English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
PROVÁDĚNÍ PROCESŮ SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ VE VÝROBĚ
(Zásady pro zhotovování svařenců a pájených dílců)
Datum: 20.1.2017
Autor: Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Pavla Mášová, Ing. Jan Opletal, TESYDO, s.r.o.

Svařování a pájení jsou výrobní technologie, které jsou zařazeny do speciálních (zvláštních) technologických procesů (zavedených do systému řízení kvality i výroby dle ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ev. certifikovaných). Tyto technologie jsou aplikovány do většiny výrobkových norem pro nerozebíratelná spojování materiálů dílců, konstrukcí výrobků, také i v rámci technických zařízení, energetických, plynových, chemických, potravinářských, dopravních zařízení aj. Tyto technologie hrají důležitou úlohu při požadavcích na bezpečnost výrobků, předepsanou právně-technickými předpisy a technickými normami (harmonizovanými, technicky určenými i souvisejícími).

Navrhování svařovaných a pájených výrobků provádí projektant nebo konstruktér (designer) dle požadavků technických výrobkových norem a souvisejících norem, rovněž také dle legislativně-právních předpisů. Tito spolupracují ve značné míře se svářečským dozorem (I/EWE, I/EWT, I/EWS) dle požadavku ČSN EN ISO 14731. Je to nutné hlavně při návrhu technologičnosti (proveditelnosti) konstrukcí výrobků, návrhu svarových (pájených) spojů, předpisu technologie svařování, vhodnosti materiálů pro svařování i pájení v souladu s TDP materiálů, stanovení dokumentů kontroly (atestů) dle ČSN EN 10204 (2.1, 2.2, 3.1 a 3.2) a dle ČSN EN ISO/TR 15608 (pro jednotlivé materiály a jejich skupiny), s přihlédnutím k jakostnímu číslu materiálu W.Nr. (k posouzení vhodnosti mechanických, fyzikálních, chemických a technologických vlastností), tj. k použití vhodného materiálu pro jeho dané (stanovené) provozní namáhání. Také je spolupráce nutná při stanovení rozsahu - plánu kontrol a zkoušek výrobku dle kategorizace výrobků EXC1 až EXC4 podle ČSN EN 1090-1, 2 a 3 (dle NEPR CPR 305/2011), součinitele svarového spoje, druhu základního materiálu a jeho tloušťky (tloušťky stěny výrobku nebo zařízení). Tj. např. dle kategorií stabilních tlakových zařízení I, II, III a IV (v souladu s NV č. 219/2016 Sb., a PED 2014/68/EU), tj. dle ČSN EN 13480, ČSN EN 13445, ČSN EN 12952, ČSN EN 12953 aj., rovněž také do přepravitelných tlakových nádob dle NV č. 208/2008 Sb. (T-PED 2010/35/EU) i do jednoduchých tlakových nádob (JTN) dle NV č. 119/2016 Sb. (SEP a R 2014/29/EU), strojních zařízení (SZ) dle NV č. 176/2008 Sb., ve znění NV č. 170/2011 Sb. a NV č. 229/2012 Sb. (ME 2006/42/ES, 2009/127/ES a 2012/32/EU), také stavebních výrobků dle NEPR CPR č. 305/2011 a dle NV č. 215/2016 Sb. a NV č. 163/2002 Sb. a pod.

