English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 119
Datum: 2.12.2008

Zasedání Technické komise CWS ANB

Dne 19.11.2008 zasedala Technická komise (TK) CWS ANB. TK se zabývala Změnou ČSN 05 0705 a z toho vyplývajícími změnami zapisování zkoušek, projednala DIS ISO 9606-1 a další postup při schvalování a připomínkování této normy pro zkoušky svářečů oceli.

Proběhla pravidelná revize Technických pravidel CWS ANB. Byly diskutovány poslední změny systému evidence dat a tisku dokladů CWS ANB. Bylo též schváleno nové TP A 135 pro zkoušky svářečů potápěčů v souvislosti s normami ČSN EN ISO 15618-1 resp. ČSN EN ISO 15618-2 (Zkoušky svářečů v hyperbarickém prostředí). Byly odpovězeny některé dotazy ohledně výkladu ustanovení norem pro zkoušky svářečů (svařování materiálu tř. 8 a 1).

Změna 1 ČSN 05 0707

Vyšla Změna 1 ČSN 05 0705.

Současně byla vydána směrnice ředitele CWS ANB č. 6/2008 s ohledem na vydání této změny. Zkušební organizace CWS ANB budou postupovat podle této změny od 1.1.2009. Software CWS ANB pro evidenci a tisk dokladů bude tuto změnu plně podporovat.

WELDSPREAD Mezinárodní konference Litva

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2008 se konala v litevském Kaunasu mezinárodní konference: „Qualifications Acknowlidgement Using European Experience and Development of Specialists´Training Educators“. Konference byla podporována evropským projektem WELDSPREAD v ramci programu Leonardo da Vinci. Cílem evropského projektu je podpora harmonizovaných kvalifikací a certifikací i v nových zemích, které se prozatím do evropského systému nedostaly.

Konference se konala na „Kaunas Technical College“ za přítomnosti zástupců ministerstva školství Litvy, města Kaunas, odborníků z univerzit a firem, kde používají svařování. Konferenci zahájila ředitelka exekutivy EWF paní prof. Luisa Quintino z Portugalska. Přednášky přednesli dále Doc.Dr.Mihily Komócsin z Maďarska, Doc.Dr.Gabriel Rihar ze Slovinska, Prof.Dorin Dehelean z Rumunska, Dr. Luboš Mráz ze Slovenska a Ing.Václav Minařík,CSc. z ČR.

Konferenci vedli: Doc.Dr. Esmeralda Štyps (Head of Applied Research Department, Kaunas Technical College) Valdas Speičis (Head of Adult education center, Kaunas Technical College )

Litva není členem EWF a nemá svoje ANB. Proto v rámci evropského projektu získávají informace a zkušenosti jak se do harmonizovaného systému EWF a IAB zapojit a chtějí využít pomoc, která je jim při vytváření systému nabízena.

Prof. Luisa Quintino při přednášce

Zahraniční účastníci konference v Kaunasu z evropských ANB EWF

WELDICTON Plus

Ve dnech 17. a 18.11. se konal v Bratislavě na VÚZ – PI tzv. „kick-off meeting“ - úvodní jednání projektu WELDICTON Plus .

Tento projekt navazuje na projekt Weldicton, který byl řešen v minulých letech: CESOL (Španělsko), DVS (Německo), EWF, IS-Institut de Soudare (Francie), IS – Instytut Spawalnictwa (Polsko), ISQ – Instituto de Soldadura e Qualidade (Portugalsko), MhtE (Maďarsko), SAF (Portugalsko) a TWI - The Welding Institut (Velká Británie).

WELDICTON Plus řeší EWF, ISQ (Portugalsko), CESOL (Španělsko), VUZ-PI (Slovensko) a CWS ANB (ČR).

Cílem projektu je multimediální svářečský slovník, který se bude rozšiřovat a zároveň převádět do češtiny a slovenštiny. Ukončení projektu je plánováno na konec roku 2010.

V úvodu se analyzují a kontrolují stávající hesla včetně obrázků a video sekvencí, tak aby odpovídaly stávajícímu stavu znalostí a techniky.

