English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 98
Datum: 1.2.2007
Zasedání IIW a EWF v Paříži

Ve dnech 15. – 19.1.2007 se konalo v Paříži na IS (institutu svařování) pravidelné pracovní zasedání IIW. Dne 17.1.2007 se konalo v Paříži též zasedání EWF.

Institut svařování v Paříži a delegáti IAB

Zástupci CWS ANB jsou delegáti IAB (International Authorisation Board), kde je účast pro národní ANB povinná. IAB má dvě skupiny, A a B

Group A IAB (Education, Training and Qualification) jednala dne 15.1.2007. Předseda Group A je Christian Ahrens. Na jednání byly předloženy výsledky činnosti pracovních skupin.

WG-A2a/2b, předsedající Christian Ahrens, připravila 7. verzi dokumentu IAB – 252-05 „Guideline for Personnel with Responsibility for Welding Coordination“, který shrnuje kvalifikace svářečského dozoru, jak jsou popsány v EN ISO 14731 (IWE, IWT, IWS a IWP). Předložený 7 návrh dokumentu byl schválen.

Všechny ATB se musí řídit tímto pravidlem. Pokud nemá ATB autorizaci na vše co pravidlo obsahuje, použije pouze tu část (příslušnou kvalifikaci), která je pro ATB relevantní. Zároveň se nahradí dokumenty IAB 002-2000/EWF 409, rev.2, IAB 003-2000/EWF 410 rev.2, IAB 004-2000/EWF 411rev.1,IAB 005-2002/EWF 451 rev.1

Bude vydán seznam změn v novém pravidle oproti předchozím pravidlům, tak aby se ulehčilo ANB a ATB při zavedení změn do praxe. Bude se tvořit technická zpráva „job competence“ jednotlivých kategorií svářečského dozoru.

Pracovní skupina WG A 3a „Welder Curriculum“ (svářeč) pod vedením C.G. Lindewalda předložila zprávu o své činnosti. Otevřela diskuzi o potřebách průmyslu ve vztahu ke kvalifikaci svářečů. Byla podrobně diskutována nutnost dělat všechny postupové zkoušky při kvalifikaci International Welder (IW). Tato otázka byla nastolena Iránem, který chce první a jediný modul „svářeč trubek“ , o jiné nemá zájem (koutové a tupé svary).

Bylo oznámeno, že se připravuje revize ISO 9606-1.

WG A 3b „Inspection Personnel Guidelines“ , (inspekční personál),kterou vede German Hernandez připravuje harmonizovanou databázi otázek, podobně jako je již v závěrečném stádiu databáze otázek pro IWE. Byla schválena revize 2 dokumentu pro IWIP (Inspekční personál). Bude vydán seznam změn oproti předchozí verzi.

WG A6a „Distance Learning Activities Guideline“ referoval chairman K. Wichart

WG A 7a „Welding Designer Guideline“ (pravidlo pro svářečské konstruktéry) - návrhy pracovní skupiny předložil E. Tikka. Pravidlo bylo schváleno, v roce 2007 uvažují o zavedení 4 státy, v roce 2008 dalších cca 6 včetně ČR (CWS ANB).

WG A 8a „International Plastic Welder“ (mezinárodní svářeč plastů). Muriga seznámil přítomné, že se pokračuje v průzkumu zkušeností se stávající evropskou certifikací EPW.

Bude se pokračovat v dotazníku na ANB.

Pracovní skupina EWF „Plastic Welding“ bude odstraňovat nedostatky v doc. 581 potom je bude pravidlo transformováno do systému IIW.

Norský delegát vznesl požadavek, že potřebují pro svářeče potrubí plynu a vody harmonizovat kvalifikaci „operátor svařování plastů“.

Ruth Feraz, ředitelka exekutivy IAB podala informaci o jednání IAB Borad: IAB Bord rozhodl o zahájení certifikačních aktivit IAB. Budou převzaty certifikační systémy z EWF.

