Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 14.07.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=754


Informační servis č. 264
Datum: 25.4.2022
Autor: Minařík CWS ANB

Květnové normy zpracované CWS ANB

ČSN EN ISO 15614-12 Kat. čís.: 514264 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování Třídicí znak: 050313 Vydána: 5.2022 Způsob převzetí: vyhlášením PDF: Připravujeme

ČSN EN ISO 3834-5 Kat. čís.: 514265 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4 Třídicí znak: 050331 Vydána: 5.2022 Způsob převzetí: překlad PDF: Připravujeme

ČSN EN ISO 3834-1 Kat. čís.: 514825 Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů - Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na kvalitu Třídicí znak: 050331 Vydána: 5.2022 Způsob převzetí: překlad PDF: Vychází

ČSN EN ISO 3834-2 Kat. čís.: 514826 Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Komplexní požadavky na kvalitu Třídicí znak: 050331 Vydána: 5.2022 Způsob převzetí: překlad PDF: Vychází

ČSN EN ISO 3834-3 Kat. čís.: 514826 Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů - Část 3: Standardní požadavky na kvalitu Třídicí znak: 050331 Vydána: 5.2022 Způsob převzetí: překlad PDF: Vychází

ČSN EN ISO 3834-4 Kat. čís.: 514828 Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů - Část 4: Základní požadavky na kvalitu Třídicí znak: 050331 Vydána: 5.2022 Způsob převzetí: překlad PDF: Vychází

Členský certifikát IIW rok 2022


...

Prohlášení EWF k současné situaci na Ukrajině

EWF s velkým znepokojením sleduje probíhající válku na Ukrajině a je velmi dotčeno výsledným lidským utrpením. EWF se připojuje k mezinárodnímu společenství v naději, že dialog zvítězí a že bude brzy dosaženo míru. EWF věří, že agrese a válka nejsou prostředky k vyřešení jakýchkoli sporů nebo neshod.

EWF a její členové jsou technickou organizací a sítí stojící na principu transparentnosti a partnerství a zůstávají odhodláni prosazovat spolupráci a podporovat přeshraniční příspěvky svých členů jako hnací sílu míru.

EWF jako technická organizace je i nadále odhodlána udržovat otevřenou síť pro své členy, aby mohli spolupracovat a přispívat k rozvoji svých Harmonizovaných mezinárodních systémů kvalifikace a certifikace pro výrobu, které jsou celosvětově uznávány jako relevantní pro uspokojení potřeb průmyslu v těchto oblastech.

Situace, kterou všichni v Evropě zažíváme, je mimořádná a s ohledem na to EWF doporučuje: Vyvinout konkrétní akce na podporu organizací na Ukrajině, členů EWF a jejich zaměstnanců všemi možnými způsoby a řešení jejich potřeb tak dlouho, jak to bude nutné.

Pozastavit obchodní činnost vyvíjenou pod značkou EWF na konkrétním místě činnosti, identifikované jako Ruská federace, neautorizovat EWF ANB – (Authorised Nominated Body) a ANBCC – (Authorised Nominated Body fot Company Certification), včetně těch, které se nacházejí v Ruské federaci pro vydávání Diplomů a Certifikátů EWF tak dlouho, dokud bude stávající situace trvat.

Pozastavit/přerušit služby auditováníní EWF v konkrétním místě činnosti označeném jako Ruská federace, neautorizovat auditory EWF k provádění činností pro toto místo činnosti a neautorizovat auditory z daného místa činnosti k provádění auditů v síti EWF.

Jakákoli další autorizační činnost pro EWF ANB a/nebo ANBCC v konkrétním místě činnosti označeném jako Ruská federace je pozastavena.

Prohlášení EWF k situaci na Ukrajině 28. března 2022

EWF Statement on current Ukraine situation

EWF has been following with great concern the ongoing war in Ukraine and is greatly touched by the resulting human suffering. EWF joins the international community in hoping that dialogue prevails, and that peace is soon achieved. EWF believes that aggression and war are no means to resolve any disputes or disagreements.

EWF and its members are a technical organization and network standing for transparency and partnership and remain committed to uphold collaboration and support contributions across borders among its members as a driver for peace.

EWF as a technical organization remains committed to maintaining an open network for its members to cooperate and contribute for the development of its Harmonized International Qualification and Certification Systems for Manufacturing that is recognized worldwide as relevant for meeting Industry needs in those fields.

The situation we are all experiencing in Europe is an extraordinary one and taking that into consideration EWF recommends: To develop specific actions to support the organizations in Ukraine, members of EWF, and their staff in all possible ways and addressing their needs for as long as necessary. To suspend the trade activity developed under the EWF brand in the specific Activity Location identified as Russian Federation, not authorising EWF ANBs – Authorised Nominated Bodies and ANBCCs – Authorised Nominated Bodies for Company Certification including the ones located in Russian Federation to issue EWF diplomas and certificates for as long as the existing situation remains in place.

