English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 262
Datum: 15.2.2022
Autor: CWS ANB, Ing. Pavel Flégl

75.Výroční zasedání IIW

Na 75.Výroční zasedání IIW se připravuje Tokyo. Všichni doufají, že situace s COVID-19 se už uklidní a umožní zasedání prezenční formou. V rámci Výročního zasedání bude probíhat IIW 2022 Mezinárodní konference svařování a spojování: "Innovative Welding and Joining Technologies to achieve Carbon Neutrality and promote Sustainable Development ".

Příspěvky (abstrakty) na konferenci jsou přijímány do 23:59 (JST) 28. února, 2022.

WA ČIA

Dne 28.1.2022 proběhl WA (witness audit) na svářeče kovů ve svářečské škole AZ Welding, s.r.o.

Dne 4.2.2022 WA ve svářečské škole UNO Praha, s.r.o. Oba audity proběhly úspěšně.

Technická normalizace

Normalizace je pevný pilíř činnosti CWS ANB. V současnosti pracuje v CWS ANB manažer technické normalizace Ing. Václav Voves a Ing. Jiří Podhora CSc.

Zápis z online meetingu komise XVIII IIW

Management kvality ve svařování a v příbuzných procesech

Začátkem každého roku probíhá v sídle Mezinárodního institutu svařování (dále IIW) tzv. mezizasedání, které má za úkol připravit v IAB a v jednotlivých komisích podkladové materiály, aby mohly být v rámci řádného výročního zasedání IIW projednány a hlasováním schváleny.

Po přesunu sídla IIW z Paříže do italského Janova se letošní mezizasedání z důvodu pandemie Covid 19 a s tím souvisejících restrikcí pro cestování i možností pro řádné prezenční jednání, konalo jednání komise XVIII online formou ZOOM schůzky.


...

Jednání se konalo dne 7.02. 2022 a zúčastnilo se ho celkem 18 delegátů z následujících zemí:

Francie, Švédsko, Rakousko, Česká republika, USA, Kanada, Jihoafrická republika, Itálie, Austrálie, Japonsko, Německo, Holandsko, Portugalsko.

Jednání zahájil a řídil pan Robert Shaw, chairman této komise a zároveň prezident Steel Structures Technology Center, Inc - Howell, Michigan, USA. Po přivítání všech zúčastněných zároveň oznámil, že v letošním roce končí jeho již druhé období ve funkci chairmana komise XVIII (dříve SC-Qual). Na letním výročním zasedání by měl být zvolen nový chairman a členské země IIW budou vyzvány, aby navrhly kandidáty na tuto pozici. Jednání se zúčastnil také pan Mathias Lundin ze Švédska, který po stejnou dobu působí ve funkci vice chairman.

Pro jednotlivé oblasti působí v této komisi úkolové skupiny, které jsou řízeny:

 1. Standardizace – Bob Shaw (USA)
 2. Oblast QMS – Inderpal Jaswahl (Kanada)
 3. Oblast personálu – Emmanuele Gandolfo (Itálie)

V rámci jednotlivých úkolových skupin (Task groups) jsou tvořeny a koordinovány činnosti pracovních skupin (Working groups).

Po zahájení jednání a přivítání všech delegátů, expertů i pozorovatelů byl program jednání schválen bez připomínek stejně jako zápis z minulého zasedání (15-16.07.2021). V další části informoval chairman o uzavření dohody o spolupráci s vydavatelstvím Springer. IIW uzavřel smlouvu se společností Springer, vydavatelem IIW pro Welding in the World, aby nyní začala vydávat tzv. SpringerBriefs. Samostatné publikace SpringerBriefs budou hlavní metodou zveřejňování našich osvědčených postupů, doporučených postupů, pokynů, kompendií, studií a dalších materiálů, které jsou užitečné a potřebné pro svářečskou komunitu a komunitu spojování. Postupy pro zveřejnění se stále připravují.


...

Rozsah každé publikace bude minimálně 50 stran. Každé vydání bude na základě nové smlouvy, za Springer bude vše řídit Dr. Mayra Castro.

