English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
NÁVOD NA ZAVEDENÍ ČSN EN ISO 3834 – 1 až 6
(Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů)
Datum: 7.1.2009
Autor: Ing. Dr. Vladimír Kudělka, TDS Brno SMS, s.r.o.
E-mail: kudelka@tdsbrnosms.cz

Svařování vyžaduje průběžnou kontrolu a také musí být dodrženy stanovené postupy svařování WPS.

Norma EN ISO 3834 dává návod k určení kontrol a zkoušek procesu svařování i hotových svařených výrobků.

Norma není předpisem systému jakosti nahrazující EN ISO 9001, ale dodatečný nástroj k procesům výroby. Předpokládá se, že požadavky EN ISO 9001 jsou již zavedeny a dodržovány.

Zásady normy a v ní stanovené požadavky jsou důležité i pro ostatní (netavné) metody svařování a příbuzné procesy (pájení, tepelné zpracování, tepelné dělení, žárové stříkání, povrchové úpravy, tváření, slévání, obrábění aj.).

Odkaz na tuto normu, provedený v kontraktu, dokumentaci výrobku prokazuje schopnost výrobce řídit a provádět svářečské práce. Tvoří podklad pro prokazování shody a provádění certifikace výrobků. Výrobce musí zásady této normy zavést do svého systému příbuzných procesů výroby, pro prokázání schopnosti provádět jakostní proces svařování.

Pokud výrobkové normy požadují kontrolu svařování, použije se jako podklad EN ISO 3834-1 až 6. Např. požadavek je uveden v EN 1090, EN 12 732, EN 12 952, EN 12 953, EN 13 480, EN 13 445, EN 15 085 aj.

Odběratelé a uživatelé (provozovatelé) svařovaných výrobků mohou ve smluvních dokumentech stanovit, aby výrobci prokázali svou způsobilost ke svařování prostřednictvím shody s EN ISO 3834 !!!

V každém systému řízení kvality (managementu kvality) je potřebná a nutná (předepsaná) dokumentace.

Dokumentace je tvořena různými dokumenty (postupy, záznamy, instrukce, certifikáty). Normy EN ISO 3834 požadují vytvořit určitou dokumentaci svařování.

Různé dokumenty týkající se procesu svařování

Norma EN ISO 3834 nevyžaduje žádný speciální systém managementu kvality dle EN ISO 9001!

Nejdůležitější prvek EN ISO 3834 je řízení dokumentů! Od výrobců se požaduje, aby zavedli postup pro řízení dokumentů, který zajišťuje, aby:

 • dokumenty byly platné
 • přidělení dokumentů bylo evidováno
 • neplatné dokumenty byly staženy a nepoužívaly se
 • byly archivovány záznamy k zabránění znehodnocení dokumentů a možnosti jejich obnovy, inovace, aktualizace
 • záznamy nebyly bez povolení (souhlasu) zničeny.

Periodickou aktualizaci vyžadují záznamy o kalibraci i validaci a o kvalifikaci svářečů.

U výrobců, kteří mají zaveden (certifikován) systém managementu kvality dle EN ISO 9001 se požaduje, aby měli dokumentován (zaveden, certifikován) systém, který zahrnuje prvky kvality dle EN ISO 3834-1. Přezkoumání systému řízení svařování managementem výrobce a interním auditem se zajišťuje systém řízení svařování ve firmě a monitoring produkce.

Opatření k řízení a kontrole systému svařování zahrnuje:

