English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č.95
Datum: 31.10.2006
59. výroční zasedání IIW v QUÉBECU (pokr.)

Zpráva z jednání komisí IX a XI.

prof. Ing. Jaroslav Koukal, Csc. – ČSÚ s.r.o. Ostrava, VŠB-TU Ostrava

Komise IX: Svařitelnost materiálů

Komise zasedala ve dnech 28. 9. – 30. 9. 2006 dopoledne pod vedením prof. T. Boellinghause z Německa. Na jednání byly prezentovány následující zajímavé vybrané dokumenty IIW:

 • IX – 2186 – 06
 • IX – 2187 – 06
 • IX – 2188 – 06
 • IX – 2206 – 06
 • IX – 2199 – 06
 • IX – 2201 – 06

Z uvedených dokumentů upozorňuji zejména na následující dokumenty. Příspěvek IX – 2199 – 06 ve kterém bylo představeno nové čidlo pro sledování změn struktury ve svarovém spoji pomocí tepelných změn při fázových transformacích a zhodnoceny jeho možnosti, výhody a nevýhody. Dokument IX – 2201 – 06 se zabývá mechanickými vlastnostmi svarových spojů oceli P23 včetně citlivosti na vznik trhlin. Vlastnosti svarového spoje a TOO jsou studovány pomocí simulace jednoduchých až trojnásobných teplotních cyklů při svařování na simulátoru firmy Gleeble. V dokumentu IX – 2187 – 06 je proveden rozbor mikrostruktury svarového kovu VP oceli s ohledem na výšku teplot Ms a Bs. Je-li malý rozdíl mezi teplotami Ms a Bs vzniká ve svarovém kovu zvláštní mikrostruktura nazvaná autory „Koalescend bainit“. Dr. Yurioka v příspěvku IX – 2188 – 06 upozorňuje na rozdílný vliv Nb na plastické vlastnosti VP ocelí v závislosti na hodnotě uhlíkového ekvivalentu.

Všechny přednesené dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách IIW komise IX po zadání přístupového hesla. Heslo je možné získat na České svářečské společnosti.

Velká pozornost byla při jednání věnována práci subkomisí. S ohledem na nízkou aktivitu členů subkomisí IX A a IX J (pouze 25 příspěvků ze 12 zemí) bylo navrženo a schváleno spojení těchto subkomisí v jednu s označením IX L. Jako jeden z důvodů malého počtu příspěvků byla označena neochota autorů publikovat své výsledky v dokumentech IIW, protože tyto dokumenty nejsou hodnoceny indexem SCI a nejsou proto započítávány jako uznávané odborné publikace. Proto byl projednán a schválen nový způsob přijímání nových příspěvků. Autor zašle příspěvek vedoucímu příslušné subkomise, který přidělí příspěvku číslo dokumentu IIW. Příspěvek bude dále přednesen na průběžných jednáních subkomise, která doporučí, nebo nedoporučí příspěvek k prezentaci na plenárním zasedání komise IX. Plenární zasedání komise pak rozhodne o publikaci dokumentu IIW v odborném časopise „Welding in the World“, který má SCI. Bylo rozhodnuto dále, že každá subkomise zřídí svou internetovou stránku. Veškerá korespondence mezi členy, subkomisemi a komisí IX bude probíhat v elektronické podobě. IIW se rozhodlo udělovat autorům příspěvků do IIW diplomy za určitý počet publikací. Na zasedání v Québecu již byly první diplomy uděleny.

V dalších přednesených příspěvcích byla publikována řada dalších technických informací o stavu vývoje, dosažených výsledcích a nových aplikacích VP ocelí, TMZ ocelí, žárupevných ocelí, austenitických a superaustenitických ocelí, duplexních a superduplexních ocelí, niklových slitin a slitin hliníku a hořčíku včetně informací o jejich svařitelnosti. Je neúnosné, aby se na práci komise IX podílel pouze jeden člověk, který nemůže plně postihnout a správně vyhodnotit nové vývojové trendy v celé jejich šířce. Je nutné zapojit do práce této komise i další odborníky z ČR.

