English svareni
[Tisk]
Postup certifikace
Jak získat evropský diplom a certifikát svářečského dozoru a postup certifikace svářečů a operátorů
 1. Úvod
 2. Standardní cesta k získání Evropského/mezinárodního diplomu (dle směrnic IAB)
 3. Cesta k získání Evropského diplomu na základě přechodového pravidla (zrušeno)
 4. Cesta k získání certifikátu EWE, EWT, EWS, EWP
 5. Závěr
1. Úvod

Česká svářečská společnost ANB (CWS ANB) získala autorizaci jako ANB od EWF/IAB (Evropské svářečské federace/Mezinárodního autorizačního orgánu IIW a vydává příslušné evropské doklady. EWF/IIW autorizuje v každé zemi jedno ANB.

Diplom

Nositel diplomu má příslušný stupeň kvalifikace a znalostí (vystudoval příslušný kvalifikační kurz). Diplom je tedy kvalifikace a je platný celý život stejně jako titul (obdobně vysvědčení, diplom ze školy).

Certifikát

Uchazeči kteří mají kvalifikaci (Diplom) a projdou řízením v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17024, Příručkou jakosti CWS ANB, dokumenty EWF, IAB atd. mohou získat certifikát, v souladu s ČSN EN ISO 14731, platný tři roky. Diplom je předpokladem pro vydání certifikátu. Ten osvědčuje, že držitel v příslušném období má způsobilost danou certifikátem a jeho znalosti a dovednosti jsou na současné technické úrovni. Držitel je vázán dodržovat pravidla profesionálního etického chování, udržovat a zvyšovat své znalosti, jeho činnost je pod dozorem Certifikačního orgánu atd.

2. Standardní cesta k získání Evropského/mezinárodního diplomu (dle směrnic EWF/IAB)

Pro svářečský dozor, v souladu s ČSN EN ISO 14731 (t.j. svářečský inženýr, svářečský technolog a svářečský specialista atd.), jsou pořádány specializované kurzy v autorizovaných výukových střediscích od ANB (tzv.ATB).

EWE/IWE - Evropský/mezinárodní svářečský inženýr
Doba trvání: 448 hodin - lze rozdělit do tří výukových bloků

EWT/IWT - Evropský/mezinárodní svářečský technolog
Doba trvání: 369 hodin - lze rozdělit do tří výukových bloků

EWSIWS - Evropský/mezinárodní svářečský specialista
Doba trvání: 249 hodin - lze rozdělit do tří výukových bloků

EWPIWP - Evropský/mezinárodní svářečský praktik
Doba trvání: 150 hodin - lze rozdělit do tří výukových bloků

Na závěr výše uvedených kurzů, po úspěšně absolvované zkoušce před zkušební komisí ANB obdrží absolvent od CWS ANB Diplom:
Evropský/mezinárodní svářečský inženýr
Evropský/mezinárodní svářečský technolog
Evropský/mezinárodní svářečský specialista
Evropský/mezinárodní svářečský praktik

3. Cesta k získání Evropského diplomu na základě přechodového pravidla (schváleného EWF)- platilo do konce roku 2002

Tato cesta se použije pro všechny, kteří získali kvalifikaci před autorizací CWS ANB

Základní podmínky pro přiznání evropských kvalifikací vyššího svářečského personálu.

Základním požadavkem je, aby uchazeč o získání evropské kvalifikace prokázal, že jeho kombinace vzdělání, školení a zkušeností v oboru svařování odpovídá požadavkům, které na daný stupeň evropské kvalifikace požaduje EWF v dokumentech EWF 409-06,410-06 a 411-06.Při přiznávání kvalifikací musí být dále dodrženy tyto podmínky:

 • Žadatel musí mít požadovaný stupeň vzdělání podle dokumentů EWF.
 • Evropskou svářečskou kvalifikaci může žadateli přiznat, pouze ANB v zemi, kde získal předchozí svářečskou kvalifikaci, nebo ANB země kde trvale pracuje.
 • Evropskou svářečskou kvalifikaci mohou přiznat pouze ANB členských států EWF
3.1. Diplom Evropský svářečský inženýr (EWE)- platilo do konce roku 2002

Základní podmínkou je úplné dokončené vzdělání technického směru s titulem Ing. (minimální délka studia 4 roky) na technických univerzitách v současné době uznaných FEANI. Vysokoškolské zahraniční vzdělání bude ANB posuzováno individuálně.

