English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
STATUT A ROZSAH ČINNOSTI SVÁŘEČSKÉHO DOZORU VE FIRMÁCH
Datum: 29.3.2006
Autor: Ing. Dr. Vladimír Kudělka
Organizace: TDS Brno SMS, s.r.o.
Pracovníci svářečského dozoru (svářečský inženýr - EWE, svářečský technolog - EWT a svářečský specialista - EWS) jsou odborně způsobilí (autorizovaní) pracovníci ve firmách, kteří získali tuto kvalifikaci na základě absolvování specializačního vzdělávacího kurzu dle osnov EWF (Evropské svářečské federace), pořádaných ATB (autorizovanými vzdělávacími - výukovými organizacemi).

ATB jsou autorizovány k činnosti ANB ČR (autorizovaným národním orgánem pro svařování). ANB ČR je zastoupen v EWF, IIW (Evropské a Mezinárodní organizaci svařování) i IAB (Mezinárodním autorizovaném orgánu, sdružujícím EWF a IIW) a získal pro tuto činnost autorizační certifikáty EWF a IIW. Statut ANB ČR získala CWS ANB - Česká svářečská společnost ANB, která je zastoupena v odborných komisích EWF a IIW (IAB).

Svářečský dozor má stanoveny úkoly, odpovědnosti a činnosti harmonizovanou normou ČSN EN 719 (v souladu s ČSN EN 729-1 až 4) a které jsou uvedeny také v příručce jakosti firem (výrobce). Výrobce svařovaných konstrukcí a zařízení musí písemně jmenovat do funkce nejméně jednoho oprávněného (odborně způsobilého) pracovníka svářečského dozoru, který je v pracovně právním vztahu (dle znění ČSN EN 719 čl. 1, 2.2, 3, 4, 5 v souladu se zněním zák. č. 22/1997 Sb. § 3, § 4, § 8, zák. č. 71/2000 Sb. § 3, § 4a a zák. č. 102/2001 Sb., zák. č. 205/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů o technických požadavcích na výrobky a příslušných vládních nařízení k zajištění bezpečnosti stanovených výrobků uváděných na trh).

Svářečský dozor je komplexně odpovědný za oblast zvláštního technologického procesu svařování a za činnosti související se svařováním při provádění svařovaných výrobků. Do pracovní skupiny svářečského dozoru neodmyslitelně patří i svářečský kontrolor, který je ve firmě písemně stanoven jako odborně způsobilý - oprávněný pracovník kontroly jakosti svařovaných konstrukcí i zařízení a je v pracovně právním vztahu. Svářečský kontrolor je absolvent specializačního vzdělávacího kurzu a jeho funkční zařazení je požadováno harmonizovanou normou ČSN EN 970 čl. 4, v souladu se zněním zák. č. 22/1997 Sb. § 3, § 4, § 8 a zák. č. 71/2000 Sb. § 3, § 4a a zák. č. 102/2001 Sb., zák. č. 205/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené funkční zařazení odborně způsobilých pracovníků je rovněž požadováno harmonizovanými normami ČSN EN ISO 9001 - 2 čl. 4. 9 a ČSN EN 729 (úvod, čl. 3, příloha B), ČSN EN 1011-1 až 8; ČSN CR 13 576.

Svářečský inženýr provádí plánování, komplexní dozor, kontrolu a přejímky při výrobě náročných (složitých) svařovaných výrobků (konstrukcí a zařízení), kde jsou požadovány vyšší (speciální) technické znalosti dle ČSN EN 719 čl. 5.2.2 (čl. 5.2.3) a vyšší (standardní) požadavky na jakost dle ČSN EN 729 - 2 (3), v souladu s ČSN P ENV 1090 - 1 příloha E, čl. E.1, tab. E1; ČSN 73 2601 čl. 5.4; event. s jinými výrobkovými normami.

Svářečský technolog provádí plánování, komplexní dozor, kontrolu a přejímky při výrobě svařovaných výrobků (konstrukcí a zařízení), kde jsou požadovány speciální (vyšší) technické znalosti dle ČSN EN 719 čl. 5.2.3 (čl. 5.2.2) a standardní (vyšší) požadavky na jakost dle ČSN EN 729 - 3 (2), v souladu s ČSN P ENV 1090 - 1 příloha E, čl. E.1, tab. E1; ČSN 73 2601 čl. 5.4; event. jinými výrobkovými normami.

Svářečský specialista provádí plánování, komplexní dozor, kontrolu a přejímky jen při výrobě jednoduchých svařovaných výrobků (konstrukcí), kde jsou požadovány základní technické znalosti dle ČSN EN 719 čl. 5.2.4 a základní požadavky na jakost dle ČSN EN 729 - 4, v souladu s ČSN P ENV 1090 - 1 příloha E, čl. E.1, tab. E1; ČSN 73 2601 čl. 5.4; event. jinými výrobkovými normami.

Svářečský kontrolor provádí vizuální kontrolu přípravy svařování, během svařování, bezprostředně po svařování, po tepelném zpracování svarů i po opravě svarů a vystavuje protokol o vizuální kontrole, v souladu s ČSN EN 970 čl. 6, 7, 8, 9 a 10 i ČSN EN 473.

