English svareni
[Tisk]
Obchodní podmínky Certifikačního orgánu výrobků (procesu svařování) dle ČSN EN ISO/IEC 17065

Česká svářečská společnost ANB (CWS ANB)
Velflíkova 4
160 75 Praha 6

1. Všeobecně

Společnost CWS ANB nabízí objednatelům (dále jen klient) své služby při certifikaci výrobků (procesu svařování podle EN ISO 3834) jako důkaz o plnění požadavků kladených na proces svařování v příslušných normativních dokumentech prostřednictvím nezávislého certifikačního orgánu. Výsledkem posuzování je dokument EWF/IIW o příslušné shodě - certifikát. Certifikát neobsahuje odkaz na akreditaci ČIA. CWS ANB je akreditovaným subjektem ČIA

2. Provádění zakázky

2.1 Zakázky přijaté společností CWS ANB jsou prováděny v souladu se zavedeným systémem řízení, podle platných právních předpisů, platných technických norem a nejnovějších poznatků vědy a techniky. Není přebírána žádná odpovědnost za správnost směrnic a norem, které slouží jako podklad pro zkoušky.

2.2 Rozsah prací je stanoven písemně při sjednání zakázky formou žádosti. Změny rozsahu zakázky je třeba dohodnout před jejich provedením. Zadavatel má právo na dohodu o změně nepřistoupit v případě, že změna nesplňuje jeho očekávání. Musí však vždy zaplatit cenu dosud provedeného plnění.

2.3 CWS ANB může se svolením zadavatele předat část své zakázky třetím stranám formou subdodávky, pokud je zajištěno, že splňují požadavky systému jakosti CWS ANB.

3. Lhůty, zpoždění, nemožnost

3.1 Udaná doba pro provedení zakázky je závazná, pokud je dohodnuta tato závaznost písemně.

3.2 Pokud CWS ANB překročí písemně dohodnutý termín pro provedení zakázky z důvodů, které sama zapříčinila a díky kterým se dostala do prodlení, je zadavatel, pokud z důvodu prodlení utrpěl škodu, oprávněn uplatňovat odškodnění z prodlení za každý ukončený týden prodlení 0,5 % (celkem nejvýše 25%) z hodnoty zakázky formou nedoplatku.

3.3 Pokud zadavatel stanoví CWS ANB během jejího prodlení přiměřenou dodatečnou lhůtu a CWS ANB nechá tuto lhůtu uplynout z důvodů, které sama zapříčinila, nebo pokud je výkon nemožný rovněž z důvodů, které sama zapříčinila, je zadavatel oprávněn odstoupit od žádosti o certifikaci.

4. Záruky, ručení

4.1 Ručení CWS ANB zahrnuje pouze výkony výslovně stanovené v zakázce. Není poskytována záruka správnosti a funkčnosti celkového zařízení, ke kterému náleží hodnocený proces svařování, zvláště na konstrukci, výběr materiálu a montáže zařízení. Povinnost záruky a právní odpovědnost výrobce není plněním CWS ANB ani omezena, ani převzata.

4.2 Povinnost záruky zahrnuje dodatečné odstranění nedostatku nebo chyby, k čemuž náleží také odstranění nepřítomnosti přislíbeného atributu během přiměřené doby.

4.3 Pokud se nedostatek nebo chyba zakládá na okolnosti způsobené CWS ANB, ručí tato za škody vzniklé z toho zadavateli pouze v rámci zákonných ustanovení českého právního řádu.

5. Vyloučení dalšího ručení a nároků

5.1 Všechny další nároky zadavatele na přímé a nepřímé škody, vzniklé z jakéhokoliv právního důvodu, pokud nevycházejí ze záruk a ručení převzatých CWS ANB, nebo českého právního předpisu se nesjednávají.

5.2 Zadavatel se zavazuje zprostit CWS ANB požadavků na náhradu škody jakéhokoliv druhu, které uplatňují vůči CWS ANB třetí osoby na základě zneužívání nebo chybného užívání certifikátů nebo porušení obchodních podmínek zadavatelem.