 • požadavky zákazníka – vstup (normy, zákonné požadavky, výkresová dokumentace, specifikace materiálů, smluvní požadavky – kontrakt, svařovací plány, plány kontrol a zkoušek)
 • odpovědnost managementu firmy – výrobce (jmenovat svářečský dozor dle EN ISO 14 731, monitorování svařování a jeho kontroly, stanovení procesu svařování a jeho kontroly, stanovení opatření k řešení nedostatků, neshod, event. úprav)
 • management zdrojů [účast svářečského dozoru a volba optimální technologie svařování, kvalifikace postupů svařování (WPS, WPQR), školení a kvalifikace svářečů, vhodnost svařovacího zařízení, svařovacích materiálů i přípravků, event. polohovadel, plánování a příprava práce před svařováním (systém řízení výroby)]
 • měření, analýza a zlepšování (zprávy – protokoly z defektoskopických kontrol kvality svarů, řešení neshod a stanovení plánu úprav pro svařování, analýza vad svarů na výrobku a provedení nápravných – opravných opatření, úprava provádění svařovacího procesu a jeho monitorování pro účinnost zpětné vazby k analýze kvality provedených svarů i k určení příčin vzniku vad ve svarech, provádění interních auditů ke zlepšení kvality svařovaných výrobků a svarů)
 • výroba svařovaného výrobku (kontrola procesu v průběhu svařování pro zajištění požadované shody, kontrola kvality svarů, sledovanost výrobků ve výrobě – jeho úpravy a opravy, procesy po svařování pro kompletaci výrobku, uvolnění výrobku z procesu výroby)
 • výrobek (kompletace, sestavení, montáž svařovaného výrobku – výstup z výrobního procesu do expedice)
 • spokojenost zákazníka – výstup od výrobce (kompletace svařovaného výrobku – expedice k zákazníkovi s dokumentací vyhovující spokojenosti a požadavkům zákazníka, shoda s požadavky danými zákazníkem).

Výběr úrovně požadavků na jakost se provádí dle:

 • výrobkových norem
 • právně-technických předpisů a pravidel
 • kontraktů (smluv, dohod)

Výběr úrovně požadavků na kvalitu závisí na:

 • charakteru prováděného výrobku
 • provozních podmínkách výrobku
 • sortimentu vyráběných výrobků
 • typu průmyslového použití.

Kritéria pro výběr nejvhodnější úrovně kvality:

 • rozsah a důležitost kritických technických podmínek z hlediska bezpečnosti výrobků
 • komplexnost prováděné výroby
 • sortiment vyráběných výrobků
 • rozsah různých používaných materiálů
 • možný rozsah metalurgických problémů, které mohou vzniknout
 • možný rozsah výrobních vad (přesazení, deformace, vady ve svarech), které ovlivňují proces výroby.

Výrobkové normy, které požadují shodu s EN ISO 3834, kladou důraz na dvě kritické oblasti výběru úrovně požadavků na jakost:

 • na charakter výrobku z hlediska jeho bezpečnosti
 • na význam (úroveň) dynamického namáhání výrobku během jeho provozu.

Standardní úroveň požadavků na jakost (dle EN ISO 3834-3):

 • je dostačující pro širší sortiment výrobků s běžnými bezpečnostními požadavky, i které by mohly být vystaveny průměrnému dynamickému namáhání (zatížení), výrobky jsou vyrobeny z běžných materiálů o známé svařitelnosti, se zajištěním mechanické stability výrobků a předcházením vzniku nepřípustných vad, tj. při použití kvalifikovaných postupů WPS a odpovídající úrovní kontroly a zkoušení svarů. Základní úroveň požadavků na jakost (dle EN ISO 3834-4):
 • je postačující pro výrobky, kde se neklade důraz na jejich přílišnou bezpečnost, a které jsou vystaveny pouze průměrnému statickému namáhání (zatížení) s minimálními dynamickými složkami i menším rozsahem kontroly i zkoušení výrobků (dle EN ISO 3834-4).

Vyšší úroveň požadavků na jakost (dle EN ISO 3834-2):

 • je vhodné pro výrobky, u kterých jsou bezpečnostní faktory významné společně s úrovní statického i dynamického namáhání (zatížením), s materiály navrženými pro vysoká namáhání (zatížení) během provozní životnosti výrobků, event. když se jedná o progresivní druh konstrukčního řešení nebo o nové, zcela provozem neověřené postupy výroby. Výběr úrovně jakosti svařovaných výrobků provádí objednatel (uživatel) výrobků nebo výrobci dle typu a namáhání konstrukce v provozních podmínkách.

Zavedení EN ISO 3834 do výroby – návod

Norma EN ISO 3834 zahrnuje řadu činností, které se vztahují hlavně na:

 • postupy výrobce pro celkové řízení svařování
 • technické instrukce (návodky) pro výrobu (např. WPS)
 • prokázání způsobilosti pracovníků (schopnost, vhodnost), např. kvalifikace svářečů, páječů, operátorů, svářečských dozorů a inspektorů, pracovníků NDT ve svařování.