Informace z oblasti standardizace – předsedající Bob Shaw

"Pájení — požadavky na kvalitu pro strukturální pájení kovových materiálů"

V současné době je připraven CD návrh. (XVIII-304-2020 Pájení — Požadavky na kvalitu pro pájení kovových materiálů (CONCEPT 2020-07-01)). Tržní aplikace pro "strukturální pájení" zahrnují chlazení, potrubí, chladiče, různé kovy, solární panely pro utěsnění panelů a pro vytváření spojení, naprašování pro chladiče pro LED panely a šperky.

Žádáme členy komise XVIII, kteří jsou obeznámeni se „strukturálním pájením“, aby vyjádřili svůj zájem o tento projekt. Kromě toho, jak jsme to udělali s ISO 22688 o pájení, členové XVIII se vyzývají, aby přizvali další odborníky mimo IIW, aby poskytli technickou pomoc k doplnění technické podpory poskytované komisí XVII.

Jednou otázkou je, zda jsou dvě uvedené úrovně (základní a komplexní) dostatečné, nebo zda by byla nezbytná třetí (standardní). Ve standardu pájení byla základní úroveň zvýšena tak, aby byla blíže standardu ve srovnání s ISO 3834. Vydání se předpokládá nejpozději 15.07. 2024.

Informace z oblasti Personální otázky ̶ předsedající Emanuele GANDOLFO (IT)

a) "Doporučení pro kompetence pro pracovníky zapojené do auditu k ověření shody v souladu se systémem jakosti v oblasti svařování a příbuzných procesů" Dříve dokument XVIII-297R3-2021 (NÁVRH 3 – 2021-03-01)

Rozsah byl rozšířen tak, aby zahrnoval normy ISO 14554 (odporové svařování), ISO 25239 (FSW - třecí svařování promíšením), jako doplnění k ISO 3834 a ISO 22688.

"Koordinace pájení: Úkoly a odpovědnosti" Dokument IIW (XVIII-296r2-2020)

Došlo ke sloučení tvrdého a měkkého pájení do tohoto dokumentu za účelem vytvoření nového dokumentu o koordinaci pájení, protože jsou podobné. Je zapotřebí zapojení Komise XVII. Byla vytvořena pracovní skupina, aby pokračovala v práci na tomto aktualizovaném dokumentu, navrženém jako budoucí norma ISO.

c) „Doporučení a osvědčené postupy pro kontrolu svařování – úkoly a odpovědnosti“ (XVIII-292R4-2020)

Tento dokument byl schválen na výročním shromáždění v roce 2020 ke zveřejnění. Vzhledem k nedávnému vývoji s dohodou se společností Springer zveřejňovat osvědčené postupy, doporučené postupy, kompendia, studie a podobné dokumenty se komise orientuje na zveřejnění v nejbližším vydání SpringerBriefs. Bibliografie bude aktualizována.

d) „Doporučení a osvědčené postupy pro koordinaci svařování podle ISO 14731 – Úkoly a odpovědnosti“ Návrh 2 (prosinec 2021) Dokument IIW (XVIII-282R2-2021)

V tomto případě se jedná o velmi důležitý dokument, který by měl sjednotit požadavky na kvalifikaci, požadovanou profesní praxi a znalosti v oblastech při činnosti koordinátorů svařování. Bohužel z posledního vydání normy byly požadavky na kvalifikaci osob svářečského dozoru, tak jak je dlouhá léta známe, vypuštěny. Jsou zde jen obecné definice pro úrovně: - komplexní, - specifická, - základní.

V podstatě se jedná o naprostou degradaci požadavků pro tyto osoby. Všichni z praxí v tomto oboru chápou, jak důležitá je pozice koordinátora svařování a kvalifikace podle schématu IIW – IWE, IWT a IWS jsou dlouhá léta uznávány. Vysokou důležitost pro zajištění kvality při svařování a řízení procesu svařování chápe samozřejmě i IIW, nejen v rámci činnosti IAB, ale také v komisi managementu kvality. Proto se pracuje na výše uvedeném dokumentu, který připravil a další práce na něm řídí pan Henk Bodt z Holandska. Dokument by měl jasně stanovit kdy a jak se mají správně použít požadavky stanovené v normě EN ISO 14731.

e) "Standard řízení kvality pro lepení" (číslo dokumentu IIW zatím nebylo přiděleno).