IAB vynakládá prostředky na propagaci svých aktivit a podobně je požadováno i od národních ANB.

Byl prezentován a diskutován Bussiness Plan IAB.

Situace ČR je úplně jasná a CWS ANB má plnou důvěru a kompetence.

Byla podána informace o aktivitách EWF.

IAB se účastní kombinované pracovní skupiny WG IIW/SC-Qual, která bude připravovat harmonizované pravidlo: „Minimum requirements for persons who examine welding qualification test“ – Minimální požadavky na osoby, které zkouší svářeče. Bude jasně nastaveno jaké podmínky musí zkušební orgán splňovat.

Byla podána zpráva o účasti v mezinárodních projektech.

Prezident IIW Chris Smallbone podrobně seznámil Group A s Bussines Plan IIW Rev. 1 ze 17. listopadu 2006.

Dne 15.1. pozdě odpoledne a 16.1. se konalo zasedání IAB Group B „Implementation and Authorisation“.

Byly projednávány přístupové podmínky do kurzů vedoucích k získání mezinárodních diplomů. Byly schváleny přístupové podmínky pro Egypt kde operuje SZA, změna přístupových podmínek Kanady pro IWE, IWT a IWS, Maďarska (IWE a IWT), Finska a přístupové podmínky pro Holandsko (IWT).

Pracovní skupina WG B1 „Rules and Operating Procedures pod vedením G. Hernandeze předložila přehled své činnosti a návrh na změny tří operačních postupů IAB. Změny byly schváleny. Je třeba ale poznamenat, že např. OP určující poplatky za audity bylo schválen až po velké diskuzi a „boji“.

Dále byly projednávány obecně přístupové podmínky do kurzů a jejich srovnávání. Velké diskuze vyvolává titul inženýr, protože v některých státech je tento titul regulovaný státem a nositel musí být absolvent TU. Jinde (např. Německo) má titul inženýr - středoškolák. Bylo konstatováno, že se přístupové podmínky liší u zemí, které projednávaly toto před 15 lety a nyní. Proto budou země, které se výrazně liší (doba studia) vyzvány ke změně. Celá situace je komplikovaná, že se setkávají výukové systémy Evropy, Ameriky, Asie, Austrálie a v poslední době i Afriky a jejich srovnání je někdy velmi obtížné a projednávání a diskuze často velmi dlouhé.

WG B4 Harmonised Examination pod vedením Italo Fernandeze provádí řízení vývoje harmonizované databáze otázek. Pro tuto oblast existují 2 stěžejní dokumenty „pražský a quebecký“. Jejich obsah týkající se ATB, resp. naplnění těchto dokumentů bude obsahem směrnice ředitele CWS ANB. V současné době se začínají tvořit harmonizované otázky pro IWP.

V současné době je systém (sw) plně funkční. Obsahuje 1129 aktivních otázek pro zkoušky IWE a 438 aktivních otázek pro IWT.

Po obsáhlé diskuzi bylo rozhodnuto, otázky budou znovu zkontrolovány národními ANB, a bude poskytnut čas na jejich překlad. Tzn. že se použití harmonizované databáze pro IWE odložilo na rok 2008. Některé státy ještě nezačaly s překladem otázek do národního jazyka. Tato činnost vyvolává velké nářky např. Švédsko stál překlad otázek cca 20.000 Euro. Anglicky mluvící země mají nespornou výhodu, jak finanční tak úsporu času. Budou tedy svoji činnost směřovat na kontrolu otázek.

Harmonizovaný test zkoušky IWE bude 50% času zkoušky. Na jednu otázku bude cca 2 minuty. Zkouška IWE trvá 8 hodin. Jednotlivá ANB již si zkouší práci s harmonizovanou databází. Alarmující je poznámka z Portugalska, že to „jen tak“ zkusili u 5 uchazečů a ani jeden nevyhověl. Toto necháváme bez komentáře.