Komise XI: Tlakové nádoby, kotle a potrubí

Komise XI zasedala ve dnech 28. 9. – 30. 9. 2006 odpoledne. Jednání řídil dr. M. Prager z USA. Na jednání bylo předneseno 25 příspěvků na následující témata:

 • Technologie svařování a vlastnosti svarových spojů potrubí z ocelí X70 až X 100
 • Svařování potrubí kombinací technologií laser hybrid (kořen) a dual tandem (výplň).
 • Technologie svařování trubek a potrubí z nových modifikovaných chromových ocelí T23, T24, T91, T92, E911, W12 a vlastnosti svarových spojů.
 • Únava svarových spojů.
 • Zbytková životnost potrubí a svarových spojů.
 • Zbytková napětí ve svarových spojích metody jejich měření.
 • Predikce mechanických vlastností a křehkolomových hodnot svarových spojů potrubí.
 • Opravy svarových spojů na tlakových zařízeních.
 • NDT zkoušky svarových spojů a potrubí a klasifikace vad.
 • Pravidla a předpisy pro svařování potrubí.
 • Odhady a vize svařování potrubí v budoucnu.

Přednesené dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách komise XI IIW. Přístup je podmíněn znalostí hesla, které přiděluje Česká svářečská společnost.

Předpokládá se, že v příštích 20 letech bude ve světě prostavěno 20 bilionů USD na výstavbu potrubí a potrubních tras. Práce v komisi XI je proto velmi perspektivní. Poroste podíl mechanizovaného svařování zejména s využitím laserového svařování a kombinacemi laserového svařování s klasickými metodami.

Pro zapojení odborníků z ČR do práce v komisi XI platí totéž co již bylo konstatováno ve zprávě z komise IX. Chceme-li udržet krok se světem a včas reagovat na nové vývojové trendy je nezbytné zapojit do práce v komisi XI co nejvíce odborníků z ČR a vytvořit jim pro práci přijatelné podmínky formou vybavování pracovišť moderní laboratorní technikou a poskytnutím potřebných finančních a jiných materiálních prostředků pro výzkum a vývoj nových materiálů, technologií a jejich realizaci v průmyslu.

Zpráva ze zasedání komise: Řízení jakosti ve svařování a v příbuzných procesech. „ Quality Management in Welding and allied Processes“ SC Qual, Quebec City Convention Centre, on 2006-08-30

Jednání komise SC Qual zahájil a po představení jednotlivých delegátů a odsouhlasení programu i dále řídil Chairman of IIW/SC Qual pan Rainer Zwätz z Německa.

Po zahájení jednání byla odsouhlasena zpráva z jednání komise v Institute de Soudure in Villepinte v Paříži, které proběhlo dne 19.1. 2006 ( Doc. SC-Qual-59-06). V dalším bodu programu byla představena revidovaná norma ISO 3834 ( ve státech, kde již několik let platí), v rámci CEN je postupně vydávána jako náhrada dosavadní EN 729. Ve většině členských států CEN byly vydány díly 1 až 5. K vydání je nyní připraven díl 6, který bude publikován jako technická zpráva CEN (TR) a bude návodem, jak normu ISO 3834 správně implemenotvat.

Pozn.: Přechod od EN 729 na ISO 3834 budou popisovat i metodické pokyny národních akreditačních institutů, v České republice ČIA.

Podána byla také informace o současném stavu „ Dotazníku- Přehled používaných systémů managementu jakosti ve světě v různých oblastech aplikací pro svařování a příbuzné procesy“. Většina členských států zatím požadavky IIW nesplnila a dotazník, kde mají být uvedeny používané národní normy pro různé aplikace, např. doprava, tlaková zařízení, potrubí, ocelové konstrukce, konstrukce ze slitin hliníku, těžní plošiny, jaderná zařízení atd., dosud nevyplnila a IIW neodeslala. Termín pro splnění tohoto úkolu byl prodloužen do konce roku 2006. ( Doc. SC Qual-61-06, Doc. SC-Qual-62-06 a SC-Qual-63-06).

Projednáván byl také požadavek na zahájení prací na novém úkolu pro IIW-SC Qual- Doporučení pro stanovení požadovaných úrovní jakosti ve vztahu k ISO 5817. ( Doc.SC Qual-61-06, SC Qual-64-06).