Výrobu a montáž provádí kvalifikovaná firma (živnostník) dle požadavku ČSN EN 1090-1, 2 a 3 (NEPR CPR 305/2011), PED 2014/68/EU (NV č. 219/2016 Sb.) aj. Zhotovování výrobků se děje na základě zpracované dokumentace, která musí být v rozsahu: sestavný výkres výrobku s provedenými detaily (s pozicemi jednotlivých částí), statický, popř. i jiný výpočet dimenze, výrobní výkresy dílců (částí), rozpis materiálu nebo kusovník, předpis požadavků na kvalitu (tabulka kvality), rozsah (plán) kontrol (měření) a zkoušek (NDT i DT), výrobní postup (s posloupností operací na výrobku), průvodka výrobku k potvrzení výrobních operací, technologické postupy (tváření, svařování, pájení, obrábění, povrchové úpravy), montážní dokumentaci, návod na provoz, údržbu a kontrolu i diagnostiku při provozu výrobku, rovněž i prohlášení o shodě výrobku (u výrobků strojních zařízení, tlakových zařízení, plynových zařízení, elektrických zařízení, energetických, chemických i potravinářských aj.) nebo prohlášení o vlastnostech výrobku (u výrobků stavebních). Výrobce nebo montážní firma dokládá při auditu k certifikaci (inspekci): Příručku kvality, interní audity kvality, získané certifikáty, soupis zakázek, zpracovanou kategorizaci vyráběných produktů (výrobků), výrobní dokumentaci, včetně rozpisu materiálů a pevnostního (statického aj.) výpočtu, soupis výrobních a svařovacích postupů s kvalifikací WPQR, plány kontrol a zkoušek, záznamy o kvalitě, soupis používaných právně-technických předpisů a technických norem, soupis strojů a zařízení, soupis kalibrovaných aj. měřidel, dokumenty kontroly (atesty) materiálů, včetně svařovacích a spojovacích, kvalifikovaný svářečský dozor, soupis kvalifikovaných svářečů (páječů, operátorů), pracovníků NDT, seznam kooperujících NDT a DT laboratoří (zkušeben) a firem, návody na provoz a údržbu výrobků, prohlášení o shodě výrobku nebo o vlastnostech výrobku aj. Výrobce musí mít následující kvalifikovaný personál: svářečský dozor (I/EWE, I/EWT, I/EWS), svářeče, páječe, zaškolené pracovníky pro pomocné svářečské a páječské práce (tepelné a jiné dělení materiálu, přípravu svarových ploch, čištění, broušení aj.), operátory nebo seřizovače pro mechanizované, plně automatizované nebo robotizované svařování (pájení). Dále pracovníky pro tepelné zpracování (specialistu a technika dle ČSN EN ISO 17663, předpisů EWF), pracovníky pro povrchové úpravy (specialistu a technika dle požadavku ČSN P ENV 12837), také pro šopování, termické nebo žárové stříkání (specialisty dle ČSN EN ISO 14918, předpisů EWF), pracovníky pro NDT kontroly v souladu s ČSN EN ISO 17635 a ČSN EN ISO 9712 (hlavně pro vizuální a rozměrovou kontrolu, pro jiné druhy zkoušení NDT a DT smluvně zajištěnou kvalifikovanou laboratoř nebo zkušebnu nebo kvalifikovaného pracovníka NDT a DT se zavedeným systémem dle ČSN EN ISO/IEC 17025), manažera kvality a interního auditora kvality pro funkční systém řízení výroby a kvality dle požadavku ČSN EN ISO 19011 aj.

Zavedený (ev. certifikovaný) systém řízení kvality: pro svařování a pájení je to dle požadavků norem ČSN EN ISO 3834- až 6, který je nutné zavést všude tam, kde se provádí svářečské a páječské práce.

Důležité je spojovat tento systém s požadavky ČSN EN 1011-1 až 8. Kvalifikované postupy (specifikace): pro svařování WPS, kvalifikace WPQR dle ČSN EN ISO 15607, ČSN EN ISO 15609, ČSN EN ISO 15614-1 aj. a postupy pájení BPS, kvalifikace BPAR dle ČSN EN 13134, postupy pro tepelné zpracování svařenců (HTPS) dle ČSN EN ISO 17663 a doporučení výrobkových norem.

Výrobce musí vždy připravit předběžné pWPS (pBPS) před zahájením výroby na základě zkušeností z předchozí výroby a celkových znalostí procesu-technologie svařování (pájení) dle ČSN EN ISO 15607, ČSN EN ISO 15609 a ČSN EN 13134. Svařovací postupy WPS a pájecí postupy BPS se zhotovují, kvalifikují a dokladují u prováděných svařovaných (pájených) konstrukcí výrobků a technických zařízení, kde může dojít ke ztrátě mechanické stability konstrukce výrobku, (stavebních, strojních, tlakových, plynových, topenářských, vodohospodářských, zdvihacích, elektrických, chemických, energetických, dopravních zařízení i prostředků a jiných) a při jejich opravách i montážích.

Postupy WPS a BPS musí být zpracovány, kvalifikovány a dokladovány u výrobků i pro jejich opravy, na které se vztahují požadavky: bezpečně odolávat v provozních podmínkách statickému, dynamickému, dilatačnímu, hydrostatickému, hydrodynamickému, event. termodynamickému zatížení (namáhání), včetně event. opotřebení korozí, abrazí, erozí nebo degradaci radiačním zářením, event. při požadavcích na těsnost svarových i pájených spojů.

