English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST PŘI SVAŘOVÁNÍ
Datum: 7.11.2006
Autor: Ing. Dr. Vladimír KUDĚLKA ; TDS Brno-SMS, s.r.o.
I. Bezpečnost práce při svařování

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci představuje nyní jeden z nejdůležitějších sektorů sociální politiky Evropské unie.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci i požární ochrana je napojena na zvyšování kvality práce, přičemž zohledňuje rizika při práci.

Zabezpečení těchto pracovních faktorů zvyšuje i konkurenceschopnost firem. Nová strategie Evropské unie v rámci bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci i požární ochrany vede k těmto cílům.

 • Pohodě při práci – zahrnuje tělesnou, morální a sociální dimenzi
 • Snižování pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Prevenci sociálních rizik – zahrnuje stres, psychologický nátlak, deprese, úzkost, závislost na alkoholu, drogách a léčivech
 • Prevenci zdravotní péče – zahrnuje prevenci vůči nemocím z povolání ( poškození zraku, sluchu, poruchy svalů a kostry a nemoci vyvolané azbestem )
 • Uspořádání organizace práce a pracovní doby i upravení pracovních podmínek
 • Prevenci proti interakci chemických, fyzikálních a biologických činitelů
 • Vytvoření vhodného pracovního prostředí ( ergonomické řešení pracovišť, omezení psychologických činitelů na minimum )

Inspekce práce ve firmách musí vyhodnocovat všechna rizika při práci v daném pracovním prostředí.

Zavádění rozličných technologií svařování (řezání, pájení, tepelného zpracování, navařování, žárového stříkání apod.) má vliv na úrazovou rozmanitost. Proto je nutné, aby pro zvláštní proces, jakým je i svařování a příbuzné procesy, byly zpracovány a dodržovány dokonalejší právní, bezpečnostní, technické, hygienické, zdravotní i požární předpisy.

Specialisté pro bezpečnost práce ve firmách (bezpečnostní technici) mají proto za povinnost zhodnocovat rizika svářečské profese, svářečských pracovišť i zařízení a předepisovat ve firemních směrnicích bezpečnosti práce vhodné kvalifikační i pracovní podmínky, taktéž spolupracovat s firemními techniky na předpisech požární ochrany při svářečských činnostech na pracovištích a vyžadovat jejich dodržování.

Při svařování je charakteristické, že se při jeho provádění ve firmách vyskytují současně vícenásobná nebezpečná pracovní rizika, čemuž odpovídá i zvýšený počet úrazů a nemocí z povolání v tomto oboru pracovní činnosti.

Přehled bezpečnostních norem pro svařování a příbuzné zvláštní procesy :

 • ČSN 05 0600 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů. Projektování a příprava pracovišť.
 • ČSN 05 0601 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů. Provoz + (Změna 1, Změna 2, Změna 3 ).
 • ČSN 05 06010 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro plamenové svařování kovů a řezání kovů (+ Změna 1).
 • ČSN 05 0630 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování kovů (+ Změna1).
 • ČSN 05 0650 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro odporové svařování kovů.
 • ČSN 05 0661 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro třecí svařování kovů.
 • ČSN 05 0671 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro laserové svařování kovů.
 • ČSN 05 0672 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro elektronové svařování kovů.

Související normy – zejména :

