Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 15.07.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=711


Certifikační schéma globálně uznané průmyslem - CEWE, CEWT, CEWS, CEWP ©
Datum: 4.4.2021
Autor: Ing.Václav Minařík,CSc. ředitel exekutivy CWS ANB

Nejvyšší prestižní mezinárodní doklad svářečského dozoru. Certifikační schéma podle EWF doc. 511 a IAB doc.341 Tato certifikace prokáže, že Vaše znalosti jsou udržovány a zvyšovány na příslušné úrovni kvalifikace.

Bezpečnost a zisk závisí na technickém dozoru a kontrole svařovacích operací. Klíčoví pracovníci ve všech činnostech souvisejících se svařováním musí mít odpovídající úroveň kompetencí v technologii svařování a její aplikaci. Kromě zaměstnávání kompetentních a zkoušených svářečů by výrobci měli zajistit, aby inženýři, konstruktéři, technici a inspektoři, kteří se zabývají záležitostmi se vztahem ke svařování, prokázali příslušnou kompetenci. To se stále více stává i požadavkem smlouvy a sleduje současný trend. ISO 14731 „Svářečský dozor - úkoly a odpovědnosti“ vyžaduje, aby lidé s odpovědností za svařování byli schopni prokázat, že jsou způsobilí k plnění těchto povinností. ISO 14731 je zase klíčovou součástí ISO 3834 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, což je mezinárodní norma, která je široce citována ve výrobkových normách a specifikacích.

CWS ANB je autorizována EWF (European Welding Institut) a IIW (International Institut of Welding) od roku 1991 pro certifikaci evropských/mezinárodních svářečských inženýrů, technologů, specialistů a praktiků, aby ilustrovala nezávislost a nestrannost požadovanou pro vydání certifikace v souladu s mezinárodními normami.

Jedná se o komplexní schéma EWF, zajišťující hodnocení a certifikaci jednotlivců, kteří se snaží prokázat své znalosti a / nebo kompetence v specifické škále pracovních pozic vyžadovaných průmyslem.

Toto certifikační schéma EWF a IAB poskytuje způsob, jak hodnotit a uznávat pracovní kompetence. Definuje profil vzdělání, znalostí, zkušeností a odpovědnosti vyžadovaných pro řadu svařovacích úkolů a poskytuje postup profesionálního posouzení. Certifikace se týká spíše aktuálních kompetencí než historických výsledků a je vyžadována pravidelná obnova (recertifikace). Tento režim proto poskytuje přesvědčivý způsob podpory firem usilujících o dosažení souladu s normou ISO 14731.

CWS ANB má ve svém portfoliu jak kvalifikace, tak i certifikace vyššího svářečského personálu pro osoby, které mají dokázat zaměstnavateli své dovednosti, zkušenosti a praxi, tak i osoby hledající zaměstnání ve svařování a příbuzných oborech.

CWS ANB je akreditována podle ISO / IEC 17024, mezinárodního standardu pro certifikaci personálu. Certifikáty poskytují důvěru zaměstnavatelů v soulad s platnými normami a předpisy a nabízejí zákazníkům jistotu, že jejich zaměstnanci jsou kompetentní a mohou poskytovat požadovanou kvalitu a bezpečnost produktu.

Původně bylo cílem CWS ANB získat celostátní uznání a přijetí průmyslem, jako prostředek k identifikaci a ověření kompetencí jednotlivce. Od udělení autorizace EWF a IIW v roce 1991 a zapojení do mezinárodní sítě ANB, se společnost CWS ANB opírá o své principy kompetence, nestrannosti, kvality a spolehlivosti a stala se celosvětově uznávanou jako jeden z nejvyšších standardů v personální certifikaci s více než 1000 držiteli diplomů a certifikátů.

Certifikace personálu má tři hlavní cíle:

 • a) Svědčit, že žadatel prokázal odpovídající úroveň znalostí technologie svařování v určitém okamžiku. Požadavkem znalostí je příslušná kvalifikace IIW.
 • b) Vyžadovat, aby žadatel uspokojivě pracoval na konkrétních svařovacích úkolech a vykonával stanovené odpovědnosti odpovídající požadované úrovni certifikace po dobu dvou let tříletého období před podáním žádosti.
 • c) Vyžadovat od žadatele, aby prokázal, že drží krok se svařovací technologií; to znamená udržovat a rozvíjet svou znalostní základnu.

K dosažení cílů certifikačního schématu je nezbytné, aby uchazeči prokázali, že dosáhli svařovacích znalostí odpovídajících požadované úrovni certifikace.

Kvalifikace EWF/IIW na příslušné úrovni je proto povinným požadavkem, jak je uvedeno níže.


...

Každá z výše uvedených kvalifikací vyžaduje splnění určitých požadavků na „přístup“. Kritéria přístupu proto automaticky poskytují záruku, že kvalifikovaná osoba dosáhla minimální úrovně technického vzdělání. Například evropský/mezinárodní svářečský inženýr musí mít vysokoškolské vzdělání v technickém oboru.

Žadatel musí prokázat:

1. Minimálně dvouletou praxi v tříletém období před přihláškou, která prokazuje úspěšné použití svařovací technologie na příslušné úrovni.

2. Rozsah zkušeností v souladu s ISO 14731 na příslušné úrovni. To zahrnuje:

 • Přezkoumání požadavků
 • Technický přehled -přezkoumání technických podkladů
 • Smluvní subdodávky
 • Svářečský personál
 • Zařízení
 • Plánování výroby
 • Specifikace postupu svařování - WPS
 • Pracovní instrukce
 • Přídavné svařovací materiály
 • Základní materiály
 • Inspekce a zkoušení před svařováním
 • Inspekce a zkoušení při svařování
 • Inspekce a zkoušení po svařování
 • Tepelné zpracování po svařování
 • Neshody a nápravné akce
 • Kalibrace a validace měření, inspekce a zkoušení zařízení
 • Identifikace a sledovatelnost
 • Záznamy o kvalitě

Posuzování počátečních a obnovovacích žádostí o certifikaci provádí hodnotící komise jmenovaná certifikační radou (správní radou) CWS ANB. Komise je složena z odborníků z průmyslových a vzdělávacích oblastí.

V případě pochybností o počáteční nebo prodloužené žádosti má CWS ANB možnost požadovat absolvování pohovoru.


...

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.