English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 284
Datum: 26.1.2024
Autor: Ing.Václav Minařík,CSc. ředitel exekutivy CWS ANB

Potvrzení Oznámeného subjektu - nové


...

Zasedání TNK 70 Svařování

TNK 70 „Svařování“, se konala dne 17. ledna 2024 od 10 hodin kombinovanou formou (prezenčně i online prostřednictvím MS TEAMS) adresa: Biskupský dvůr 5, 110 00 Praha 1 zasedací místnost LIST

Ing. Minařík, CSc. přivítal členy TNK 70 a zahájil zasedání. Ing. Minařík, CSc. nechal schválit program zasedání. Program zasedání byl schválen beze změny. Proběhla kontrola úkolů z minulého zasedání: úkoly byly splněny.

Ing. Brablecová informovala, že včera obdržela žádost o výměnu člena za společnost STAVCERT Praha s.r.o. místo Ing. Pavla Floriana navrhují Ing. Tomáše Floriana. Usnesení: TNK 70 souhlasí se jmenováním nového člena.

3. Organizační záležitosti (Ing. Minařík, CSc., Ing. Brablecová)

 • Ing. Brablecová informovala o ukončeném stěhování zpět na BD, které proběhlo na začátku r. 2023.
 • Ing. Brablecová informovala o tom, že se na normách vydaných od ledna 2024 již nebude uvádět článek vypracování normy, a to z toho důvodu, že se nejedná o autora normy (normu vypracovala příslušná pracovní skupina WG). Výjimkou jsou čisté ČSN.
 • Ing. Brablecová připomněla, že již rok úspěšně provozujeme nový e-shop, který naleznete zde: Agentura ČAS - eshop norem (agentura-cas.cz).
 • Ing. Brablecová připomněla, že všechny informace významné pro tvorbu normy naleznete zde: Tvorba norem | Česká agentura pro standardizaci (agentura-cas.cz).
 • Ing. Brablecová informovala o vzniku CTN CWS ANB.

4. Volba předsedy TNK 70 (Ing. Minařík, CSc., Ing. Brablecová)

Byl zvolen jednohlasně Ing.Václav Minařík,CSc.

5. Pokyny pro plán technické normalizace 2024 (Ing. Brablecová)

Ing. Brablecová informovala o Pokynech pro PTN 2024

6. Vydané ČSN (Ing. Brablecová)

Proběhla diskuse o nutnosti překladu norem a o tom, že zcela ideální je, pokud lze k překladu kromě anglického jazyka využít i jazyk německý, který je v mnoha případech vhodný pro upřesnění. Z diskuse vyplynul požadavek na zavádění norem překladem. Byla poskytnuta informace o všech vydaných normch v působnosti TNK 70 v roce 2023.

7. Mezinárodní dokumenty CEN/TC 121 a ISO/TC 44 (Ing. Voves, Ing. Brablecová)

Ing. Brablecová informovala o nově vydaných normalizačních dokumentech. Přehled nových dokumentů je k nalezení v diskusní databázi členů TNK 70 průběžně během celého roku.

8. Informace ze zasedání ISO/TC 44/SC 15 (Ing. Voves)

Ing. Voves informoval o průbězích několika zasedání ISO/TC 44/SC 15, kterých se zúčastnil. Ing. Minařík, CSc. informoval o tom, že se dne 2024-03-05 koná plenární zasedání CEN/TC 121. Na zasedání byl nominován Ing. Voves. Směrnici a žádost zašle e-mailem. Usnesení: TNK 70 souhlasí s nominací Ing. Vovse na plenární zasedání CEN/TC 121.

9. Různé

Ing. Minařík, CSc. Informoval o žádosti jedné svářečské školy na zrušení části textu změny Z2 k ČSN 05 0705/Z2 z ledna 2024, ve které se uvádí omezení 0,5 bar/potrubí. Proběhla dlouhá odborná diskuse, jejímž závěrem bylo ustanovení pracovní skupiny, která má za úkol navrhnout řešení.

10. Závěr (Ing. Minařík, CSc.)

Závěrem jednání Ing. Minařík, CSc. poděkoval členům TNK 70 za účast a zasedání ukončil.

Jednání IAB

GROUP A – Education, Training and Qualification Meeting of 9th of January 2024 (Tuesday)

Tobias Rossado úvodem seznámil přítomné s pravidly on-line komunikace a s hlasovacím programem. Jednání je nahráváno, GDPR,… Zasedání probíhalo na platformě ZOOM, hlasování byla použita aplikace „Slido“.


