English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Změna č.4 předpisu ČD V95/5; účinnost od 01.02.2016
Datum: 9.2.2017
Autor: Milan Kadlec, ČD, a.s.

Připravovaná změna č.4 předpisu ČD V 95/5 byla schválena dne 01.02.2016 s účinností od 1.2.2016. V tištěné podobě je od 01.03. 2016 a koupit předpis je možné přes ZC Praha . Přechodové období na zavedení této změny bylo stanoveno na 5 měsíců od nabytí účinnosti tj. do 30.06.2016. Dále jsou popsány změny předpisu.

Hlavní změny v předpisu:

1. SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ PŘI VÝROBĚ, OPRAVÁCH A REKONSTRUKCÍCH

Pro pájené spoje ve výrobě, při modernizacich, rekonstrukcích, opravách a renovacích dílů a komponentů ŽKV musí být vytvořeny dodavatelem schválené specifikace postupu pájení BPS na základě vydaného protokolu o zkoušce postupu pájení BPAR podle ĆSN EN 14134. Předběžná specifikace postupu pájení pBPS musí vždy předcházet schvalovacímu procesu podle věrohodných požadavků na pájené sestavy. BPAR a BPS jsou součástí dokumentace a dodavatel je povinen na požádání je předložit odběrateli nebo jeho zástupci.

2. RENOVACE ND

Každá renovace ND ŽKV, která by měla být provedena navařováním musí být odsouhlasena provozovatelem vozidla (GŘ ČD,a.s. a GŘ ČDC ), bez tohoto souhlasu je renovace navařováním zakázána.

Pokud se renovace navařováním schvaluje potom musí být splněny následující podmínky:

 • Zhotovitel musí vědět o jakou jakost základního materiálu se jedná
 • Musí být provedena defektoskopie na zjištění trhlin ,(pokud jsou trhliny zjištěny díl se nerenovuje)
 • Musí být zhotoveny WPQR a WPS a doložena potřebná kvalifikace svářečů
 • Potřebné svařovací zařízení (polohovadla, popř. navařovací poloautomaty)
 • Renovovaný díl musí být značen identifikačním číslem (značkou) a výrobce musí vyhotovit protokol se záznamem o NDT
 • Musí být také provedeno měření tvrdosti, aby renovovaný díl měl stejné vlastnosti jako původní materiál
 • Renovovat díl se může pouze jednou

SVÁŘEČSKÝ A KONTROLNÍ PERSONÁL

Vydaný „Certifikát o zkoušce svářeče“ prokazující jeho příslušnou kvalifikaci je uznávaný v případě, že byl získán prostřednictvím pověřeného a schváleného výukového střediska a uznávaným zkušebním orgánem schváleného certifikačního orgánu, který splňuje následující požadavky:

 • je akreditovaný podle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013
 • jeho zkoušky jsou mezinárodně uznatelné, protože jsou prováděny v systému, který je zpracován a pravidelně validován podle schématu a požadavků EWF (Evropská svářečská federace) a IIW (mezinárodní svářečský institut)
 • je schopen zajistit kvalifikace svářečů v celém spektru požadovaných kvalifikacích:
  • Svářeč ČSN EN 287-1:2012
  • ČSN EN 287-1:2004
  • ČSN EN 287-6:2010
  • ČSN EN ISO 9606-1:2014
  • ČSN EN ISO 9606-2:2005
  • ČSN EN ISO 9606-3:2000
  • ČSN EN ISO 9606-4:2000
  • ČSN EN ISO 9606-5:2001
  • ČSN EN ISO 13 585:2003
  • ČSN EN 13 133:2011 (poz. Norma zrušena
  • Svářečský operátor ČSN EN 1418:1999
  • ČSN EN ISO 14732:2014

Pozn: Normy EN 287-1 a EN 1418 mají ještě omezenou dobu platnosti, postupně budou zrušeny, další normy je možné doplnit.

Pro provádění zkoušek svářečů a operátorů musí mít zkušební a certifikační orgán zpracované minimálně:

 • Technická pravidla pro provádění zkoušek v souladu s požadavky jednotlivých norem
 • Přihlášku ke zkoušce
 • Vzorové pWPS pro běžné typy zkoušek
 • Hodnotící protokoly a vzory certifikátů
 • Systém identifikace a sledovatelnosti zkušebních kusů, svářečů, začátek a konec svařování
 • Provádění vizuálních zkoušek a zpracovaný systém a zajištěnou dostupnost nedestruktivních i destruktivních zkoušek
 • Zpracovaný systém pro stanovení rozsahu platnosti certifikátů
 • Systém číslování vydaných certifikátů s ověřitelností a veřejně přístupovou databází všech realizovaných zkoušek svářečů
 • Personál zkušební organizace musí mít kvalifikaci minimálně EWT/IWT, podle schématu EWF/IIW
 • Personál musí prokázat dostatečnou praxi v oblasti zkoušek svářečského personálu, včetně specifikovaných požadavků svařování železničních kolejových vozidel a jejich dílů.

 PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ NORMY EN ISO 9606-1 PRO SVAŘOVÁNÍ OCELÍ V ŽELEZNIČNÍM PRŮMYSLU

 •  Rozsah platnosti pro metody svařování:
 • Pro rozsah platnosti metod svařování se musí zohlednit přenos kapek kovu v oblouku.
 • Základní materiál: se volí pro zkoušky svářečů, který odpovídá schválené skupině FM-podle EN ISO 9606-1, tabulka č.2. Základní materiály obvykle používané pro kolejová vozidla odpovídají následujícímu přiřazení:
  • FM 1: Skupina materiálů podle ISO/TR 15608-1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 11
  • FM 2: Skupina materiálů podle ISO/TR 15608- 2.1, 3.1 a 3.2
  • FM 5: Skupina materiálů podle ISO/TR 15608-7 a 8
 • Přídavné materiály: používané pro zkoušky musí být kvalifikovány podle EN 15085-4, odst. 5.3.2 pro základní materiál použitý při zkoušce
 • Koutové svary: pro koutové svary je vyžadován vždy zkušební kus pro koutový svár (ČSN EN 15085-2, čl. 5.1.1)
 • Platnost: prodlužování platnosti zkoušek svářečů ocelí je možné podle EN ISO 9606-1, kapitola 9.3 a) – prodlužování po třech letech
 • prodlužování platnosti zkoušek svářečů ocelí podle EN ISO 9606-1, kapitola 9.3 b) – prodlužování na základě NDT se pro skupinu ČD nebude uznávat
 • není povoleno prodloužení platnosti zkoušek svářečů ocelí podle EN ISO 9606-1, kapitola 9.3 c) – prodloužení potvrzením zaměstnavatele

DPLŃKOVÉ POŽADAVKY (kvalifikační hodnocení) PRO PRACOVNÍ ZKOUŠKY.

 • Protože zkoušky svářečů podle EN ISO 9606-1 neobsahují všechny druhy, typy svarů a polohy svařování, musí se kvalifikace svářečů pro reálnou výrobu doplnit o pracovní zkoušky dle ČSN EN 15085-4 čl. 4.2
 • Rámcové podmínky pro to jsou:
 • Tvar svarů
 • Polohy svařování a pracovní polohy
 • Za určení a provedení je odpovědný svářečský dozor uvedeného svářečského podniku, dokumentace musí být prokazatelná a na vyžádání se předkládá certifikačním orgánům, které podniku vydaly certifikát podle ČSN EN 15085 i zástupcům zákazníka. Platnost pracovních zkoušek je stejná, jako platnost zkoušek svářečů podle příslušných norem.

Aktuální informace ohledně předpisu ČD V95/5 a schvalování externích svářecích dozorů naleznete na informačním webu. http://sp.cd.cz/o12

Informace o činnosti Národního Koordinačního výboru (NKV)

V letošním roce 2016 proběhlo zasedání Evropské komise pro kolejová vozidla ECWRV v Halle 10-11.5.2016 a další plánované zasedání proběhne v měsíci Listopadu 2016 ve Varšavě.

Na zasedání v Halle se projednávalo následující:

Prezentace k nové normě ISO 2553

Prezentaci k nové normě ISO 2553 a její aplikaci v oblasti železničního průmyslu přednesl pracovník inspekčního orgánu SLV Halle. Norma vyšla v roce 2014 a nahradila původní EN 22553. Prezentace byla rozdělena na následující části:

 1. Úvod – vydání normy a jaké komise
 2. Popis dvou systémů používaných ve světě
  • Evropský (systém A) a
  • Pacifický (Systém B) AWS A. 24

 3. Platí pro tavné svařování a pro pájení
 4. Symboly (piktogramy a symboly),
 5. Výkresy by měli zpracovávat a kontrolovat pouze v oboru svařování speciálně vzdělané a proškolené osoby,
 6. Struktura normy byla změněna, přílohy A, B, C
 7. Rozhodnutí o používání ISO 2553 by mělo být přijato bez odkladu. Zatím je v normě EN 15085 v normativních odkazech uvedena stále EN 22553.
 8. Nové symboly z normy ISO 2553 nejsou zapracovány do ISO 9692, ISO 5817 a ISO 10042.
 9. Pozor se musí dávat u DVS 1608 a DVS 1612. Tyto DVS směrnice řeší únavově namáhané svary.
 10. Diskuse: Pan Oppitz (Siemens) – zatím by se měla používat stará norma, dokud nebude změněna EN 15085!!!
 11. Obdobná diskuse byla vedena v národní komisi KoA v Německu. Zpráva o návrhu normy prEN 15614-1

