English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 214
Datum: 23.1.2018
Autor: CWS ANB

PED

Upozorňujeme na Úřední věstník Evropské unie ze dne 17.11.2017 (C389/1), který obsahuje odkazy na harmonizované normy pro tlaková zařízení (PED).- včetně svařování.

ČAS

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, organizační složka státu, IČ: 48135267, se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 (dále jen „ÚNMZ“), zřídil k 1. 10. 2017 na základě ust. § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Českou agenturu pro standardizaci, státní příspěvkovou organizaci (dále jen „ČAS“).

Z ÚNMZ na ČAS přešlo v rámci přechodu činností zabezpečování tvorby, vydávání a distribuce českých technických norem. Tyto činnosti bude ČAS zabezpečovat s účinností od 1. 1. 2018. Z tohoto důvodu budou smlouvy na zabezpečení výše jmenovaných činností postoupeny z ÚNMZ na ČAS, a to k datu 1. 1. 2018.

Zápis z jednání komise XVIII (dřívější SC Qual) v rámci zasedání lednového IIW v Paříži ve dnech 15.- 17. ledna 2018

Předsedající: Bob Shaw (USA)

Přítomnost na jednotlivých zasedáních doložena prezenčními listinami, které budu přílohou oficiálních zápisů.

Úvod: Původní SC Qual (Selected committee) byla oficiálně transformována na další plnohodnotnou komisi IIW, a to s číselným označením – komise XVIII – Management kvality ve svařování a příbuzných procesech. V SC Qual byli zastoupeni členové jednotlivých členských států IIW, ale ne se statutem delegát, expert nebo pozorovatel. Jednání v těchto SC (podobné komise byly zřízeny pro oblast automobilového průmyslu, letectví atd.) probíhalo mezi členy komise. Všechny tyto SC byly však zrušeny a SC Qual je nyní komisí XVIII. To pro členské země znamená, že pro jednání této komise musí, podobně jako do jiných komisí, kde už zastoupení mají, oficiálně jmenovat delegáty, experty, případně pozorovatele. Delegát může být za každý členský stát jen jeden. Přestože IIW v INSTITUT SOUDURE již nesídlí, celé zimní zasedání všech komisí probíhalo, jako obvykle právě zde, v průmyslovém parku Villepinte.

Obr. č. 1 – Institut svařování v Paříži

1. Prvním jednáním komise XVIII byl společná meeting s členy IAB- GROUP A - WG3 Předmětem jednání, které trvalo pouze jednu hodinu a bylo uspořádáno jako tzv. lunch meeting, bylo diskutovat připravený dokument „Inspekce ve svařování – Úkoly a odpovědnosti“. V otázkách svařování jsou jednotlivé požadavky dosti podobné úkolům svářečských dozorů podle normy ISO 14731, ale především u NDT zatím nebyla nalezena shoda. Někteří diskutující by chtěli oblast NDT od procesu svařování úplně oddělit a řešit vše samostatným dokumentem. Opačný názor měla část diskutujících, kteří považují NDT za nedílnou část celého procesu při výrobě svařováním a i inspektor svařování by měl v této oblasti prokázat požadovanou kvalifikaci a profesní praxi. Otázkou je, jak vysoké požadavky pro něj budou nakonec definovány.

2. Druhým jednáním komise XIII bylo společné zasedání s komisí XVII. Jediným bodem pro jednání byl návrh normy ISO/CD 22688:2017(E) Pájení – Požadavky na kvalitu při pájení kovových materiálů.

Poslední zasedání o návrhu této normy proběhlo v listopadu 2017. Postup vydání - bude projednáno v komisi standardizace. Nyní proběhnou překlady do F a D jazyků, pak bude zahájeno kolo připomínek (které bude trvat min. 6 měsíců). Projednávány připomínky, zaslané k WD verzi. Mezi procesy, které by měly být v této normě budou procesy pájení 9.1 a 9.2 (Tvrdé pájení) a jejich podskupiny (viz. norma ISO 4063) Management kvality při pájení bude zahrnovat:

  1. Pájení v pecích
  2. Indukční pájení
  3. Odporové pájení
  4. Pájení v solné nebo tavidlové lázni
  5. Pájení v lázni roztaveného kovu
  6. Pájení plamenem (hořákem)
  7. Pájení slitin hliníku v řízené atmosféře (Controlled Atmosphere Brazing – CAB)

Naopak sem nebudou patřit procesy podle ISO 4063: Procesy pájení 9.4 až 9.77. Kde je v normě použito should (je doporučení) – bude nahrazeno shall (je požadavek). Pozn.: Ale i v normách řady ISO 3834 je používán výraz should. Koordinátor pájení – podobné ISO 14731, zatím nic jiného není, ale norma pro koordinátora pájení (dozor při pájení) by měla mít obdobnou strukturu.