...

Technical Management Team

1. Uvítání - H. Dascau (Ro) Chairmen H. Dascau zahájil jednání a všechny přivítal. Nováčci jednání se představili.

2. Omluvy za nepřítomnost - R. Ferraz (Pt) ředitelka exekutivy – - Žádné omluvy nebyly přijaty.

3. Přijetí programu H. Dascau - Program schválen všemi hlasy

4. Schválení zápisu ze schůze konané dne 17. července 2023 (IAB-WGA-463r1-23) H. Dascau - Zápis schválen všemi hlasy beze změn.

5. Sledování akcí R. Ferraz - R. Ferraz prošla seznam akcí a informovala o stavu každého z nich.

6. Pracovní skupiny

6.1. WGA#2a/2b – Stávající inženýr / Technolog / Specialista / Praktické pokyny M. Poege

6.1.1. Zpráva předsedy - M. Pöge přednesl zprávu předsedy s tím, že se nic neudělalo, protože předseda očekával, že dohodnutou práci vykoná Management Team (MT), když by tyto úkoly měla provádět WG. Opatření uvedená v IAB z července 2023 nyní začnou s podporou MT:

 • Je položen dotaz, zda všechny ANB mohou rozvíjet školení podle této směrnice.
 • Předseda pracovní skupiny požádá členy pracovní skupiny o vypracování dotazu.
 • MT zašle dotaz a modulární směrnici všem ANB.
 • Po vyhodnocení dotazu mohla být směrnice spuštěna.
 • V první fázi nebudou samostatné zkušební otázky pro jednotlivé kompetenční jednotky.
 • Zkouška musí být provedena pro všechny moduly.
 • Návrh se očekává v červenci 2024.

6.2. WGA#3a – Svářečské osnovy E. Gandolfo (I)

E. Gandolfo oznámil, že neproběhla žádná aktivita a že požádá všechny členy PS, aby nominovali příštího předsedu PS.

6.2.1. Zpráva předsedy

6.2.2. Plán budoucí práce

Nominovat nového předsedu pracovní skupiny a prezentovat ho na příštích zasedáních IAB. Část I osnov IW musí být revidována, aby byla kompatibilní s částí III. Kromě toho jsou zkoušky stejné jako za posledních 10 let, takže je důležité vyvinout nové otázky a zkoušky, které se budou vkládat do harmonizované databáze zkoušek.

6.2.3. Otázky a odpovědi Všichni

6.3. WGA#3b – Inspekční personální směrnice L. Costa

6.3.1. Zpráva předsedy L. Costa informoval o činnosti a složení WGA#3b. L. Costa přednesl zprávu, doc. IAB-WGA-435r2-23.

6.3.2. Harmonizované zkoušky – Schválení směrnice IWIP (IAB-041r6-23)

Teoretické zkoušky - Fixní sada testu č. 4 byla dokončena a je připravena k nahrání do databáze harmonizovaných zkoušek pro použití ANB. Vývoj sady č. 5 naráží na určité potíže, protože některé otázky poskytnuté ANB nesplňují požadavky na kvalitu zkoušky:

 • Modul WT, všechny úrovně: otázky jsou k dispozici a do anglického přehledu je zaslali J. Hufsey, I. Jaswal a D. Yalniz.
 • Moduly WI 1 a 2: některé otázky chybí a může být nutné je rozvinout a přezkoumat. Technická recenze I. Fernandese, J. Rosell a L. Costy.

Praktické zkoušky Očekává se, že zkoušky budou k dispozici do března 2024. Chybějící položky:

 • Otázky týkající se radiografických snímků;
 • WPQR a WPS (menší revize).

Obsah brožury specifikace je dokončen a obsahuje všechny informace z norem potřebné pro praktické zkoušky (kromě ISO 9606, ISO 15609 a ISO 15614). Vychází ze standardů ISO, ale s odchylkami (umožňuje volné šíření obsahu). ANB mohou provádět překlady podle potřeby.

