English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 234
Datum: 18.10.2019
Autor: Ing. Václav Minařík,CSc., ředitel CWS ANB, Director EWF

KOORDINAČNÍ PORADA K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 119/2016 Sb. (dále jen NV 119) a NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 219/2016 Sb. (dále jen NV 219)

Místo: Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56 b, 621 00 Brno Datum: 24.9.2019

 1. Zahájení. Ing. Onderek přivítal účastníky koordinační porady a seznámil přítomné s návrhem programu, který byl schválen, omluvil nepřítomné.
 2. Projednání zápisu z koordinační porady ze dne 2019-04-15 a kontrola splnění stanovených úkolů. Zápis z minulé koordinační porady pro NV 119 a 219 byl odsouhlasen zástupci jednotlivých oznámených subjektů zastoupených v koordinační poradě a ÚNMZ bez připomínek. Stanovené úkoly z minulé koordinační porady nebyly.
 3. Informace ze zasedání notifikovaných orgánů pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů. Zasedání oznámených subjektů EU v Bruselu pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby (CABF) ve dnech 2019-06-04 a 2019-06-05 se zúčastnil Ing. Pavel Petr. O závěrech tohoto 63. zasedání podrobně informoval.
 4. Informace ze zasedání pracovní skupiny “tlak“ WGP pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů. Od posledního zasedání komise WGP „tlak“, které proběhlo 2018-09-13 v Bruselu se další nekonalo. Příští zasedání by mělo proběhnout v listopadu 2019, kterého se účastní Ing. P. Kára – ÚNMZ.
 5. nformace ze zasedání pracovní skupiny WPG pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů. Zasedání WPG se uskutečnilo 2019-05-09 za účasti Ing. Pavla Petra, který podrobně informoval o průběhu této cesty.
 6. Náměty a požadavky jednotlivých účastníků porady: – řešení nejasnosti výkladu k PED popř. SPVD (dle zápisu z minulé koordinační porady) – další zkušenosti z provedených kontrol u OS na PED a SPVD
 7. Diskuze a závěr

Pokud dojde k „tvrdému Brexitu“ bude se na certifikáty NB z UK hledět jako na certifikáty ze třetích zemí (mimo EU) !!!!!!

73.Výroční zasedání IIW

Příští, již 73. Výroční zasedání IIW bude v Singapore od 19. do 24. července 2020. Pokud se budete chtít zúčastnit práce v některé z komisí (seznam v článku na tomto portále z 16.2.2019) jako delegát, spojte se s CWS ANB. CWS ANB nahlašuje národní delegaci cca 3 měsíce před zasedáním. Delegát má právo hlasovat v navštívených komisích. Je škoda, pokud by jste nebyli v národní delegaci a působili v komisi jako pozorovatel „Observer“ bez možnosti hlasovat, vystupovat, diskutovat apod. A v neposlední řadě posílíte jako delegát prestiž českého svařování.

Po Výročním zasedání IIW následuje technická konference, kam se samozřejmě může přihlásit každý. Delegáti národní delegace mají přístup zdarma.

USA vydalo poziční dokument pro účast v ISO/TC 44

Dne 27. srpna 2019 vydaly USA dokument, který se týká připomínek ze zasedání ISO/TC 44 „Svařování a příbuzné procesy“ o malém počtu zavedených ISO norem do národní soustavy norem:

Podle ISO platí USA ročně asi 30% celkových licenčních poplatků ISO za prodej norem ISO. To svědčí o silném zájmu amerického průmyslu o normy ISO, i když nejsou přijaty na vnitrostátní úrovni. Další nejbližší člen ISO zaplatí pouze polovinu této částky. Další silný ukazatel angažovanosti USA v ISO je že ANSI má druhý nejvyšší počet sekretariátů ISO a většinu zasedání WG mezi všemi členy ISO. Zapojení je podpořeno časem, úsilím a penězi mnoha jednotlivců a organizací. Pokud by se připomínky USA nezohlednily, existuje značné riziko, že by se účast výrazně snížila. Většina amerických svařovacích standardů je vyvíjena pomocí přístupu zdola nahoru v reakci na potřeby průmyslu a není poháněna politickými požadavky (shora dolů). Zatímco USA oceňují ideál mít jeden soubor globálních standardů, změna z jednoho standardu na druhý může být odůvodněna pouze tehdy, pokud je:

 • podpora standardů a uspokojení potřeb trhu
 • existují finanční, technické nebo jiné výhody
 • standardy jsou kompatibilní s ostatními používanými
 • bezpečnost a zdraví nejsou ohroženy

Potenciální náklady amerického průmyslu na přijetí všech norem ISO pro svařování byly odhadnuty na miliardy (ne-li biliony) dolarů. To však nebrání americkému průmyslu v používání norem ISO, zejména pokud to vyžaduje smlouva mezi výrobcem a zákazníkem.

Přestože mnoho norem pro svařování ISO, zejména ty, které byly zveřejněny v posledním desetiletí, nyní lépe odráží globální požadavky, včetně praktik v USA a Pacifiku, mnoho z nich není s těmito zavedenými systémy kompatibilní.

