO Online Browsing Platform – Doc. VI-1108-2014)- kde jsou k dispozici veškeré materiály a také mnoho podkladů používaných pro tvorbu norem a technických pravidel. Sjednotit používanou terminologii a definice pojmů je nesmírně komplikované, protože různých komisí a systémů funguje ve světě celá řada. Jerome Dietsch prezentoval dokument VI-1108-2014, který byl zpracován ve třech oficiálních jazykových verzích (A,F,N). Vše s doporučením, používat je všude tam, kde to jde, s použitím obrázků a videa.
 10. Svařování a příbuzné procesy (Doc. VI-1109-2014) – dokument potřebuje pouze malé úpravy, cíle je harmonizovat ho s terminologií ISO. V Japonsku byla vydána nová norma JIS Z 3001:2013, která má nyní již 6 částí a bude použita k aktualizaci dokumentu VI-1109-2014. Upozorněno bylo také na novou normu CENELEC TC 26A-EN 50504:2008 – Validace zařízení pro obloukové svařování. Norma ISO 17667-1:2009 nahradila normu ISO 14329 – Odporové svařování – Destruktivní zkoušky
 11. Paní Sheila Thomas krátce informovala o činnosti Working Group I.
 12. Business plán pro komisi VI byl aktualizován a doplněn o nové činnosti s ohledem na normy, které byly zařazeny do plánu zpracování a také na plánovaná společná jednání s komisemi CEN a ISO. K žádným zásadním změnám nedošlo, plán je uveden v Doc. VI-1110-2014.
 13. Dále probíhají práce na revizi ISO/TR 25901, která by měla být souhrnným dokumentem pro terminologii v oblasti svařování a příbuzných oborech. Nová norma bude mít celkem 10 částí, vedoucím projektu pro části 1,3,4, které aktuálně zpracovává komise VI v rámci komisí IIW je pan Carl-Gustav Lindewald.
 14. Jednotlivé části návrhu normy ISO /TR 25901:

  • Část 1 - Základní pojmy a definice
  • Část 2 – Zdraví a bezpečnost
  • Část 3 – Procesy svařování pro svařování kovů
  • Část 4 – Obloukové svařování
  • Část 5 – Frikční třecí svařování
  • Část 6 – Odporové svařování
  • Část 7 – Laserové svařování
  • Část 8 – Svařování elektronovým paprskem
  • Část 9 – Tvrdé pájení
  • Část 10 – Měkké pájení

  Pracovní skupina, která se zpracováním normy věnuje, měla společné zasedání s komisí ISO TC 44 SC7 v Tokiu ve dnech 22.-23.7. 2014. V rámci zasedání bylo přijato celkem 6 rezolucí. Podrobnou zprávu o průběhu jednání prezentoval pan Jerome Dietsch. Další práce na této normě budou pokračovat v rámci výročního zasedání IIW v Helsinkách.

 15. Projednán byl další pracovní plán komise VI. Jednalo se nejen o operační plán činnosti, ale také o pravidla pro činnost v oboru terminologie. Zde je nutné uvést používanou terminologii do souladu s terminologii používanou komisemi CEN a ISO při práci jednotlivých komisí IIW. Podrobně jsou tato pravidla popsána v dokumentu Doc. VI-1116-2014. O této problematice pojednává také norma ISO 10241-1-2011, kde je mnoho definicí v souladu s mezinárodní, regionálními i národními terminologiemi. Z toho vyplynul operační plán, uvést terminologii v dokumentech, doporučeních a pravidlech do souladu s pravidly ISO a ISO/IEC. K tomu by mělo být zajištěno:
  • Revize zdrojů terminologie na mezinárodní, regionální a národní úrovni,
  • Zajistit dostatek technických expertů pro příslušné oblasti,
  • Identifikovat oblasti konfliktů a nesouladů v jednotlivých předpisech,
  • Vypracovat dokumenty, kde bude terminologie sjednocena.

  Všechny práce, které by měly být provedeny, jsou uvedeny v dokumentech Doc. VI-1115-2014 a Doc. VI-1116-2014.

