English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY PŘI SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ A LEPENÍ PLASTŮ
Datum: 3.7.2017
Autor: Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Zdeněk Balej, Ing. Jan Opletal, TESYDO, s.r.o.
Svařování a lepení plastů jsou důležité speciální technologické procesy při provádění nerozebíratelného spojování materiálů. Tyto mají charakteristické použití v technické praxi v závislosti na pracovních podmínkách a pracovním prostředí výrobku (zařízení).

Svařování plastů - je trvalé, tj. nerozebíratelné spojení dílců svařence (konstrukce) svarovými spoji.

Lepení plastů - je trvalé - nerozebíratelné spojení dílců lepeného výrobku (konstrukce) lepenými spoji.

Metody svařování plastů - Provádí se: Svařování horkým plynem s přídavným materiálem a extruderem, Svařování horkým tělesem, Svařování elektro-tvarovkou, Svařování PE horkým tělesem a elektro-tvarovkou pro plyno-vodní a vodovodní potrubí, Svařování izolačních pásů (fólií). Souběžně je řešena i kvalifikace lepiče pro lepení plastů v souladu s normou ČSN 05 0705 a ČSN EN 13067.

Metody lepení plastů – Jsou to souběžné technologie při svařování plastů nerozebíratelnými spoji. Lepení je difuzní a adhesivní spojení materiálů pomocí různých druhů lepidel, v závislosti na pracovních podmínkách a pracovním prostředí lepených výrobků a konstrukcí.

Důležité prvky systému řízení kvality a výroby v souladu s níže uvedenými normami pro kvalitu a provádění technologického procesu svařování a lepení výrobků z plastů:

Požadavky kontraktu (smlouvy) - je to splnění požadavků na výrobek, jeho funkčnosti, bezpečnosti a trvanlivosti. Provádí se na základě občanského zákoníku mezi odběratelem a výrobcem (dodavatelem), s uvedením požadavků na provedení výrobku.

Kvalifikace výrobce - výrobce musí mít odpovídající vybavení a zařízení, zavedený (certifikovaný) systém řízení a kvality výroby, personál k provádění výrobků na různé úrovni, měřící, kontrolní a zkušební zařízení, zpracovanou odpovídající dokumentaci k provádění výrobků - konstrukční, výrobní, technologickou, kontrolní a zkušební, ev. montážní, včetně kritérií rizik pro provoz výrobků a návodu na provoz a diagnostiku i kontrolu výrobku při jeho provozu.

Konstrukční dokumentace a dimenze výrobku - je na úrovni sestavného výkresu a detailů dílců, rozpisky nebo kusovníku materiálu výrobku, statického nebo dalšího výpočtu, podle provozního namáhání a pracovních podmínek výrobku.

Výrobní postup (průvodka) s uvedením operací na výrobku a odsouhlasení jejich provedení se zpracovává pro dodržení předepsané kvality (celistvosti, tvaru, tolerance) pro správnou funkci výrobku a odpovídající dimenze (bezpečnosti a trvanlivosti) výrobku.

Svářečský personál a personál pro lepení - je na úrovni svářečský (lepičský) dozor dle ČSN EN ISO 14731, doplňkového kurzu specialisty svařování plastů a doplňkového kurzu specialistů lepení plastů, pracovník NDT a DT kontroly i zkoušení kvality svarových spojů (lepených spojů) dle ČSN EN ISO 9712, svářeč dle ČSN 05 0705, ČSN EN 13067, lepič (dle kurzu lepení v systému CWS ANB - diplom EWF Europen Adhesive Bonder, European Adhesive Specialist, European Adhesive Engineer).

Personál pro kontrolu a zkoušení - jsou kvalifikovaní interní (externí) pracovníci firmy pro různé NDT kontroly a zkoušky na výrobku (konstrukci) dle ČSN EN ISO 9712, ČSN EN ISO 17635, ev. pro mechanické DT zkoušení i kontrolu dle níže uvedených norem.

Požadavky na kvalitu - je předepsaný souhrn požadavků na funkčnost, přesnost a celistvost výrobku i jeho bezpečnost a trvanlivost během předepsané doby provozu dle vybraných (odpovídajících) prvků kvality uvedených v ČSN EN ISO 3834-1 a 6, dále dle ČSN EN 13067, ČSN EN 13877, ČSN EN 15274, ČSN EN 15605, ČSN EN 1067, ČSN EN 2243-6 aj.

Postupy svařování plastů - WPS ; jsou ověřené a kvalifikované postupy (pWPS) na základě NDT a DT zkoušek zkušebních kusů, např. dle ČSN P CEN/TS 16892, ČSN EN ISO 15607, ČSN EN ISO 13067, ČSN EN ISO 17635, ČSN EN 13100 aj. níže uvedených norem.

Postupy lepení plastů - BoPS ; jsou ověřené a kvalifikované postupy (pBoPS) na základě NDT a DT zkoušek zkušebních kusů, např. dle ČSN EN ISO 15607, ČSN 05 0705, ČSN EN 13067, ČSN EN ISO 17635, ČSN EN 923, ČSN EN 13887, ČSN EN 15274, ČSN EN ISO 15605, ČSN EN 1067, ČSN EN 14814, ČSN EN 14680, ČSN EN 4106, ČSN EN 13887 aj. níže uvedených norem.