Group B jako obvykle projednala rozsah autorizací u jednotlivých ANB, byla provedena kontrola změn. Byl schválen program auditů IAB na rok 2007. Indii byla schválena předběžná autorizace, další uchazeč o ANB Alžír neposlal dokumentaci. Peer Assessor Václav Minařík bude letos auditorem u ruského ANB v Moskvě.

Byly schváleny zprávy z auditů ANB, předložené hlavními auditory IAB.

Delegáti IAB byli seznámeni s rozhodnutím EWF a IAB Board, že dojde k převední certifikačního systému EWF na IAB. Tzn. Že místo evropských certifikátů budou certifikáty mezinárodní. K tomu byla vytvořena pracovní skupina v které je i ředitel exekutivy CWS ANB Ing. Václav Minařík,CSc.

Dne 17.1.2007 probíhalo jednání TC (Technical Commitee) EWF. Jednání řídil Chairman TC EWF Mr. Tim Jessop (UK)

Italo Fernandez předložil změny zkratek kvalifikací na diplomech resp. Certifikátech. Po diskuzi byly přijaty následující změny zkratek, které nyní platí:

 • EW-UW evropský svářeč – pod vodou
 • CEPW - certifikovaný evropský svářeč plastů (dosavadní zkratka EPW se pletla s European Plate Welder (EPW) – evropským svářečem plechů )

Schváleno

Pracovní skupina WG – Quality, Enviroment, Health and Safty (Lucca – Scasso) WG podala zprávu o své činnosti.

Risk Management in Welding Fabrication - plné pravidlo pro kurz připraví WG do příštího zasedání.

EWF Manufacturer certification Systém EWF MCS prezentoval Ente Morale. Zavádí se nový systém, který výrazně sníží počet pravidel. Budou jen 3 pravidla, které obsáhnou celou problematiku:

EWF Pr636 – 01, Pr637-01, Pr638-01 – návrhy pravidel byly diskutovány a předběžně schváleny.

Dále probíhala diskuze o právních problémech v jednotlivých zemích. Interpretace – vysvětlit výrobci jak zajistit požadavky normy.

Bylo projednáno nové pravidlo EA 06/02, které by mělo být schváleno v průběhu února 2007. Dojde tak ke změnám v postupech certifikačních orgánů.

--------------------------------------------------------------

Byl projednán a schválen Draft EWF 416-06. V části 7 se změnily všechny odkazy na ISO 3834 a ISO 14731.

Podkladem pro vydání evropského certifikátu je mezinárodní diplom nebo evropský diplom.!!! Změněna tabulka požadavků na certifikovanou osobu podle ISO 3834.

Dochází k výrazné změně!!!!!

Certifikační schémata (EN ISO 3834 a celá personální certifikace) budou předána IAB!!! Kromě CEPW (evropský svářeč plastů) toto pravidlo se ještě upraví na základě zkušeností a později se předá.

Činnost pracovní skupiny Plastic Welding vede Mike Treaton z TWI. Skupina zahájí práce na kvalifikaci „evropský svářečský operátor plastů“

Pracovní skupina „Lepení“ vykázala jen malou aktivitu.

Pracovní skupina EWF Passport pod vedením Klause Wicherta (A) představila výsledky své činnosti. V Rakousku již používají plastové karty EWF. Členové WG z Rakouska, Německa, Slovenska, České republiky, Norska a Srbska přednesli prezentaci svých systémů. EWF požádá o projekt EU pro tuto problematiku.

Ředitel exekutivy CWS ANB při prezentaci v EWF

Bylo projednáváno harmonizované pravidlo pro kurz tepelného zpracování svarových spojů a pravidlo pro kurz mikroskopiceké kontroly svarových spojů. Předkládal Michal Kubica z Polska. Pravidla po diskuzi nebyly schváleny.

Byla projednána „Propagace EWF“. EWF vydává v současné době

 • postery
 • CD

Bylo doporučeno přeložit vhodné materiály do národních jazyků, organizovat workshopy a semináře s tímto tématem. Byla navázána spolupráce s IIW Task Force „Promotion“.

