Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 23.07.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=750


Informační servis č. 263
Datum: 21.3.2022
Autor: Ing.Václav Minařík,CSc.; ředitel exekutivy CWS ANB

ISO/TC 44/SC 1 5 Underwater Welding

Místo a datum zasedání On-line zasedání dne 16/2 2022

Zpracovatel/CTNČeská svářečská společnost ANB (CWS ANB), Velflíkova 1428/4, 160 00 Praha

Složení delegaceIng. Václav Voves, CWS ANB

1.  Národní stanovisko k programu zasedání Stanovisko pro jednání projednáno v TNK 70 Svařování.

 1. Zahájení jednání 2022-02-16 ve 13:00
 2. Prezence delegátů
 3. Schválení programu jednání (N20)
 4. Schválení zápisu z minulého zasedání (dokument N17 a N18 vydány 2021-09-22)
 5. Zpráva sekretariátu a pracovní program (dokument N21).
 6. Body 1-5 jsme vzali na vědomí. Jednání zahájil předseda ISO/TC 44 p. Andrew Davis z USA. Jednání se zúčastnili kromě A. Davise a předsedy TC 44/SC 15 Michaela Petta ještě U. Aschenmeier (USA), U. Ofern (GB), W. Henz (D), E. Guerin (F), E. Toups (NL) a já. Zástupce Řecka se jediný omluvil. K předloženému návrhu programu nebyly připomínky, zápis z minulého zasedání byl odsouhlasen bez připomínek. Pracovní programu byl zveřejněn minulý týden a nebyly k němu žádné připomínky

 7. Návrh NP 15614-9 Specifikace a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 9: Podvodní hyperbarické svařování za mokra – výsledky a komentáře. Vzhledem k tomu, že byl před jednání k dispozici návrh upravené normy 15614-9 (N 22) a rozbor připomínek k návrhu (N19), sledoval jsem připomínkované záležitosti. V převážné většině případů byla diskuse k obrázkům v normě, týkajících se odběru vzorků pro zkoušení, které byly opraveny v souladu s obdobnými normami, zpracovanými ISO/TC 44 v předchozích letech. Většinou šlo o připomínky německých kolegů, perfektně připravené a zdůvodněné, takže jsme je podpořili.
 8. Prověrka normy ISO 15618-1:2016 Zkoušky svářečů pod vodou – Část 1: Hyperbarické svařování za mokra (dokument ISO 15614-1:2016 a N23 – česká verze normy je k dispozici, dokument N23 jem neměl k dispozici. Ukončeno velice rychle vzhledem k tomu, že se jedná o pravidelnou prověrku normy po 5 letech jejího používání. Předseda TC 44 p. Dawis a předseda SC p. Pett proběhnou došlé připomínky a navrhnou další postup do příštího zasedání SC. My jsme neměli připomínky.
 9. Aktualizace návrhu nové klasifikační normy pro podvodní svařovací elektrody – diskuse v ISO/TC 44/SC 3 týkající se společné pracovní skupiny a potřeby zpravodaje JWG. Jednání se zúčastní předseda SC p. Pett.
 10. Ostatní záležitosti
 11. Požadavky týkající se následujícího zasedání
 12. Schválení rezolucí Vzhledem k časové tísni nebyly projednány body programu 9 – 11 a nebyl ani dokončen bod 6. Bylo dohodnuto, že materiály z jednání dostaneme včas, abychom se mohli připravit na jednání.
 13. Závěr zasedání – zasedání bylo ukončeno v 17:10.

2. Přehled závažných technických změn dokumentů, k nimž došlo v průběhu zasedání, s uvedením, zda a jak se podařilo prosadit případné české připomínky

Při jednání byla prodiskutována hlavně výměna obrázku z již schválených norem ISO vytvořených ISO/TC 44, což je výhoda pro zkušební orgány, že nemusí normu od normy měnit rozměry zkušebních kusů.

3. Průběh zasedání a vyhodnocení jeho závěrů

Zasedání mělo spád, zejména zástupce ze SRN byl na jednání perfektně připraven, připomínky byly srozumitelné, jednoznačné a pochopitelné. Občas se zapojila i francouzská delegátka s její kombinací anglo-francouzštiny, což pak předseda musel přeložit do angličtiny. Podle mého názoru bylo výhodou, že došlo v normě k unifikaci jednotlivých obrázků (rozměry a odběr vzorků ze svařených kusů).

4. Úkoly vyplývající ze zasedání a návrhy na jejich zajištění

Příští zasedání bude 28/4 2022 bude formou on-line konference. Bylo by dobré, abych měl před jedná-ním k dispozici všechny potřebné dokumenty.

