English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č.283
Datum: 18.12.2023
Autor: Ing.Václav Minařík,CSc. ředitel exekutivy CWS ANB

Seminář ŠKOLA WELDING v Dobřanech

Seminář proběhl dne 5.11.2023.

Na programu byly následující témata:

 • Novinky v CWS ANB.
 • Laserové navařování v ochranných plynech.
 • Konvenční a nekonvenční mechanické zkoušky svarů.
 • Bezpečnost výrobků, certifikace a inspekce.
 • Principy laserového ručního svařování.
 • Aplikace robotického svařování.

Přednášeli: David Rambousek, Kateřina Podaná, Ing. Václav Minařík, CSc., Ing. David Žáček, Ing. Eva Chvostová, Ph.D., Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Drahomír Cvachovec, Ing. Miroslav Trávníček


...


...

Seminář SVV Praha

Místo: kolej Sázava, Praha 4 Chodov

Čtvrtek 7.12.2023

 • Úvodní slovo jednatele SVV Praha s.r.o. Přednáší: Ing. Pavel Flégl, SVV Praha s.r.o.
 • Novinky v normách pro oblast svařování Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D., SVV Praha s.r.o
 • Novinky z CWS ANB, Svařování laserem Přednáší: Ing. Václav Minařík, CSc., CWS ANB
 • Nové informace, zkušenosti a praxe při výrobě ocelových a hliníkových konstrukcí dle EN norem Přednáší: Ing. Martin Sondel, Ph.D., European Welding Institute s.r.o.
 • Zvláštní proces svařování v oblasti kolejových vozidel - výroba a opravy Přednáší: Milan Kadlec, Odbor servisu kolejových vozidel ČD,a.s.
 • Činnosti SVV Praha v oblasti lepení Přednáší: Ing. Vítězslav Frank, Ph.D., MBA, Centrum lepení SVV Praha
 • Diskuse, závěr 1.dne semináře
 • Od 17.00 Setkání absolventů a účastníků semináře s lektory a odbornými experty v salonku Restaurace U Labutě, Thomayerova 3/751, Praha 4 - Krč Thomayerova 3/751, Praha 4 – Krč
 • Pátek 8.12.2023

 • Aktuální stav norem řady EN 15085 a související pravidla ECWRV - část 2- technická interpretace EN 15085. Přednáší: Ing. Pavel Flégl, SVV Praha s.r.o.
 • Mimořádné události a nehody způsobené nejen lomem součástí železničních kolejový vozidel Přednáší: Ing. Vladislava Sekerášová, Certifikační středisko personálu defektoskopie ČD a.s.
 • Ocelové mosty na železnici Přednáší: Ing. Milan Kučera, Ing. Pavla Fialová, Správa železnic s.r.o.
 • Požadavky a postupy Certifikačního orgánu SVV Praha dle aktuálně platných norem a předpisů Přednáší: Ing. František Zakhar, SVV Praha s.r.o
 • Moderní trendy v technických materiálech a jejich spojování v oblasti ŽKV Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D., SVV Praha s.r.o
 • Diskuse, závěr semináře


...


...

63.Generální zasedání EWF v Lisabonu


...

Půlnoční Lisabon – přiblížení na dráhu 03 (3085 m)

Místo jednání: Altis Grand Hotel, Rua Castilho 11, 1269-072 Lisbon/Portugal 20.až 22.11.2023


...

Pohled z terasy hotelu, kde probíhalo jednání

1. Uvítání prezidentem – S. Morra Prezident EWF Mr. S. Morra zahájil jednání poděkováním účastníkům a hostiteli. GDPR a prohlášení o důvěrnosti (EWF-GA-473r2-22) bylo předloženo a všichni s nimi souhlasili. Představili se nováčci: Vesna Jovic a Ivana Isailovic z DUZS - Serbia Welding Society.


...

2. Omluvy neúčasti – R. Ferraz Nebyla přijata žádná omluva nepřítomnosti.

3. Schválení programu – S. Morra (EWF-GA-585r2-23) Program jednání byl schválen jednomyslně s následujícími změnami. (D)

 • 6.4 – ESG Environment Sustainability and Governance
 • 6.5 - Nástin služeb pro zaměstnance a firmy a také pro digitalizaci, případné zřízení pracovních skupin.