WG Laserové svařování a řezání Essa Tika (F) podal zprávu o vývoji v této oblasti.

Jako obvykle byly projednány zprávy auditorů z auditů a schválení závěrečných zpráv (Holandsko, Srbsko).

Bylo rozhodnuto, že se budou převádět do IAB i speciální pravidla EWF na zasedání v Dubrovníku (např. ETS, ETSS, Adhesive Bonding atd.).

Vzhledem k vydání EN ISO 14731 se evropské diplomy mohou vydat pro kurzy které začaly vloni. Žádná další nabídka kurzů EWF v letošním roce. Ukončením vydávání evropských diplomů také skončí možnost vydávání razítek EWF. EWF diplomy svářečského dozoru skončily 31.12.2006!!!

18.1.2007 se zúčastnil ředitel exekutivy CWS ANB Assessors Workshopu. Toto pravidelné školení auditorů IAB a EWF se skládá z diskuze o výkladu pravidel a postupů, praktických cvičení a přezkoušení. Z diskuze obvykle vyplývají návrhy na změny dokumentů z hlediska systému jakosti, které se předkládají IAB na dalším zasedání. Na závěr workshopu se prověřují znalosti auditorů.

Assessor Workshop IAB

18.1. 07 odpoledne probíhalo školení práce s harmonizovanou databází otázek pro IWE. Harmonizovaná databáze se bude používat od začátku roku 2008!! Toto je krok, který umožní překlady otázek a přípravu ATB.

V rámci nabitého programu měli delegáti z ČR schůzku s prezidentem IIW a generálním sekretářem IIW.

Zpráva z jednání komise VI - Terminologie při zasedání IIW v Paříži v Institute de Soudure in Villepinte/Paris/France

Jednání komise zahájil a přítomné přivítal chairman této komise, pan Dietmar Rippergather. Program navázal na předešlá zasedání komise terminologie v roce 2006, které se konaly v lednu loňského roku v Paříži, od 5. do 6. června v Lublani a ve dnech 28. až 30. srpna 2006 v City Convention Center/Quebec/Canada.

Po uvítání přítomných delegátů a provedení úvodních úkonů komise, byl bez připomínek schválen další program jednání.

Oficiálně bylo zrušeno další působení pana Karla Nováka v této komisi, vzhledem k jeho ukončení veškerých aktivit ve výboru i s ohledem na ukončení jeho členství v ČSvSp. Seznam členů komise je uveden v dokumentech IIW: VI-829-06 a aktualizován v VI-841-07. Byla projednána zpráva z posledního zasedání komise VI v srpnu 2006 v Quebecu ( Doc. VI-834-06), na které navazovali další body jednání komise v Paříži.

V lednu 2007 byly projednány následující body s revizemi nebo návrhy nové terminologie v technických normách pro svařování:

Bylo projednán návrh normy ISO 17667-1 Odporové svařování-slovník. Díl 1: Bodové, výstupkové a švové svařování, kterou projednávala pracovní skupina ISO TC 44 SC6 WG3, číslo dokumentu 809. Bylo provedeno srovnání s MCT 4.

Byla podána informace o stavu revidovaného dokumentu k ne stále uspokojivě definovanému pojmu „tloušťka“, s novým návrhem k projednání v rámci IIW, zpracoval pan Lindewald, Doc. VI-846-07.

Diskutován byl další vývoj normy ISO/TR 25901 (CR14599), Terminologie a definice pro účely svařování, kdy na základě jednání komise VI IIW na posledním výročním zasedání bylo dohodnuto, že pojmy, kde bylo dosaženo názorové shody budou zapracovány do návrhu dokumentu ve formě zprávy CR 14599.

Komise VI se dále zabývala přípravou dokumentů terminologie pro frikční svařování ( Doc.VI-844-07, VI-832-06, VI-833-06).

