English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
TERMINOLOGIE K VYSVĚTLENÍ OPRÁVNĚNÍ A KVALIFIKACE FIREM
Datum: 13.4.2017
Autor: Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Tereza Haluzíková, Mgr. Marek Kudělka, TESYDO, s.r.o.

Za účelem provádění výroby i uvádění výrobků na trh a do provozu musí podnikající subjekt splnit dané požadavky níže uvedených právních i technických předpisů a harmonizovaných a jiných technických norem, tj. získat oprávnění, kvalifikaci nebo certifikaci. Pro ochranu firmy i garanci a stabilitu činností firmy je důležité i pořízení zákonného pojištění podnikatelů a rizik při podnikání dle platných předpisů.

Živnostenský list - živnostenské oprávnění vystavené Živnostenským úřadem k vykonávání podnikatelské činnosti vázané nebo volné, ev. koncesované nebo řemeslné, tj. registrace činností právnických a fyzických osob. K získání musí být vždy splněny podmínky a předpoklady k provádění živnostenské činnosti. Tj. stanovené dle Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 356/1999 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 169/2012 Sb., zák. č. 199/2012 Sb. a zák. č. 202/2012 Sb.). Dále doplnění zákona dle nařízení vlády č. 140/2000 Sb., č. 468/2000 Sb., č. 469/2000 Sb., č. 491/2004 Sb., č. 492/2004 Sb., č. 100/2005 Sb., č. 324/2006 Sb.

Kvalifikace výrobce - odborná způsobilost firem a živnostníků na základě posouzení shody, kvalifikovaným certifikačním nebo inspekčním orgánem v souladu se zněním technických výrobkových norem a souvisejících norem. Tj. v souladu se zněním zák. č. 90/2016 Sb., zák. č. 91/2016 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a norem vydáním certifikátu.

Certifikace výrobků - posouzení shody odborné způsobilosti podnikajících právnických nebo fyzických osob k navrhování a provádění výrobků a technických zařízení na základě výrobkových norem a souvisejících norem, tj. kvalifikovaným odborným certifikačním subjektem. Tj. v souladu se zněním zák. č. 90/2016 Sb. §4 až § 15 zák. č. 91/2016 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb. §10 odst. 1 písm. b) i §13 odst. 1 ve znění pozdějších předpisů a norem vydáním certifikátu. Certifikáty pro neharmonizovanou sféru podle technických norem může vydávat kvalifikovaná společnost se zavedeným systémem podle ČSN EN ISO/IEC 17065 a kvalifikovanými auditory.

Certifikace personálu - odborné posouzení shody znalostí a dovedností osob i firem k provádění odborných činnosti v rámci kontroly a zkoušení i měření (diagnostiky) v oblasti nedestruktivního (NDT) a destruktivního zkoušení (DT), tzn. laboratoří a zkušeben materiálů, polotovarů, výrobků a technických zařízení. Tj. v souladu se zněním zák. č. 90/2016 Sb., zák. č. 91/2016 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a norem vydáním certifikátu.

Certifikace systému managementu - systému řízení kvality a výroby, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci i environmentálního systému. Tj. v souladu se zněním zák. č. 90/2016 Sb., zák. č. 91/2016 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a technických norem vydáním certifikátu.

Inspekce - činnost třetí nezávislé kvalifikované strany - inspekčního orgánu k posouzení shody (dozorem, přejímkou, dohledem) v oblasti navrhování a provádění výrobků a technických zařízení podle technických výrobkových a souvisejících norem. Tj. v souladu se zněním zák. č. 90/2016 Sb., zák. č. 91/2016 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a technických norem vydáním inspekční zprávy (protokolu), ev. certifikátu.

Supervize - odborný a kvalifikovaný dohled nad prováděním činností v oblasti navrhování, výroby, kontroly, zkoušení, montáže a uvádění do provozu výrobků a technických zařízení, zpravidla kvalifikovaným inspekčním orgánem na základě inspekční zprávy. Tj. v souladu se zněním zák. č. 90/2016 Sb., zák. č. 91/2016 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a technických norem vydáním inspekční zprávy (protokolu).

Odborné stanovisko způsobilosti k projektování, výrobě, montáží, provozu, obsluze, opravám, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení - odborné posouzení shody k prováděné státní příspěvkovou organizací TIČR (Technickou inspekcí České republiky). Tzn. vydáním oprávnění k činnosti pro oblast plynových, tlakových elektrických a zdvihacích zařízení. Tj. dle zák. č. 174/1968 Sb. §6b odst. (1) ve znění pozdějších předpisů.