4. Schválení zápisu z 62. EWF Generálního zasedání v květnu (EWF-GA-582-23) – S. Morra Zápis z 62. valného shromáždění EWF byl jednomyslně schválen.

5. Zpráva o činnosti od minulého zasedání – R. Ferraz Ředitelka exekutivy EWF Ms.R. Ferraz shrnula akce z posledního jednání s uvedením příslušného pokroku. Všechny akce byly dokončeny.

6. Zpráva o rozhodnutích/doporučeních EWF Board – S. Morra

6.1. Ruská svářečská společnost – členství EWF S. Morra podal zprávu o hlavních rozhodnutích Board of Directors EWF pocházejících ze zasedání konaného předchozího dne.

Doporučení BoD EWF podporované v radě právníky EWF pozastavit členství v EWF v Ruské svářečské společnosti bylo uvedeno v dokumentu EWF-BD-275r1-23. Doporučení bylo schváleno 86 % souhlasu a 14 % se zdrželo hlasování. (D) Dokument EWF-BD-275r1-23 bude načten do SharePointu. (A) Okamžitě budou provedeny nezbytné kroky k realizaci pozastavení členství: Zrušení přístupu k SharePointu, dokumentům, WG a zrušení oprávnění ANB a ANBCC. (A). Schváleno

6.2 Návrh Ŕeckého institutu svařování pro ATB (EWF-BD-276r2-23)

S. Morra představil návrh, který je již upraven v dokumentech EWF-656 a IAB-065. Návrh přidává požadavky k již definovaným v kvalifikačním systému EWF-IIW. Doporučení BD EWF nepřijmout návrh bylo schváleno 64% souhlasem, 27% se zdrželo hlasování a 9% nesouhlasilo. (D)

6.3. EWF Board návrh na změnu struktury EWF GA zasedání (EWF-GA-614-23)

I. Németh představil návrh na změnu struktury GA EWF umožňující větší zapojení členů do strategických záležitostí relevantních pro EWF a větší přidanou hodnotu pro podniky ANB a ANBCC. Implementace bude zahájena na příštím GA EWF, které se bude konat v květnu 2024. (A)

6.4 ESG – Environment Sustainability and Governance

S.Morra odkázal na směrnici EU o Corporate Sustainability Report, která je pro společnosti povinná. ESG má jasné cíle pro EU, členové EWF a EWF si musí být vědomi požadavků spojených s ESG, protože stále více klientů bude vyžadovat dodržování a také potenciální služby členů EWF a EWF pro trh. Návrh na vytvoření pracovní skupiny – udržitelnost, která by začala diskutovat a zkoumat možný směr, kterým by se to mohlo v EWF ubírat. Bylo dohodnuto sestavit pracovní skupinu, které bude předsedat Diana Rodrigues z MT. (D) MT zahájí nezbytná opatření k implementaci pracovní skupiny pro udržitelnost. (A) Očekává se, že pracovní skupina bude mít zprávu v květnu 2024. (A)

6.5 Přehled služeb pro zaměstnance a firmy a také pro digitalizaci, případné zřízení pracovních skupin (EWF-GA-612-23)

P. Catarino představil pozadí pro zavádění požadavků na udržitelnost a životní prostředí do školení, osnov, metodologie atd. Systém EU pro obchodování s emisemi (ETS) má za cíl snížit emise uhlíku v tomto odvětví tím, že ukládá společnostem povinnost vlastnit povolení pro každou tunu CO2, kterou vypustí. . Bude zaveden mechanismus úpravy uhlíkových hranic (CBAM) s cílem zřídit nový mechanismus úpravy uhlíku na hranicích, aby se předešlo riziku úniku uhlíku a podpořily se zvýšené ambice EU v oblasti zmírňování změny klimatu. Režim byl zahájen v říjnu 2023 s přechodným obdobím do roku 2025, kdy budou dovozci podléhat značným oznamovacím povinnostem. Bude zaváděn postupně. Země začnou platit za emise v roce 2026. Bylo dohodnuto zahrnout digitalizaci do pracovní skupiny pro udržitelnost zřízené v bodě 6.4.(D).

