English svareni
[Tisk]
Oznámení, Nestrannost
Oznámení, Nestrannost

Ve Věstníku ÚNMZ č.2/2001 vyšlo:
v Oddílu 3 - Autorizace

"Nerozebiratelné spoje konstrukčních dílců tlakových zařízení ve smyslu nařízení vlády č. 182/1999 Sb., který se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve změní nařízení vlády č. 291/2000 Sb., které pňspívají k odolnosti vůči tlaku zařízení i konstrukčních dílců, jež jsou k němu přímo připojeny, musí být ve smyslu tohoto nařízení vlády provedeny příslušně kvaliflkovanými pracovníky s použitím vhodných pracovních postupů. U tlakových zařízení kategorií I, II, III, IV budou autorizovanými osobami pro účely odsouhlasení příslušných pracovníků při posuzovaní shody podle bodu 3.1.2. přílohy č.l citovaného nařízení vlády uznávány osoby mající certifikát vydaný organizacemi, které jsou autorizovaným národním orgánem (ANB) na základě certikátu vydaného EOTC EWF (European Welding Federation) v souládu s tiokumentem EOTC/AG-15/97/001/416.
V ČR je v současné době taková organizace Česká svářečská společnost ANB, zájmové sdružení právnických osob, Velflíkova 4, Praha 6 včetně smluvně vázaných odborných pracovišť."

Prohlášení CO 3032 a CO 4313 CWS ANB

Management nestrannosti

  1. Certifikační Orgán (CO) CWS ANB (personál, výrobky) chápe důležitost nestrannosti při provádění certifikačních činností
  2. CO řídí střet zájmů. Má zpracovánu Anylýzu rizik a při všech změnách v systému kvality, provádí analýzu případného ohrožení nestrannosti, vzniku střetu zájmů atd.
  3. CO zabezpečuje objektivitu svých certifikačních činností.
  4. Vedení CO je osobně angažováno pro zajištění nestrannosti při certifikačních procesech.

Dodržení platných právních předpisů pro svařování

Dodržení všech příslušných právních předpisů pro způsobilost svářečů ke svařování, tj. zdravotní způsobilost, přezkoušení ze znalosti bezpečnostních předpisů na místě svařování, požárních předpisů při svařování a dalších předpisů není předmětem posuzování ze strany CO 3032, uznané nezávislé osoby pro PED, certifikačního orgánu EWF a zkušebních orgánů/organizací a za jejich dodržení a naplnění plně odpovídá svářečská škola nebo firma kde probíhají zkoušky a výrobce svařovaných konstrukcí.

POŽADAVKY NA CERTIFIKOVANÝ PERSONÁL

pozadavky_na_cert_pracovnika_170701.pdf


Informační servis
Nabídky práce
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2018, všechna práva vyhrazena.