Tam, kde normy svařování ISO nelze v současné době přijmout, je cílem co nejvíce harmonizovat požadavky a minimalizovat rozdíly mezi zavedenými systémy a uspokojit potřeby globálního trhu. Zapojení do ISO / TC 44 je v tomto úsilí o harmonizaci uznáváno, ale bude to pravděpodobně evoluční a nikoli revoluční.

Evropa a CEN

Zatímco řada evropských zemí je také zakládajícími členy ISO, od vytvoření CEN a následného podpisu Vídeňské dohody máme pocit, že Evropa měla a stále má nespravedlivé postavení, pokud jde o vývoj norem ISO:

 • Vídeňská dohoda zvýhodňuje Evropu a podporuje schopnost mít stejné standardy v EU i na celém světě
 • donedávna byla většina norem publikovaných v rámci ISO / TC 44 vedena CEN, což vylučovalo účast členů mimo CEN.
 • mnoho norem ISO bylo založeno na dřívějších evropských národních normách nebo je stále odráželo.
 • CEN je často uváděn jako důvod k odmítnutí návrhů z USA a dalších zemí mimo EU.
 • všichni členové CEN jsou členy ISO, kde každá země má stejnou hlasovací váhu.
 • Mnoho norem EN ISO bylo vyvinuto pro splnění potřeb směrnic a nařízení EU, které jsou evropským právem.

CEN na rozdíl od ISO vyžaduje, aby její členové přijali všechny EN normy, které nahradí stávající národní normy. Jedná se o politické rozhodnutí přijaté členy EU na podporu jednotného trhu, i když výsledné normy způsobují členským státům problémy s přijetím a změnou postupů. Některé normy CEN, zejména ty, které byly vyvinuty na podporu směrnic a nařízení EU, jsou vyvíjeny za použití přístupu „shora dolů“, kde vládní agentury rozhodují, které normy jsou zapotřebí, spíše než přístupu „zdola nahoru“, kde rozhoduje průmysl. Tento přístup nelze použít k tlaku na členy, kteří nejsou členy CEN, aby přijali nebo používali normy ISO.

Začlenění evropských kvalifikačních a certifikačních systémů do norem ISO je dalším náznakem toho, že základem mnoha norem ISO jsou hlavně evropské zájmy. Členům ISO se doporučuje, aby přijali normy ISO nebo je používali tak, jak jsou psány, ale neexistuje žádná povinnost k přijímání norem ISO. Jak je uvedeno výše, USA zváží přijetí pouze za určitých podmínek, ale to nezabrání použití standardů ISO pro svařování.

Normy podle ISO / TC 44 obecně odrážejí horizontální filosofii zřízenou CEN / TC 121. Tam je jedna norma, která může být použita v celé řadě průmyslových odvětví a aplikací, např. ISO 9606-1. Naproti tomu americký systém byl vyvinut tak, aby byl vertikální a měl samostatné standardy pro různé aplikace a průmyslová odvětví. To byl klíčový důvod pro přijetí a používání amerických standardů v mnoha globálních projektech. Uplatňování norem ISO v USA často není možné kvůli těmto rozdílům ve filozofii. Podobně jsou spotřební materiály pro svařování historicky klasifikovány na základě meze kluzu v evropských normách a na základě pevnosti v tahu v USA a dalších normách. Změna z jednoho na druhého by byla pro uživatele těchto specifikací velkým posunem.

Závěry

I když v ISO / TC 44 došlo k velkým zlepšením, zbývá ještě dlouhá cesta, než budeme mít jednu sadu globálních svařovacích standardů.

Některé způsoby, jak toho dosáhnout, byly vidět v ISO / TC 44 / SC 3 a ISO / TC 44 / SC 7, kde byl použit společný přístup. V dalších standardech, jako jsou ISO 9606-1 a ISO 15614-1, jsou k dispozici možnosti. Kvalifikace podle normy ISO 9606-1 jsou nyní kompatibilní s kódem kotle ASME tlakových nádob, i když mohou být pro splnění 100% vyžadovány další informace.

Mnoho norem ISO pro svařování si však stále zachovává základní filozofii a páteř CEN a dřívějších evropských národních norem, aniž by věrohodně zvážilo jiné přístupy.

V budoucnu se domníváme, že největší výzvou, kterou ISO / TC 44 má, je najít způsob, jak harmonizovat evropské a tichomořské praktiky, aniž by to vyloučilo vstupy z jiných regionů světa.

USA se budou i nadále podílet na vývoji norem podle TC44 s cílem světových standardů pro svařování, které slouží průmyslu efektivně a efektivně.

Tak to je volně přeložené Stanovisko USA k normám ISO a práci v komisi ISO/TC 44. Domnívám se, že přispěje k pochopení, proč některé ISO normy není možné v USA přijmout, rozdílná filosofie tvorby norem apod.

Zdroj: Česká Agentura pro Standardizaci, plantn@agentura-cas.cz

Ztracené razítko

Pozor na zneužití.

Audit ČIA

Na CWS ANB bude probíhat pravidelný dozorový audit ČIA na Certifikační orgán pro výrobky 3111 (ANB CC EN ISO 3834) podle ČSN EN ISO 17065.


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.