6.3.3. Schválení směrnice IWIP – IAB-041 L. Costa představil novou revizi směrnice IWIP – IAB-041r6-23 a zdůraznil hlavní změny oproti minulé verzi:

 • Veškerý obsah bude v Log of Changes
 • Požadavek používat plně harmonizované zkoušky.
 • Během jednání byly dohodnuty následující změny týkající se přezkoušení a přezkoušení: Dokument schválilo 88 % členů, 1 hlas byl proti a 3 se zdrželi hlasování. (D) L. Costa připomněl následující pravidla, která platí pro implementaci směrnice IWIP:
 • Praktické zkoušky se realizují do 6 měsíců od jejich nahrání do složky harmonizované databáze.
 • Plastové repliky pro část vyšetření byly zpřístupněny v lednu 2023, a proto 12měsíční lhůta pro povinné používání ANB vyprší 31. ledna 2024 Po schválení bude používání nového pravidla povinné s 18měsíční lhůtou po zamítnutí předchozí revize (r3).

6.3.4. Zpráva o projektu D-EWI - Jak bylo informováno, IIW byla zapojena do projektu D-EWI financovaného EU společně s EWF a také některými evropskými členy IIW a ANB. V rámci projektu byly vytvořeny následující výstupy:

 • Soubor školicích materiálů pro školení IWI podle stávajících pokynů. Videa budou nahrána a zpřístupněna ve knowledge centru IIW k bezplatnému použití všemi zúčastněnými stranami. Pracovní skupina odešle materiály manažerskému týmu k nahrání do EWF Materials SharePoint.
 • Soubor doporučení pro poskytování školení IWI v digitální podobě, včetně revize požadavku, aby byl submodul WI-3 celý nabízen ve výuce ve třídě.

6.3.4. Plán další práce - L. Costa informoval o budoucích aktivitách plánovaných pro WG. Jakmile bude harmonizovaná zkouška dokončena, pracovní skupina začne pracovat na nové revizi směrnice na základě modulárního systému. Doba vývoje je 1,5 roku. (A) Pracovní skupina se dohodla na dalším jednání, které se bude konat koncem jara 2024, možná v hybridním režimu.

6.3.5. Otázky a odpovědi Všichni

6.4. WGA#4a – Systém certifikace společností a zaměstnanců S. Morra

6.4.1. Zpráva předsedy (IAB-WGA-449r2-23) - S. Morra podal zprávu o provedené práci a složení pracovní skupiny.

6.4.2. Prezentace systému certifikace svářečských inspektorů (IAB-360r0-Draft 11)

S. Morra představil nový návrh 11 směrnice s poukazem na příslušné aspekty a požadavky. I. Fernandes zdůraznil skutečnost, že bylo otestováno pouze několik ANB, což neznamená, že byl Certifikační systém důkladně otestován, a to je riziko před plnou implementací. S. Morra uvedl, že certifikační systém, jakmile bude schválen, nebude implementován, dokud ANB systém plně neotestují a rovněž nebudou autorizovány.

V únoru 2024 IIS Cert. (italská ANB) zahájila spolupráci s akreditačním orgánem pro uznávání certifikačního schématu vlastněného IIW. Poté, co bude systém uznán italským akreditačním orgánem, budou muset ANB implementující certifikační systém získat národní akreditaci pro uznávaný systém. Dokument schválilo 66 % členů, 1 hlas byl proti a 11 se zdrželo hlasování.

Dokument bude zpřístupněn veřejnosti až po dokončení všech procesů, tedy schválení pravidel Certifikačního schéma i balíčků Harmonizovaných zkoušek.

6.4.3. HEP – Harmonizované balíčky zkoušek pro certifikaci pracovníků svářečských inspektorů - MT znovu zašle dokumentaci všem ANB a požádá o zpětnou vazbu do konce března, aby WG zkontrolovala balíčky během dubna a května. (A) Úplný balíček ASE bude předložen ke konečnému schválení na jednání skupiny A IAB v červenci 2024.

6.4.4. Plán budoucí práce - Bude pokračovat práce na harmonizovaných balíčcích zkoušek pro IAB – 360. Očekáváme, že úplný balíček ASE bude předložen v červenci 2024. Pro IIW MCS nebylo nic uděláno, ale pokyny pro interpretaci ISO 3834 budou v blízké budoucnosti přezkoumány. (A)

6.4.5 WG B#6 - Prezentace pravidel pro systém certifikace svářečských inspektorů (IAB-361r0-Draft4) S. Morra představil nový návrh 4 pravidel pro systém certifikace, který identifikuje hlavní požadavky na ANB (IAB-WGB-785r2-23). Dokument IAB-361r0-Draft4 schválilo 71 % členů s 1 hlasem proti a 9 se zdrželo hlasování. (D)