Pravidla pro používání: podobné ISO 3834-6.

Komplexní norma pro management kvality při pájení – ISO/CD – 22688:2017 – Pájení -Požadavky na kvalitu při pájení kovových materiálů – projednáváno s použitím skype také za účasti expertů na pájení z TWI. V jedné normě je všechno, nemá jednotlivé části, jako je tomu u normy ISO 3834, která má 6 částí. Dohodnuto: Požadavky na kvalitu by měly být jen dva levely, jako u odporového svařování dle EN ISO 14554. Zatím jsou v návrhu normy 3, jako u ISO 3834 – vyšší, standardní a základní požadavky. Ale vyšší a standardní požadavky se zpravidla moc neliší, spíše jen v požadavcích na úroveň dokumentace.

3. Třetí jednání bylo již samostatné zasedání komise XVIII Předsedající: Bob Shaw - USA BRICO 2018 – v úvodu podána informace o projektu mezinárodní konference a soutěže mladých techniků a konstruktérů, kteří se chtějí věnovat stavbě mostů a ocelových konstrukcí. Je to pořádáno na severu – Pobaltí, Polsko, Skandinávie. Na stránkách je k dispozici mnoho informací, včetně fotogalerie z minulých soutěží. Pro vítěze je připravena vždy i zajímavá finanční odměna. S ohledem na velmi pozitivní ohlas této akce si tato soutěž nalézá také stále více sponzorů:

Připojit k tomuto projektu se chtějí také USA, Kanada.

V další části jednání byla objasněna ještě jednou současná struktura komise XVIII s vysvětlením, proč byla zrušena SC QUAL, zároveň byly zrušeny všechny selektované komise, v komisi XVIII se nebude řešit jen svařování, ale i pájení – viz.: výše uvedená problematika ISO/CD – 22688:2017 – Pájení -Požadavky na kvalitu při pájení kovových materiálů

Návrh termínu pro příští zasedání komise pro pájení – v rámci mezinárodní konference o pájení, New Orleans, 16.4. 2018. Název komise XVIII: Quality Management in Welding and Allied Processes, do komise musí každý stát oficiálně nominovat svého delegáta, příp. experta nebo pozorovatele. Delegát může být jen jeden.

Dalším bodem jednání byla otázka požadavků na inspektora svařování. Krátké shrnutí informací o současném stavu přípravy dokumentu a požadavků na inspektora svařování provedl p. Bob Shaw. Požadavky byly a jsou v různých částech světa různé. Na jednání v Paříži bylo rozhodnuto, že požadavky by měly být sjednoceny ve formě ISO normy. Zatím se diskutuje o třech úrovních inspektora, s rozdělenými požadavky na vzdělání, praxi i nutnost zvládat NDT. Pravidla IAB, která jsou souběžně připravována, jsou zaměřena více na požadavky na výuku, zkoušky, rozsahy hodin atd., ale požadavky praxe jsou zaměřeny více na konkrétní oblasti výroby a požadavky výrobkových norem. První náměty komise XVIII jsou zpracovány ve formě poznámek Matthiase Lundina ( zástupce předsedajícího ze Švédska) a Boba Shawa, z posledního společného jednání komise XVIII a XIV. To bude základ pro postupné zpracování tohoto materiálu. S tím souvisí aktualizace DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07. U nás bude vydána později v české verzi. Pro tyto aktivity by mělo být definováno:

Co všechno je míněno pojmem – inspekce svařování, rozsah inspekcí, zaměření na proces? Na produkt? Kompetence…. Znalosti inspektora dle 6.1.3 v normě 17020… Koordinátor pájení – podobné ISO 14731, zatím nic jiného není, ale norma pro koordinátora pájení by měla mít obdobnou strukturu. Pravidla pro používání: podobné ISO 3834-6. Zatím nejsou zpracována. Návrh uspořádat QMS workshop - Návrh zvážit účast jako přednášející na konferenci v rámci příštího výročního zasedání IIW , příp. jednat v rámci WG (pracovních skupin). Ale otázkou je, zda je komise XVIII schopna pořádat každý rok Workshop, za účasti odborníků, expertů, vysokých škol a výzkumných pracovníků. Diskutovány byly i možnosti a organizace takových Workshopů.

Zapsal: Ing. Pavel Flégl – delegát CWS ANB v komisi XVIII


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.