Dle WPS (BPS) musí svarové (pájené) spoje provádět vždy kvalifikování svářeči, páječi i operátoři, kteří mají certifikát - osvědčení dle ČSN EN 287-6, ČSN EN ISO 9606-1, 2, 3, 4, 5, ČSN EN ISO 14732, ČSN EN ISO 13585, ČSN EN 12732, ČSN EN ISO 17660–1 a 2, ČSN EN 13067, event. jiných harmonizovaných, technických, určených, event. výrobkových norem, tj. pro ruční, mechanizované a automatizované (robotizované) svařování i pájení, navařování, tepelné a jiné dělení materiálu.

Specifikace postupu svařování WPS a pájení BPS jsou nutné pro zajištění podkladů k plánování svářečských operací, tj. pro systém řízení výroby a řízení kvality při svařování (pájení) výrobků i pro jejich opravy. Požadavek norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 3834-1 až 6 zní: provádět zvláštní procesy výroby – svařování i pájení dle písemných specifikací postupů WPS (dle ČSN EN ISO 15609) a BPS (dle ČSN EN 13134) kvalifikovaných certifikáty (protokoly) WPQR a BPAR. Výrobkové normy předepisují přesnou kvalifikaci postupů WPS i BPS a to protokoly WPQR, event. BPAR, na základě prováděných ověřovacích NDT a DT zkoušek zkušebních kusů a zkušebních vzorků (v souladu s ČSN EN ISO 15614-1 aj., ČSN EN 13134).

Svarové a pájené spoje plní dané funkční požadavky na bezpečné spoje, pokud jsou kvalifikovány jako specifikované postupy WPS a BPS a to certifikáty (protokoly) WPQR a BPAR (predikcí provozovaných kvalitních a bezpečných spojů).