 1. Uchazeči, kteří absolvovali IZI ve VÚZ v Bratislavě, nebo kurz svářečských technologů a po roce 1994 absolvovali úspěšně doplňkový kurz podle TP 203 a získali národní kvalifikaci WE.
  Tito uchazeči absolvují před podáním žádosti na přiznání kvalifikace EWE jedno týdenní kurz na ATB ukončený zkouškou .Úspěšní absolventi získají Osvědčení o absolvování kurzu DEW E 1. Toto osvědčení je nutnou podmínkou pro přiznání kvalifikace EWE . O přiznání kvalifikace EWE mohou požádat pouze ti uchazeči, kteří jsou schopni prokázat, že v posledních nejméně 5 letech vykonávají nepřetržitě svářečskou praxi na úrovni požadavků stanovených v dokumentu EWF 409-06 z 1.7.1998.
 2. Uchazeči, kteří v letech 1994 - 97 absolvovali kurz WE podle osnov EWF a získali národní kvalifikaci WE.
  Tito uchazeči, absolvují před podáním žádosti na přiznání kvalifikace EWE 3denní kurz na ATB zakončený zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování o absolvování kurzu DEWE 2. Toto osvědčení je nutnou podmínkou pro přiznání kvalifikace EWE. O přiznání kvalifikace EWE mohou požádat pouze ti uchazeči, kteří jsou schopni prokázat, že minimálně v posledních třech letech vykonávají nepřetržitě svářečskou praxi na úrovni požadavků stanovených v dokumentu EWF 409-06 z 1.7.1998.
 3. Uchazeči,kteří v letech 1998-99 absolvovali kurz WE podle osnov EWF a získali národní kvalifikaci WE.
  Tito uchazeči podají na ANB přímo žádost na přiznání kvalifikace EWE, pokud po získání národní kvalifikace WE vykonávají nepřetržitě svářečskou praxi na úrovni požadavků stanovených v dokumentu EWF 409-06 z 1.7.1998.
 4. Významní odborníci ve svařování v ČR, kteří získali tituly a akademické tituly Prof. DrSc., Doc., CSc., kteří trvale a dlouhodobě přednášejí předměty ze svařování na VŠ, trvale pracují ve výzkumu a vývoji svařování a kteří pravidelně publikují výsledky svých prací na seminářích, konferencích, symposiích a v odborných svářečských časopisech, mohou rovněž požádat o přiznání kvalifikace EWE. Tito uchazeči vybraní ANB absolvují 1. denní školení a profesionální pohovor, na základě kterého jim může být přiznána kvalifikace EWE.
3.2. Diplom Evropský svářečský technolog (EWT)-platilo do konce roku 2002
Základní podmínkou je absolvování úplného středního technického vzdělání na škole uznané MŠ a minimální věk 20 let.

 1. Uchazeči, kteří absolvovali studium na IZI, nebo kurz svářečských technologů ve VÚZ Bratislava a kteří získali národní kvalifikaci pro WT podle TP 203.
  Tito uchazeči absolvují před podáním žádosti na přiznání kvalifikace EWT 1týdenní kurz na ATB zakončený zkouškou. Úspěšní absolventi získávají osvědčení o absolvování kurzu DEWT 1. Toto osvědčení je nutnou podmínkou pro přiznání kvalifikace EWT. O přiznání kvalifikace EWT mohou požádat pouze ti uchazeči,kteří jsou schopni prokázat, že v posledních nejméně 5 letech vykonávají nepřetržitě svářečskou praxi na úrovni požadavků stanovených v dokumentech EWF 410-06 z 1.7.1998.
 2. Uchazeči, kteří v letech 1994-97 absolvovali kurz, WT podle osnov EWF a získali národní kvalifikaci WT.
  Tito uchazeči absolvují před podáním žádosti o přiznání kvalifikace EWT 3denní kurz na ATB zakončený zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování kurzu DEWT 2, které je nutnou podmínkou pro přiznání kvalifikace EWT O přiznání kvalifikace EWT mohou požádat pouze ti uchazeči, kteří jsou schopni prokázat, že nejméně v posledních 3 letech vykonávají nepřetržitě svářečskou praxi na úrovni požadavků stanovených v dokumentech EWF 410-06 z 1.7.1998.
 3. Uchazeči, kteří v letech 1998-99 absolvovali kurz WT podle osnov EWF a získali národní kvalifikaci WT.
  Tito uchazeči podají na ANB přímo žádost na přiznání kvalifikace EWT, pokud pro získání národní kvalifikace WT vykonávají nepřetržitě svářečskou praxi na úrovni požadavků stanovených v dokumentu EWF 410-06 z 1.7.1998.
3.3. Diplom Evropský svářečský specialista (EWS)-platilo do konce roku 2002