Oznámený subjekt (OS) - notifikovaná osoba (NB) - na základě odborného posouzení shody a splnění podmínek i předpokladů daných zák. č. 90/2016 Sb. §16 až §26, zák. č. 91/2016 Sb. §11b a 11d i zák. č. 22/1997 Sb. §9 až 13c ve znění pozdějších předpisů a harmonizovaných norem. Posouzení k oznámení (notifikaci) firem provádí ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) pro vybrané a stanovené výrobky k posuzování shody opatřené značkou CE vydáním rozhodnutí o oznámení (notifikaci).

Akreditace - je dobrovolné a právně nepovinné posouzení odborné způsobilosti stanoveným akreditačním orgánem a to daného systému řízení managementu kvality a odborné způsobilosti firem provádějících certifikaci a inspekci. Posouzení provádí akreditační orgán dané země EU jako službu. Toto posouzení se provádí jen podle technických norem, nikoli podle harmonizovaných norem, ani právních i technických předpisů, neboť akreditační společnosti jsou zájmová sdružení na bázi obecně prospěšných společností nabízející (provádějící) službu za vysoké finanční poplatky. Jsou registrovány jako členové v zájmových sdruženích EA - Evropská spolupráce pro akreditaci zkušebních a kalibračních laboratoří, certifikačních a inspekčních orgánů, ILAC - Mezinárodní spolupráce pro akreditaci zkušebních a kalibračních laboratoří a IAF - Mezinárodní sdružení pro akreditaci certifikačních orgánů. Tj. dobrovolná akreditační činnost (služba) se provádí na základě vydaného akreditačního osvědčení v souladu se zněním zák. č. 22/1997 Sb. §14 až §17 a ve znění pozdějších předpisů. Certifikáty vydané akreditovanou osobou, je možné využít jen, když je k posouzení shody oprávněn výrobce, dovozce nebo jiná osoba. Tj. jen v neharmonizované sféře bez použití harmonizovaných norem a předpisů. Nikoli, když je k tomu oprávněný oznámený subjekt (notifikovaná osoba) OS/NB.

Zákonné posouzení shody k činnosti oznámených subjektů (notifikovaných osob) provádí dle zákona č. 90/2016 Sb. §17 až §26 posouzení shody podle technických a právních předpisů i harmonizovaných norem v rámci oznámení a notifikace subjektů ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci metrologii a státní zkušebnictví). Tj. vydáním rozhodnutí o oznámení (notifikaci) v souladu se zněním zák. č. 90/2016 Sb., zák. č. 91/2016 Sb. §11b a §11d i zák. č. 22/1997 Sb. §11 až §11d ve znění pozdějších předpisů a harmonizovaných norem.

Dozor nad trhem - provádí Česká obchodní inspekce a další správní orgány a Úřady, pokud tak jiný zákon stanoví. Dozor je prováděn v rámci uvádění výrobků na trh, uvádění do provozu v souladu se stanovenými požadavky nebo požadavky příslušného nařízení Evropské unie (EU). Dále zda výrobky nejsou neoprávněně opatřovány označením shody CE nebo jiným stanoveným označením podle zákona č. 90/2016 Sb. §49. Tento dozor se provádí i dle zákona č. 22/1997 Sb. §18 ve znění pozdějších předpisů formou vydaných zpráv a zápisů (protokolů), ev. rozhodnutí k opatření a nápravě

EU prohlášení o shodě - vystavuje výrobce jako doklad k výrobku, který je opatřen CE značkou shody dle zák. č. 90/2016 Sb. §14 a §15 a zák. č. 22/1997 Sb. §12, §13, §13a a §13b ve znění pozdějších předpisů. Provádí se např. pro strojní, tlaková, elektrická aj. zařízení dle Evropských směrnic a nařízení evropského Parlamentu a Rady (právně technických předpisů). .Je to potvrzení shody výrobcem, že výrobek je proveden dle výrobkové normy, právně technického předpisu, je řádně odzkoušen dle technických požadavků a je pro provoz bezpečný. Prohlášení o shodě je dokument, kterým výrobce dokladuje, že správně posoudil shodu s požadavky příslušných nařízení vlády ČR nebo evropských směrnic a evropských nařízení. Tento dokument je nutnou podmínkou uvedení výrobku na trh a následně i do provozu.