SOUVISEJÍCÍ TECHNICKÉ NORMY

 • ČSN EN ISO3834-1 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost
 • ČSN EN ISO 3834-2 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Vyšší požadavky na jakost
 • ČSN EN ISO 3834-3 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Standardní požadavky na jakost
 • ČSN EN ISO 3834-4 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Základní požadavky na jakost
 • ČSN EN ISO 3834-5 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 a ISO 3834-4
 • ČSN EN ISO/TR 3834-6 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Návod k zavedení ISO 3834
 • ČSN EN ISO 14554-1 – Požadavky na jakost při svařování. Odporové svařování kovových materiálů. Vyšší požadavky na jakost
 • ČSN EN ISO 14554-2 – Požadavky na jakost při svařování. Odporové svařování kovových materiálů. Základní požadavky na jakost
 • ČSN ISO 6213 – Svařování. Důležité činitele na zabezpečení jakosti svařovaných konstrukcí
 • ČSN EN ISO 2553 – Svarové a pájené spoje. Označování na výkresech
 • TNI CEN ISO/TR 15608 – Svařování. Směrnice pro zařazování kovových materiálů do skupin
 • ČSN CR 12187 – Svařování. Směrnice pro rozdělení materiálů do skupin pro účely svařování
 • TNI CEN ISO/TR 20172 – Svařování. Zařazení materiálů do skupin – Evropské materiály
 • ČSN 05 1309 – Svařování. Svařitelnost kovů a její hodnocení. Všeobecná ustanovení
 • ČSN 05 1310 – Svařování. Zkoušení svařitelnosti ocelí. Základní ustanovení
 • ČSN 05 1311 – Svařování. Svařitelnost ocelí pro obloukové svařování. Zkoušení a hodnocení
 • ČSN 05 1314 – Svařování. Svařitelnost a její hodnocení. Zkoušky odolnosti proti lamelární praskavosti
 • ČSN 05 1317 – Svařování. Zkoušení a hodnocení svařitelnosti ocelových tyčí pro výztuž do betonu
 • TNI CEN/TR 15481 – Svařování betonářské oceli. Vhodnost ke stehovému svařování. Zkušební metody a požadavky na provádění zkoušek
 • ČSN EN ISO 18278-1 – Odporové svařování. Svařitelnost. Hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování
 • ČSN EN ISO 17278-2 – Odporové svařování. Svařitelnost. Alternativní způsoby hodnocení ocelových plechů pro odporové bodové svařování
 • ČSN EN ISO 18595 – Odporové svařování. Bodové svařování hliníku a slitin hliníku. Svařitelnost, svařování a zkoušení
 • ČSN EN ISO 13916 – Svařování. Směrnice pro měření teploty předehřevu, interpass teploty a teploty ohřevu
 • ČSN ISO 857 – Metody svařování, tvrdého a měkkého pájení – slovník
 • ČSN 05 0000 – Svařování. Svařování kovů. Základní pojmy
 • ČSN 05 0002 – Svařování. Obloukové a elektronové svařování a navařování. Základní pojmy
 • ČSN 05 0003 – Svařování. Odporové svařování. Základní pojmy
 • ČSN 05 0004 – Svařování. Elektronové a laserové svařování. Základní pojmy
 • ČSN 05 0040 – Pájení. Pájení kovů. Základní pojmy
 • ČSN 05 3400 – Svařování. Tepelné dělení kovů. Řezání kovů kyslíkem a plazmou. Základní pojmy
 • ČSN EN 1792 – Svařování. Vícejazyčný seznam termínů ze svařování a příbuzných procesů
 • ČSN EN ISO 14610 – Svařování a příbuzné procesy. Definice metod svařování kovů
 • ČSN EN ISO 17659 – Svařování. Vícejazyčný slovník termínů svarových spojů se zobrazením
 • ČSN EN ISO 4063 – Svařování a příbuzné procesy. Přehled metod a jejich číslování
 • ČSN EN ISO 6947 – Svařování a příbuzné procesy. Polohy svařování
 • ČSN EN ISO 5817 – Svařování. Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování). Určování stupňů kvality
 • ČSN EN ISO 10042 – Svařování. Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním. Určování stupňů kvality
 • ČSN EN ISO 13919-1 – Svařování. Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním. Směrnice pro určování stupňů jakosti. Ocel
 • ČSN EN ISO 13919-2 - Svařování. Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním. Hliník a jeho svařitelné slitiny
 • ČSN EN ISO 18279 – Tvrdé pájení. Vady v pájených spojích
 • ČSN EN 14324 – Tvrdé pájení. Směrnice pro aplikaci pájených spojů
 • ČSN ENISO 9013 – Tepelné dělení. Klasifikace tepelných řezů. Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezů
 • ČSN EN 12584 – Vady při řezání kyslíkem, laserem a plazmou. Terminologie
 • ČSN EN ISO 12932 – Svařování. Hybridní laserové svařování ocelí, niklu a niklových slitin. Určování stupňů kvality
 • ČSN EN ISO 13920 – Svařování. Základní tolerance pro svařované konstrukce. Délkové a úhlové rozměry. Tvar a poloha
 • ČSN ISO 2768-1 – Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů
 • ČSN ISO 2768-2 – Všeobecné tolerance. Nepředepsané geometrické tolerance
 • ČSN 05 0211 – Tepelné a mechanické zpracování svarových spojů nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Všeobecné zásady
 • ČSN EN ISO 17663 – Svařování. Požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se svařováním a příbuznými procesy
 • ČSN EN ISO 6520-1 – Svařování a příbuzné procesy. Klasifikace geometrických vad kovových materiálů. Tavné svařování
 • ČSN EN ISO 6520-2 – Svařování a příbuzné procesy. Klasifikace geometrických vad kovových materiálů. Tlakové svařování
 • ČSN 05 0235 – Svařování. Mezní úchylky svařenců a přídavky na jejich obrábění
 • ČSN EN ISO 14731 – Svářečský dozor. Úkoly a odpovědnosti
 • ČSN EN ISO 12690 - Kovové a jiné anorganické povlaky. Dozor nad žárovým stříkáním. Úkoly a odpovědnosti.
 • ČSN 05 0705 – Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů
 • ČSN EN 287-6 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Litina
 • ČSN EN ISO 9606-1 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Oceli
 • ČSN EN ISO 9606-2 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Hliník a jeho slitiny
 • ČSN EN ISO 9606-3 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Měď a slitiny Mědi
 • ČSN EN ISO 9606-4 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Nikl a slitiny niklu
 • ČSN EN ISO 9606-5 – Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu
 • ČSN EN ISO 14732 – Svářečský personál. Zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů
 • ČSN EN ISO 17660-1 – Svařování. Svařování betonářské oceli. Nosné svarové spoje