Základní podmínkou je absolvování střední školy, nebo střední učňovské školy s výučním listem (diplomem).

 1. Uchazeči, kteří v letech 1994-1997 absolvovali kurz WS podle osnov EWF a získali národní kvalifikaci WS podle TP 203.
  Tito uchazeči absolvují před podáním žádosti o přiznání kvalifikace EWS 3 denní kurz na ATB zakončený zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování kurzu DEWS 1, které je nutnou podmínkou pro přiznání kvalifikace EWS. O přiznání kvalifikace EWS mohou požádat pouze ti uchazeči, kteří jsou schopni prokázat, že nejméně v posledních 3 letech vykonávají nepřetržitě svářečskou praxi na úrovni požadavků stanovených v dokumentu EWF 411-06 z 1.7.1998.
 2. Uchazeči, kteří v letech 1998-99 absolvovali kurz WS podle osnov EWF a získali národní kvalifikaci WS.
  Tito uchazeči podají přímo na ANB žádost o přiznání kvalifikace EWS pokud pro získání národní kvalifikace WS vykonávají nepřetržitě svářečskou praxi na úrovni požadavků stanovených v dokumentu EWF 411-06 z 1.7.1998.
3.4. Postup posuzování

Žadatel uvede všechny rozhodné údaje o svém vzdělání, specializačním studiu svařování, odborné svářečské praxi a jiné činnosti ve svařování v žádosti, kterou zašle na Českou svářečskou společnost ANB.

Každá žádost je evidována a předložena hodnotitelské komisi. Tato komise je nejméně tříčlenná a jmenuje ji po projednání v Certifikační radě předseda Certifikační rady ANB.

Hodnotitelská komise projedná žádosti, může žadatele vyzvat k doplnění, nebo vysvětlení některých údajů,popř. ho může pozvat k osobnímu jednání, zvl. v případě nejasností ve vstupních předpokladech.

Závěrem jednání hodnotitelské komise musí být jednoznačné vyjádření k vydání evropského diplomu. Tento výsledek je oznámen písemně žadateli do 15 dnů od jednání komise a ten má v případě nesouhlasu s rozhodnutím, právo odvolat se do 15 dnů k dozorčí radě ANB.

Celý průběh posuzování je důvěrný a všichni účastníci jsou vázáni slibem mlčenlivosti. Seznam osob s evropskou kvalifikací je zveřejňován .

4. Cesta k získání certifikátu I/EWE, I/EWT, I/EWS, I/EWP

CWS ANB získala též plnou autorizaci pracovat podle EWF certifikačního systému.