 16. V dalších bodech jednání byly probírány dokumenty a návrhy norem, které se týkají obloukového svařování. Podrobnosti jsou uvedené v Doc. VI- 1117-2014 – Obloukové svařování, termíny a definice, dále v Doc. VI-1118-2014 – Dodatečné položky k normě ISO 4063, v Doc. VI-1119-2014 – Dodatečné položky k obloukovému svařování v Online Browsing Platformě a v Doc. VI-1120.2014 – Hlavní pojmy a klíčová pojmy pro obloukové svařování.
 17. Laserové svařování bylo projednáváno společně s odbornými experty z komise IV – Power Beam Procesess v červenci 2014 v Soulu. Pokračování jednání se předpokládá v roce 2015 v Helsinkách.
 18. Pojmy a definice pro další obory svařování byly probírány následovně:
  • Svařování laserem (vedoucí projektu – Mathias Lundin (Doc. VI-1121-2014
  • Tepelné dělení materiálů a definice (Doc. VI-1052-2013 a VI-1122-2014)
  • Plasty – pojmy a definice (Doc. VI-939-2009 a VI-1095-2014)
  • Zobrazení pro slovníky komise VI (Doc. VI-867-2007, VI-873-2008, VI-926-2009 a VI-953-2010) vedoucí projektu – Dietmar Rippegather. U tohoto bodu upozornili delegáti z Japonska, že vyobrazení a schémata používaná ve slovnících jsou především u moderních metod svařování velmi zastaralé a nabídli v této oblasti podporu.

 19. Probírány byly nominace na ocenění IIW v oblasti svařování a příbuzných oborech.
 20. V různém nebyly projednávány žádné další body.
 21. Příští zasedání bude probíhat v rámci výročního zasedání IIW na přelomu června a července 2015 v Helsinkách. Delegáti odsouhlasili, že v případě potřeby může být zasedání komise VI u některého ze tří jednacích dnů prodlouženo z půldenního na celodenní, především z důvodu společných jednání s experty z jiných komisí IIW.
 22. Zapsal: Pavel Flégl delegát CWS ANB pro zasedání komise VI

Zápis ze zasedání komise kvality IIW – SC Qual

 1. Zahájení a přivítání delegátů Jednání zahájil Bob Shaw, chairman SC Qual, v rámci zahájení jednání se krátce navzájem představili přítomní delegáti. Jednání řídili společně pan Shaw (USA)společně s vice chairmanem Mathiasem Lundinem (Švédsko).
 2. Schválení programu jednání Byly posunuty body těch delegátů, kteří se účastnili jednání IAB.
 3. Projednání a schválení zápisu z minulého zasedání, konaného v Soulu dne 16. července 2014 (doc. SC-Qual-212-14). Aktualizován bude bod „Risk management“. Jinak byl zápis odsouhlasen bez připomínek.
 4. Přednáška o systému „ISO 3834 PLUS“ (Doc. SC-QUAL-209-14) Přednášku na stejné téma měl pan Michail Karpenko z Nového Zélandu již v Soulu, v Paříži měl prezentovat, jak v aplikaci systému pokročili. Jedná se o ISO 3834 s doplněním požadavků na místní podmínky (složitý terén, seismické oblasti atd). Autor příspěvku se účastnil jednání jiné komise, proto jeho příspěvek byl přesunut až do programu výročního zasedání v Helsinkách.
 5. Pracovní položky
 6. 5a Dotazník – celosvětový přehled používaných norem ve svařování pro různé oblasti výroby (Doc. SC-QUAL-138r8-12) Je nutné aktualizovat průběžně, celá řada zemí ještě neodpověděla a u nich používané normy nejsou proto v přehledu uvedeny. Aktualizace je nutná i u zemí, kde dochází ke změnám technických pravidel a také normy jsou vydávány nové nebo EN nahrazovány ISO. Přehled by se neměl týkat pouze států, kde působí ANB CC, ale systém by měl být otevřený pro všechny členy IIW. ČR byla jednou z prvních zemí, která úkol splnila. CWS ANB by měla nyní aktualizaci provést ve spolupráci s odpovědnými orgány v ČR, s UNMZ, úřady pro jednotlivá odvětví a oblasti činnosti (tlaková zařízení, kolejová vozidla, ocelové konstrukce atd.). Cílem je vytvořit přehled norem a technických pravidel používaných v různých státech a oblastech světa a tím pomoci výrobcům a obchodním organizacím, orientovat se v požadavcích na kvalitu a technických pravidlech. Byl diskutován návrh, zda by bylo přínosem doplnit pro všechny oblasti konkrétní normy pro kvalifikace svářečů, NDT, osob svářečských dozorů atd. Delegátům z Japonska chybí v přehledu informace o svařování v automobilním průmyslu moderními technologiemi, např. Friction Stir Welding. Zatím jsou zde zapracovány metody svařování el. obloukem. Většina firem v této oblasti (Automotive) má své vlastní standardy. Diskutovány byly kvalifikace uvedené v přehledu, jaký je rozdíl mezi pracovníkem NDT a inspektorem NDT a jak by tyto osoby měly být podle schématu IIW kvalifikovány.