7. Záležitosti managementu

7.1. Informace o členské situaci – R. Ferraz R. Ferraz informovala, že členská situace je stabilizovaná

7.2. Informace o předpovědi 2023 (EWF-GA-564-23) – R. Ferraz

R. Ferraz vysvětlila, že prognóza na rok 2023 byla upravena v příjmech z projektů spolupráce EU, u nichž se očekává nárůst, a v personálních a cestovních nákladech, které následně také porostou. Očekává se další nárůst příjmů z projektů spolupráce EU a následně osobních a cestovních nákladů. Předpokládá se pozitivní výsledek operace v roce 2023.

7.3. Přihlášky na rozšíření autorizace – R. Ferraz R. Ferraz informovala, že neexistují žádné nevyřízené žádosti o rozšíření rozsahu, všechny byly projednány BoD EWF.

7.4 Prezentace o úpravách poplatků pro nadcházející rok (EWF-GA-611-23)

R. Ferraz připomněla všechna rozhodnutí přijatá před rokem v souvislosti s každoroční aktualizací fixního členského poplatku EWF. Roční inflace pro EU v roce 2023 vykázaná Eurostatem dne 18. října 2023 je 4,9 %. Podle schváleného návrhu pro rok 2024 bude uvažována aktualizace o 4 %. (A)

8. Strategické záležitosti

8.1. Nové oblasti zájmu a spolupráce s externími organizacemi – E. Assunçã

E. Assunçã informoval všechny, že v nových oblastech, kde EWF MT (Management Team) investuje do rozvoje aktivit, a také se kterými organizacemi EWF MT na těchto nových aktivitách spolupracuje, nebudou předloženy žádné aktualizace.

8.2. EWF WG B#1.1 – Digitální diplomy/certifikáty (EWF-GA-557r2-23) – F. Mañas )

F.Mañ vysvětlil stav vývoje platformy digitálních diplomů/certifikátů. Smlouva o údržbě se projednává a její podpis se očekává v příštích týdnech. Pro vývoj se stále zvažuje několik provozních aspektů. Byl předložen plán dalších kroků a předpokládá se, že bude trvat 1 rok. Bude stanoveno přechodné období od tištěných diplomů/certifikátů k digitálním. V budoucnu se plánuje implementace digitálních podpisů.

8.3. EWF Task Force B#1 - Market Place project (EWF-GA-610-23) – E. Assunção EWF Task Force B#1 – projekt Marketplace (EWF-GA-610-23)

E. Assunçã všem připomněl, že EWF BD souhlasilo a schválilo pokračování ve vývoji projektu Marketplace zaměřeného na propojení profesionálů s výrobními společnostmi. Následně představil koncept a pozadí projektu a očekávané další kroky. Členové zasílají žádosti o informace o projektu a vstupech do února 2024. (A) Zpětnou vazbu poskytne MT/EWF BD příští EWF GA v květnu 2024. (A) Aspekty, jako je role EWF v platformě a zapojení ANB, mají být projednány v květnu 2024.

8.4. EWF Research and Innovation Council – M. Mortello

M. Mortello informoval o aktivitách vyvinutých RIC EWF v posledních měsících. Prezentace se zaměřila na různé financované programové příležitosti k vypracování návrhů. Za CWS ANB je členem RIC Ing. Aleš Plíhal

8.5. Normalizační aktivity (EWF-GA-584r1-23) – I. Fernandes I.Fernandes prezentoval aktivity vyvinuté ve standardizaci manažerským týmem.

9. International Joining Qualification and Certification Council – IJQCC – J. Rosell

9.1. Oblasti kompetencí

9.1.1. Oblast 1 - Training and Qualification; P. Leca

Zpráva Convenor Area 1 - Training and Qualification (EWF-GA-550r2-23)