 • ČSN 07 8304 – Tlakové nádoby a plyny. Provozní pravidla.
 • ČSN EN 1089-3 – Láhve na přepravu plynů. Označování lahví - Část 3 : Barevné značení.
 • ČSN EN 169 – Osobní ochranné prostředky pro ochranu očí. Filtry pro svařování a podobné technologie. Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití .
 • ČSN EN 175 – Osobní ochrana – Prostředky pro ochranu očí a obličeje při svařování a podobných postupech.
 • ČSN EN 470-1 – Ochranné oděvy pro použití při svařování a podobných postupech – Část 1 : Všeobecné požadavky ( + Změna A1 ).
 • ČSN EN 1598 – Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech. Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování. (+ Změna A 1).
 • ČSN EN 12477 – Ochranné rukavice pro svářeče (+ Změna A1).
 • ČSN EN ISO 10882-1 - Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Odběr vzorků poletavých částic a plynů v dýchací zóně svářeče – Část 1 : Odběr vzorků polétavých částic.
 • ČSN EN ISO 10882-2 – Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Odběr vzorků poletavých částic a plynů v dýchací zóně svářeče – Část 2 : Odběr vzorků plynů.
 • ČSN ISO 9090 – Svařování. Plynotěsnost zařízení na plamenové svařování a příbuzné procesy ( + Změna 1 ).
 • ČSN EN ISO 17662 – Svařování – Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností.
 • ČSN EN 60974-1 ed. 2 – Zařízení pro obloukové svařování - Část 1 : Zdroje svařovacího proudu ( + Změna A1, A2 ).
 • ČSN EN 50281-1-1 - Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 1-1 – Elektrická zařízení chráněná krytem – konstrukce a zkoušení ( + Změna A1 ).
 • ČSN EN 50281-1-2 – Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část -1-2 – Elektrická zařízení chráněná krytem – Výběr, instalace a údržba ( + Změna A1, Oprava 1 ).
 • ČSN EN 60079-17 – Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru – Část 17 : Revize a preventivní údržba nevýbušných elektrických zařízeních ( jiných než důlních).
 • ČSN EN 60079-14 – Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru – Část 14 : Elektrická instalace v nebezpečných prostorech ( jiných než důlních ) .
 • ČSN 331500 – Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. ( + Změna 1, Z2, Z3 ). • ČSN 331600 – Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání.
 • ČSN 332000-4-41- Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení - Část 4 : Bezpečnost – Kapitola 42: Ochrana – před úrazem elektrickým proudem ( + Změna Z1, Z2, Oprava 1 ).
 • ČSN 332000 – 4 – 46 ed. 2 - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost – Kapitola 46 : Odpojování a spínání .
 • ČSN 332000-5-54 - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5 : Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 54 : Uzemnění a ochranné vodiče. ( + Změna Z1 ).
 • ČSN 332000-6-61 - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 6 : Revize. Kapitola 61 : Postupy při výchozí revizi ( + Změna 1, Z2 ).
 • ČSN 341610 - Elektrotechnické předpisy ČSN . Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách ( + Změna 1 )
 • ČSN 343100 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních ( + Změna a) b) c) d) e) f) 7, 8 , Z9 ). Oprava 1 .
 • ČSN 386461 – Kyslíkovody. • ČSN 386462 – Rozvod a použití propan-butanu v průmyslových závodech a sídlištích.
 • ČSN 386479 – Stavba a provoz acetylenovodů (+ Změna Z1).
 • ČSN 730823 – Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot ( + Změna Z1 ).

Bezpečnostní normy řady ČSN 05 0600, ČSN 05 0610, ČSN 05 0630, ČSN 05 0650, ČSN 05 0661, ČSN 05 0671, ČSN 05 0672 řeší :

terminologii, nebezpečí při svařování – druhy, bezpečnostní opatření; použití technických svářečských plynů, řešení svářečských pracovišť – větrání, odsávání; osvětlení, bezpečnostní opatření na pracovištích, instalaci a zkoušky zařízení; pracovní podmínky na pracovišti – přípustné koncentrace plynů, par a aerosolů; přípustné hodnoty záření při svařování, přípustné hladiny hluku na pracovišti; přípustné parametry tepelně vlhkostních podmínek na pracovišti; ergonomická řešení pracovišť; údržbu a opravy zařízení; osobní ochranné pracovní prostředky; oprávnění vykonávat svářečské práce; práce se zvýšeným nebezpečím; uvádí související technické normy, bezpečnostní, hygienické, požární předpisy apod.

Související předpisy BOZP :

 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
 • Zákon č. 253/2005 Sb., změny zákonů v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce.
 • Vyhláška č. 336/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
 • Vyhláška č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
 • Zákon č. 169/2005 Sb., o změně zákoníku práce, zákoník ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 199/2005 Sb., o vybraných důlních zařízeních.
 • Vyhláška č. 122/2005 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení.
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. • Nařízení vlády č. 441/2004 Sb., kterým se mění NV č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění NV č. 523/2002 Sb. • Nařízení vlády č. 405/2004 Sb., kterým se mění NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.
 • Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
 • Vyhláška č. 393/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
 • Vyhláška č. 394/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb. a NV č. 352/2000 Sb.
 • Vyhláška č. 395/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a NV č. 352/2000 Sb.
 • Vyhláška č. 340/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.
 • Zákon č. 338/2005 – Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb., zákonem č. 47/1994 Sb., zákonem č. 71/2000 Sb., zákonem č. 124/2000 Sb., zákonem č. 151/2002 Sb., zákonem 309/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 362/2003 Sb., zákonem č. 436/2004 Sb. a zákonem č. 253/2005 Sb. .
 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích čistících a dezinfekčních prostředků.
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
 • Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.
 • Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb. a ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb. .
 • Vyhláška ČÚBP č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel, ve znění vyhl. č. 39/2003 Sb.
 • Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. .
 • Vyhláška ČÚBP č. 18/1987 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par.
 • Vyhláška č. 125/1982 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce s lasery.
 • Vyhláška č. 192 / 2005 Sb., kterou se mění vyhláška českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení.