Výrobci dokumentují zavedením EN ISO 3834

 • postupy a návodky k výrobě a svařování výrobků
 • způsobilost a schopnost firmy k výrobě
 • způsobilost a vhodnost pracovníků ve svařování
 • souvislost s výrobkovými normami (národními, mezinárodními)
 • splnění požadavků zákazníka daných kontraktem
 • uznání výrobků v různých zemích a regionech
 • zkušenosti ve svařování a souvisejících procesech
 • výrobek je zhotoven ve shodě s bezpečnostně-technickými požadavky norem a předpisů

Kontroly zahrnují:

 • verifikaci postupů svařování a ověřování schopností ve svařování
 • vhodnost zařízení i údržby ve firmě
 • požadavky na identifikaci výrobků
 • způsoby (postupy), kterými se provádí smluvní subdodávky
 • úroveň provádění plánování výroby
 • skladování a zacházení se základními i přídavnými svařovacími materiály
 • způsoby a postupy účinné kontroly
 • identifikovatelnost a sledovatelnost výrobku i pracovního postupu provázejícího proces
 • nápravu neshod provedeného výrobku
 • rozsah a uchovávání (archivaci) záznamů o jakosti výrobku

Tyto kontrolní operace musí specifikovat:

 • Co se má kontrolovat a jakým způsobem (postupem, metodou), přidělení úkolů svářečskému personálu i odpovědností, dále jak se prvky systému řízení (kontroly) zaznamenávají a dokladují.

Výrobní postupy

Technická dokumentace – EN ISO 3834 stanovuje technické instrukce, návody, postupy, specifikace a záznamy pro zajištění účinnosti systému řízení svařování v souvislosti s jinými procesy výroby.

Kvalifikace postupu svařování

Normy obsahující údaje o specifikaci a kvalifikaci postupů svařování jsou EN ISO 15 607 a EN ISO 15 609.

Tyto uvádějí následující všeobecné způsoby pro kvalifikaci postupů svařování (pájení):

 • na základě vyzkoušených svářečských materiálů ( EN ISO 15 610)
 • na základě předchozí svářečské zkušenosti (EN ISO 15 611)
 • na základě normalizovaného postupu svařování (EN ISO 15 612)
 • na základě předvýrobní zkoušky svařování (EN ISO 15 613)
 • na základě zkoušky postupu svařování (EN ISO 15 614)
 • pro přivařování svorníků z kovových materiálů (EN ISO 14 555)
 • pro třecí svařování kovových materiálů (EN ISO 15 620)
 • pro svařování betonářských ocelí (EN ISO 17 660)
 • pro pájení (EN 13 134)

Pokud výrobková norma nestanovuje, který způsob kvalifikace se musí použít (EN ISO 15 610 až EN ISO 15 614), musí být dohodnut mezi smluvními stranami (výrobcem a zákazníkem, např. v kontraktu).

Když je prováděna zkouška svařování )postup svařování nebo předvýrobní zkoušky svařování) musí se získané výsledky zaznamenat do protokolu o kvalifikaci postupu svařování WPQR! WPQR podepisuje zkušební (inspekční) organizace a svářečský dozor.

Ostatní procesy výroby se kvalifikují podobně jako kvalifikace postupů svařování. WPQR se mohou použít také pro jinou výrobní dokumentaci jiného výrobku.

 • Nedestruktivní zkoušení – je specifikováno ve výrobkových normách, používají se normalizované postupy NDT, protokol o NDT uvádí podrobné výsledky zkoušky a závěrečné stanovisko ke kvalitě svaru. V protokolu NDT se uvádí rozhodující parametry a podmínky provádění NDT.
 • Tepelné zpracování po svařování (PWHT) – požaduje se nejen postup tepelného zpracování (TZ), ale i protokol s údaji o tepelném zpracování (parametrech a podmínkách provádění PWHT). Požadavky na jakost procesu jsou uvedeny v ISO/TR 17 663.
 • Tepelné řezání – nepožadují se dokumentované postupy, neboť se spoléhá na důvěru a zkušenost i odpovědnost operátorů. Někdy však je instrukce nezbytná, pokud se řežou citlivé materiály na vznik tvrdých oblastí řezů, nebezpečných pro vznik trhlin po svařování.

Organizace (právnická osoba, firma, sdružení právnických i fyzických osob) – výrobce

Organizace (výrobce, hlavní dodavatel) je celek, odpovědný za výrobek dle platné právně-technické legislativy, harmonizovaných výrobkových nebo technicky určených norem. Řízení a kontrola svařování jsou prováděny týmem pracovníků svářečského dozoru (dle EN ISO 14 731), tj. I/EWS, I/EWT a I/EWE i svářečský kontrolor (NDT pracovník) dle EN 970 (ISO 17 637) i EN 473 (ISO 9712).