Diskutováno bylo také uspořádání „Katalogu příčin selhání svařováných součástí a konstrukcí“ ( Doc. SC-Qual-67-06). Základní rozdělení příčin je již navrženo. Při projednávání bodu: Vývoj požadavků na zkušební orgány/organizace pro provádění zkoušek svářečského personálu a zkoušek postupů svařování navrhnul Prof. Von Hofe přijmout rezoluci, že tyto požadavky musí být v rámci IIW nově a jednotně definovány. Jedná se nejen o kvalifikační požadavky, ale také požadavky na praxi a praktické zkušenosti zkoušejících. Po krátké diskusi byla tato rezoluce IIW navrhovaná SC Qual přijata.

V závěru jednání komise SC Qual dosavadní předseda komise, pan Rainer Zwätz, poděkoval členům komise za práci i za podporu ve své funkci a sám řídil volbu nového Vice-Chairman SC Qual. Tím se stal pan J.Zirnheit ( Canada).

V různém informovali pánové Dr.Hans Georg Groß o požadavcích na kvalifikace personálu podle ISO 3834 a pan Dr. David Shackelton o problematice vystavování WPS na základě WPQR.

V závěru jednání byla podána informace o termínech a místech jednání komise SC Qual. Citované dokumenty a podrobnější informace můžete získat v sekretariátech ČSvSp, CWS ANB nebo přímo u delegátů za Českou republiku na 59. výročním zasedání IIW v Quebecu 2006.

Zpráva z jednání komise VI - Terminologie v rámci výročního zasedání IIW v Quebecu ve dnech 28. až 30. září 2006 ( Quebec City Convention Center)

Jednání komise zahájil a přítomné přivítal chairman této komise, pan Dietmar Rippergather. Program navázal na předešlá zasedání komise terminologie v roce 2006, které proběhly od 16 do 21 ledna v Paříži a od 5 do 6 června v Ljublani.

Na obou zasedáních bylo upozorněno na technické normy, kterí uvádějí terminologii v EN a ISO normách a vyšly v roce 2005, resp. 2006. Mezi ně patří např.:

 • EN 560 Zařízení pro plamenové svařování. Hadicové přípojky u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy. 2005/06
 • prEN 1090-2 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí, Část 2-Technické požadavky při provádění konstrukcí z oceli 2005/04
 • prEN1090-3 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí, Část 3-Technické požadavky při provádění konstrukcí z hliníku 2005/04
 • ISO/TR 581 Svařitelnost-kovové materiály-základní principy 2005/02
 • ISO 857-2 Svařování a příbuzné procesy- slovník-Část 2: Měkké a tvrdé pájení a související pojmy 2005/11
 • ISO 14555 Svařování- obloukové přivařování svorníků na kovových materiálech 2005/02
 • ISO 18275 ISO 18276 Přídavné materiály pro svařování- obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí. Klasifikace. 2005
 • CEN/TR 14599 Termíny a definice pro svařování ve smyslu EN 1792
 • EN 1792 Svařování - Vícejazyčný seznam termínů ze svařování a příbuzných procesů) 2005/06
 • prEN ISO 17677 Odporové svařování-Termíny a definice používané při svařování el. odporem
 • ISO 6520-1 Svařování a příbuzné procesy-Klasifikace geometrických nepravidelností u kovových materiálů-Část 1:Tavné svařování 2006
 • ISO 6520-2 Svařování a příbuzné procesy-Klasifikace geometrických nepravidelností u kovových materiálů-Část 2: Tlakové svařování 2001
 • ISO/CD 6947 Svařování - Pracovní polohy - Definice úhlů sklonu a otočení 2006
 • ISO 11145 Optika a fotonika-Lasery a laserům příbuzná zařízení-Slovník a symboly 2006
 • ISO 17659 Svařování-vícejazyčný slovník termínů svarových spojů se zobrazením 2004

Zprávy z výše uvedených jednání ( Doc. VI-813-06 –Paris a Doc.VI-825R1-06-Ljubljana) byly odsouhlaseny bez dalších připomínek. Terminologii ve svařování s ohledem na CEN a ISO systémy představil Mr. Lindewald ( dokument Doc.-828-06). Termíny a definice pro „frikční třecí svařování“, Doc. VI-820-06 bude aktualizován, aktuální verzi zajistí a mailem rozešle Mr. Bolser.