6. Platební podmínky a ceny

6.1 Pokud není písemně dohodnuto jinak, platí pro kalkulaci výkonů ceník CWS ANB ve znění platném k datu potvrzení zakázky. Hodinové sazby se řídí podle požadavků zakázky a jsou na požádání sděleny. Pokud výkon trvá déle než 4. měsíce, tak v případě, že dojde během výkonu ke zvýšení cen na základě státem vyhlášené cenové úpravy (např. vyhlášení koeficientu inflace), jsou od 5. měsíce jako základ kalkulace brány nové ceny a při dalším zvyšování cen potom právě platné ceny.

6.2 Mohou být požadovány zálohy; vystavovány dílčí faktury odpovídající dosud provedeným výkonům. Dílčí faktury nemusejí být jako takové označeny; obdržení faktury neznamená, že CWS ANB tímto zcela zúčtoval zakázku.

6.3 V případě, že je část zakázky předána třetí straně formou subdodávky (viz bod 2.3), je provedení této části účtování třetí stranou.

6.4 Zaplacení úhrad za posuzování/certifikaci podmiňuje vystavení certifikátu.

6.5 Pohledávky jsou splatné během 14 dnů po vystavení faktury, nejpozději však k termínu platby, vyznačeném na faktuře. Při pozdější platbě je účtována za nezaplacenou fakturovanou částku smluvní pokuta ve výši 0,1% sjednané ceny za každý den prodlení. Právo na náhradu škody a úrok není tímto dotčeno.

6.6 Reklamace k faktuře je třeba písemně sdělit s odůvodněním během prekluzní doby 14 dní po obdržení faktury.

7. Utajení

7.1 CWS ANB si smí ponechat kopie písemných podkladů, které byly přenechány k nahlédnutí a které mají význam pro provádění zakázky.

7.2 CWS ANB si vyhrazuje autorská práva na jí vyhotovené zprávy, certifikáty, posudky apod.

7.3 CWS ANB, její pracovníci a jí zapojení experti, nesmějí neoprávněně zveřejňovat a zhodnocovat obchodní a provozní okolnosti a technická zjištění, s kterými se při výkonu činnosti seznámili.

7.4 CWS ANB zpracovává data výlučně pro své vlastní účely. Za účelem plnění požadavků týkajících se bezpečnosti dat přijala potřebná opatření, která zaručují bezpečnost datových fondů a průběhu zpracování dat. Zaměstnanci zabývající se zpracováním dat jsou zavázáni striktně dodržovat veškerá ustanovení na ochranu dat.

8. Právní režim smluvních ujednání, stížnosti, odvolání a spory

8.1 Právní režim vzájemných smluvních ujednání se řídí platným českým právem.

8.2 Zadavatel má právo podat stížnost proti postupu certifikačního orgánu a/nebo se odvolat proti jeho rozhodnutí. Pro tyto účely má certifikační orgán vypracován postup, který je k dispozici klientům na certifikačním orgánu.

8.3 Obě strany se vždy budou snažit případné spory vyřešit především dohodou. Jestliže strany ani po vynaložení přiměřeného úsilí nedokáží spor mezi sebou vyřešit tímto způsobem, bude takový spor řešen, s vyloučením pravomoci obecných soudců, s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu prostřednictvím jednoho (tří) rozhodce (rozhodců) ustanoveným(i) dle tohoto Řádu. Strany se zavazují respektovat a plnit veškeré povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

8.4 Místo plnění pro všechny závazky je Praha.

9. Oblast platnosti

9.1 Tyto obchodní podmínky platí jak pro fyzické i právnické osoby a veřejnoprávní instituce, pokud není výslovně stanoveno jinak.

9.2 Tyto Obchodní podmínky mohou být s ohledem na ustanovení § 273 Obchod. Z. nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi CWS ANB a klientem, případně v některých ujednáních smlouva na ně může odkazovat. Podpisem žádosti nebo event. smlouvy se stávají Obchodní podmínky závaznými a vynutitelnými pro smluvní strany.

9.3 Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

10. Časová platnost a změny obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem akreditace CWS ANB národním akreditačním orgánem (ČIA) jako certifikačního orgánu podle ČSN EN ISO 17065. Přestávají platit, jakmile vstoupí v platnost nové Obchodní podmínky.

Za CWS ANB:
Ing. Václav Minařík, CSc.
Ředitel exekutivy


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.