Všechny závody výrobní firmy i kooperující externí firmy (smluvní subdodavatelé) musí mít zavedený a dokladovaný systém kvality dle EN ISO 3834!

Specifikace WPS jsou používány v dílnách výrobce i u kooperujících firem! Úkolem svářečského dozoru (dle EN ISO 14 731) je management a provádění zabezpečování výrobních i technických činností během řízení i kontroly (zkoušení) svařování a souvisejících procesů.

Ve velkých firmách se provádí svářečský dozor na celý pracovní úvazek.

V malých firmách se provádí svářečský dozor na zkrácený pracovní úvazek.

Řízení kontrolních i zkušebních činností ve firmách provádí často svářečský kontrolor, který je zařazen do týmu svářečského dozoru.

Všichni výrobci musí jmenovat nejméně jednoho pracovníka svářečského dozoru a svářečské kontroly (kontrolora svařování)! Tito pracovníci musí mít pověření i způsobilost k rozhodování i podepisování dokumentů. Toto je uvedeno i ve firemní „Směrnici (příručce) pro svařování a související procesy“ zpracované pro řízení procesu. Tímto získá (má stanovenou) svářečský dozor odpovědnost za kvalitu prováděného procesu svařování ve firmě!

Kvalifikovaný svářečský dozor – dle EN ISO 14 731 je pracovník, který získal dle doc. IIW „Diplom svářečského dozoru“.

Technická složitost (náročnost) svářečských činností

 • vyšší dle EN ISO 3834-2 – vyšší požadavky na kvalifikaci (I/EWE, event. I/EWT)
 • specifikované dle EN ISO 3834-3 – specifikované požadavky na kvalifikaci (I/EWT, event. I/EWE)
 • základní dle EN ISO 3834-4 – základní požadavky na kvalifikaci (I/EWS, event. I/EWT, event. I/EWE).

Pro případ požadavků normy, technického předpisu, zákazníka je možné provádět činnost I/EWE smluvně – externě, pokud je stanoven svářečský dozor na úrovni I/EWT na plný pracovní úvazek ve firmě. Totéž platí pro funkci I/EWT, pokud je svářečský dozor na úrovni I/EWS na plný pracovní úvazek ve firmě.

Někdy je v malých firmách provádějících nenáročnou svářečskou výrobu postačující jmenování svářečského kontrolora (WK), pokud se svářečský dozor I/EWT nebo I/EWE provádí smluvně – externě!

Kalibrace svařovacího zařízení – je proces, při kterém je část zařízení zkoušená v daných intervalech odpovídajících etalonům měření o známé přesnosti a v porovnání se skutečným měřením se pak stanovuje shoda s předpisem.

Validace – je proces. Prokazující v souvislosti s měřícím zařízením, že jednotlivá měření jsou vyhovující – ve shodě s předpisem. To se provádí při použití kalibrovaného přístroje nebo etalonu měření.

Kalibrace svařovacího zařízení se provádí – požaduje všeobecně pouze tehdy, pokud jakost, opakovatelnost svarů závisí na správnosti a opakovatelnosti stejné jakosti provedení, tj. za použití nastavených stejných parametrů (proudu, napětí, rychlosti svařování, průtoku ochranného plynu nebo použití pulzního svařovacího procesu) a také obdobných technologických podmínek dodržených při svařování (dle WPS).

Kalibrace se požaduje i u zařízení – pro NDT, tlakové zkoušky, tepelné zpracování, měření teplot předehřevu, interpass, dohřevu, teploty tepelného zpracování. Kalibrace se také požaduje – u měřidel rozměrů, tvarů, pro stanovení i dokladování výsledné přesnosti výrobku, klešťových ampérmetrů (včetně verifikace). Výrobce musí určit ve „Směrnici pro svařování“, které přístroje, zařízení, měřidla se musí kalibrovat a u kterých se musí uchovávat záznamy o kalibraci.