Slovník pojmů ve svařování-MCT, projekt IIW, který má zpracováno již několik částí, naráží na problémy, které souvisejí jak s používaným SW-Microsoft Acces, tak i s přístupem k těmto databázím a možnostmi jejich praktického využití řadovými uživateli. Databáze.. Publikace „Welding Thesaurus“- Svářečský lexikon/slovník ( Doc.VI-824-06) i příslušné dokumenty IIW jsou v tzv. „restricted area“ a nejsou určeny k publikování v členských státech IIW. Např. TWI požaduje za využívání slovníků finanční úhradu.

MCT Část 3 „ Obloukové svařování“ je zpracována v anglické verzi, představa IIW je, že by v budoucnu byla tato databáze zpracována ve všech jazycích členských států IIW. Zpracováním v jednotlivých národních jazycích by měli být pověřeny jednotliví členové IIW. Současné znění uvádí Doc. VI-816-06.

Dále byly zpracovány a v rámci jednání komise VI v Qubecu diskutovány návrhy :

MCT Část 5 – „Tepelné dělení“, revidovaný návrh ( Doc. VI-817-06 s komentářem Mr.Dellby/Mr. Engblom, Doc. VI-818-06, Doc. VI-819-06)

MCT Část 9 – „Zvláštní procesy“- revize pojmů laserového svařování ( Doc. VI-822-06, Doc. VI-823-06, Doc. VI-783-04 a Doc. VI-791-04)

Poznámky k ISO/TR 25901 ( CR 14599) – návrhy a podněty k další diskusi přednesl Mr.Lindewald, Kdy se jednalo o definice pojmů tupý svar ( pojmy se liší i v terminologii US-groove joint a UK- butt joint ) a tloušťka svaru, kdy se diskutuje, v jakém směru se tloušťka hodnotí, z čehož vznikají rozdílné pojmy : „width“, „depth“ nebo definice .. the distance from the top of weld to the bottom of the weld“ ( pro oba pojmy Doc. VI-813-06). Ani u jednoho pojmu k jednoznačné a správné definici komise terminologie nedospěla a tento úkol zůstává i do budoucna.

Připravuje se nové vydání normy ISO/WD 4063 – „Metody svařování“, kde budou nově zapracovány nové definice a přidělena čísla např. u metod na bázi MIG svařování, s novými směsmi plynů a typy elektrod, TAG- svařování s wolframovou elektrodou s inertními plyny s určitým procentem vodíkem, svařování plazmou, frikční svařování atd. (Doc. VI-813-06). Jednání komise VI navštívil pan Chris Smallbone-současný president IIW, který informoval o připravovaných projektech IIW a úkolech do budoucna.

Přednášku na téma „ Svařitelnost materiálů“ si připravil a členům komise přednesl Prof. Juschenko z Patonova institutu svařování z Ukrajiny.

V závěru jednání komise byly projednávány organizační záležitosti- seznam dosud vydaných dokumentů IIW, které se týkají terminologie, program pro jednání komise VI do budoucna, ceny IIW, termín a místo příštího jednání atd.

Bližší informace, příp. některé citované dokumenty je možné získat v sekretariátech České svářečské společnosti, CWS ANB nebo od přímo od delegátů České republiky, kteří se jednání komise VI v Quebecu 2006 nebo v uplynulém období zúčastnili.

Ing. Pavel Flégl

Certifikační systémy EWF

Certifikační systémy EWF – certifikace personálu a certifikace výrobců podle EN ISO 3834 pravděpodobně převezme v budoucnu IAB. V takovém případě bychom se setkávali s Certifikáty Mezinárodních svářečských inženýrů apod. a mezinárodními certifikáty výrobců pro proces svařování podle EN ISO 3834, namísto současných evropských.


 Související

Související články
Informační servis č. 97 (2.1.2007)
59. generální zasedání a mezinárodní konference Mezinárodního institutu ve svařování - 59th Annual Assembly and International conference of the International Institut of Welding (6.11.2006)
Informační servis č. 94 (3.10.2006)
Informační servis č.93 (6.9.2006)
Role CWS ANB v mezinárodní harmonizaci kvalifikací svářečského personálu (9.8.2006)
Informační servis č. 92 (2.8.2006)

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.