6.5. WGA#6a – Dálkové vzdělávací aktivity F. Moll (D)

6.5.1. Zpráva předsedy - F. Moll informoval o práci provedené v posledních měsících a představil aktivní členy WG.

6.5.2. Aktualizace o zahrnutí odkazu pouze na pokyny EWF do IAB-195 - Aktualizace o zahrnutí odkazu pouze na směrnici EWF do IAB-195 F. Moll se zeptal členů IAB, zda schvalují použití dokumentu IAB-195 podle specifických směrnic EWF tam, kde je použitelné kombinované učení. Návrh schválilo 91 % členů, 3 se zdrželi hlasování. (D) Tyto informace budou zahrnuty do protokolu změn (Log of Changes). (A)

6.5.3. Plán budoucí práce - Pracovní skupina nyní bude analyzovat, jak lze tuto integraci pokynů EWF provést. (A) Bude analyzováno doporučení z projektu D-EWI financovaného EU za účelem zlepšení stávajícího IAB-195. (A) WG bude také analyzovat normu ISO 29994 – Vzdělávací a výukové služby – Požadavky na distanční vzdělávání a zda může podporovat současné aktivity. (A)

6.5.4. Otázky a odpovědi Všichni

6.6. WGA#7a – Welded Structures Designer Guideline A. König (CH)

6.6.1. Zpráva předsedy A. König informovala o členech WG

6.6.2. Zpráva o revizi směrnice IWSD - Pracovní skupina se sešla a diskutovala o nové modulární struktuře základního kurzu. Pro základní kurz musí být ještě definovány podmínky přístupu a pro specifické semináře by měl být otevřenější, aby umožnil účast širokému publiku. Další témata k řešení aktuální revize:

 • Po úspěšné zkoušce ze základního kurzu by měl uchazeči udělit diplom ANB;
 • Konkrétní semináře by měly být zakončeny osvědčením o úspěšném absolvování;
 • Za způsob vedení kurzu by mělo odpovídat ATB;
 • Mělo by být možné mít prezenční, online a/nebo e-learning, tedy smíšené vzdělávání.

6.6.3. Plán budoucí práce Pracovní skupina bude pracovat na přezkumu směrnice IWSD. Do konce března 2024 bude naplánována online schůzka, na které se prodiskutují návrhy/zkušenosti ze základního kurzu.

6.6.4. Otázky a odpovědi Všichni

6.7. WGA#8a – Alternativní cesta I. Jaswal

6.7.1. Zpráva předsedy (IAB-WGA-446r2-23) I. Jaswal informoval, že není co nového hlásit.

6.7.2. Plán budoucí práce - WG bude pokračovat v práci na revizi IAB-442 s procesem alternativní trasy z IAB-041. WG také vytvoří formulář žádosti inspektora pro alternativní trasu, pracovní list hodnocení a skript pro technický rozhovor. (A) Další schůzka je plánována na březen/duben 2024.

6.7.4. Otázky a odpovědi Všichni

6.8. WGA#9a – Mechanizované, orbitální a robotické svařování J. Kauppila (F)

6.8.1. Zpráva předsedy - J. Kauppila přednesl zprávu a vyvíjené aktivity:

 1. Součástí vývojových prací byli i noví členové WG.
 2. Překlad a vyhodnocení otázek byly provedeny na OneDrive. Koordinační práce nebyly dokončeny.
 3. WG začala pracovat na přípravě návrhu pro WG A#6a.

6.8.2. Plán budoucí práce

 1. Práce na vyhodnocování harmonizovaných otázek pokračuje společně s členy WG na OneDrive.
 2. WG prozkoumá témata výukového materiálu a směrnice.
 3. Pro IMORWP připravený BL pro WG A#6a bude zorganizována průběžná schůzka, aby se v únoru přezkoumal stav školicích materiálů a pokynů.

6.8.3. Otázky a odpovědi Všichni

6.9. WGA#11a – Harmonizované zkoušky I. Fernandes – 15:15– 15:30

6.9.1. Zpráva předsedy (IAB-WGA-418r5-23) - I. Fernandes podal zprávu o práci pracovní skupiny a připomněl všem členům hlavní cíle pracovní skupiny. V dokumentech této pracovní skupiny nejsou potřeba žádné změny.