S uspokojením bylo konstatováno, že byl splněn požadavek obsažený v rezoluci č. 1/2006 z Quebecu, aby vícejazyčný slovník pro obloukové svařování – MCT 3, byl zájemcům přístupný na veřejně přístupné části internetových stránek IIW.

Jednotlivým členským státům IIW budou rozeslány informační dopisy o MCT a také nabídka, že zatím trojjazyčná verze (Aj, F, Nj) mohou být doplněny o další jazyky členských států.

Členové komise se v diskuzi vrátili k návrhům Prof. Juščenka z Patonova institutu- definice pojmu „Svařitelnost“, který prezentoval v rámci jednání komise VI v Quebecu. Bylo konstatováno, že tato prezentace byla spíše pouhým shrnutím současných definic publikovaných jednotlivými svářečskými ústavy. Proto musí diskuse dále pokračovat i ve spolupráci s ostatními komisemi a pracovními skupinami IIW.

V souvislosti s „Lexikonem svařování“ byla podána informace o činnosti pracovní skupiny WG 1.

Diskutovány byly revidované návrhy MCT 5 – Tepelné dělení a MCT 9 pro Speciální procesy- svařování svazkem paprsků.

Obsáhle se komise VI věnovala „Business plánu“ IIW na období 2006 až 2010, se zapracováním úkolů pro komisi VI. Současně byl projednán program budoucí činnosti komise, v květnu v Berlíně a v rámci 60. výročního zasedání IIW v Dubrovníku a pracovní metody. Zároveň bylo konstatováno, že ve spolupráci s komisí pro komunikaci s veřejností je nutné zjednodušit přístup k informacím, které jsou k dispozici na stránkách IIW, bohužel v řadě případů v oblasti veřejně nepřístupné.

Zpráva z jednání komise - SC QUAL – Quality Management pro svařování a příbuzné procesy při zasedání IIW v Paříži v Institute de Soudure in Villepinte/Paris/France dne 17. ledna 2007

Jednání komise zahájil v poněkud stísněných podmínkách s ohledem na kapacitu jednací místnosti ( kromě delegátů, kteří potvrdili svoji účast předem, se zúčastnila celá řada dalších), ale přesto potěšen velmi vysokou účastí delegátů, pan Rainer Zwätz.

Po představení přítomných delegátů byl program jednání bez připomínek schválen. Krátce byl projednán zápis z posledního jednání komise SC QUAL, ze dne 30.8. 2006 v Québec City Center / Canada/ Dokument IIW SC-Qual-70-06. K hlavním bodům z tohoto jednání patřila problematika nových norem pro zajišťování jakosti při svařování řady ISO 3834, požadavky na WPS a WPQR a svářečský personál. Toho se týkala i jedna ze dvou rezolucí, přijatých na jednání komise dne 30.8. 2006. Rezoluce č. 1 ukládá zpracovat dokument IIW, který by měl definovat „ minimální požadavky na zkušební orgány a na zkušební organizace, které vyhodnocují zkoušky svářečů a zkoušky postupů svařování. Tento materiál by měl obsahovat:

 • Minimální kvalifikace EWS nebo IWS
 • Znalost odpovídajících kvalifikačních norem z oblasti svařování
 • Certifikace pro VT
 • Znalost vyhodnocování zkušebních kusů
 • Znalost destruktivních zkoušek použitých při hodnocení
 • Znalost nedestruktivních zkoušek použitých při hodnocení

Druhá rezoluce se týkala volby Vice-Chairmana SC Qual, pana Johna H. Zirnhelta ( CA), který byl dne 30.8. 2006 zvolen jednomyslně.