Pan Gandolfo upozornil na normu:

ISO 21368:2005 - Lepidla — Pokyny pro výrobu lepených konstrukcí a postupy podávání zpráv vhodné pro hodnocení rizik takových konstrukcí. V ČR vydána nebyla. Norma poskytuje pokyny popisující požadavky na kvalitu lepeného spoje vhodné pro použití výrobci využívajícími lepení jako způsob výroby. Směrnice zejména definují různé přístupy ke splnění požadavků na kvalitu výroby a postupů podávání zpráv, a to jak v dílnách, tak na místě. Cílem těchto pokynů je vyjádřit důležitost dodržování standardů kvality při výrobě a postupech podávání zpráv, vedení záznamů a tím umožnit dokumentaci poskytnout základ pro hodnocení rizik lepených konstrukcí v provozu a při používání. Tato norma by měla být zohledněna při tvorbě dokumentu IIW.

Informace z oblasti OTÁZKY QMS ─ Předsedající Inderpal JASWAL (CAN)

a) Srovnávací studie kritérií pro audity výrobců svařování" (číslo dokumentu IIW nebylo přiděleno)

Dokument k porovnání CWB 47.1, AWS B5.17, AWS QC17, ISO 3834, NZS 3834 PLUS a dalších podle potřeby. Přehled by měl zahrnout také: Kanada – CSA W47.1, CSA W47.2, CISC Guideline, CISC Bridge Guideline, Francie – ISO 3834, ISO 15085, EN 1090, Austrálie – ISO 3834, požadavky Australian Steel Institute certification, AWS – Certified Welding Factor.

Cíl – aby bylo zřejmé, co je univerzální a co může být jedinečné pro konkrétní systém auditu. Vypracovat osvědčený nebo doporučený postup pro případný harmonizovaný seznam položek, které mají být zahrnuty do auditů výrobce svařování.

b) „Zlepšení kvality a efektivity svařování využitím normy ISO 3834 – Směrnice pro implementaci ve společnosti (viz SC-QUAL-218-15) (První návrh, aktualizace na SC-QUAL-145R4-10)

Dokument byl napsán podle ISO 3834-2005, byl revidován v roce 2010 a obdržel redakční a formátovací revizi pro rok 2015. S nedávnými aktualizacemi řady ISO 3834 je zaručena technická revize týkající se změn a aktualizací, stejně jako redakční recenze. Na výročním zasedání IIW bude rozhodnuto, zda tento projekt bude dál pokračovat.

c) „Pokyny k rizikům v odvětvích svařovací výroby“ (označeno jako XVIII-295-2020, práce dále nepokračují a dokument byl zrušen.)

d) "Index požadavků na systém managementu kvality svařování používaný globálně v aplikacích obloukového svařování" (Dokument SC-QUAL-217r1-15)

Kategorie produktů zahrnují:

 1. Ocelové konstrukce pro aplikace ve stavebnictví
 2. Hliníkové konstrukce pro aplikace ve stavebnictví
 3. Tlaková zařízení
 4. Kotle
 5. Potrubí (plynné a kapalné)
 6. Železniční vozidla
 7. Zařízení pro využití větrné energie
 8. Jaderné elektrárny

Položky, které mají být zahrnuty, jsou:

 1. právní požadavky (vládní zákon)
 2. technická norma výrobku
 3. požadavky (ano/ne) pro:
  • certifikace výrobce
  • certifikace postupu
  • kvalifikace svářeče a obsluhy
  • koordinátor svařování
  • NDT technik
  • svářečský inspektor

Odpovědi se sestaví podle regionu a poté podle země.

e) "Srovnávací studie kritérií pro audity stavebních výrobců" (číslo dokumentu nebylo přiděleno)

Dokument pro srovnání AISC, IAS, CWB, CISC, ISO 3834, NZS 3834 PLUS, CE / EN 1090-2 a dalších podle potřeby. Zachováno pro budoucí zvážení, dosud žádné pokračování práce, protože se postupuje podle "Srovnávacích studií kritérií pro audity výrobců svařování.