6.9.2. Návrh, aby se hodnocení IWP Harmonized Exams stalo povinným pro schválení studentů (IAB-WGA-460r1-23) - I. Fernandes představil novou verzi návrhu, která nebyla v červenci schválena z důvodu nedostatku dostatečných údajů, přičemž zmínil rozdíly oproti minulé verzi dokumentu. Návrh byl schválen 72 % členů, 2 nesouhlasili a 7 se zdrželo hlasování

6.9.3. Návrh na žádost o nové otázky, které nevyžadují formální schválení během zasedání IAB GrA, když champions nebo předsedové WG identifikují potřebu nových otázek. I. Fernandes poukázal na to, že champions a předsedové pracovních skupin někdy mezi zasedáními IAB potřebují nové otázky a žádost obvykle musí počkat na schválení na příštím zasedání IAB. Návrh je takový, že když champions a předsedové WG identifikují tuto potřebu, MT může odeslat požadavek všem ANB. Návrh byl jednomyslně schválen.

6.9.4. Plán budoucí práce - Další hlavní úkoly, které tato pracovní skupina vyvine, jsou následující (A):

 1. Předseda pracovní skupiny ověří u systémového manažera manažerského týmu EWF/IIW-IAB potřeby nových otázek pro harmonizovanou databázi zkoušek a zajistí, že software bude vyhovovat rozhodnutím IAB GrA.
 2. V případě potřeby přezkoumání OP-17 a dodatků.
 3. Sledování nových otázek vyvíjených ANB a jejich zasílání příslušným šampionům nebo pracovním skupinám.
 4. Prezentace návrhů na pevné zkoušky připravené konkrétní pracovní skupinou IAB.

6.9.5. Otázky a odpovědi Všichni

7. Harmonizovaný databázový software I. Fernandes

7.1. Průzkum týkající se používání a názorů na harmonizované zkoušky T. Rosado - T. Rosado prezentoval výsledky průzkumu zaznamenané v dokumentu IAB-WGA-461r2-23. Bylo obdrženo více odpovědí 29 od 42 členů. Hlavní výsledky jsou:

 • průběžně doplňovat harmonizovanou databázi výsledky ze zkoušek, abyste neustále zlepšovali otázky na základě statistik.
 • zachovat současnou metodu práce s šampiony a organizovat workshopy s odborníky ke zlepšení otázek.
 • Nepřijmout placenou externí skupinu odborníků na podporu zlepšování otázek a zkoušek v harmonizované databázi.
 • pokračovat ve stávajícím systému a shromažďovat nové otázky, které se použijí při vytváření zkoušek v harmonizované databázi. Na základě výsledků bude vývoj harmonizovaných zkoušek zachován tak, jak byl proveden

7.2. Informace – Pracovní skupina pro vývoj harmonizovaných fixních zkoušek (IAB- WGA-051r24-24) - I. Fernandes podal zprávu o aktivitách. D. Yalniz navrhl nového odborníka jako anglického recenzenta pro Modul 1.

7.3. Informace – Databázové otázky a fixní zkoušky Stav vývoje (IAB-WGA-056r24-24) I.Fernandes referoval o rozvinutých aktivitách a potřebě vyvinout více zkoušek v konkrétních modulech. Poukázal také na naléhavou potřebu přezkoumat 4 harmonizované zkoušky pro mezinárodní svářeče.

7.4. Informace – Implementace harmonizovaných zkoušek (IAB-WGA-057r23-24) I. Fernandes podal zprávu o implementaci harmonizovaných zkoušek a upozornil, že některé vygenerované zkoušky nejsou nahrány. Je povinné nahrát alespoň 50 procent zkoušek a hodnotitelé mohou v auditech identifikovat neshody, pokud ANB tento požadavek nesplňují.

7.5. Otázky a odpovědi Všichni

8. Různé Všichni - Nic k projednání.

9. Datum a místo příštího jednání R. Ferraz - Příští schůze skupiny A se bude konat během výroční konference IIW na Rhodosu-Řecko dne 8. července 2024. Manažerský tým potvrdí delegátům datum a čas.


...

GROUP B – Implementation, Authorisation and Certification Meeting of 10th of January 2024 (Wednesday)

Tobias Rossado úvodem seznámil přítomné s pravidly on-line komunikace a s hlasovacím programem. Jednání je nahráváno, GDPR,… Zasedání probíhalo na platformě ZOOM, hlasování byla použita aplikace „Slido“. Řada bodů Group B je důvěrná, především zprávy o auditech jednotlivých ANB a ANB CC.