Na další body, projednávané při výše uvedeném jednání komise SC Qual, bylo navázáno při jednání komise dne 17. ledna 2007 v Paříži, s těmito přijatými návrhy a závěry:

 • Revize ISO 3834 ( EN 729) – informace o současném stavu. Díly 1 až 5 byly vydány v prosinci 2005. Díl 6 ( CEN ISO/TR), měl být vydán koncem roku 2006, což se nestalo, vydání se předpokládá v průběhu roku 2007. Přestože se jedná o mezinárodní normu ISO, ne všechny státy jí převzaly do běžného užívání. Např. USA budou dále pracovat v systému AWS, Kanada bude pracovat souběžně podle předpisů, které vydal CWB ( Canadian Welding Bureau) a ISO 3834. Jiné systémy používají také např. v Rusku (GOST, ale snaha o převzetí ISO 3834) a v Nigérii ( Lancaster Oil System). Naopak např. Japonsko, Austrálie a Nový Zéland pracují podle těchto norem již řadu let. Delegát UK, pan D. Shackleton uvedl, že zavedení ISO 3834 v UK proběhlo bez jakýchkoliv problémů.
 • Požadavek na zpracování jednotného dotazníku ( Questionnare for certification) pro certifikace podle normy ISO 3834 byl odsouhlasen jako opodstatněný a práce na něm budou pokračovat. Jako základ budou použity dokumenty EWF 490-02 pro ISO 3834-2, EWF 491-02 pro ISO 3834-3 a 492-02 pro ISO 3834-4.
 • Pan Zwätz byl zklamán reakcí členských států, kdy ani po opakované výzvě ke zpracování přehledu stále platných národních norem k normám EN resp. ISO pro svařování ocelových konstrukcí, bylo vráceno jen mizivé množství těchto dotazníků. Odpověď nezaslaly ani státy, které jsou považovány za nejvíce perspektivní trhy současnosti-Čína a Rusko. Bylo dohodnuto, že pan Zwätz udělá poslední pokus a tento materiál rozešle k vyplnění ještě jednou. Vrácení vyplněných dotazníků by mělo proběhnout do 60. výročního zasedání IIW v Dubrovníku. Byla podána stručná informace o výhledu zavedení výrobkových norem pro svařování ocelových konstrukcí EN 1090 a také EN 15085 pro svařování kolejových vozidel.
 • Byla přednesena zpráva o současném stavu používání WPS a WPQR v rámci členských států IIW. Zde můžeme konstatovat, že v úrovni a již téměř běžném používání těchto dokumentů předčíme i řadu světových průmyslových velmocí, především proto, že v našem průmyslu je relativně dostatek osob kvalifikovaného svářečského personálu, což je problém např. v UK a ve Francii.
 • Odmítnut byl zatím návrh na zpracování dokumentu „Doporučení pro volbu vhodného stupně jakosti s ohledem na ISO 5817 v závislosti na příslušném zatížení, způsobu namáhání, možných důsledků havárie, údržbu a opravy. Tato práce byla označena s ohledem na rozsah všech svařovaných konstrukcí za příliš rozsáhlou a nákladnou. Prof. Von Hofe upozornil, že obdobný materiál by měl v dohledné době vyjít v Německu.
 • K dalšímu zpracování byl doporučen dokument „ Dosažitelná životnost svařovaných konstrukcí“, který by měl shrnovat veškeré výrobní i následně provozní vlivy. Materiál pro další diskusi připraví pan Zwätz. Zde je nutná úzká spolupráce s komisemi XIII a XV.
 • Požadavek na zpracování minimálních požadavků na zkušební orgány a zkušební organizace byl rozšířen na další komise IIW- WU IAB/A, IAB/B a komisi V, jejichž vyjádření je nejen nutné pro zpracování výsledného dokumentu, ale tyto komise musí stejné požadavky zapracovat i do svých technických pravidel.

Kromě výše uvedených bodů byl diskutován také „Business Plan of IIW“ s předpokládanými úkoly, které se do budoucna budou týkat SC Qual. Na zasedání v Paříži nebyla přijata žádná rezoluce, dokumenty, které je nutné dopracovat nebo konzultovat s jinými komisemi, budou zařazeny na program jednání IIW v Dubrovníku.

Dozorové audity ČIA

V lednu 2007 CWS ANB (CO 3032 a CO 3111) úspěšně absolvovala dozorové audity Českého institutu pro akreditaci (ČIA).


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.