Účastníci úvodního jednání WELDICTON Plus v Bratislavě

O přestávce jednání se diskutují záležitosti EWF

Evidence svářečů v informačním systému CWS ANB

V současné době CWS ANB vydá ročně asi 24 000 vysvědčení zkoušek podle norem EN, 26 000 vysvědčení základního kurzu podle ČSN 050705 a 11 000 nových svářečských průkazů (hodnoty byly získány z informačního systému CWS ANB pro roky 2005-2007). Dohromady tedy všechny zkušební organizace ANB ročně vystaví asi 60 000 dokladů svářečů (páječů) opatřených ochranným prvkem (hologramem ANB) což při přibližném počtu 250 pracovních dnů v roce číní průměrně 240 dokladů denně! Navíc je u všech dokladů nutné mít možnost rychlého vyhledávání a případného vystavení duplikátů těchto dokladů. Je zřejmé, že pro vydávání takového počtu dokladů je nutné mít nějaký elektronický informační systém. V současnosti CWS ANB provozuje moderní informační systém, ve kterém všechny zkušební organizace a sekretariát CWS ANB vydávají a evidují doklady. Systém je postaven na klient-server architektuře a informace o dokladech jsou okamžitě po vytištění k dispozici v informačním systému pro všechny ostatní zkušební organizace a sekretariát CWS ANB. Centrální server informačního systému zároveň pracuje jako správce a vydavatel identifikačních čísel svářečů.

Jediným pozůstatkem papírové komunikace v systému tedy zůstává vydávání dokladů zaškolených pracovníků a doškolení a přezkoušení z bezpečnostních ustanovení podle normy ČSN 050705. Problém spočívá v tom, že oba typy zkoušek jsou plně v kompetenci pověřených svářečských techniků, kteří nemají do informačního systému CWS ANB přístup. Po vykonání zkoušky zašle pověřený svářečský technik na příslušnou zkušební organizaci protokol v papírové podobě a protokol zapíše do systému zkušební organizace na základě tohoto protokolu. Vzhledem k tomu, že se rozhodně nejedná o zanedbatelné počty (asi 10 000 zaškolených pracovníků a 55 000 přezkoušení z bezpečnosti ročně), rozhodla technická komise CWS ANB o umožnění elektronického zpracování tohoto typu zkoušek. Elektronické zpracování bylo umožněno jednak změnou technických pravidel CWS ANB a jednak vytvořením technického řešení elektronické komunikace pověřených techniků se systémem CWS ANB.

Změna technických pravidel pro zpracování protokolů zaškolení a přezkoušení

Online zápis protokolů byl umožněn změnami technických pravidel CWS ANB č. TP A 034 Z3 a TP A 124 Z2 odsouhlasenými technickou komisí CWS ANB, která se konala 21.4.2008. V technickém pravidlu TP A 034 Z3 byl změněn článek 4.2 o vystavení protokolu, v technickém pravidle TP A 124 Z2 rovněž článek o vystavení protokolu. Nový článek 4.2 TP A 034 Z3 vypadá následovně (článek v TP A 124 Z2 je v podstatě identický), změny oproti původní verzi jsou vyznačeny tučně:

Z přezkoušení se vystaví protokol. Protokol o přezkoušení (viz ČSN 050705 Příloha F) musí obsahovat: jméno svářeče, ID (rodné číslo), číslo svářečského průkazu, metody základních zkoušek a číslo osvědčení o přezkoušení a výsledek (Vyhověl – Nevyhověl). Protokol potvrdí svářečský dozor svářečské školy nebo firmy, který přezkoušení provedl. Kopii (stejnopis) protokolu v papírové nebo elektronické podobě zašle nejdéle do 14 dnů pořádající organizace příslušné zkušební organizaci k evidenci. V případě zasílání protokolu v elektronické podobě musí elektronický systém komunikace splňovat následující požadavky :

 • Po odeslání protokolu musí být na vysílací straně (pořádající organizace) ihned zřejmé, zda byl protokol úspěšně odeslán nebo došlo k chybě přenosu
 • Na přijímací straně (příslušná zkušební organizace) musí systém umožnit plnou rekonstrukci původního protokolu (viz CSN 050705 Příloha F) tak, aby příslušná zkušební organizace mohla přezkoušení zapsat do informačního systému CWS ANB
 • Před odesláním protokolu musí systém na vysílací straně umožnit potvrzení přenosu pověřeným svářečským technikem (např. osobním heslem nebo elektronickým podpisem)
 • Před první použitím elektronického odesílání protokolů musí použití schválit CWS ANB a příslušná zkušební organizace.