1. Uvítání S. Morra (I) - R. Ferraz zahájila schůzi přivítáním všech přítomných a informovala, že předseda IAB Group B, S. Morra, nebude přítomen, aby řídil schůzi z důvodu nepředvídané a neodkladné schůzky.

2. Omluvy za nepřítomnost R. Ferraz (PT) Nebyla přijata žádná omluva.

3. Přijetí programu - Program jednání byl přijat s následující změnou: - Vypuštění bodu 8.2, byl projednán na zasedání IAB GrA.

4. Schválení zápisu z online zasedání konaného dne 18. července 2023 – IAB-WGB-813-23 (dříve rozeslané) - Program schválen jednohlasně

5. Plnění akcí z minulého zasedání R. Ferraz - R. Ferraz prošla seznam akcí z předchozí schůze, kde uvedla ty splněné a potvrdila zbývající body programu tohoto jednání.

6. Podmínky přístupu a přechodná opatření S. Morra Žádná žádost o schválení podmínek přístupu nebo přechodných ujednání, není třeba nic hlásit.

7. Autorizační činnosti

7.1. Zprávy hlavních auditorů I. Fernandes (PT)

 • Rozsahy autorizací ANB a ANBCC – IAB-025r56-24 a IAB-351r25-24 - I. Fernandes předložil aktuální seznam rozsahů ANB a rozsahů ANBCC a požádal všechny ANB a ANBCC o ověření správnosti informací v každém dokumentu.
 • Program auditů – IAB-026r30-24 - I. Fernandes pro informaci odkázal na aktuální program.
 • Moderování auditorů – IAB-WGB-498r6-24 I. Fernandes jako LA předložil zprávu a nebyla hlášena žádná důležitá záležitost.
 • Zpráva o vyhodnocení formulářů zpětné vazby auditu – IAB-WGB-358r13-24 I. Fernandes předložil dokument a informoval, že většina ANB a ANBCC neodpovídá na formuláře zpětné vazby auditu. Rozhodnutí auditorů bylo přeskočit zpětnou vazbu auditu dozorových auditů a bude provedeno pouze v počátečních auditech a reauditech.
 • Zpráva auditorů - Rozhodnutí/činnosti workshopu auditorů I. Fernandes představil dokument IAB-WGB-839-24, který obsahuje všechna rozhodnutí a akce ze setkání auditorů. Hlavní rozhodnutí a akce jsou:
  1. Rozhodnutí: Vedoucí auditor Convenor prodiskutuje se všemi hlavními auditory a Auditory BL (Blended Learning) potřebu otevřít volné místo pro nového BLA, protože jeden z aktivních BLA ukončí svou činnost v červenci 2024. Návrh bude předložen na IAB GrB jednání v lednu 2025.
  2. Rozhodnutí: Vyžádejte si zpětnou vazbu od ANB a ANBCC až po provedení prvotního a REAUDITU auditu.
  3. Rozhodnutí: Byli jmenováni dva hlavní AUDITOŘI, aby vypracovali metodický dokument (IAB-ASS), který definoval pravidla a požadavky pro provádění hybridních auditů. Návrh bude předložen na zasedání IAB GrB v lednu 2025.
  4. Rozhodnutí: Skupina AUDITORŮ se rozhodla uspořádat schůzku během červencového Valného shromáždění IIW. Cílem schůzky je projednat vývoj dokumentu s pokyny IAB-ASS s cílem objasnit pravidla a požadavky IAB-001, které se z analýz zjištění zjištěných během auditů nezdají být tak jasné pro všechny ANB. Druhým bodem bude analýza zjištění z posledních dvou let hodnocení ANB a ANBCC.
  5. Dokumenty auditorů – IAB-ASS-00r3-23 Návrh nástupnictví vedoucích AUDITORŮ na jmenování LA I. Fernades představil stav aktuálního seznamu auditorů. Připomněl rozhodnutí z ledna 2023, že nový LA (veducí auditor) bude jmenován v lednu 2024. Vedoucí auditoři navrhli Imre Nemetha (NL), aby se stal novým vedoucím auditorem. Návrh přijalo 97 % členů s 1 hlasem proti. B. Lee požádal o objektivní plán školení pro PA, který umožní možnost mít v krátké budoucnosti mimoevropské LA. (A) I. Fernandes informoval, že tento požadavek již řeší skupina auditorů a očekává první návrh v lednu 2025. (A)
  6. Návrh nástupnictví vedoucích auditorů (LA) - jmenování LA
  7. Informace o 2 nových volných pracovních místech Peer Assessor pro 1 Evropana a 1 mimoevropskou (ke schválení v červenci 2024) I. Fernandes předložil doporučení vedoucích auditorů otevřít dvě nová volná místa pro PA, jedno by mělo být z Evropy a jedno mimo Evropu. Doporučení bylo jednomyslně schváleno.
  8. Hlavní auditor Convenor V lednu 2025 současný hlavní auditor Convenor ukončí činnost. V současnosti je pravidlem jmenovat nového vedoucího auditora Convenora aktivního vedoucího auditora, aby jednal jako Convenor. Doporučení bylo jednomyslně schváleno. (D)