Kvalifikace postupů svařování plastů WPQR - jsou dokumenty a protokoly i certifikáty ze zkoušek zkušebních kusů a je to kvalifikační doklad svařovací metody podle WPS v souladu s ČSN EN 13067, ČSN P CEN/TS 16892, ČSN EN ISO 15607, ČSN EN 12814-8 aj. vystavený inspekčním orgánem nebo notifikovanou osobou.

Kvalifikace postupů lepení plastů BoPQR - jsou dokumenty a protokoly i certifikáty ze zkoušek zkušebních kusů a je to kvalifikační doklad lepící metody BoPS vystavený v souladu s kritérii uvedených v ČSN EN ISO 15607, ČSN EN 13067, dále podle ČSN EN 923, ČSN EN 13887, ČSN EN 15274, ČSN EN ISO 15605, ČSN EN 1067, ČSN EN 14814, ČSN EN 14680, ČSN EN 4106, ČSN EN 13887 aj. vystavený inspekčním orgánem nebo notifikovanou osobou.

Zařízení a vybavení (druhy, revize a periodické prohlídky) - jsou to svařovací zařízení, která jsou kontrolována i zkoušena revizním technikem (RT) z oboru elektrozařízení a elektro-údržbářem. Výstupním dokumentem je revizní zpráva a záznam o periodické kontrole potvrzený razítkem odborně způsobilé (kvalifikované) osoby (RT) dle předpisů SÚIP (TIČR).

Materiálová specifikace (základní a přídavné materiály, lepidla) - jsou to atesty (dokumenty kontroly) materiálů základních i přídavných (svařovacích) nebo lepících dle ČSN EN 10204.

Verifikace a validace procesu svařování a lepení - ověřování a schvalování postupů svařování a lepení se provádí na základě předpisu kvalifikace WPQR a BoPQR.

Kontroly a zkoušky před, v průběhu i po skončení svařování a lepení (NDT a DT) (NDT - vizuální a rozměrová, prozářením - rentgenem, ultrazvukem, těsnosti a tlaková, DT - tahem, ohybem a střihem).

Plastové výrobky a konstrukce z plastů se musí po provedení pravidelně kontrolovat NDT a DT metodami dle plánu kontrol a zkoušek, tj. i v závislosti na pracovních podmínkách a pracovním prostředí výrobku (zařízení), aby se předešlo jejich porušení při provozu. Pro NDT kontrolu musí být ve výrobní dokumentaci nebo v plánu kontrol a zkoušek předepsán stupeň kvality spoje a procentuální rozsah zkoušení všech typů spojů. Rozměrová kontrola a výrobní tolerance se musí rovněž hodnotit podle požadavku výrobní dokumentace.

Dokumentace k archivaci - svářečský deník, deník lepení, postupy svařování, postupy lepení, kvalifikační protokoly WPQR a BoPQR postupů WPS a BoPS, diplom (certifikát) svářečského dozoru, certifikát NDT pracovníka, kvalifikace DT pracovníka nebo zkušebny (laboratoře), certifikáty kvalifikace svářečů a lepičů, postup výroby, průvodka k operacím na výrobku, výkresová dokumentace – sestavný výkres, důležité detaily dílců výrobku, výpočet dimenze výrobku, kusovník nebo rozpiska materiálů pro výrobek, plán kontrol a zkoušek, protokoly z NDT a DT zkoušení, atesty (dokumenty kontroly) materiálů (svařovacích a lepících i základních) pro výrobek, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech výrobku.

Svařované a lepené spoje musí být zhotoveny tak, aby vždy vyhovovaly požadovaným rozměrovým tolerancím a úchylkám tvaru a polohy dle ČSN EN ISO 13920 - všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí, tj. délkové a úhlové rozměry, rovněž tvar a poloha (A,B,C,D,E,F,G,H), ČSN ISO 2768-1 jsou nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů (f,m,c,v) a ČSN ISO 2768-2 jsou nepředepsané geometrické tolerance (H,K,L) výrobků (konstrukcí, dílců, technických zařízení aj.). Kvalita provedení svarových a pájených spojů je základem technické bezpečnosti výrobku. Kontrola NDT a DT je pro technickou bezpečnost, spolehlivost a životnost svarových a pájených spojů nezbytná.

Systém kvality provádění kvalifikací svářečů plastů a lepičů plastů je dán požadavky ČSN EN ISO/IEC 17024, systém kvality provádění nedestruktivních i destruktivních zkoušek je dán požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025. Zkoušky jsou předepisovány v dokumentaci projektantem nebo konstruktérem na základě požadavku výrobkových a harmonizovaných nebo technicky určených norem v souladu se zákonem č. 90/2016 Sb., zák. č. 91/2016 Sb. i zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a právně-technickými předpisy, tj. Nařízeními vlády ČR (EU Směrnicemi ES, EHS, EC, EU, NEPR).

Související normy.pdf

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.