Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 23.07.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=704


NAUHLIČENÍ A ODUHLIČENÍ VÝROBKU PŘI PROCESU JEHO VÝROBY I JEHO PROVOZU
Datum: 22.2.2021
Autor: Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej, TESYDO, s.r.o.

Při provozu výrobků v pracovním prostředí s chemickými vlivy i tepelnými vlivy, dochází ke změně v povrchových vrstvách materiálů z hlediska struktury i chemického složení.

Nauhličení - Jedná se o sycení povrchů slitin železa uhlíkem, a to prostřednictvím zahřátí kovu na teplotu pod bod tavení (obvykle je to 885 a 950 °C), a jeho přivedení do kontaktu s pevnými látkami, kapalinami a plyny, které jsou bohaté na uhlík. Tímto způsobem se zvyšuje pevnost kovu, jeho povrch se stává tvrdším a více odolným proti otěru, současně se však snižuje jeho houževnatost. Nauhličování se obvykle provádí u hotových výrobků.

Oduhličení - Touto metodou se odstraňuje uhlík z povrchu oceli, a to buď prostřednictvím jejího vystavení vysoké teplotě, nebo prostřednictvím normálního oxidačního procesu stárnutí.

Cementování . Touto metodou se zpevňuje povrch slitin železa. Nejprve se provede nauhličení a pak se součást zakalí, takže střed součásti je relativně měkký. Součást tak má tvrdý povrch a měkké jádro.

Tvrzení v kyanidu . Tato metoda je alternativou cementování. Na povrch součásti se nechá působit roztavená kyanidová sůl. Součást se pak zakalí.

Popouštění (temperování). Kov se po vytvrzení znovu ohřeje, udržuje se po nějakou dobu na konkrétní teplotě a pak se zakalí. Touto metodou se snižuje tvrdost a zvyšuje houževnatost.

Nitridace . Je to proces vytvrzování, při kterém je povrch kovu působením plynného čpavku sycen dusíkem. Takto dochází k vytvrzování povrchové vrstvy, aniž by se provedlo zakalení.

Precepitační vytvrzování . Je to proces vytvrzování (zvaný také proces vytvrzování stárnutím), kde jsou určité kovy udržovány při zvýšených teplotách, zakalení se neprovádí. Tímto procesem se u tvárných materiálů zvyšuje mez kluzu. K těmto materiálům patří vysoce legované slitiny hliníku, magnézia, niklu, titanu a některých nerezových ocelí. U superslitin je možno tímto způsobem zlepšovat pevnost při vysokých teplotách.

Kalení. Ocel se ponořením do oleje nebo do vody rychle ochladí. Takto vytvrzená ocel má zušlechtěnou strukturu.

Sferoidizace (žíhání). Takto se nazývá jakýkoliv proces ohřívání a ochlazování oceli, který je provedený za účelem dosažení většího počtu kulovitého a globulárního uhlíku v kovu. Tímto způsobem se ocel změkčí a zlepší se její tvárnost.

Tváření za studena. I když se nejedná o proces tepelného zpracování, touto metodou je možno měnit charakteristiku kovu. Změny se dosahují deformováním kovu za běžné teploty v dílně, aniž by došlo k lomům. Mění se tvar, kov získá vyšší pevnost v tahu a stává se lépe obrobitelným..

Žíhání . Ohřátím a následným pomalým ochlazením se v kovu (obvykle v oceli) odstraňuje (snižuje) napětí, kov se stává měkčím, jeho struktura se zušlechťuje a mění se pozitivně jeho houževnatost.

Vliv nauhličení a oduhličení na materiál v jeho provozních podmínkách

Vlivem nauhličení vzroste tvrdost povrchu materiálu, zvýší se křehkost a sníží se plastické vlastnosti (tažnost) v nauhličené vrstvě na povrchu materiálu. Vlivem oduhličení materiálu klesne pevnost a mez kluz i tvrdost a v oduhličené vrstvě na povrchu materiálu vzroste plasticita (tažnost) materiálu v této vrstvě.


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.