English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Datum: 15.6.2006
Organizace: CWS ANB
Firemní článek
UNO PRAHA, spol. s r.o. vyhlašuje na základě pověření České svářečské společnosti ANB (CWS ANB), Velflíkova 4, 160 75, Praha 5 – Dejvice, výběrové řízení na dodávku služeb grafika pro potřeby projektu „ADAPTACE KVALIFIKACÍ SVÁŘEČŮ NA PODMÍNKY EVROPSKÉHO TRHU A INOVACE VÝUKY SVAŘOVÁNÍ“.
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
 1. Zadavatel zakázky:
 2. Česká svářečská společnost ANB Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 – Dejvice IČ/DIČ: 68380704/CZ68380704

  Odpovědná osoba:

  Ing. Václav Minařík, CSc.

  Tel.: 224 310 394 e-mail: cws-anb@cws-anb.cz

 3. Společnost pověřená realizací výběrového řízení:
 4. UNO PRAHA, spol. s r.o. V Holešovičkách 593/1A, 182 00, Praha 8 Provozovna: Plzeňská 221/130, 150 00, Praha 5 – Motol

  Odpovědná osoba: Natálie Košutová Tel.: 257 222 027, 257 221 970 e-mail: kosutova@uno.cz

 5. Předmět zakázky
 6. Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na dodávku služeb grafika pro potřeby výše uvedeného projektu na zpracování prezentačních materiálů a publikací

 7. Specifikace zakázky
 8. Služby grafika

  4.1 Zpracování grafického manuálu

Grafický manuál bude zabezpečovat jednotnou grafickou prezentaci projektu Zahrnuje:

 • Popis stylu a preferovaných vlastností a společných grafických znaků
 • Definici společných grafických prvků – barvy, font, konstrukce apod.
 • Zpracování loga partnerství, barevnost, použití
 • Návrh vizitek
 • Návrh oficiálního dopisního papíru
 • Návrh obálky
 • Návrh „krátkého sdělení“ / „místo průvodního dopisu“
 • Návrh vzhledu e-mailového sdělení
 • Návrh společných grafických prvků pro informační letáky
 • Návrh společných grafických prvků pro semináře a veřejné akce
 • Návrh společných grafických prvků pro www prezentaci
 • Návrh společných grafických prvků pro PowerPointové prezentace

Termín: 08/2006

4.2 Zpracování propagačních letáků, pozvánek a informačních plakátů

 • Grafické ztvárnění
 • Příprava pro tisk

Termín: 08/2006

4.3 Grafická podpora tvorby a údržby www stránek Představuje:

 • Spolupráci s IT webmasterem při implementaci společných grafických prvků prezentace
 • Dohled nad implementací společných grafických znaků při aktualizaci www stránek

Termín: čtvrtletně

4.4 Grafická podpora tvorby PowerPointových prezentací Představuje:

 • Vytvoření šablony pro 4 PP prezentace
 • Dohled nad implementací společných grafických prvků při tvorbě PP prezentací
 • Konzultace a odborná pomoc při grafickém ztvárnění PP prezentací

Termín: 8/2006, 02/2007, 06/2007, 10/2007

4.5 Zpracování publikací Představuje:

 • Grafické ztvárnění
 • Vytvoření šablony pro publikace
 • Příprava pro tisk, sazba

Termín: 8/2006 - 06/2007

Služba bude poskytována v souladu s realizovanými interními aktivitami projektu a jeho harmonogramem.

5.Celková cena dodávky služeb grafika nesmí překročit částku 280 000,- Kč bez DPH 5

6. Požadavky stanovené pro nabídku

Nabídka musí obsahovat následující údaje:

6.1 Identifikační údaje uchazeče

 • Identifikace uchazeče (obchodní název, sídlo, kontaktní adresa, IČO, DIČ, telefon, elektronická adresa, fax, jméno statutárního zástupce a kontaktní osoby, bankovní spojení s uvedením čísla účtu)
 • Doklady dokazující způsobilost uchazeče (živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku)

6.2 Obsah nabídky

 • Popis realizace předmětné zakázky
 • Harmonogram plnění, včetně záruk na dodávky
 • Podrobný rozpočet podle zadání zakázky
 • Přehled realizovaných zakázek odborného charakteru za období posledních 2 let, ukázky
 • Kvalifikační předpoklady a popis realizačního týmu

6.3 Nabídková cena bude uvedena jako cena bez DPH, DPH a cena celkem

6.4 Doručení nabídky:

 • Nabídka musí být dodána v jednom vyhotovení, v zalepené obálce s označením „NABÍDKA CWS ANB GRAFIK – NEOTVÍRAT“, nutno označit adresou společnosti pověřené realizací výběrového řízení a uchazeče
 • Nabídku lze doručit poštou či osobně na adresu provozovny společnosti pověřené realizací výběrového řízení: UNO PRAHA, spol. s r.o., Plzeňská 221/130, 150 00, Praha 5 – Motol
 • Lhůta pro dodání nabídek končí dnem 26.6.2006, zásilky dodané po tomto termínu nebudou do hodnocení zařazeny. V případě doručení poštou, rozhoduje den doručení, nikoliv razítko pošty
 • Dotazy k zadávací dokumentaci lze podávat do 20.6.2006 na e-mail: kosutova@uno.cz nebo telefonicky na čísle: 257 222 027, 257 221 970
 • Neúplnost nabídky je důvodem k jejímu vyřazení

7. Kritéria hodnocení nabídek /p>

Hodnotící kritéria při posuzování nabídek:

 • 40% kvalita nabízené služby
 • 40% zkušenosti s realizací zakázek podobného typu
 • 20% cena služby

8. Realizace zakázky

S úspěšným uchazečem zadavatel uzavře smlouvu o dílo podle obchodního zákona, podmínkou je bezdlužnost uchazeče. Místo realizace a následných kontrol průběhu realizace zakázky je ve společnosti pověřené realizací výběrového řízení:

UNO PRAHA, spol. s r.o., Plzeňská 221/130, 150 00 Praha 5

9. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje práva odmítnout všechny předložené nabídky, zrušit zadané výběrové řízení, nevracet podané nabídky, změnit podmínky zakázky a vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené zadávací dokumentací.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY


 Související

Související témata
Projekty


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.