EU prohlášení o shodě obsahuje: jedinečnou identifikaci výrobku, jméno a adresu výrobce nebo zplnomocněného zástupce, informaci o vydavateli (výrobci nebo montážní firmě), předmět prohlášení (identifikaci výrobku umožňující zpětnou sledovatelnost, je možná i doložená fotografie), uvést, že výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s těmito harmonizačními právními předpisy Evropské unie, uvést odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity nebo na specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje, případně uvést název oznámeného subjektu, tj. identifikační číslo, kdo za něj konkrétně provedl, uvést popis rozsahu posouzení a kdo vydal osvědčení, ev. uvést i další informace, uvést na závěr také kým je podepsáno, jméno, místo a datum vydání, uvést celé jméno, funkci a podpis. Výrobky s EU prohlášení shody výrobků posuzuje oznámený subjekt (notifikovaná osoba) OS/NB.

Prohlášení o shodě vlastností výrobků (CE) - vystavuje výrobce jako doklad ke stavebnímu výrobku, který je opatřen CE značkou shody dle NEPR CPR č. 305/2011 a posuzování shody proběhlo podle evropských harmonizovaných norem. Je to potvrzení shody výrobcem, že výrobek je proveden dle výrobkové normy, právně technického předpisu, je řádně odzkoušen dle technických požadavků a je pro provoz bezpečný. Prohlášení o shodě je dokument, kterým výrobce dokladuje, že správně posoudil shodu s požadavky příslušných nařízení vlády ČR nebo evropských směrnic a evropských nařízení. Tento dokument je nutnou podmínkou uvedení výrobku na trh a následně i do provozu. Výrobky s EU prohlášení shody vlastností výrobků posuzuje oznámený subjekt (notifikovaná osoba) OS/NB.

Prohlášení o shodě - vystavuje výrobce, využívá dovozce nebo prodejce k výrobkům, které nejsou označeny značkou shody CE a nejsou posuzovány podle evropských harmonizovaných norem. Je to potvrzení shody výrobcem, že výrobek je proveden dle výrobkové normy, právně technického předpisu, je řádně odzkoušen dle technických požadavků a je pro provoz bezpečný. Je to písemný dokument od výrobce nebo dodavatele, který potvrzuje, že výrobek smí být uveden na trh a následně i do provozu, neboť splňuje technické požadavky platné legislativy ČR. Zároveň se zavazuje, že byl dodržen stanovený postup při naplnění shody. Prohlášení o shodě je dokument, kterým výrobce dokladuje, že správně posoudil shodu s požadavky příslušných nařízení vlády ČR. Toto prohlášení se vystavuje např. dle NV č. 163/2002 Sb., č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb. pro vybrané stavební výrobky. Tento dokument je nutnou podmínkou uvedení výrobku na trh a do provozu. K vydání tohoto prohlášení o shodě nepotřebuje výrobce nebo dovozce, ev. prodejce žádné posouzení shody autorizovanou, oznámeným subjektem (notifikovanou osobou). K platnému vydání prohlášení o shodě je nutné doložit veškerou dokumentaci výrobku (výkres, popis nebo seznam technických norem, které byly použity aj.) dle požadavku vládního ustanovení (nařízení).

Harmonizovaná (regulovaná) sféra - pro výrobky platí předpisy, jejichž požadavky musí být splněny před uvedením na trh a do provozu a platí to ve všech státech Evropské unie (EU). Potvrzení o tom, že takové výrobky splňují jednotné požadavky je tzv. EU prohlášení o shodě. Po vydání tohoto dokumentu může produkt plynule kolovat v obchodní síti (být instalován i provozován jako bezpečný) po celém území EU bez nutnosti dalších posouzení.

Neharmonizovaná (neregulovaná) sféra - se uplatňuje tzv. institut vzájemného uznávání, což v praxi znamená, že pokud by se podnikání zaměřilo na obchod se zbožím z jiného členského státu EU a chceme je exportovat do ČR, stačí pouze vydání vzájemného uznání. Takový produkt už musí od své podstaty splňovat výrobkové normy platné v celé EU. Zde patří výrobky, které nepředstavují ohrožení oprávněného zájmu. Pro tyto výrobky platí pouze obecné požadavky bezpečnosti při uvádění na trh a do provozu.

Diskuze ke článku
Diskuze obsahuje 3 příspěvky
certifikace personáluKarel Svářeč28.11.2017 13:28
PravdivostIng. Vladimír Kudělka, Ph.D.19.05.2017 18:13
Nepravdivé informaceZoro19.05.2017 10:40
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Informační servis
Nabídky práce
  • Svářeč (m/ž)
    Pro mezinárodní výrobní společnost dodávající svařované díly pro Škoda Auto a.s. hledáme vhodné kand... (22.3.2022)
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2022, všechna práva vyhrazena.