English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
SVÁŘEČSKÝ DOZOR A INSPEKCE
(Úkoly a odpovědnosti dle ČSN EN ISO 14 731)
Datum: 8.8.2007
Autor: Ing. Dr. Vladimír KUDĚLKA; TDS Brno - SMS, s.r.o.
E-mail: kudelka@tdsbrnosms.cz

Pracovníci svářečského dozoru (svářečský inženýr - IWE/EWE, svářečský technolog - IWT/EWT a svářečský specialista - IWS/EWS) jsou odborně způsobilí (autorizovaní) pracovníci ve firmách, kteří získali tuto kvalifikaci na základě absolvování specializačního vzdělávacího kurzu dle směrnice EWF (Evropské svářečské federace), později dle směrnice IAB (Mezinárodního autorizačního orgánu), pořádaných ATB (autorizovanými vzdělávacími - výukovými organizacemi). ATB jsou autorizovány k činnosti ANB ČR (autorizovaným národním orgánem pro svařování). ANB ČR je zastoupen v EWF, IIW a IAB (Evropské a Mezinárodní organizaci svařování) i IAB (Mezinárodním autorizačním orgánu, sdružujícím EWF a IIW) a získal pro tuto činnost autorizační certifikáty EWF a IIW i IAB. Statut ANB ČR získala CWS ANB - Česká svářečská společnost ANB, která je zastoupena v odborných komisích EWF a IIW (IAB).

Svářečský dozor má stanoveny úkoly, odpovědnosti a činnosti technickou normou ČSN EN ISO 14 731 (v souladu s ČSN EN ISO 3834-1 až 5, ČSN EN ISO 14 554-1 až 2, ČSN EN ISO 13 214, ČSN EN 1011-1 až 8 a které jsou uvedeny také v příručce jakosti firem (výrobce). Výrobce svařovaných konstrukcí a zařízení musí písemně jmenovat do funkce nejméně jednoho oprávněného (odborně způsobilého) pracovníka svářečského dozoru, který je v pracovně právním vztahu.

Svářečský dozor je komplexně odpovědný za oblast zvláštního technologického procesu svařování a za činnosti související se svařováním při provádění svařovaných výrobků. Do pracovní skupiny svářečského dozoru neodmyslitelně patří i svářečský kontrolor, který je ve firmě písemně stanoven jako odborně způsobilý - oprávněný pracovník kontroly jakosti (kvality) svařovaných konstrukcí i zařízení a je v pracovně právním vztahu. Svářečský kontrolor je absolvent specializačního vzdělávacího kurzu a jeho funkční zařazení je požadováno technickou normou ČSN EN 970 čl. 4, ČSN EN 13 100-1 čl. 4. Výše uvedené funkční zařazení odborně způsobilých pracovníků je rovněž požadováno technickými normami ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 3834 - 1 až 5, ČSN EN ISO 14 554 – 1 až 2, ČSN EN ISO 13 214 i ČSN EN 1011-1 až 8.

Požadavky na svářečský dozor – jsou stanoveny výrobcem, smlouvou (kontraktem) nebo výrobkovou normou.

Svářečský dozor – se provádí v rámci výrobních svářečských operací a činností se svařováním souvisejících.

Pracovník svářečského dozoru – je odpovědnou, způsobilou (kvalifikovanou) osobou k provádění svářečského dozoru.

Odpovědnost má tato osoba ve vztahu k jakosti svařování a souvisejícím činnostem.

Výrobce musí jmenovat alespoň jednoho odpovědného pracovníka svářečského dozoru (čl. 4.2 ČSN EN ISO 14 731)! Je to výhradní odpovědnost výrobce! V každé výrobní organizaci (firmě) může být dozor vykonáván jedním nebo více pracovníky (I/EWE, I/EWT, I/EWS – příloha A ČSN EN ISO 14 731).

Výrobce – osoba nebo organizace (firma) odpovědná za svářečskou výrobu.

Svářečská inspekce – posouzení a vyhodnocení shody v záležitostech souvisejících se svařováním.

Provádí se pozorováním, ověřováním a posouzením příslušných závěrů získaných měřením a zkoušením.

(Svářečská inspekce je součástí svářečského dozoru)!

Pro plnění zásad ČSN EN ISO 14 731 je nezbytné používat referenční dokumenty – ČSN EN ISO 3834-1 až 5.

Úkoly a odpovědnosti

Úkoly pracovníka dozoru musí být v souladu s ČSN EN ISO 3834 - 2 až 5, podle kritérií stanovených v ČSN EN ISO 3834-1 (viz příloha B této normy).

Odpovědnost dozoru je ve vztahu k jakosti svařovaných výrobků a procesu svařování.