 1. Zprávu přednesl pan Gilles Bourgeois z Francie.
 2. V nové verzi této normy – dvě úrovně kvalifikací (certifikací). Level 1 bude podle ASME Section IX, Level 2 – kvalifikace podle stávajících norem. Level 2 kvalifikuje i Level 1, ale ne naopak. Tabulka 4 uvádí kritéria přípustnosti, u Level 2 je to dle ISO 5817, u Level 1 není specifikováno. Další tabulky uvádí platnost dle materiálových skupin. Pro tlaková zařízení bude akceptována kvalifikace pouze dle Level 2. O platnosti těchto úrovní pro železniční průmysl se stále diskutuje. Bude vztaženo na výrobek nebo specifikováno ve smlouvě.
 3. Následovala diskuze o akceptaci amerických norem v EU, měly by být prosazována kritéria EN a zachována kvalita. S normami ISO a přijetím amerického systému (ASME) bude kvalita a nároky na výrobce nižší. Rozhodující bude vždy smlouva. Stefano Morra (Itálie) navrhuje, aby členové TC 31 podali na příštím zasedání ECWRV zprávu o vývoji této normy z hlediska činnosti standardizace.
 4. Pravidla ECWRV
  • Část 1 – prezentoval Prof. Keitel
  • Část 2 – prezentoval p. Albrecht Hans z SLV Duisburg.
  • Do pravidel byly zapracovány změny, které byly odsouhlaseny na posledním zasedání ve Vídni. Upraven byl také postup pro schvalování nových MCB. Do počtu auditů budou zahrnuty také certifikační případy z jiných oblastí (např. certifikační případy podle ISO 3834, EN 1090 atd.). Auditoři by měli být schváleni ECWRV. Statut žadatele byl zkrácen na 2 roky, ihned po schválení žadatele dostane plný přístup do Online registru. Počet auditorů v jednom MCB musí být min. 2. Po dvou letech je žadatel buď schválen za plného člena, nebo je posuzování ukončeno (pokud žadatel nevyhovuje). Uznání platí max. 5 let, pak následuje proces opětovného posouzení MCB a prodloužení jeho schválení na dalších max. 5 let.

  Pro zkoušky svářečů, pracovní zkoušky a WPQR (kvalifikované WPS) by měl být svářečský dozor uveden konkrétně na certifikátu. Pouze však pro metody svařování, které má firma certifikované. Slovo Authorized (autorizován) bylo v pravidlech nahrazeno slovem Capable (schopný). V textu normy EN 15085 má svářečský dozor pro zkoušky personálu i pro provádění předvýrobních zkoušek oporu, pro kvalifikace WPQR to není v textu uvedeno, tzv. autorizaci je možné najít pouze v normativní příloze B, bod B.7 – kvalifikace svařovacích postupů, kde je svářečský dozor stupně A plně autorizován. Rozhodující bude ale vždycky, jako tomu bylo doposud, uznání zákazníka.

  zprávy členských států • Online-Registr – stav techniky • Přehled aktivit jednotlivých MCB Pan Schmidt popsal připravované technické změny v Online-Registr systému. Také ukázal aktivity jednotlivých členů registru a současný stav v posuzování žadatelů i prodlužování oprávnění pro stávající členy, kterým končí platnost schválení. Připomínka k uvádění jmen auditorů- na vloženém certifikátu se uvádí pouze Lead Auditor - vedoucí auditor, druhý by měl být nějak dokumentován minimálně v rámci Online registru, pro dokumentování činnosti auditorů. V současné době žádají a jsou posuzovány následující certifikační orgány:

Na zasedání NKV které se konalo dne 05.10.2016 v České Lípě ve firmě Bombardier Transportation Czech Republic a.s. bylo projednáno následující:

Projednání schválení novelizace dvou dílů Směrnice evropské komise pro svařování železničních vozidel.

 • První díl Směrnice evropské komise pro svařování se týká certifikačních organizací
 • Druhý díl Směrnice evropské komise pro svařování se týká železničních vozidel

Dále bylo projednáváno:

 • Novelizace normy EN 15085 díl 1-5 a vydání dílu 6 pro opravárenství (rok vydání 2017)
 • Nově bude vydána norma EN 15614-1
 • Norma 2553 – novelizována
 • V novelizované normě EN 15085 – pojem certifikace – zrušeno bude nahrazeno pojmem klasifikace.
 • Bude zaveden pojem závažnost (důležitost pro bezpečnost
 • Dále budou zavedeny – požadavky na kvalitu
 • Certifikační úroveň by měla být přejmenována na – kvalifikační úroveň
 • Budou podrobně popsány pracovní zkoušky
 • Bude popsána a vyžadována zkouška 1 kusu – FIA
 • Budou zpřísněny podmínky pro certifikační úroveň CL4 – obchodování, konstrukce nákup a prodej.

Příští zasedání by se mělo konat v měsíci Říjnu 2017.

Příklady svarů s kterými se setkáváme při auditech

A nakonec specialita

Diskuze ke článku
Diskuze obsahuje 1 příspěvek
Svařování na technologii speciálních pracovních vozidel Vladimír Hutla 06.09.2021 13:24
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.