 • Zpráva WG A#1.1 – Adhesive Bonding (EWF-GA-604-23).
 • WG se sešla v září 2023. Návrh na harmonizované zkoušení, OP-17, příloha 2G, byl schválen se souhlasem 67 % a 33 % se zdrželo hlasování. (D) Pracovní skupina bude muset poskytnout zkušební otázky, 5 fixních zkoušek. K odeslání do MT do května 2024. (A) Revize 515 a 662 právě probíhá. V. Minařík hlásil personální změnu ve WG. Vedoucí centra lepení – Ing.V. Frank. Přijato.
 • Zpráva WG A#1.4 – Laser Processing (EWF-GA-573r1-23)
 • WG neměla jednání. Plán příští práce: Aktualizace pokynů pro laserové zpracování ▪ Zvažte Blended Learning“ ▪ Zahrnout laserové texturování povrchu Ruční laserové svařování/zpracování ▪ Doporučit bezpečnostní opatření ▪ Vyjasnit kvalifikační postupy pro laserové svařování (včetně standardizace) • Zpráva WG A#1.6 – Odporové svařování S. Scheiber odešel do důchodu a novým předsedou je M. Uysal (Německo, SLV). Budoucí práce se zaměří na vývoj harmonizovaného zkoušení.
 • Zpráva WG A#1.7 – Ochrana povrchu (EWF-GA-534r1-23)
 • WG pracuje na revizi EWF-459r3 (ETSS) a členové WG jsou zapojeni do diskuse o ISO 14918 (Kvalifikační testování termálních rozprašovačů). Očekává se, že revize bude dokončena na jaře 2024. (A). Za CWS ANB je členem WG Ing. Jaroslav Kubíček (ATB VUT Brno).
 • Zpráva WG A#1.18 - Friction Stir Welding
 • Plánem budoucí práce předsedy je zkontrolovat členství a obnovit činnost. MT, aby podpořila předsedu při vytváření členství v pracovní skupině. (A) • Zpráva WG A#1.20 – Virtuální svářečský výcvikový systém Udržujte WG v nečinnosti, dokud nebudou vyžadovány nové úkoly. WG bude aktivní, když EWF
 • WG A#1.23 požaduje/potřebuje výměnu na společných CU (LO, podmínky přístupu, harmonizované zkoušky) nebo přihlášku 1. ATB do kurzu (sestavení harmonizovaných dotazníků vyšetření).
 • Zpráva WG A#1.23 - Pedagogical Training Systems (EWF-GA-605-23)
 • Definovány mandáty, jmenován předseda a ustanoveno členství. Připravuje se návrh směrnice. Budoucí práce se zaměří na Přehodnocení a zlepšení podmínek přístupu, přehodnocení a zlepšení postupů hodnocení a zvážení potenciálních metod implementace nové Směrnice.
 • Zpráva WG A#1.24 - Destructive Testing Personnel (EWF-GA-609-23)
 • Definovány mandáty, jmenován předseda a ustanoveno členství. Vypracovat směrnice pro kvalifikaci personálu zapojeného do destruktivního testování.

9.1.2. Oblast 2 - Certifikace; E. Gandolfo Zpráva Convenor oblast 2 - Certifikace (EWF-GA-579r1-23)

 • Zpráva WG A# 2.1 – Certifikace výrobců EN ISO 3834 - Není co hlásit, čeká se na aktualizaci příslušných dokumentů IAB.
 • Zpráva WG A#2.2 – Certifikace Svářečského personálu dozoru Nic k nahlášení. Členem WG je i Václav Minařík
 • Zpráva WG A#2.3 – Certifikace svářečů, svářečských operátorů a páječů (Minařík) Předseda WG požádal o rozšíření pracovní skupiny o Imre Nemetha (NL). Holandské ANB používá doc. EWF 637 s autorizací EWF. Jinak nic k nahlášení.
 • Zpráva WG A#2.4 – Certifikace Svářeč Plastů
 • Charmain Pan Jonas Saarimäki odešel do důchodu. E. Ohman ze SWC pověřil předsedou pracovní skupiny paní Marii Allvar Kärrbrantovou a MT bude kontaktovat členy pracovní skupiny, aby schválili schválení nového předsedy. (A) Kromě této změny v tuto chvíli není co hlásit.
 • Zpráva WG A#2.5 – Certifikace personálu lepení (EWF-GA-604-23)
 • E. Gandolfo představil Návrh certifikačního systému pro operátora lepení (EWF-GA-596-23). Pracovní skupina posoudí návrh s ohledem na obdržené připomínky a předloží jej znovu v květnu 2024. (A) Návrh názvu certifikačního systému má být projednán a schválen v květnu 2024. (A) Diskuze, mnoho nejasných bodů. o Návrh na template pro operátora lepení (EWF-GA-597-23) V. Minařík hlásil personální změnu ve WG. Vedoucí centra lepení – Ing.V. Frank místo pana Kysilky. Přijato.
 • Zpráva WG A#2.6 – Certifikace personálu pájení
 • E. Gandolfo vysvětlil, že práce budou zahájeny. Cílem je vyvinout certifikaci koordinátora pájení. Diskuze. Některé státy proti a nebudou využívat