To suspend EWF brand assessment services in the specific Activity Location identified as Russian Federation, not authorising EWF assessors to perform activities for that Activity Location and not authorising assessors from that Activity Location to perform assessment activities in EWF network.

Any further authorisation activity for EWF ANBs and/or ANBCCs in the specific Activity Location identified as Russian Federation is put on-hold.

EWF Statement on Ukraine situation 28 March 2022

Prohlášení IIW k situaci na Ukrajině


...

Viz http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=751

Členství v DVS - gratulace


...

Autorizace CWS ANB Hospodářskou komorou ČR


...

Jednání Technického výboru ČIA pro personál

Jednání technického výboru pro akreditaci certifikačních orgánů certifikujících osoby (dále TV COP), které se uskutečnilo dne 6. dubna 2022 od 10.00 hodin v sídle ČIA, Olšanská 54/3, Praha 3, III. patro, zasedací místnost č. 358 nebo možnost online prostoru.

Program jednání:

 1. Zahájení a schválení programu jednání TV
 2. Jednání zahájil Ing. Milan Svoboda, sekretář TV COP. Uvítal přítomné, informoval o změně na pozici garanta za oblast COP a poděkoval členům TV za přijetí členství na další 3leté funkční období. Přítomní členové byli seznámeni s programem jednání, k předloženému programu jednání nebylo ze strany přítomných členů připomínek.

 3. Zápis z předcházejícího jednání
 4. K zápisu z jednání TV COP ze dne 11. 4. 2021 nebyly vzneseny připomínky.

 5. Doporučení pro schválení odborných posuzovatelů
 6. Od posledního zasedání nebyla databáze odborných posuzovatelů rozšiřována.

 7. Informace o aktuálním stavu akreditaci certifikačních orgánů certifikujících osoby
 8. Členové TV byli informováni o změně na pozici garanta pro oblast COP. Od 1. 1.2022 zastává tuto pozici Ing. Milan Svoboda (nahradil Mgr. Dušana Váchu), zástupce garanta je Ing. Eva Černá, Ph.D. Aktuální počet platných akreditací v oblasti COP v ČR je ke dni jednání 25.

 9. Informace o aktuálním stavu používaných certifikačních schémat v oblasti COP
 10. Sekretář TV uvedl, že od posledního jednání TV nebyla přezkoumána žádná nová certifikační schémata.

 11. Informace z technických komisí (svařování, NDT)
 12. Standardní zasedání TK pro svařování neproběhlo, ad hoc byla TK požádána o spolupráci při řešení externího podnětu týkajícího se oblasti svařování plastů. Jednání technické komise pro oblast NDT proběhlo 6.9.2021, vznesen dotaz na TK NDT – možnost schvalování pracovníků NDT pro PED v případě metody AT (zatím zaslány výhradně negativní vyjádření).

 13. Informace z mezinárodních organizací
 14. Na zasedání EA CC, které proběhlo ve dnech 23.-24.3.2022 formou webmeetingu přednesla pracovní skupina (TFG) krátkou analýzu „nekonzistentnosti“ požadavků norem EN ISO 9606-1 a EN ISO 9712 vzhledem k požadavkům EN ISO/IEC 17024. Většina těchto problémových míst plyne ze skutečnosti, že normy EN ISO 9606, resp. 9712 jsou určeny pro kvalifikaci, zatímco EN ISO/IEC popisuje certifikaci

 15. Informace z ČIA
 16. Hlavní směry činnosti Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. na rok 2022 a plnění k 31. 12. 2021 (Příloha 1 a 2)
 17. Diskuse, různé
 18. Doc. Ing Pavel Mazal, CSc. informoval přítomné, že v řádu ½ roku by měla být k dispozici česká verze normy EN ISO 9712 (český překlad).

Jednání koordinační porady pro PED

 1. Byl projednán zápis z koordinační porady ze dne 2021-10-14 a provedena kontrola splnění stanovených úkolů - SPLNĚNO
 2. Informace ze zasedání notifikovaných orgánů pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů
 3. Informace ze zasedání pracovní skupiny “tlak“ WGP pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů
 4. Informace ze zasedání pracovní skupiny WPG pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů
 5. Náměty a požadavky jednotlivých účastníků porady
 6. Diskuze a závěr

CWS ANB v procesu rozšiřování akreditace ČIA

CWS ANB připravuje změnu rozsahu akreditace ČIA, která umožní možnost opětovného zařazení systému EWF do rozsahu akreditace. Budete podrobně informováni v příštím IS. Umožní se tak harmonizace kvalifikací a certifikací v rámci EU.


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.