Zároveň byl na této technické komisi schválen (vyžaduje poslední bod článku 4.2) informační systém EVOK jako systém umožňující elektronické zpracování protokolu v systému CWS ANB. V červnu 2008 byla uvolněna verze EVOKu schválená pro elektronické zpracování protokolu a podpora tohoto zpracování je nyní samozřejmou součástí informačního systému CWS ANB.

Změny informačního systému CWS ANB

V informačním systému CWS ANB byla vytvořena schránka pro elektronicky zaslané protokoly všech pověřených svářečských techniků. Do schránky je nyní umožněn přístup pověřeným technikům pomocí databázového protokolu, který před připojením uživatele vyžaduje autorizaci pověřeného technika. Pro autorizaci pověřeného svářečského technika systém vyžaduje zadání osobního PIN kódu pověřeného svářečského technika. Každý pověřený svářečský technik s platným pověřením má nyní přidělen čtyřmístný přístupový PIN kód, který je uložen v informačním systému CWS ANB a může ho získat od příslušné zkušební organizace. Přístupový PIN kód lze na požádání změnit rovněž přes příslušnou zkušební organizaci.

Vznik projektu EVOK

Ještě nedávno chyběla nabídka kvalitního software pro komplexní řešení evidence kvalifikací na úrovni ATB (svářečských škol) a pověřených svářečských techniků systému CWS ANB. Proto se firma DOM - ZO 13 rozhodla vytvořit softwarový projekt, jehož výstupem bude počítačový program splňující následující požadavky:

 • Kompletní evidence a tiskové výstupy všech typů zkoušek svářečů, které lze školit v systému CWS ANB
 • Co nejvyšší možná kompatibilita s aplikací CWS ANB (použití ID svářečů pro identifikaci)
 • Možnost tvorby postupů svařování a pájení
 • Možnost tvorby testů
 • Vlastní adresář firem a kontaktů
 • Jednoduchá selekce svářečů s neplatným oprávněním a možnost zvaní na přezkoušení
 • Funkčnost na všech systémech Windows (95, 98, Millenium, 2000, XP, 2003, Vista, 64bit)
 • Možnost práce na jednom počítači nebo v počítačové síti
 • Jednoduchá instalace, obsluha a moderní uživatelské rozhraní
 • Přijatelná cena, možnost zakoupení odlehčené verze s funkcemi pouze pro pověřené svářečské techniky

Realizace projektu

Myslím, že všechny zamýšlené cíle projektu byly beze zbytku splněny. V lednu 2007 společnost DOM - ZO 13 uvedla na trh software "Evidence odborných kvalifikací" zkráceně "EVOK". Počítačový program je nabízen ve dvou variantách "Plná verze pro svářečské školy" a "Verze pro pověřené svářečské techniky". U obou variant se jedná pouze o pracovní názvy, neznamená to tedy, že si svářečská škola nemůže pořídit verzi pro pověřené techniky a naopak.

Technické parametry programu EVOK

Informační systém EVOK je vytvořen na databázové platformě Firebird SQL server. EVOK lze provozovat lokálně na embedded verzi Firebird nebo síťově na plnohodnotném SQL systému pracujícím v režimu klient-server nad komunikačním protokolem TCP/IP. Lokální verzi lze provozovat pouze na lokálním počítači, k databázi nelze přistupovat žádným se síťových protokolů. Síťovou verzi lze provozovat na lokálním počítači, v místní firemní síti nebo v celosvětové síti Internet. Software je distribuován formou instalační sady, která v případě první instalace pracuje jako instalátor v opačném případě aktualizuje software i strukturu databáze. Instalace obsahuje nápovědu ve formátu HTMLHelp.