9.1.3. Oblast of Competence 4 - EWF Systém Pravidel - I. Fernandes • Zpráva oblast 4 - Systém pravidel (EWF-GA-544r1-23)

I.Fernandes shrnul provedené aktivity. Hlavní činností bylo aktualizovat odpovídající dokumenty pravidel EWF, aby bylo zajištěno sladění s pravidly IIW, která bude dokončena do konce roku 2023.

9.2. EWF ANBs/ANBCCs Zprávy auditorů – I. Fernandes

9.2.1. Zprávy – Schválení doporučení auditorů (EWF-GA-551r4-23)

Všechna doporučení uvedená v EWF-GA-551r4-23 – Tabulkové auditní zprávy byla jednomyslně schválena. Schváleno 100%

9.3. EWF Members awareness regarding Environmental and Sustainability requirements (EWF GA-612-23) – P. Catarino Řešeno v bodech 6.4 a 6.5.

10. Mezinárodní Additive Manufacturing Qualification Council – IAMQC – E. Assunção

10.1. Zpráva IAMQC Chair – E. Assunçã

10.2. EWF AM ANBs Autorizační činnosti – E. Assunção

10.2.1. Nové přihlášky AM ANB (EWF-GA-603-23)-nejsou

10.2.2. Zprávy auditorů – Schválení doporučení auditorů

11. Informace o spolupracujících projektech (EWF-GA-559r2-23) – R. Bola

R. Bola představil aktivity v projektech EU Collaboration Research a přednesl aktualizovanou prezentaci dokončených a probíhajících projektů EU, přičemž shrnul některé z nejdůležitějších výsledků a cílů. A. Almeida představila nejnovější aktivity a výsledky v projektech Erasmus+.

Research and Development Projects

 • LIGHTME Informace o uzavření projektu a pilotních linkách jako služba v nízkotlakém tlakovém lití, lití do zeleného písku, DED-Arc, vysokotlakém tlakovém lití a vytlačování.
 • STAND4EU Rozvoj jednotného portálu o projektech EU a propojení s normalizačními aktivitami, výsledky a dalšími užitečnými výstupy. Pozvánka na několik akcí do budoucna: https://www.stand4eu.eu/workshops.html
 • MAREWIND Vývoj materiálových řešení pro snížení nákladů a prodloužení životnosti na větrných pobřežních zařízeních
 • AIRISE Je otevřena nová otevřená výzva, která malým a středním podnikům umožní snadný přístup ke kvalifikaci odborníků na umělou inteligenci prostřednictvím hodnocení v první fázi.
 • PROMETHEUS Informace o uzavření projektu a konečných výsledcích. Směrnice vyvinutá pro integraci do EWF Qual & Cert Systems.
 • MULTI-FUN Informace o uzavření projektu a prezentované konečné výsledky byly zaměřeny na suroviny pro AM aplikace.
 • FLAMINGO Navrhněte nový způsob průmyslové výroby pro efektivní výrobu vysoce výkonných lehkých hliníkových kompozitních materiálů díky novému kombinovanému metalurgickému a tvářecímu přístupu k výrobě automobilových dílů.
 • ALBATROSS Zastřešujícím cílem ALBATROSS je vytvářet pokročilé návrhy a systémy baterií. Návrh prototypu je dokončen a nyní je testován v zařízeních každého partnera podle jeho odborných znalostí
 • SYNTECS Udržitelné a digitálně řízené hierarchické laserové texturování pro složité povrchy – školení zaměřené na analýzu životního cyklu. RARE2 Rychlá konfigurace výroby a hodnotového řetězce zaměřená na člověka v rychlých náročných scénářích. V současné době byly pro platformu RaRe2 posouzeny cestovní mapy a certifikace pro přechod v přilehlých sektorech pro případy použití a požadavky, rizika a příležitosti.
 • DISCO 2030 Projekt si klade za cíl vyvinout dvě inovativní hybridní výrobní metody pro spojování rozdílných materiálů kov-kov a kov-polymer. Obě navrhované metody jsou podpořeny AM technologiemi z nově vznikajících technologických rodin Powder Bed Fusion (PBF) a Directed Energy Deposition (DED).