II. Požární bezpečnost při svařování

Požární bezpečnost při svařování řeší vyhl. Ministerstva vnitra ČR č. 87/2000 Sb. ,,Podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách“. Vztahuje se na svařování (tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů-např. plastů, …), pokud je prováděno plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i na používání elektrických pájedel (proces pájení) a benzínových pájecích lamp i na nahřívání živic v tavných nádobách.

Tato vyhláška řeší :

Terminologii – nebezpečnou koncentraci, prostor s nebezpečím výbuchu a následným požárem, prostor s nebezpečím požáru, přilehlý prostor, základní požárně bezpečnostní opatření (technická, organizační), zvláštní požárně bezpečnostní opatření (technická, organizační), svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření, svářečské pracoviště, požární dohled, základní rizika při svařování, svařování elektrickým proudem, proces zahájení svařování a po skončení svařování.

Provádí hodnocení požárních nebezpečí, stanovuje opatření proti vzniku a šíření požáru, kdy se svařování nesmí zahájit; určuje požadavek na kvalifikaci pracovníků (svářečů, páječů).

Stanovuje specifické podmínky po skončení svařování a kategorizuje požární dohled. Vyhláška charakterizuje zabezpečení svářečských pracovišť a přilehlých prostorů, určuje podmínky ochrany na přechodných i stálých pracovištích. Určuje provádění příkazů a zákazů (tabulek) na pracovištích, stanovuje požární ochranná pásma. Dále předepisuje používání bezpečných svařovacích (pájecích) zařízení včetně příslušenství (vodičů, hadic).

Předepisuje odstraňování výbušných prachů ze zařízení a pracovních prostorů, bezpečné umísťování tlakových lahví na plyny ke svařování, vyvíječů acetylénu i svařovacích zdrojů (zařízení). Rovněž stanovuje podmínky používání technických plynů pro svařování plamenem. Určuje postup při vzniku požáru na pracovišti a podmínky manipulace s tlakovými lahvemi. Předepisuje podmínky umísťování a zabezpečování tlakových lahví na pracovištích. Stanovuje umísťování tlakových lahví ve vozidlech, pracovní postup po dopravě lahví vozidlem na pracoviště. Vyhláška předepisuje používání hasících přístrojů i zařízení na pracovišti a stanovuje dodržování požární kázně na pracovištích. Stanovuje bezpečné používání pájecích lamp a jejich umísťování na pracovištích. Dále určuje podmínky používání elektrických pájedel na pracovišti, rovněž určuje podmínky pro požární bezpečnost při provádění aluminotermického svařování. Stanovuje podmínky provádění nahřívání živic v tavných nádobách a rovněž svařování nekovových materiálů.

V závěru uvádí rozsah zvláštních požárně bezpečnostních opatření uváděných v ,,Příkazu ke svařování“ a velikosti teplot možných zdrojů zapálení od svařování, včetně nejvyšších teplot dosahovaných při spalování technických plynů při svařování.

Související předpisy :
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 67/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
 • Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a změně některých zákonů ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 568/2004 Sb.
 • Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění NV č. 498/2002 Sb.
 • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (Vyhláška o požární prevenci).
 • Vyhláška č. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ve znění vyhlášky č. 433/2004 Sb., vyhlášky č. 564/2004 Sb. a vyhlášky č. 657/2004 Sb.
 • Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.
Související normy :
 • ČSN EN 3-7 – Přenosné hasící přístroje – Část 7 : Vlastnosti, požadavky na hasící schopnost a zkušební metody.
 • ČSN EN 2 – Třídy požárů (+ Změna A1).
 • ČSN EN 1866 – Pojízdné hasící přístroje.
 • ČSN ISO 11602-2 – Požární ochrana – Přenosné a pojízdné hasící přístroje – Část 2: Prohlídka a údržba.
 • ČSN EN 1869 – Hasící roušky.

 Související

Související články
JAKOST (KVALITA) VÝROBKŮ (14.12.2006)
PROVÁDĚNÍ VÝROBNÍCH PROCESŮ V OBLASTI TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ - DLE ČSN EN 13 445-1 až 6, ČSN EN 13 480-1 až 6, ČSN EN 12 952-1 až 16, ČSN EN 12 953-1 až 12, ČSN EN 764-1 až 7, ČSN EN 13 458-1 až 3, ČSN EN 13 530-1 až 3, ČSN EN 13 314, ČSN EN 13 317 (8.11.2006)

Diskuze ke článku
Diskuze obsahuje 1 příspěvek
Doplnění související nomy(technické specifikace)Přemysl Peprný21.03.2007 06:58
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.