Možnosti a funkce programu EVOK

Protože je systém EVOK primárně určen pro evidenci svářečů a zkoušek svářečů ve svářečských školách nebo u pověřených techniků, zaměřím se hlavně na tyto možnosti. Aplikaci může používat libovolné množství škol a technologů na jednom počítači, každý z nich má vlastní účet a seznam vydaných protokolů, oprávnění a osvědčení.

obr. 1 - vzhled aplikace

Základní kurzy svařování

Tato část je dostupná pouze v plné verzi pro svářečské školy. V části základních kurzů lze zadávat nové protokoly základních kurzů a tisknout protokoly o základním kurzu svařování schválené CWS ANB. Pro zrychlení a ulehčení práce při zakládání nových protokolů jsou v databázi předdefinovány nejpoužívanější typy zkoušek a další uživatelsky definované typy si může obsluha vytvořit sama. Po uzavření protokolu systém přepočítá a vyplní čísla osvědčení a nově vydaných svářečských průkazů. Funkce uzavírání protokolů eliminuje problémy s duplicitně vydanými čísly svářečských průkazů nebo osvědčení o základním kurzu. Tisknout lze „Protokol o zkouškách ze základního (doplňkového) kurzu svařování“ schválený CWS ANB, zkušební list, souhlas s použitím osobních údajů svářeče, a seznam účastníků základního kurzu (podklad pro fakturaci) .

Zkoušky svářečů podle řady norem EN

Tato část je dostupná pouze v plné verzi pro svářečské školy. V této části lze zapisovat zkoušky svářečů podle EN 287-1, EN ISO 9606, EN 1418, EN ISO 17660 a páječů podle EN 13133. Všechny typy zkoušek se zadávají na základě předem vytvořených postupů svařování (pájení), což značně urychluje zápis zkoušek. Při zadávání zkoušek podle řady norem EN si systém pamatuje poslední číslo protokolu a implicitně nabízí následující číslo v řadě. Tisknout lze „Zápis o zkouškách svářečů „, protokol zkoušky pro všechny typy zkoušek schválený CWS ANB, souhlas s použitím osobních údajů svářeče a seznam účastníků kurzu (podklad pro fakturaci). Ihned po vytištění vysvědčení příslušnou zkušební organizací jsou záznamy o zkouškách k dispozici na centrálním serveru CWS ANB a v programu EVOK lze jednoduše ověřit výsledky všech zkoušek a stáhnout do systému vydaná čísla vysvědčení a přidělená ID svářečů

Postupy svařování a pájení

Tato část je dostupná pouze v plné verzi pro svářečské školy. V aplikaci je možno vytvářet a tisknout postupy svařování WPS a postupy pájení BPS, které jsou nutné pro zadávání a tisk zkoušek podle norem EN. Každý postup může obsahovat více svarových vrstev. Jednotlivé vrstvy mohou být provedeny různými metodami svařování a přídavnými materiály. Pro zjednodušení a zrychlení práce při zadávání nových postupů lze naklonovat stávající postup a změnit pouze některé parametry (např. naklonuji postup pro EN 287-1 111 P BW 1.1 B t10 PF ss nb a po změně tloušťky na 12 mám postup pro EN 287-1 111 P BW 1.1 B t12 PF ss nb). Klonovat lze i jednotlivé svarové vrstvy uvnitř postupu (např. naklonuji kořen metodou 111 přídavný mat. B a mám výplňovou vrstvu). V postupech lze používat předem vytvořené obrázky, v dalších verzích programu bude uvolněna knihovna předdefinovaných obrázků tvarů a typů svarových spojů. Tisknout lze seznam vytvořených WPS (BPS) a samozřejmě vlastní postupy WPS (BPS).

Doškolení a přezkoušení z bezpečnostních ustanovení

Tato část je dostupná v plné verzi a ve verzi pro pověřené svářečské techniky. V této části se zadávají protokoly a jednotlivé zkoušky, které systém řadí a archivuje podle čísel protokolů a data zkoušky. Systém si pamatuje poslední číslo vydaného "Osvědčení o doškolení a přezkoušení" (tj. kartičky) a při zadávání nového svářeče implicitně nabízí další číslo v pořadí. Systém EVOK umí potisk zadních stran osvědčení (kartiček). Protože jsem dříve působil jako pověřený svářečský technik a vím jak nepříjemná práce je vypisování údajů na kartičku ať rukou nebo strojem, věřím že tuto funkci uvítají jak technici tak jejich administrativní pracovnice. Tisknout lze „Protokol o přezkoušení svářečů a svářečských pracovníků“ schválený CWS ANB, potisk kartiček, souhlas s použitím osobních údajů svářeče a seznam účastníků kurzu (podklad pro fakturaci) .