DALŠÍ DOKUMENTY:

a) "Inspekce svařování a protokoly NDE v národních a mezinárodních normách pro ocelové konstrukce"- Bob Shaw (USA) (Dokument XVIII-298-2020, dříve viz SC-QUAL-192r6-13)

Dokument je aktualizován, aby mohl být publikován jako brožura IIW (může být změněn na SpringerBrief), s podstatnou aktualizací a rozšířením diskuse.

b) „Porovnání kritérií kvality ISO 5817 s kritérii národních norem pro ocelové konstrukce – povrchové nedokonalosti a nedokonalosti v geometrii spoje“ – Bob Shaw (USA) (Dokumenty IIW SC-QUAL-167r3-11, XV-1384r1-11, XIII-2392r1-11) (označené IIW-2583 -15)

Připraveno k vydání jako Springer Book ve sbírce IIW.

Aktuálně zahrnuté standardy jsou:

 • AWS D1.1/D1.1M:2020 Structural Welding Code – Steel
 • AASHTO/AWS D1.5M/D1.5:2020 Bridge Welding Code (brzy bude zveřejněn)
 • AS/NZS 1554.1:2014 Svařování konstrukční oceli - Svařování ocelových konstrukcí
 • AS/NZS 1554.4:2014 Svařování konstrukční oceli - Svařování vysoce pevných kalených a popouštěných ocelí
 • AS/NZS 1554.5:2014 Svařování konstrukční oceli – Svařování ocelových konstrukcí vystavených vysokým úrovním únavového zatížení
 • CSA 59-18 Svařované ocelové konstrukce (obloukové svařování kovů)
 • JASS 6 (2007) Structural Steelwork Specification for Building Construction (v angličtině),
 • Institut pro výzkum elektrické energie (EPRI) NP-5380 kritéria vizuální kontroly svarů

Datum vydání je plánováno na konec podzimu 2022.

c) "ISO/CD 17607:2021-X Ocelové konstrukce – Provádění ocelových konstrukcí" Vyvinutý jako ISO/TC 167 Ocelové a hliníkové konstrukce, WG3 předkládá řadu norem ISO 17607: Ocelové konstrukce — Provádění ocelových konstrukcí — sestávající ze šesti částí:

 • ISO/DIS 17607-1 Část 1: Všeobecné požadavky a slovník
 • ISO/DIS 17607-2 Část 2: Oceli
 • ISO/DIS 17607-3 Část 3: Výroba
 • ISO/DIS 17607-4 Část 4: Montáž
 • ISO/DIS 17607-5 Část 5: Svařování
 • ISO/DIS 17607-6 Část 6: Mechanické spoje (Šroubové spoje)

Všechny části se tento týden předkládají ISO k přípravě DIS (limitní datum 10. února). Členové IIW komise XV, pokud se chtějí podílet na pokračující práci na těchto normách nebo chtějí přezkoumat a komentovat hlasování DIS, by měli kontaktovat příslušný normalizační orgán uvedený v tabulce níže:


...

V tabulce výše je vidět, že Česká republika je do tvorby normy přímo zapojena.

Pro období do výročního zasedání nebyly definovány žádné nové úkoly. V závěru meetingu byly projednány termíny a místa konání dalších zasedání IIW, včetně mezinárodních konferencí, které se budou konat pod záštitou IIW.

Chairman komise XVIII, pan Robert Shaw poděkoval všem účastníkům za aktivní účast a jednání oficiálně ukončil v 16.00 hodin.

Zapsal: Ing. Pavel Flégl Delegát CWS ANB na zasedání komise XVIII


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.