  5b Aktualizace podkladů používaných při rozvoji systémů kvality ve svařování, při využívání normy ISO 3834 (Doc. SC-Qual-145r4-10) Dokument SC-Qual-145r4-10 byl vydán v roce jako Best practices dokument. Současně tam byl uveden kromě vysvětlujících článků k jednotlivým prověřovaným oblastem, také vzorový Check-list. Na dotaz, zda je podobný dokument nebo předpis, jak organizovat svařování ve firmě, používán v USA nebo v Kanadě, byla odpověď delegátů z těchto zemí záporná. Firmy v těchto zemích žádný takový předpis nepoužívají. Vše se děje v odpovědnosti jednotlivých firem.

  5c Dokument o posuzování rizik Pro tvorbu tohoto dokumentu byla vytvořena pracovní skupina, kterou vede pan David Shackleton z UK. Ten již zahájil práci na tomto dokumentu. V prvním paragrafu je pojednání o rizicích obecně. Pak materiál pokračuje riziky ve firmách – finančními, zdravotními, bezpečnostními, z hlediska vybavení a prováděných činností. Snahou by mělo být veškerá rizika snižovat na minimum. V další části se podrobněji probírají rizika u firem, které vyrábějí a současně používají také technologii svařování. Risk management by měl řešit řízení procesů s cílem omezit možná rizika na minimum.

  5d Srovnávací studie o kritériích používaných pro audity ve výrobních podnicích /AISC,IAS,CWB,CISC,ISO 3834,ISO 3834 PLUS, CE/EN 1090-2, a jiné) Dokument, který by měl vzniknout, by měl pomoci harmonizovat požadavky na kvalitu pro výrobu svařováním, podle norem a technických pravidel, které jsou používány v jednotlivých částech světa.

  5e Navrhovaný dokument ISO o provádění auditů při certifikacích firem, na základě pravidel IAB 339 „IIW Certifikační schéma pro management kvality ve svařování – Pravidla pro ANB CC pracující v tomto IIW schématu a/nebo EA-6/02 M:2013 /EA Směrnice pro používání EN 45011 a ISO/IEC 17021 pro certifikace podle ISO 3834 Diskuze o zahájení práce na tomto dokumentu byla zahájena v Soulu. Měla by být vydána ISO norma, kde by mělo být dosaženo souladu mezi dokumentem IAB 339 – IIW certifikační schéma pro management kvality a certifikace (zatím však platí pouze pro státy, které mají schválené ANB CC) a dokumentem EA-6/02 M:2013 – pravidla pro používání EN 45011 a ISO/IEC 17021 pro certifikace podle ISO 3834. Zatím však podle zprávy pana Middeldorfa k žádnému dalšímu rozvoji tohoto projektu nedošlo. Minimální požadavky na auditory jsou nyní uvedeny v ISO 19011, ale velmi všeobecně, existuje mnoho dalším pravidel pro techniky auditování, různá schémata a požadavky pro různé oblasti výroby, svá pravidla mají ANB CC atd. V pravidlech by mělo být jasně stanoveno hlavně co a jak máme certifikovat a ne kdo a proč, to vyplyne z předešlých požadavků. EA 6/02 je základní pravidlo, ale pouze pro Evropu, bylo by vhodné, aby podobný dokument byl přijat i v rámci ISO. 5f Návrh ekvivalentu normy ISO 3834 pro měkké a tvrdé pájení Práce na tomto dokumentu se ujala komise XVII. Pájení patří do jejich kompetence.Společný meeting bude uspořádán k tomuto bodu v Helsinkách (předpokládaný termín v úterý, kolem oběda). Prezentace k tomuto tématu byla k dispozici v Soulu. Doporučeno aplikovat pouze pro tvrdé pájení , ne pro měkké pájení.