Normy a technické předpisy:

 1. TNI CEN ISO/TR 17 020 – Orgány provádějící inspekci. Metodika inspekce.
 2. ČSN EN 10 204 – Kovové výrobky – Druhy dokumentů.
 3. ČSN ISO/IEC 17 030 – Posuzování shody – Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany.
 4. ČSN EN 10 021 – Všeobecné technické dodací podmínky pro ocel a ocelové výrobky.
 5. ČSN EN 10 168 – Ocelové výrobky – Dokumenty kontroly – Přehled a popis údajů.
 6. ASME BPV Code Section VIII – Nedestruktivní zkoušení.
 7. ASME BPV Code Section IX – Kontrola, přejímka, dokumentace.
 8. ČSN EN ISO 3834-1 až 6 – Požadavky na jakost při svařování. Tavné svařování kovových materiálů.
 9. ČSN EN ISO 14 731 – Svářečský dozor. Úkoly a odpovědnosti.
 10. ČSN EN 12 062 – Nedestruktivní zkoušení svarů. Obecná pravidla pro kovové materiály.
 11. ČSN EN 12 799 – Tvrdé pájení. Nedestruktivní zkoušky pájených spojů.
 12. ČSN EN ISO 13 920 – Svařování. Základní tolerance pro svařované konstrukce. Velikost délek a úhlů. Tvar a poloha.
 13. ČSN ISO 2768-1 – Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů.
 14. ČSN ISO 2768-2 – Všeobecné tolerance. Nepředepsané geometrické tolerance.
 15. ČSN EN ISO 5817 – Svařování. Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin, zhotovené tavným svařováním (mimo elektronového a laserového svařování). Určování stupňů jakosti.
 16. ČSN EN ISO 10 042 – Svarové spoje hliníku a jeho svařitelných slitin, zhotovené obloukovým svařováním. Směrnice pro určování stupňů jakosti.
 17. ČSN EN ISO 18 279 – Tvrdé pájení. Vady v pájených spojích.

Související technické normy:

 1. ČSN EN ISO 14 731 – Úkoly a odpovědnosti svářečského dozoru (inspektora).
 2. ČSN EN ISO 3834-1 až 6 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů.
 3. ČSN EN ISO 14 554-1 až 2 – Požadavky na jakost při odporovém svařování. Vyšší a základní požadavky.
 4. ČSN EN ISO 13 214 – Žárové stříkání. Dozor nad žárovým stříkáním. Úkoly a odpovědnosti.
 5. ČSN EN 1011-1 až 8 – Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů.
 6. ČSN EN ISO 9001 – Systémy managementu kvality. Požadavky.
 7. ČSN P ENV 1090-1 – Provádění ocelových konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
 8. ČSN EN 1993-1-1 – Navrhování ocelových konstrukcí. Obecná pravidla.
 9. ČSN 73 2601 – Provádění ocelových konstrukcí.
 10. ČSN EN 1999-1-1 – Navrhování hliníkových konstrukcí. Obecná pravidla.
 11. ČSN EN 473 – Nedestruktivní zkoušení. Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení. Všeobecné zásady.
 12. ČSN EN 970 – Nedestruktivní zkoušení svarů. Vizuální kontrola.
 13. ČSN EN ISO 14 922-1 až 4 – Žárové stříkání. Požadavky na jakost. Směrnice – komplexní, standardní a základní požadavky.
 14. ČSN EN 13 100-1 – Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů – Část 1: Vizuální kontrola.
 15. ČSN EN 13 480 – 1 až 6 – Kovová průmyslová potrubí. Požadavky.
 16. ČSN EN 13 445- 1 až 8 – Netopené tlakové nádoby. Požadavky.
 17. ČSN EN 12 952-1 až 16 – Vodotrubné kotle a pomocná zařízení. Požadavky.
 18. ČSN EN 12 953-1 až 12 – Válcové kotle a pomocná zařízení. Požadavky.
 19. ČSN EN 14 025 – Nádrže na přepravu nebezpečného zboží. Kovové tlakové nádrže. Konstrukce a výroba.
 20. ČSN EN 12 542 – Stabilní svařované ocelové sériově vyráběné nadzemní válcové zásobníky pro skladování LPG o objemu do 13 m³ včetně. Návrh a výroba.
 21. ČSN EN 12 732 – Zásobování plynem. Svařované ocelové potrubí. Funkční požadavky.
 22. ČSN EN 286 – 1 až 4 – Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch a dusík pro všeobecné účely. Požadavky.
 23. ČSN EN 1775 – Zásobování plynem. Plynovody v budovách. Požadavky.
 24. ČSN EN 13 094 – Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží. Kovové nádrže s pracovním tlakem nepřesahujícím 0,5 bar. Konstrukce a provedení.
 25. ČSN EN 13 458-1 až 3 – Kryogenické nádoby. Stabilní vakuově izolované nádoby. Požadavky – konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.
 26. ČSN EN 13 530-1 až 3 – Kryogenické nádoby. Velké přepravní vakuově izolované nádoby. Požadavky, konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.
 27. ČSN EN 14 075 – Stabilní ocelové svařované sériově vyráběné válcové zásobníky pro podzemní skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) o objemu do 13 m³ včetně. Návrh a výroba.
 28. ČSN EN 14 197-1 až 3 – Kryogenické nádoby. Stabilní nevakuově izolované nádoby. Základní požadavky, konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.
 29. ČSN EN 14 222 – Válcové kotle z korozivzdorné oceli.
 30. ČSN EN 14 276-1 – Tlaková zařízení chladících zařízení a tepelných čerpadel. Nádoby. Všeobecné požadavky.
 31. ČSN EN 14 398-1 až 3 – Kryogenické nádoby. Velké přepravní nevakuově izolované nádoby. Základní požadavky, konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení, provozní požadavky.
 32. ČSN EN ISO 17 660-1 a 2 – Svařování betonářské oceli. Nosné a nenosné svarové spoje.
 33. ČSN EN 15 085-1 až 5 – Železniční aplikace. Svařování kolejových vozidel a jejich částí. Část 1 až 5.
 34. ČSN EN ISO 9692-1 až 4 – Svařování a příbuzné procesy. Doporučení pro přípravu svarových spojů. (Část 1 až 4).
 35. ČSN EN 10 204 – Dokumenty kontroly.
 36. ČSN EN ISO 15 607 – Stanovení a schvalování i kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Všeobecná pravidla.
 37. ČSN EN ISO 15 609-1 až 5 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů.
 38. ČSN EN ISO 15 610, ČSN EN ISO 15 611, ČSN EN ISO 15 612, ČSN EN ISO 15 613, ČSN EN ISO 15 614-1 až 13, ČSN EN 288-9 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupů svařování.
 39. ČSN EN 13 134 – Tvrdé pájení. Zkouška postupu pájení.
 40. ČSN 050705, ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-2,3,4,5, ČSN EN ISO 17 660-1 a 2, ČSN EN 1418, ČSN EN 13 067, ČSN EN 12732, ČSN EN 13 133, ČSN EN ISO 14 918 – Kvalifikace odborné způsobilosti svářečů, svářečských operátorů a seřizovačů, páječů žárových stříkačů.
 41. ČSN EN ISO 4063 – Svařování a příbuzné procesy. Přehled metod a jejich číslování.
 42. ČSN EN 12 062 – Nedestruktivní zkoušení svarů. Obecná pravidla pro kovové materiály.
 43. ČSN EN ISO/IEC 17 050-1 a 2 – Posuzování shody. Prohlášeni dodavatele o shodě.
 44. TNI CEN ISO/TR 15 608 – Svařování. Směrnice pro rozdělení materiálů do skupin pro účely svařování.
 45. ČSN EN ISO 6520-1 a 2 – Svařování a příbuzné procesy. Klasifikace geometrických vad kovových materiálů. Část 1: Tavné svařování. Část 2: Svařování pod tlakem.
 46. ČSN EN 13 018 – Nedestruktivní zkoušení. Vizuální kontrola. Všeobecné zásady.
 47. ČSN ISO 23 718 – Kovové materiály. Mechanické zkoušení. Slovník.
 48. ČSN EN 22 553 – Svarové a pájené spoje. Označování na výkresech.
 49. ČSN EN ISO 14 610 – Svařování a příbuzné procesy. Definice metod svařování kovů.
 50. ČSN EN ISO 9013 – Tepelné dělení. Klasifikace tepelných řezů. Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezů.
 51. ČSN EN ISO 13 919-1 – Svařování. Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním. Směrnice pro určování stupňů jakosti.
 52. ČSN EN ISO 13 919-2 – Svařování. Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním. Směrnice pro určování stupňů jakosti. Část 2: Hliník a jeho svařitelné odlitky.

Tabulky Kudelka.doc
Diskuze ke článku
Diskuze obsahuje 2 příspěvky
ČlánekIng. Vladimír Kudělka, Ph.D.12.06.2013 07:50
ČSN EN ISO 3834RosD12.06.2013 00:49
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2022, všechna práva vyhrazena.