Educational projects

 • SAM Projekt byl ukončen a byly prezentovány konečné výsledky.
 • ASSETs+ Projekt si klade za cíl vybudovat udržitelný dodavatelský řetězec lidských zdrojů pro evropský obranný průmysl, který podporuje inovace jak přilákáním vysoce kvalifikovaných mladých pracovníků, tak zvyšováním kvalifikace svých zaměstnanců.
 • EAGLE Projekt skončil evropskou směrnicí pro operátory polymerů pro 3D tisk vyvinutou pro implementaci v IAMQS
 • HIMACROW Projekt zaměřený na kvalifikaci evropského personálu pro makroskopické a mikroskopické metalografické zkoušky (EMMMEP). Skončí v prosinci.
 • KNOWBOND Projekt skončil specifickým školením pro EAB o digitálních zdrojích. Bude vyhodnoceno pracovní skupinou EWF a bude implementováno do systému EWF.
 • DIGIGREEN Vylepšená pracovní síla pro přechod od výroby k digitální zelené výrobě: Metodiky pro digitální školení a hodnocení, návrh rámce školení a hodnocení a digitální nástroje a data pro školení a hodnocení. Končí v prosinci 2023.
 • D-EWI Zvýšit školicí schopnosti učitelů a školitelů odborného vzdělávání a přípravy a vyvinout digitální vzdělávací materiály na podporu výuky a učení v oblasti svářečských kontrol. Končí v lednu 2024
 • AREOLA Školicí materiály pro International Metal AM Operator Powder Bed Fusion – laserový paprsek a nástroje VR/AR pro praktického operátora PBF-LB.
 • CYRUS Projekt navrhuje nový školicí program pro vývoj DNA inovací v oblasti kybernetické bezpečnosti pro dopravní a výrobní organizace.
 • SHAKEAM Projekt si klade za cíl vyvinout digitální ekosystém Design for Additive Manufacturing, který umožní implementaci školicích pilířů DfAM a sdílení zkušeností pomocí databáze a fóra osvědčených postupů designu na DfAM.

12. Informace o aktivitách reklamy (EWF-GA-531r2-23) – M. Teixeira

M. Teixeira informoval o marketingových a komunikačních aktivitách vyvinutých v posledních měsících.

13. Informace o Ceně „Nejlepší evropský svářečský dozor – R. Ferraz

• Best European Responsible Welding Coordinator 2022. Vyhrála mladá lady R. Ferraz členům připomněla, že V. Warner, nominovaná TWI, byla oceněna jako Nejlepší evropský koordinátor svařování 2022 a cenu jí předal S. Morra den předtím během slavnostní večeře všech členů GA EWF. V. Warner je hlavní svářečská inženýrka/odpovědná svářečská inženýrka v Babcock International Group, Devonport Royal Dockyard, Babcock Welding Department, vedoucí týmu dvanácti svářečských inženýrů a pěti svářečských elektrikářů s pracovními znalostmi v jaderných ponorkách a hladinových lodích a zodpovědná za Babcockův management kvality svarů - Systém (ISO 3834-2).

14. Různé – Všichni • Společnost Seabery představila virtuální svařovací zařízení (EWF-GA-619-23).

15. Datum a místo příštího zasedání – S. Morra 13,14, květen 2024 Lisabon 21,22. listopad 2024 Porto


...
Slavnostní večeře EWF.

...
Slavnostní večeře EWF. Italo Fernandez (PT) diskutuje s delegáty Angoly

...
Lisabonské mlhy


...
Konečně Praha – přiblížení na RWY 24 (3.715 m)


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.