 7. Operační plán pro komisi kvality – SC-Qual (Doc. SC-QUAL-215-14) Bude zařazeno do plánu činosti SC-Qual. Startegický plán bud aktualizován do zasedání v Helsinkách.
 8. Dokumenty doporučené k publikování
 9. 7.1 Inspekční a NDT protokoly v národních a mezinárodních normách pro ocelové konstrukce Robert Shaw –Doc. SC-QUAL-192r2-13) (

  7.2 Porovnání požadavků na kvalitu (hodnotících kritérií) podle ISO 5817 s národními normami pro ocelovém konstrukce (Robert Shaw, Doc. SC-QUAL-167r3-11, XV-138r3-1-11 a XIII- 2392r1-11).

  Všechny výše uvedené dokumenty budou aktualizovány. Dokumenty, které souvisí s ISO 5817 budou aktualizovány v souvislosti s aktualizací normy z roku 2014.

 10. Různé Práce na nové normě ISO/WD 17607 Ocelové konstrukce, která má celosvětově sjednotit požadavky na jejich provádění, bude v komisi ISO TC 167/SC/WG3 pokračovat v Londýně, kancelář BSI, 5.-7.5. a pak v Badenu (Švýcarsko), ve dnech 3.-5.11.2015. Zatím k tomuto zajímavému tématu není moc podkladů, ale je důležité celou oblast sledovat. Přijetí a přechod na normu EN 1090 byl velmi složitý a nyní by měla být tato norma v budoucnu nahrazena. Týká se části 2 normy – ocelových konstrukcí. Cílem je sjednotit technická pravidla pro provádění ocelových konstrukcí v rámci celého světa. Pro firmy nebo jednotlivce, pracující nejen podle evropských norem bude jistě zajímavá i konference, pořádaná společně GSI (Gesellschaft für Schweiβung International) a AWS (American Welding Society). Na konferenci v Mnichově, ve dnech 7.-9. června, budou probírány a porovnávány evropské normy pro svařování a US svařovací standardy. V přípravě jsou pravidla pro inspekční personál: IIW Guideline for international Inspection Personnel IAB - XXX -15-DRAFT 7 Personnel with qualification for inspection activities – including IN-SERVICE INSPEKTION – Minimální požadavky pro vzdělávání, zkoušky a kvalifikace.
 11. Datum a místo dalšího zasedání SC Qual 68. IIW výroční zasedání, Helsinky, Finsko, středa, 1 července, 2015 (dopoledne). Bob Shaw upozornil na odpovědnost národních delegací, delegáty a experty na jednání SC-Qual řádně (oficiálně)delegovat.
 12. V rámci zasedání SC-QUAL nebyla přijata žádná rezoluce.
 13. Chairman komise SC-QUAL, pan Robert Shaw poděkoval všem přítomným za aktivní účast a jednání v 17.00 hodin ukončil.

Zapsal: Pavel Flégl, delegát CWS ANB v komisi SC-QUAL


 Související

Související témata
Informační servis


Informační servis
Nabídky práce
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2021, všechna práva vyhrazena.