Hlavní úkoly svářečského dozoru : stanovuje technické a technologické podmínky, zásady pro přípravu i výrobu svařenců, provádí koordinaci a řízení činností, kontroluje, dozoruje a protokolárně osvědčuje jakost při svařování ve výrobní firmě a v kooperujících firmách.

Odpovědnost svářečského dozoru : je dána jeho oprávněným, kompetentním, nezávislým postavením na výrobních útvarech ve výrobní firmě, zplnomocněním k podepisování a předepisování specifikací svařovacích postupů WPS, instrukcí, směrnic, výkresové dokumentace, protokolů a záznamů o dozoru nad dodržováním jakosti svarových spojů, vhodností základních, přídavných i pomocných materiálů, vhodností svařovacích a polohovacích zařízení i přípravků, kontrolních metod svarových spojů, úplností technické a technologické dokumentace a také nad odbornou způsobilostí svářečů, svářečských operátorů i svářečských dělníků.

Činnosti svářečského dozoru : tyto vyplývají z výše uvedených úkolů a odpovědností svářečského dozoru, viz ČSN EN 729 - 1, Příloha B, tab. B1, k nimž patří zejména :

 • Vyjadřovat se k návrhu znění obchodní smlouvy (kontraktu).
 • Určovat vhodnost subdodavatelů z hlediska jejich odborné připravenosti i způsobilosti personálu a aktuální úrovně vybavenosti výrobním a kontrolním zařízením. • Stanovovat vhodnost svařovacích zařízení, polohovadel a přípravků k výrobě a dohlížet na jejich funkčnost, bezpečnost a spolehlivost.
 • Zpracovávat technologické postupy svařování WPS, pájení BPS, instrukce, směrnice, plány ke svařování, pájení a rovnání i plány kontrol a zkoušek, protokoly o dozoru nad komplexním zabezpečením jakosti při svařování (pájení) i souvisejících procesech.
 • Podílet se na ověřovacích zkouškách specifikací svařovacích (pájecích) postupů WPS (BPS) a na jejich schválení protokolem WPQR, BPAR, při jejich řízení, provádění a schvalování zkušební organizací (dozorčí, inspekční organizací).
 • Organizovat a provádět vzdělávání, školení a přezkušování svářečů, páječů, svářečských operátorů a seřizovačů i svářečských pracovníků, udržovat doklady jejich odborné způsobilosti (osvědčení) v aktuálně platném stavu, v závislosti na rozsahu jejich oprávněné pracovní činnosti.
 • Řídit a koordinovat činnost svářečských kontrolorů, svářečů, páječů, svářečských operátorů (seřizovačů) a svářečských pracovníků.
 • Povolovat, řídit a koordinovat činnost při svařování v mateřské firmě, kooperujících firmách, na stavbě i montáži.
 • Zúčastňovat se pravidelných školení svářečských dozorů pořádaných zkušební, dozorčí a inspekční organizací, udržovat si aktuální stav znalostí a informací, zejména o technických normách, předpisech, o bezpečnostních, technických a právních požadavcích na svařované výrobky (svařované konstrukce a technická zařízení) i o souvisejících výrobních, technologických a kontrolních procesech.
 • Schvalovat (stanovovat) technologičnost provedení konstrukční (projekční) dokumentace svařovaných výrobků (konstrukcí, zařízení) ve spolupráci s konstruktérem (projektantem).
 • Schvalovat, event. navrhovat ve spolupráci s oprávněným technikem (technologem) pro tepelné zpracování vhodnost používaných procesů tepelného zpracování na svařovaných výrobcích, předepsaných ve výrobní (montážní) dokumentaci.
 • Ověřovat při přejímce jakost dodaných základních, přídavných a pomocných materiálů ke svařování ve výrobě a předepisovat systém jejich skladování i vydávání do výrobního procesu.
 • Spolupracovat s pracovníky kontroly (ověřování jakosti) na předpisech kontroly a stanovení kontrolních postupů i metod efektivního zkoušení svarových spojů, v souladu s výrobkovou normou, harmonizovanou normou, event. jinými technickými předpisy pro zabezpečení požadované jakosti, bezpečnosti, spolehlivosti a životnosti svařovaných výrobků.
 • Provádět přejímky (inspekční činnost) svařovaných konstrukcí, zařízení, výrobků dle ČSN EN ISO 17 020 (inspekci typu B, C) a dle ČSN EN 10 204 - tab. 1 potvrzování dokumentů kontroly 3.1 a 3.2.
 • Shromažďovat komplexní dokumentaci o svařování a souvisejících procesech z výroby konstrukcí, technických zařízení (výrobků) a zabezpečovat její archivaci.

 Související

Související články
JAKOST (KVALITA) VÝROBKŮ (14.12.2006)
PROVÁDĚNÍ VÝROBNÍCH PROCESŮ V OBLASTI TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ - DLE ČSN EN 13 445-1 až 6, ČSN EN 13 480-1 až 6, ČSN EN 12 952-1 až 16, ČSN EN 12 953-1 až 12, ČSN EN 764-1 až 7, ČSN EN 13 458-1 až 3, ČSN EN 13 530-1 až 3, ČSN EN 13 314, ČSN EN 13 317 (8.11.2006)

Diskuze ke článku
Diskuze obsahuje 1 příspěvek
Svářečský dozor ve firmáchIng. Jiří Tichý, EWE24.04.2006 07:35
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2021, všechna práva vyhrazena.