 • ČSN EN ISO 17660-2 – Svařování. Svařování betonářské oceli. Nenosné svarové spoje
 • ČSN EN ISO 13585 – Tvrdé pájení. Kvalifikační zkouška páječů a operátorů tvrdého pájení
 • ČSN EN ISO 15618-1 – Zkoušky svářečů pod vodou. Svářeči potápěči pro hyperbarické svařování za mokra
 • ČSN EN ISO 15618-2 – Zkoušky svářečů pod vodou. Svářeči – potápěči a svářečští operátoři pro hyperbarické svařování za sucha
 • ČSN EN ISO 13918 - Žárové stříkání. Zkoušení způsobilosti pracovníků provádějících žárové stříkání
 • ČSN 05 0600 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů. Projektování a příprava svářečských pracovišť
 • ČSN 05 0601 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů. Provoz
 • ČSN 05 0610 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů plamenem a řezání kovů
 • ČSN 05 0630 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů elektrickým obloukem
 • ČSN 05 0650 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů elektrickým odporem
 • ČSN 05 0661 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů třením
 • ČSN 05 0671 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů laserem
 • ČSN 05 0672 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů elektronovým paprskem
 • ČSN 05 0040 – Pájení kovů. Základní pojmy
 • ČSN EN ISO 9692-1 – Svařování a příbuzné procesy. Doporučení pro přípravu svarových spojů. Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků
 • ČSN EN ISO 9692-2 – Svařování a příbuzné procesy. Příprava svarových ploch. Svařování ocelí pod tavidlem
 • ČSN EN ISO 9692-3 – Svařování a příbuzné procesy. Příprava svarových ploch. Obloukové svařování hliníku a jeho slitin, tavící se elektrodou v inertním plynu a wolframovou elektrodou v inertním plynu
 • ČSN EN ISO 9692-4 – Svařování a příbuzné procesy. Doporučení pro přípravu svarových spojů. Plátované oceli
 • ČSN EN 1708-1 – Svařování. Detaily základních svarových spojů oceli. Tlakové součásti
 • ČSN EN 1708-2 Svařování. Detaily základních svarových spojů na oceli. Součásti bez vnitřního přetlaku
 • ČSN EN 1708-3 – Svařování. Detaily základních svarových spojů na oceli. Plátované, navařované a vykládané tlakové části
 • ČSN 05 0032 – Svařování. Tvary a rozměry svarových ploch. Svařování mědi a jejich slitin
 • ČSN EN 1011-1 – Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Všeobecná směrnice pro obloukové svařování
 • ČSN EN 1011-2 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Obloukové svařování feritických ocelí
 • ČSN EN 1011-3 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Obloukové svařování korozivzdorných ocelí
 • ČSN EN 1011-4 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Obloukové svařování hliníku a slitin hliníku
 • ČSN EN 1011-5 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Svařování plátovaných ocelí
 • ČSN EN 1011-6 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Laserové svařování
 • ČSN EN 1011-7 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Elektronové svařování
 • ČSN EN 1011-8 - Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů. Svařování litin
 • ČSN EN ISO 15607 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Všeobecná pravidla
 • ČSN EN ISO 15609-1 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Stanovení postupu svařování. Obloukové svařování
 • ČSN EN ISO 15609-2 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Stanovení postupu svařování. Plamenové svařování
 • ČSN EN ISO 15609-3 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Stanovení postupu svařování. Elektronové svařování
 • ČSN EN ISO 15609-4 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Stanovení postupu svařování. Laserové svařování
 • ČSN EN ISO 15609-5 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Stanovení postupu svařování. Odporové svařování
 • ČSN EN ISO 15609-6 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Stanovení postupu svařování. Laserové hybridní svařování
 • ČSN EN ISO 15610 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů
 • ČSN EN ISO 15611 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Kvalifikace na základě předchozí svářečské zkušenosti
 • ČSN EN ISO 15612 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování
 • ČSN EN ISO 15613 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování
 • ČSN EN ISO 15614-1 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu
 • ČSN EN ISO 15614-2 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Obloukové svařování hliníku a jeho slitin
 • ČSN EN ISO 15614-3 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Tavné svařování nelegovaných a nízkolegovaných litin
 • ČSN EN ISO 15614-4 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Konečná úprava hliníkových odlitků svařováním
 • ČSN EN ISO 15614-5 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Obloukové svařování titanu, zirkonu a jejich slitin
 • ČSN EN ISO 15614-6 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Obloukové a plamenové svařování mědi a sliti mědi
 • ČSN EN ISO 15614-7 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Navařování
 • ČSN EN ISO 15614-8 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Svařování spojů trubek s trubkovnicí
 • ČSN EN ISO 15614-10 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Hyperbarické svařování za sucha
 • ČSN EN ISO 15614-11 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Elektronové a laserové svařování
 • ČSN EN ISO 15614-12 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Bodové, švové a výstupkové svařování
 • ČSN EN ISO 15614-13 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Stlačovací a odtavovací stykové svařování
 • ČSN EN ISO 15614-14 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Zkouška postupu svařování. Laserové svařování ocelí, niklu a niklových slitin
 • ČSN EN ISO 11970 – Stanovení a schvalování postupů svařování pro výrobní svařování odlitků z oceli
 • ČSN EN ISI 14555 – Svařování. Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů
 • ČSN EN ISO 15620 – Svařování. Frikční svařování kovových materiálů
 • ČSN EN 13134 – Tvrdé pájení. Zkouška postupu pájení