Každá činnost dozoru může být spojena s větším počtem úkolů a odpovědností jako např. specifikace a příprava svařování, řízení svařování, inspekce i kontrola svařování (svařenců) nebo prohlídka svářečských provozů i vybavení zařízením pro svařování i související procesy výroby.

Svářečský dozor vykonáván více pracovníky – úkoly a odpovědnosti musí být jasně rozděleny, včetně vedení a kompetencí hlavního dozoru (I/EWE, I/EWT, I/EWS).

Svářečský dozor může být prováděn v mateřské firmě, v kooperující firmě, na montáži. Svářečský dozor může být prováděn i subdodavatelem svařovaných výrobků po dohodě s hlavním dodavatelem (výrobcem).

Popis práce svářečského dozoru.

Pro personál svářečského dozoru se požaduje popis práce (pracovní náplň k pracovní smlouvě), který musí obsahovat úkoly a odpovědnosti.

Konkrétní odpovědnosti svářečského dozoru:

 • nezávislé postavení ve výrobní organizaci a kompetence k rozhodování dané písemně vedením firmy
 • zplnomocnění vedením firmy k podepisování za výrobní organizaci, např. specifikací postupů svařování, pájení (WPS, BPS), inspekčních zpráv i protokolů, výkresové dokumentace k provádění ( uvolnění) do výroby, rovnacích plánů, svařovacích plánů, kontrolních plánů, rozměrových protokolů, event. plánů jakosti i výroby, aj.
 • oprávnění v rozsahu vykonávání přidělených úkolů vedením firmy.

Svářečský inženýr ( I/EWE) provádí plánování, komplexní dozor, kontrolu a přejímky při výrobě náročných (složitých) svařovaných výrobků (konstrukcí a zařízení), kde jsou požadovány úplné (vyšší) technické znalosti dle ČSN EN ISO 14 731 čl. 6.2 a vyšší (standardní) požadavky na jakost dle ČSN EN ISO 3834 - 2 (3), v souladu s ČSN P ENV 1090 - 1 příloha E, čl. E.1, tab. E1; ČSN 73 2601 čl. 5.4; event. s jinými výrobkovými normami.

Svářečský technolog ( I/EWT) provádí plánování, komplexní dozor, kontrolu a přejímky při výrobě svařovaných výrobků (konstrukcí a zařízení), kde jsou požadovány specifické (speciální) technické znalosti dle ČSN EN ISO 14 731 čl. 6.2 a standardní ( vyšší) požadavky na jakost dle ČSN EN ISO 3834 – 3 (2) , v souladu s ČSN P ENV 1090 - 1 příloha E, čl. E.1, tab. E1; ČSN 73 2601 čl. 5.4; event. jinými výrobkovými normami.

Svářečský specialista ( I/EWS) provádí plánování, komplexní dozor, kontrolu a přejímky jen při výrobě jednoduchých svařovaných výrobků (konstrukcí), kde jsou požadovány základní technické znalosti dle ČSN EN ISO 14 731 čl. 6.2 a základní požadavky na jakost dle ČSN EN ISO 3834 - 4, v souladu s ČSN P ENV 1090 - 1 příloha E, čl. E.1, tab. E1; ČSN 73 2601 čl. 5.4; event. jinými výrobkovými normami.

Svářečský kontrolor ( WK) provádí vizuální kontrolu přípravy svařování, během svařování, bezprostředně po svařování, po tepelném zpracování svarů i po opravě svarů a vystavuje protokol o vizuální kontrole, v souladu s ČSN EN 970 čl. 6, 7, 8, 9 a 10, ČSN EN 13 100-1 čl. 4 i ČSN EN 473, ČSN P ENV 1090-1 aj. výrobkovými normami.

Činnosti svářečského dozoru : tyto vyplývají z výše uvedených úkolů a odpovědností svářečského dozoru, viz ČSN EN ISO 3834 – 1 a 5, ČSN EN ISO 14 554 – 1 až 2, ČSN EN ISO 13 214, k nimž patří zejména:

 • Vyjadřovat se k návrhu znění obchodní smlouvy (kontraktu).
 • Určovat vhodnost subdodavatelů z hlediska jejich odborné připravenosti i způsobilosti personálu a aktuální úrovně vybavenosti výrobním a kontrolním zařízením.
 • Stanovovat vhodnost svařovacích zařízení, polohovadel a přípravků k výrobě a dohlížet na jejich funkčnost, bezpečnost a spolehlivost.
 • Zpracovávat technologické postupy svařování WPS, pájení BPS i pro rovnání svařenců, instrukce, směrnice, plány jakosti a výroby ve vztahu ke svařování, pájení a rovnání i plány kontrol a zkoušek, protokoly o dozoru nad komplexním zabezpečením jakosti (kvality) při svařování (pájení) i souvisejících procesech. Podílet se na zpracování komplexních výrobních postupů. Taktéž vést průkazný „Svářečský deník“k dokladování svářečské výroby.
 • Podílet se na ověřovacích zkouškách specifikací svařovacích (pájecích) postupů WPS (BPS) a na jejich schválení protokolem WPQR, BPAR, při jejich řízení, provádění a schvalování zkušební organizací (dozorčí, inspekční organizací).
 • Organizovat a provádět vzdělávání, školení a přezkušování svářečů, páječů, svářečských operátorů a seřizovačů i svářečských pracovníků, udržovat doklady jejich odborné způsobilosti (osvědčení) v aktuálně platném stavu, v závislosti na rozsahu jejich oprávněné pracovní činnosti.
 • Řídit a koordinovat činnost svářečských kontrolorů, svářečů, páječů, svářečských operátorů (seřizovačů) a svářečských pracovníků.
 • Povolovat, řídit a koordinovat činnost při svařování v mateřské firmě, kooperujících firmách, na stavbě i montáži.
 • Zúčastňovat se pravidelných školení svářečských dozorů pořádaných zkušební, dozorčí a inspekční organizací, udržovat si aktuální stav znalostí a informací, zejména o technických normách, předpisech, o bezpečnostních, technických a právních požadavcích na svařované výrobky (svařované konstrukce a technická zařízení) i o souvisejících výrobních, technologických a kontrolních procesech.
 • Schvalovat (stanovovat) technologičnost provedení konstrukční (projekční) dokumentace svařovaných výrobků (konstrukcí, zařízení) ve spolupráci s konstruktérem (projektantem). Podepisovat výkresovou ( konstrukční) dokumentaci svařenců k provádění (uvolnění) do výroby a označit tuto razítkem svářečského dozoru.
 • Schvalovat, event. navrhovat ve spolupráci s oprávněným technikem (technologem) pro tepelné zpracování vhodnost používaných procesů tepelného zpracování na svařovaných výrobcích, předepsaných ve výrobní (montážní) dokumentaci.
 • Ověřovat při přejímce jakost dodaných základních, přídavných a pomocných materiálů ke svařování ve výrobě a předepisovat systém jejich skladování i vydávání do výrobního procesu.
 • Spolupracovat s pracovníky kontroly (ověřování jakosti) na předpisech kontroly a stanovení kontrolních postupů i metod efektivního zkoušení svarových spojů, v souladu s výrobkovou normou, harmonizovanou normou, event. jinými technickými předpisy pro zabezpečení požadované jakosti, bezpečnosti, spolehlivosti a životnosti svařovaných výrobků.
 • Provádět přejímky (inspekční činnost) svařovaných konstrukcí, zařízení, výrobků dle ČSN EN ISO 17 020 (inspekci typu B, C) a dle ČSN EN 10 204 - tab. 1 potvrzování dokumentů kontroly 3.1 a 3.2, dle ČSN P ENV 1090-1 aj. výrobkových norem.
 • Shromažďovat komplexní dokumentaci o svařování a souvisejících procesech z výroby konstrukcí, technických zařízení (výrobků) a zabezpečovat její archivaci po dobu 10 let dle zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.


Diskuze ke článku
Diskuze obsahuje 7 příspěvků
Re: W - Ma 051Vladimír Kudělka08.03.2016 22:14
Re: Střet zájmůVladimír Kudělka08.03.2016 22:11
Střet zájmůPavel Pergl25.02.2016 14:34
Re: W - Ma 051Vladimír Kudělka05.02.2015 19:59
W - Ma 051Franta Dlouhý04.02.2015 20:47
Re: Pracovně právní vztah výrobce/dozorIng. Vladimír Kudělka, Ph.D.29.01.2014 23:38
Pracovně právní vztah výrobce/dozorJosef Příborský29.01.2014 10:25
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Informační servis
Nabídky práce
 • Instruktor svařování
  Hledáme kolegu do naší Svářečské školy! Pracovní poměr: plný úvazek Pracovní doba: v pracovních d... (30.1.2023)
 • Technolog svařování, zástupce vedoucího
  Hledáme kolegu do naší Svářečské školy! Pracovní poměr: plný úvazek Pracovní doba: v pracovních d... (30.1.2023)
 • Inspektor / auditor
  Na pracoviště Praha a Česká Třebová hledáme inspektora / auditora. Náplň práce: Zkoušení svářečů, ... (3.10.2022)
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.