Evropský certifikát svářečského dozoru (EWE, EWT, EWS, EWP) lze vydat min. 2 roky po získání Evropského Diplomu. Závazným požadavkem je tedy kvalifikace podle EWF odpovídajícího stupně:

Název certifikace Vyžadovaná kvalifikace (Diplom)
Certifikovaný Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr
Certifikovaný Mezinárodní/Evropský svářečský technolog Mezinárodní/Evropský svářečský technolog
Certifikovaný Evropský svářečský specialista Mezinárodní/Evropský svářečský specialista
Certifikovaný Mezinárodní/Evropský svářečský praktik Mezinárodní/Evropský svářečský praktik

Program certifikace má tři úlohy:

 • Dosvědčit, že uchazeč prokázal v dané době dostatečný stupeň znalostí o technologii svařování. Požadované znalosti odpovídají kvalifikaci EWF.
 • Vyžadovat, aby uchazeč v průběhu tří let před certifikací alespoň po dva roky prováděl specifické svářečské práce a prokázal specifické schopnosti odpovídající stupni certifikace.
 • Vyžadovat, aby uchazeč prokázal, že zná nové trendy svářovací technologie; že si své znalosti udržuje a rozvíjí.

Žadatel o Evropský certifikát musí prokázat dostatečnou praxi ze současné doby a současné schopnosti. Toto žadatel prokáže tím, že:

1. Absolvoval minimálně dvouletou praxi, v níž dokázal úspěšně aplikovat svařovací technologii na odpovídající úrovni.

2. Prokáže, že má zkušenosti s většinou níže uvedených oblastí na odpovídající úrovni:

 1. Organizační přehled:
  svařovací možnosti a související aktivity výrobní organizace
 2. Přehled o návrhu svaru:
  příslušné normy (standardy)
  umístění spoje s ohledem na konstrukční požadavky
  přístup pro svařování, prohlídku a zkoušku
  detaily svarového spoje
  kvalita a požadavky na svary
 3. Materiály:
  Základní materiály
  svařitelnost základních materiálů
  doplňkové požadavky na parametry materiálu včetně typu ověření
  určování, zacházení a skladování základního materiálu
  Elektrody
  použitelnost (kompatibilita)
  dodací podmínky
  doplňkové požadavky na parametry elektrod včetně typu ověření
  určování, zacházení a skladování elektrod
 4. Subdodavatelé:
  vhodnost subdodavatele
 5. Plánování výroby:
  vhodné parametry svařovacího postupu (welding procedure specification (WPS) a schvalování svařovacího postupu (WPAR)
  pracovní instrukce
  vhodnost a platnost zkoušek svářečů
  postupy pro svařování a montáž konstrukce
  požadavky na zkoušky výrobních svarů
  požadavky inspekce sváření
  ekologické podmínky
  zdraví a bezpečnost
 6. Vybavení:
  vhodné svařovací a doplňujícího vybavení
  dodávky příslušenství a vybavení, identifikace a zacházení
  zdraví a bezpečnost
 7. Operace svařování:
  Předběžné operace
  vydání pokynů k práci
  příprava svaru, sestavení a čištění
  příprava výrobních zkoušek svaru
  zajištění vhodného pracovního místa a prostředí
  Svařování
  přidělení svářečů k práci a vydání pokynů
  využívání vybavení a příslušenství, jejich uvedení do provozu
  svařovací elektrody a příslušenství
  aplikace stehování
  využívání parametrů svařovacího postupu
  využívání průběžných zkoušek
  využití metod předehřátí a ošetření horkého svaru po svaření
  svařovací sekvence
  ošetření svaru po svaření
 8. Zkoušení:
  Vizuální prohlídka
  úplnost svaření
  rozměry svaru
  tvar, rozměry a tolerance svařovaných součástí
  vzhled spoje
  Destruktivní a nedestruktivní zkoušení aplikace destruktivních a nedestruktivních zkoušek
  speciální zkoušky
 9. Schválení svaru:
  posouzení výsledků prohlídky a zkoušek
  opravy svarů
  nové posouzení opravených svarů
  opravné operace
 10. I. Dokumentace:
  zpracování a údržba nezbytných záznamů (i o operacích subdodavatelů)
 11. Činnost ve výborech pro standardizaci svařování

Výše uvedený seznam slouží pouze jako návod, přičemž se připouštějí i další aktivity. Je povinností uchazeče podat přesný výčet svých schopností a aktivit a předložit jej hodnotitelské komisi CWS ANB.