5. Zda byl před schválením cesty předložen požadavek o příspěvek na účast na zasedání

Příspěvek na účast na jednání byl 0,- Kč., vzhledem k tomu, že se jednalo o zasedání on-line. Čas manažera nebyl též účtován.

Datum: 2022-02-17

Vypracoval: Ing. Václav Voves Česká svářečská společnost ANB Velflíkova 1428/4 160 00 Praha 6

Oznámení ESAB: Nový termín konání XXXV. Dnů Svařovací Techniky je 23. - 25. května 2023.

Děkujeme všem příznivcům za pochopení naší snahy zachovat tradici a ducha DST.K tomu patří nejen obsah hlavního tématu – svařování, ale i výměna zkušeností a osobní setkání účastníků v krásné přírodě podhůří Orlických hor. Pevně věříme, že podmínky v roce 2023 budou pro realizaci konference výrazně příznivější.

Vážení příznivci oboru svařování, na základě vyhodnocení situace jsme se rozhodli přesunout DST do roku 2023. Tím dodržíme termínovou pravidelnost s tím, že jsme vynechali rok 2021. Jedním z důvodů je mimo jiné i fakt, že letos proběhne celá řada jiných konferencí o svařování, které byly postupně přesunuty z období omezení C19. Děkujeme za pochopení.

Všem hezký den a PEVNÉ zdraví, Aleš Plíhal

ČSN EN 16296

Kat. čís.: 514560 Vady svarových spojů termoplastů - Určování stupňů kvality Třídicí znak: 05 6835 Vydána: 4.2022 Způsob převzetí: překlad PDF: Připravujeme

ISO/FDIS 18278-1

Resistance welding — Weldability — Part 1: General requirements for the evaluation of weldability for resistance spot, seam and projection welding of metallic materials Hlasování ke konečnému návrhu. Paralelní zpracování ISO/CEN.

CWS ANB odeslala zprávu o činnosti složky HK ČR 03/2021 – 02/2021

V roce 2021 CWS ANB pracovala jako stabilizovaná organizace. CWS ANB reagovala na požadavky nových norem v oblasti svařování tím, že připravila příslušná TP a udržela síť školících pracovišť (ATB) pro svářečský personál. V roce 2021 byl nadále vylepšován SW systém evidence svářečů, Byl vyvinut dodatek k evidenci svářečů a řada dalších věcí, jako reakce na měnící se normy nebo přání zákazníků.

CWS ANB v roce 2021 úspěšně absolvovala dálkové audity. Stále si udržuje plnou autorizaci i akreditaci na všechny stávající kvalifikace a certifikace. CWS ANB i nadále dodržovala nařízeni Vlády vzhledem k trvající nepříznivé epidemiologické situaci.

CWS ANB se aktivně zúčastnila všech zasedání EWF a llW/lAB, která probíhala videokonferenci. Prioritou pro CWS ANB bylo udržet evropský/mezinárodní systém kvalifikací svářečského personálu v chodu a pomoci tak našemu průmyslu, což se plně podařilo.

"Schweissen und Schneiden"

Světový veletrh svařovací techniky "Schweissen und Schneiden" bude ve dnech 11. až 15.9. 2023 v Essenu. Zapište si do kalendáře.

Změna na TUV Sud, s.r.o.

Na naší Zkušební organizaci č.18 došlo ke změně. Místo ing. Řeháčka je Vedoucí ZO č. 18 – Ing. Pavel Tichý a Zástupce vedoucího ZO č. 18 – Ing. Petr Džiuban

Ze zprávy úřadujícího prezidenta EWF

Sorin Keller Acting President of IIW, 2021-2022

Během minulého měsíce Board of Directors (BoD) IIW a jeho výbory intenzivně pracovaly na tématech ovlivňujících blízké období a budoucnost IIW.

S neustálým vývojem pandemie Covid-19 jsme průběžně vyhodnocovali situaci, pokud jde o možnost uspořádat příští výroční shromáždění IIW a mezinárodní konferenci osobně, hybridním způsobem nebo zcela online. V důsledku tohoto procesu hodnocení mohu s velkou radostí potvrdit, že 75. výroční shromáždění IIW a mezinárodní konference o svařování a spojování se bude konat jako hybridní akce v Tokiu od 17. do 22. července 2022. Podmínky přístupu do Japonska byly výrazně sníženy a přístup do země bez nebo s velmi omezenými pravidly karantény je v současné době možný pro každého účastníka (další informace viz https://www.iiw2022.com/).