7.2. Zprávy o auditech ANB a ANBCC I. Fernandes

Fernandes předložil tabulku auditů, dokument IAB-WGB-716r6-23, a všechna doporučení byla jednomyslně schválena.

 • SAIW – ANB – Jižní Afrika Následný audit ANB (IAB-WGB-816-23
 • SWC – ANB – Švédsko ANB Re-Assessment Audit (IAB-WGB-817-23)
 • SDVT – ANBCC – Slovinsko ANBCC Remote Extra Surveillance Audit (IAB-WGB-818-23)
 • SDVT – ANB – Slovinsko ANB Remote Extra Surveillance Audit (IAB-WGB-819-23)
 • CERTIWELD VUZ – ANBCC – Slovakia ANBCC Re-Assessment Audit (IAB-WGB-820-23)
 • VUZ – ANB – Slovakia ANB Surveillance Audit (IAB-WGB-821-23)
 • ABS-BVL – ANB – Belgium ANB Re-Assessment Audit (IAB-WGB-822-23)
 • ISIM Cert – ANBCC – Romania ANBCC Remote Surveillance Assessment Audit (IAB-WGB-823-23)
 • ASR-CertPers – ANB – Romania ANB Remote Surveillance Assessment Audit (IAB-WGB-824-23)
 • L-GIT – ANB – Poland ANB Re-Assessment Audit (IAB-WGB-825-23)
 • L-GIT – ANBCC – Poland ANBCC Re-Assessment Audit (IAB-WGB-826-23)
 • IIS Cert – ANB – Italy ANB Re-Assessment Audit (IAB-WGB-827-23)
 • IIS Cert – ANBCC – Italy ANBCC Re-Assessment Audit (IAB-WGB-828-23)
 • NIL – ANB – Netherlands ANB Re-Assessment Audit (IAB-WGB-829-23)
 • NIL – ANBCC – Netherlands ANBCC Re-Assessment Audit (IAB-WGB-830-23)
 • HDTZ – ANB – Croatia ANB Surveillance Audit

7.3. Verbal Assessors Report I. Fernandes - Souhrnná tabulka auditů (IAB-WGB-716r5-24)

7.4. Přihlášky ANB/ANBCC Status I. Fernandes Není nic k projednání.

7.5. ANBs Blended Learning Activities I. Fernandes Doporučení a zprávy auditorů souhrnná tabulka (IAB-WGB-716r5-24) ❖ ASR CertPers – ANB – Romania ANB Blended Learning Audit (IAB-WGB-831-23)

7.6. Lead and Peer Assessors Status Report I. Fernandes ❖ Stav certifikací auditorů (IAB-099r38-23)

7.7. Otázky a odpovědi I. Fernandes

8. Pracovní skupiny

8.1. WG B#1 – Pravidla a operační postupy I. Fernandes

8.1.1. Zpráva předsedy Návrh WeldAustralia umožnit ANB provádět Harmonizované zkoušky online na dálku, což znamená, že studenti budou zkoušky vykonávat u sebe „doma“ bez současného dohledu určeného dozorce ze strany ANB. WG návrh nepřijala, ale může být přijat, když má IAB mechanismus pro nahrazení 10–15 procent otázek každý rok pro každou úroveň kvalifikace pro všechny pevně stanovené zkoušky.

8.1.2. Plán budoucí práce Během první poloviny roku bude platforma testována s členy EWF. Členové IAB budou integrováni od srpna 2024

9.Stížnosti S. Morra Nejsou

10. Různé Všichni I. Fernandes informoval, že rozhodnutí přijaté ve skupině A nebylo jasné a bylo neúplné. Ve skupině IAB A bylo schváleno harmonizované bodování zkoušek IWP povinné pro schválení studentů, ale nebylo definováno žádné přechodné období. Návrh má mít přechodné období do července 2024. Po červencových zasedáních IAB, 10. července, bude jeho implementace povinná.