4.1. Udržování a rozvíjení vědomostí

Uchazeči a osoby, které již certifikát získaly, musí prokazovat, že si udržují a obnovují znalosti ve svém pracovním oboru. Mohou si například zavést osobní program profesionálního rozvoje a uskutečňovat jej. Toto je důležitou součástí certifikace, protože schopnost člověka je závislá na tom, z jaké základny poznatků čerpá. Technologie se stále vyvíjí, a proto se musí neustále vyvíjet a zlepšovat i znalosti jednotlivců, mají-li si uchovat schopnost vykonávat danou práci.

Uchazeči a osoby s certifikací vyhoví těmto požadavkům tím, že popíší, jakým způsobem si budou udržovat své znalosti o současné technologii. Na tomto cíli musí pracovat společně se zaměstnavatelem. Při certifikaci je třeba prokázat účast na vhodných aktivitách např. školení, kurzy, semináře, práce ve výboru apod.

4.2. Žádost o vydání certifikátu

Pokud se uchazeč nebo uchazečka domnívá, že vyhovuje všem výše uvedeným požadavkům pro certifikaci, tj. má dostatečné vzdělání, znalosti svařování, praxi a obnovuje si své znalosti, musí vyplnit a předložit oficiální formulář žádosti. V tomto formuláři musí uchazeč uvést jméno osoby s přiměřenou kvalifikací (nejlépe Evropský inženýr svařování), který může být pozván, aby se vyjádřil k tomu, zda je žádaný stupeň certifikace přiměřený. Vyžaduje se také souhlas zaměstnavatele uchazeče a v případě uchazečů samostatně výdělečně činných vyjádření současného zákazníka.

Uchazeči jsou vyzváni, aby podepsali závazné prohlášení, že budou dodržovat "Pravidla profesionálního jednání certifikovaných osob" (EWF Doc 514-01).

4.3. Jak zachovat certifikát v platnosti

Certifikát podléhá "ohledu". To znamená, že všechny certifikáty mají omezenou platnost (tři roky) a před vypršením platnosti je nutno je obnovit, aby si zachovala svou platnost.

Držitel musí úředním formulářem požádat o recertifikaci. Na formuláři uvede držitel, jakým aktivitám se v posledních třech letech věnoval v zaměstnání i jak se seznamoval se změnami v technologii.

Při recertifikaci se od uživatele vyžaduje, aby prokázal, že se v posledních třech letech prakticky nepřetržitě věnoval technologii sváření na přiměřené úrovni. V této souvislosti znamená pojem "prakticky nepřetržitě" skutečnost, že přestávky, kdy se uchazeč svařování nevěnoval, nepřesáhly během těchto tří let celkově 12 měsíců. Jestliže přestávky přesáhly tuto požadovanou dobu, je třeba žádat o posouzení hodnotitelskou komisí, a ta může pozvat uchazeče na pohovor.

4.4. Tituly

Certifikovaným osobám je na základě dosaženého stupně kvalifikace a pracovní aktivity udělen jeden z následujících titulů:

 1. Certifikovaný Evropský svářečský inženýr (Certified European Welding Engineer)
 2. Certifikovaný Evropský svářečský technolog (Certified European Welding Technologist)
 3. Certifikovaný Evropský svářečský specialista (Certified European Welding Specialist)
 4. Certifikovaný Evropský svářečský praktik (Certified European Welding Practitioner)
5. Závěr

Svářečská veřejnost v České republice má od tohoto roku možnost získat Evropské/mezinárodní diplomy a Certifikáty svářečského personálu od autorizované CWS ANB. Tato skutečnost je velmi významná při rozvoji obchodu a spolupráce s vyspělými zeměmi Evropy. Svařování tak svým dílem přispívá k integraci ČR do společenství vyspělých evropských zemí.
CWS ANB je odpovědná za vysokou úroveň kvalifikovaných, resp. certifikovaných osob a ve své činnosti je na uchazeče náročná při plnění všech kritérií, tak, aby náš svářečský personál měl znalosti odpovídající jak tradici českého svařování, tak evropským požadavkům.

Postup Certifikace svářečů a operátorů

TP A 136Z4 0818.docx

TP A 132 Z10 1018.doc

Postup při odvolání stížnostech a námitkách

dp-004-r4-2023.docx

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.