Zaškolení svářečských pracovníků

Tato část je dostupná v plné verzi a ve verzi pro pověřené svářečské techniky. V této části se zadávají protokoly a jednotlivé zkoušky, které systém řadí a archivuje podle čísel protokolů a data zkoušky. Pro zrychlení a ulehčení práce při zakládání nových protokolů jsou v databázi předdefinovány nejpoužívanější typy zkoušek a další uživatelsky definované typy si může obsluha vytvořit sama. Systém si pamatuje poslední číslo vydaného osvědčení (tj. kartičky) a při zadávání nového svářeče implicitně nabízí další číslo v pořadí. Systém EVOK umí potisk zadních stran osvědčení (kartiček). Tisknout lze „Protokol (seznam účastníků zaškolení)“ schválený CWS ANB, „Osvědčení o zaškolení“ formát A4 schválený CWS ANB, potisk kartiček, souhlas s použitím osobních údajů svářeče a seznam účastníků kurzu (podklad pro fakturaci)

Pozvánky na přezkoušení

Tato část je dostupná v plné verzi a ve verzi pro pověřené svářečské techniky. Aplikace umožňuje filtrovat a tisknout seznamy svářečů včetně možnosti tisku pozvánek na zkoušky.

Ostatní funkce

Aplikace EVOK má spoustu dalších funkcí, které jsou nad rámec tohoto článku, ve stručnosti jsou to:

 • Vlastní adresář kontaktů s podporou kategorií ve stylu Outlook
 • Tvorba a tisk testů včetně šablon pro vyhodnocení
 • Tisk seznamů definic základních materiálů, přídavných materiálů, ochranných plynů, metod svařování, poloh svařování, ...
 • Vlastní výběrové SQL dotazy nad databází
 • Různé statistiky
 • Mnoho dalších funkcí ...

Elektronické zpracování protokolů zaškolení a přezkoušení

Protože nyní informační systém CWS ANB má pro systém EVOK vytvořen systém přístupových práv a schránku protokolů, je elektronické zpracování protokolů v obou systémech zjednodušeno na nejvyšší možnou míru. V programu EVOK stačí jednoduše kliknout na ikonu „Odeslat“ příslušného protokolu (je vidět na obr. 1), EVOK se zeptá na ověření PINu pověřeného svářečského technika a pokud je PIN v pořádku protokol se odešle do schránky. Tím končí povinnost pověřeného technika poslat papírový protokol na příslušnou zkušební organizaci v případě elektronického zpracování a není třeba nijak upozorňovat zkušební organizaci na to, že byl protokol odeslán. Pověřený technik je pouze povinen archivovat protokol v papírové podobě po dobu určenou příslušným technickým pravidlem. Tisknout protokol lze v systému EVOK, který má vlastní archiv protokolů a lze tedy vytisknout i libovolně starý protokol.

Elektronické zpracování přináší významnou úsporu práce pověřeného technika i zkušební organizace, úsporu nákladů a eliminace chybných dat. Z tohoto důvodu je cílem CWS ANB a zkušebních organizací zvyšování podílu elektronicky zpracovaných protokolů oproti papírové administrativě. Od spuštění pilotního projektu v červnu 2008 bylo do poloviny listopadu 2008 elektronicky zpracováno asi 3000 doškolení a nezkoušení z bezpečnosti. Řešení elektronického zpracování protokolů zaškolení bude k dispozici v první polovině roku 2009.

Obr. 2 – Integrace EVOKu do informačního systému a zpracování protokolů

Jak vyzkoušet a případně koupit EVOK

Tříměsíční zkušební verzi programu EVOK si můžete stáhnout z webových stránek projektu http://www.domzo13.cz/sw/evok/evok.php. Zkušební verze je plně funkční s výjimkou připojení na databázový server CWS ANB (a tedy i elektronického zasílání protokolů). Na této stránce klikněte na odkaz „Instalace lokální verze aplikace EVOK“ a spusťte .exe instalační soubor programu. Při instalaci a prvním přihlášení použijte uživatelské jméno EVIDADMIN a heslo masterkey. Na stránce projektu je rovněž k dispozici tisknutelný manuál k programu, ceník a návod jak koupit a registrovat program. Podrobné informace a technickou podporu můžete získat emailem na musil@domzo13.cz nebo telefonicky na čísle +420 605 850 383


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.