Akce bude jedinečnou příležitostí setkat se po dlouhé nepřítomnosti a sejít se pod vlajkou IIW. Všichni členové komunity IIW jsou důrazně vyzýváni k osobní účasti; ale protože si uvědomujeme, že mezinárodní cestování může být náročné, budou mít příležitost zúčastnit se na dálku. IIW opět definuje budoucnost setkání tím, že je jednou z prvních organizací na světě, která zavedla hybridní setkání na tak rozsáhlé akci.

Během posledního zasedání BoD IIW byla navíc schválena akce nové kategorie, která je určena zejména pro mladé profesionály (tj. do 35 let). YPIC (online) 2022 je mezinárodní konference mladých profesionálů IIW, která se bude konat online dne 7. září 2022 jako příležitost ke sdílení projektů aktuálně vyvíjených účastníky a k diskusi o budoucnosti jejich aktivit. Tato platforma pro setkání je speciálně navržena pro mladé profesionály, kteří chtějí ovlivnit budoucnost IIW a svařovacího a spojovacího průmyslu.

A konečně, během příštího roku začne IIW pracovat na svém novém strategickém plánu pro roky po roce 2023, protože současná strategie pokrývá období 2018–2023.

Závěrem

Začalo jaro. Sláva.

Jarní rovnodennost letos nastane přesně 20. března 2022 v 16:33 hodin. Ve škole nás učili, že jaro začíná 21. března, ale ouha, od roku 2012 jaro (rovnodennost) začíná u nás 20. března a to bude platit až do roku 2048 a pak už začne jaro 19. března. Tak snad se to promítne do osnov.

Jarní rovnodennost je okamžik, kdy se střed Slunce ocitne přesně nad rovníkem a vstoupí do znamení Berana. Den, který je o rovnodennosti stejně dlouhý jako noc, se od této chvíle začíná prodlužovat. To se děje až do letního slunovratu (letos nastane 21. června v 11:13 hodin), kdy bude den dvakrát tak delší než noc.

Tak jsem se nechal unést jarní atmosférou a poučením, které se mi dostalo z autorádia a s lehkou nohou na plynu peláším ku Praze, protože nafta za 50 je moc. A přemýšlím o již druhém oznámení o zvýšení nájemného na CWS ANB. Tak zapínám přehrávač a už duní Rolling Stones. Těším se na červnový koncert v Mnichově. Kolikátý už a kolikátý poslední? Jejich zvuk je stále lepší a lepší. Aby ne hrají už 60 let a technika je nesrovnatelná.

V dubnu nás čekají dozorové audity ČIA, řada důležitých jednání, audity ATB, kterým končí autorizace, jednání koordinačky pro PED, seminář SVV Praha, jednání Certifikační rady a Programové komise, TV ČIA , jednání ISO/TC 44/SC 15 "Underwater welding" atd.

Konečně, po dvou letech, se snad dostaneme v květnu prezenčně na jednání EWF. Nechci to zakřiknout, s „KOVIDEM“ se situace může měnit ze dne na den. Za dva roky on-line jednání prošla celá řada věcí, která si myslím, by při prezenčním jednání těžko prošla.

V nejbližším období vyjde česky celá řada norem zpracovaných CWS ANB, hlavně ČSN EN ISO 3834-1,2,3,4 a později i část 5: 2022. Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů. V rámci dozorů ČIA se pře-posuzuje na tyto normy s datací 2022. CWS ANB vydala nové check listy, které změnu zahrnují a Směrnici pro používání.

Dále velmi diskutovaná norma ČSN EN 13067:2022 - Personál pro svařování plastů – Zkoušky odborné způsobilosti svářečů – Svařovaní spojů z termoplastů (zpracovával ITC Zlín), ČSN EN ISO 15614-12 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování - Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování a další (CWS ANB).

ČSN EN ISO 10675-1 Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny (CWS ANB)

ČSN EN ISO 10675-2 Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 1: Hliník a jeho slitiny (CWS ANB)

Inspektor zkoušek svářečů CWS ANB opět jezdí na kontroly zkoušek, dodržování norem a Technických pravidel CWS ANB. Máme novou Směrnici o dodržování důvěrnosti a bezpečnosti zkoušek vyššího svářečského personálu. Připravujeme další otázky do Harmonizované databáze testů EWF a samozřejmě, nekončící činnost jsou překlady již schválených otázek EWF.

Odeslali jsme Výroční zprávy na HK ČR, UNMZ, EWF/IAB a připravili Výroční zprávu pro VH CWS ANB.

Tak vzhůru do jara.


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.