11. Datum a místo příštího jednání R. Ferraz Příští setkání skupiny B se bude konat v červenci 2024 na Rhodosu. Manažerský tým potvrdí delegátům datum a čas.

IAB MEMBERS MEETING 11th of January 2024

Tobias Rossado úvodem seznámil přítomné s pravidly on-line komunikace a s hlasovacím programem. Jednání je nahráváno, GDPR,… Zasedání probíhalo na platformě ZOOM, hlasování byla použita aplikace „Slido“.

Byly projednávány následující body:

 1. Uvítání F. Maňas (ESP) – předseda IAB F. Mañas všechny přivítal na členské schůzi a připomněl hlavní cíle skupiny.
 2. Omluva za nepřítomnost R. Ferraz - Není
 3. Schválení programu jednání F. Maňas IAB-MM-133-23 - Schváleno
 4. Schválení zápisu z členské schůze IAB F. Maňas IAB-MM-132-23 - Zápis ze schůze členů IAB, červenec 2023, dokument IAB-MM-132-23, byl jednomyslně schválen
 5. Akce z předchozího zasedání (Singapur) R. Ferraz R. Ferraz prošla navazujícími akcemi z předchozího jednání, které byly buď dokončeny, nebo byly na programu jednání.
 6. Operační plán IAB F. Maňas F. Mañas představil operační plán IAB (doc. IAB-MM-134-23) schválený představenstvem IIW a konkrétní akce zahrnuté v dokumentu v rámci odpovědnosti IAB.
 7. Podmínky a reference IAB R. Ferraz R. Ferraz představila dokument RD-279R2, který definuje podmínky IAB a zdůrazňuje změny ve srovnání s dokumentem předloženým v červenci 2023.
 8. Propagace a marketing WG B. Lee B. Lee podal zprávu o stavu práce vykonané v rámci WG. Dále informoval o kontaktech uskutečněných v průmyslu, jmenovitě se sdružením vlastníků lodí a inspekční organizace o povědomí o koordinaci svařování. B. Lee kontaktoval Gruzii, aby podpořila IIW a vložila naše pravidla do Společnosti vlastníků lodí (IACS). Schůzka je naplánována do léta
 9. L. Costa a B. Lee budou pokračovat v činnosti, aby kontaktovali identifikované mezinárodní organizace za účelem podpory systému kvalifikace/certifikace IIW a používání ISO 14731.

 10. Marketingové aktivity IIW L. Costa L. Costa připomněl nové logo a webové stránky IIW a nové orgány instalované v organizaci IIW. V rámci marketingových aktivit IIW rozvíjí společnost IIW několik kontaktů s dodavateli zařízení a dalšími hráči. V prosinci 2023 byla ASME uznána IIW jako zainteresovaná strana a byl jmenován 1 delegát. Podpora společnosti DB Tech, aby zahrnula International Welder do svých nabídek školení. Diskuse s WorldSkills o přijetí směrnice IW jako reference pro soutěžící. M. Poege navrhl zahrnout stránku na IWS do webu IIW.
 11. EU Projects/Link to Harmonized E&T&Q&C Systems E. Assunção; A. Almeida představila činnost projektů EU (IAB-MM-120r3-23), které vyvíjí EWF, a propojení s vývojem kombinovaného systému.
 12. Komunikace a marketing E. Assunção M. Teixeira představil nejnovější vývoj v propagačních činnostech (IAB-MM-113r3-23), které vede oddělení marketingu a komunikace manažerského týmu.
 13. Návrhy/doporučení členů IAB Nejsou
 14. Úpravy členských poplatků pro nadcházející rok na základě míry inflace R. Ferraz R. Ferraz připomněla všechna rozhodnutí přijatá v červenci týkající se každoroční aktualizace fixního členského poplatku IAB. Roční inflace pro EU v roce 2023 vykázaná Eurostatem dne 18. října 2023 je 4,9 %. Podle schváleného návrhu pro rok 2024 bude uvažována aktualizace o 4 %. Poplatky budou +4%
 15. Různé Není
 16. Datum a místo příštího zasedání Příští setkání se bude konat v červenci 2024 na Rhodosu v Řecku. Datum a čas budou potvrzeny


...

 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.