English svareni
[Tisk]
Požadavky na výrobce

Certifikační orgán CWS ANB vyžaduje formou prohlášení žadatele na žádosti, aby výrobce:

 1. vždy dodržoval příslušná ustanovení programu certifikace;
 2. přijal pro účely hodnocení (tj. zkoušení, inspekce, posuzování, dozor, opakované posuzování) a řešení stížností veškerá opatření nezbytná k provedení hodnocení, včetně umožnění prostudování příslušné dokumentace, přístupu do výrobních prostor, k záznamům (včetně zpráv o interních auditech) a k pracovníkům;
 3. pokud jde o certifikaci, uplatňoval nároky pouze v rozsahu, pro který byla certifikace udělena;
 4. nepoužíval svou certifikaci způsobem, který by mohl ohrozit pověst certifikačního orgánu CWS ANB a nečinil žádná vyjádření stran své certifikace, která by mohl certifikační orgán považovat za zavádějící nebo neoprávněná;
 5. při pozastavení nebo zrušení certifikace přestal používat veškerý propagační materiál, obsahující jakýkoli odkaz na certifikaci a vrátil veškeré certifikační dokumenty, které si certifikační orgán vyžádá;
 6. využíval certifikaci pouze k vyjádření toho, že předmět certifikace je ve shodě se specifikovanými normami;
 7. snažil se zajistit, aby žádný certifikát nebo zpráva ani jakákoli jejich část nebyly používány zavádějícím způsobem;
 8. při odkazování na svou certifikaci ve sdělovacích prostředcích, jako např. v dokumentech, brožurách nebo v reklamě, vyhověl požadavkům certifikačního orgánu;
 9. vedl záznamy o všech známých stížnostech týkajících se souladu předmětu certifikace (proces/výrobek) s požadavky příslušné normy a dal tyto záznamy na požádání k dispozici certifikačnímu orgánu;
 10. přijal vhodná opatření stran těchto stížností a všech nedostatků zjištěných u předmětu certifikace (proces/výrobek) nebo služeb, které mají vliv na soulad s požadavky certifikace a přijatá opatření dokumentoval;
 11. informoval certifikační orgán o všech změnách významně ovlivňující udělenou certifikaci, např. změny ve vlastnictví, struktuře nebo vedení, včetně svářečského dozoru, změny v postupech svařování, používaných základních materiálech, druzích svařovaných výrobků, specifických požadavcích na svařování vyplývajících z výrobkových norem apod.

CO CWS ANB kontroluje používání certifikátů (www., reklama, letáky..). Nesprávné odkazy na certifikační schéma, řeší s výrobcem neprodleně.

Neplnění požadavků na výrobce s certifikací procesu svařování může vést k pozastavení nebo zrušení této certifikace.


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.