Systém kvality provádění zvláštních technologických procesů svařování a pájení je dán požadavky výše uvedených norem. Systém prokazování kvality je požadován na základě certifikace dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 3834. Procesy svařování i pájení jsou vždy předepisovány v dokumentaci projektantem nebo konstruktérem, ev. na základě požadavku svářečského dozoru a hlavně na základě požadavků výrobkových a rovněž harmonizovaných nebo technicky určených norem, v souladu se zákonem č. 90/2016 Sb., zák. č. 91/2016 Sb. i zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a právně-technickými předpisy - Nařízeními vlády ČR (EU Směrnicemi ES, EHS, EC, EU, NEPR, CPR aj.).

Dle požadavků Evropských směrnic (ES, EHS, EU), zák. č. 90/2016 Sb., zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 100/2013 Sb., zák. č. 34/2011 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. a č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR (NV), harmonizovaných a technických norem i kontraktu (obchodní smlouvy), je nutné provozovat výrobky a technická zařízení jako bezpečné i spolehlivé, ev. projektantem nebo konstruktérem (designerem) výrobce předepsanou mírou bezpečnosti, trvanlivosti, životnosti i spolehlivosti, tj. s komplexní kvalitou.

Jedná se zvláště o oblast vyhrazených technických zařízení a stanovených výrobků k posuzování shody, ale i výrobků a zařízení majících vliv na požadovanou bezpečnost během jejich stanoveného provozu:

Strojní, stavební, tlaková, energetická, plynárenská, chladírenská, elektrická, dopravní, transportní, chemická, těžební zařízení, stavby a jednotlivé výrobky (konstrukce, dílce) aj., mohou být vystaveny různým druhům zatížení a různým provozním podmínkám. To má značný vliv na trvanlivost jejích dílců (exponovaných částí), tj. na změnu charakteristik materiálů výrobků během jejich provozu, což je výsledkem řady provozních cyklů nebo vystavení určitým druhům zatížení a pracovního prostředí v čase (během doby provozu nebo předepsané provozní životnosti), včetně exponovaného pracovního prostředí výrobku a exponovaných provozních podmínek (korozní prostředí, radiace, seizmicita, kombinované namáhání, cyklické namáhání aj.).

Dle požadavku čl. 6 a tab. č. Z A.3 dle čl. 6.2 a 6.3 ČSN EN 1090-1 a čl. 1, 4 a 7 ČSN EN 1090-2 nebo čl. 1, 4 a 7 ČSN EN 1090-3, v souladu s ČSN EN ISO 3834 – 1 až 6, ev. ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001, aj.: (Kovové konstrukce staveb pro stroje, technická a technologická zařízení, konstrukce staveb pro kotle, tlakové nádoby a zařízení i jejich sestavy, včetně potrubí, konstrukce staveb pro plynová zařízení a potrubí, stavební konstrukce budov, stadionů, hal, skladů, průmyslových staveb, lávek, mostů, tunelů, vodohospodářských staveb, komínů, vysokých pecí, budov elektráren, kotelen a spaloven, nádrží, zásobníků, stavební a strojní konstrukce pro stavby, tj. věže, stožáry, vysílače, antény, jeřábové dráhy, výtahy, lanové dráhy, geologické a geotechnické konstrukce, skořepinové konstrukce zásobníků a rezervoárů aj. konstrukcí).

Diskuze ke článku
Diskuze obsahuje 3 příspěvky
Zvláštní znaky pro proces svařování v automobilovém průmysluBohumil09.02.2021 15:02
Odpověď na vložený drát do úkosu a svařováníIng.Vladimír Kudělka, Ph.D.27.02.2017 19:49
PROVÁDĚNÍ PROCESŮ SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ VE VÝROBĚF.Novotný27.02.2017 10:55
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.